Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Двигуни та енергоустановки літальних апаратів


267. Єпіфанов Костянтин Сергійович. Параметрична ідентифікація робочих процесів енергетичних установок з двофазним теплоносієм для космічних апаратів: дис... канд. техн. наук: 05.07.05 / Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". - Х., 2004.Анотація до роботи:

Єпіфанов К.С. Параметрична ідентифікація робочих процесів енергетичних установок з двофазним теплоносієм для космічних апаратів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.05 – Двигуни та енергоустановки літальних апаратів. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, Харків, 2004 р.

Дисертацію присвячено розв’язанню задачі визначення робочих характеристик елементів енергетичних установок космічних апаратів для ефективного проектування енергетичних установок космічних апаратів з високими техніко–економічними показниками.

Розроблену методику знаходження параметрів математичної моделі була застосовано для розв’язання задачі визначення інтенсивності тепловіддачі в конденсаторах в умовах мікрогравітації. Доведено, що процес конденсації з капілярним відводом рідкої фази від поверхні теплообмінника слабо залежить від інтенсивності гравітації.

Розроблено методику визначення повітровмісту в пароповітряній суміші в швидкоплинних процесах. Практична апробація методики дозволила підтвердити ефективність запропонованих підходів до ідентифікації параметрів елементів енергоустановок.

  1. Розроблено методику параметричної ідентифікації характеристик ЕУ КА, яка відрізняється від існуючих методик використанням математичної моделі та інформації про вимірювані параметри системи в цілому.

  2. Використання запропонованої методики параметричної ідентифікації дозволяє підвищити вірогідність опису математичними моделями теплогідравлічних процесів в ЕУ КА та поліпшити техніко–економічні показники ЕУ КА.

  3. Отримано залежність, яка визначає інтенсивність тепловіддачі при конденсації в невагомості для конденсаторів з примусовим відводом рідини при тиску аміаку, який конденсується:

,

де с1 = 41.454,

с2 = 0.7191.

  1. Доведено, що роботу конденсатора з капілярним відводом конденсату в умовах невагомості можна досліджувати на наземних стендах, тому що процес конденсації при капілярному відводі рідкої фази від поверхні теплообмінника слабо залежить від інтенсивності гравітації.

  2. У результаті оцінки інтенсивності теплопереносу в гідроакумуляторі з тепловим регулюванням (ТГА) в умовах мікрогравітації було виявлено, що інтенсивність термокапілярних процесів тепломасоперенесення значно вища від інтенсивності процесів теплопровідності, що забезпечує високу рівномірність поля температур в баці ТГА.

  3. Створена методика виміру концентрації повітря в пароповітряній суміші дозволяє отримати залежність концентрації повітря від часу в швидкоплинних процесах. Практична апробація методики дозволила підтвердити ефективність запропонованих підходів до ідентифікації параметрів в енергетичних установках.

Публікації автора:

Епифанов К.С., Семенцов А.Н. Идентификация модели теплового гидроаккумулятора контура теплопереноса российского сегмента Международной космической станции «Альфа» // Авиационно–космическая техника и технология: Сб. науч. тр. – Х.: Гос. аэрокосм. ун–т «ХАИ», 1999. – Вып. 9 – С. 527 – 533.

Дисертантом особисто розроблено математичну модель гідроакумулятора, виконано варіантні розрахунки. На основі математичної моделі ТГА він розробив рекомендації щодо запуску ДФК.

Летная экспериментальная установка – модель двухфазного контура теплопереноса российского сегмента Международной космической стации/ В.М. Цихоцкий, Ю.М. Прохоров, А.Н. Семенцов, И.Ю. Линькова, Г.А. Горбенко, К.С. Епифанов, С.М. Беднов, П.Д. Вежневец, А.Н. Голиков, А.В. Десятов, Ю.М. Лукьянов // Авиационно–космическая техника и технология: Сб. науч. тр. – Х.: Гос. аэрокосм. ун–т «ХАИ», 1999. – Вып. 13 – С. 41 – 49.

Дисертант розробив математичну модель льотної експериментальної установки, провів тестові розрахунки та приймав участь в обробці даних наземних експериментів.

Коэффициенты теплоотдачи в условиях микрогравитации в конденсаторах контура теплопереноса российского сегмента Международной космической станции / С.Ю. Романов, А.Н. Семенцов, Г.А. Горбенко, П.Г. Гакал, К.С. Епифанов, В.И. Рузайкин // Авиационно–космическая техника и технология: Сб. науч. тр. – Х.: Нац. аэрокосм. ун–т «ХАИ», 2001. – Вып. 23 – С. 99 – 103.

Дисертант зробив уточнення математичної моделі ДФК. Розробив адаптовану для ДФК методику розв’язання задачі параметричної ідентифікації.

Методика определения концентрации воздуха в паровоздушной смеси стенда БКВ–213 / Г.А. Горбенко, П.Г. Гакал, К.С. Епифанов,
А.А. Прокопенков // Авиационно–космическая техника и технология: Сб. науч. тр. – Х.: Гос. аэрокосм. ун–т «ХАИ», 1999. – Вып. 14 – С. 27 – 32.

Здобувач адаптував методику виміру газовмісту в парогазовій суміші до експериментів на стенді БКВ–213. Виконав обробку результатів експериментів на стенді БКВ–213. Отримав залежність концентрації повітря від часу в ході експериментів на стенді БКВ–213.

Анализ работоспособности двухфазного контура теплопереноса в условиях невесомости / С. Ю. Романов, А. Н. Семенцов, Г. А. Горбенко, П. Г. Гакал, К. С. Епифанов // Тр. III Российской национальной конференции по тепломассообмену. В 8 т. Т. 5. - Двухфазные течения. Дисперсные потоки и пористые среды. - М.: Изд-во МЭИ, 2002. - С. 102–105.

Дисертант, використовуючи математичну модель ДФК та експериментальні дані, виконав параметричну ідентифікацію математичної моделі ДФК СЗТР ЕУ КА.

Нестационарный метод измерения концентрации воздуха в паровоздушной смеси при испытании модели барботера АЭС. / А.А. Прокопенков, Г.В. Осокин, С.В. Смирнов, Г.А. Горбенко, П.Г. Гакал, К.С. Епифанов // Тр. III Российской национальной конференции по тепломассообмену. В 8 т. Т. 1. Пленарные доклады. Доклады на круглых столах. М.: Изд-во. МЭИ, 2002. - С. 178 –181.

Здобувач розробив методику обробки концентрації повітря в пароповітряній суміші в швидкоплинних процесах.

Епифанов К.С. Идентификация математической модели турбовентиляторного двигателя по результатам измерения параметров в переходных процессах // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: Сб. науч. тр. – Х.: Нац. аэрокосм. ун–т «ХАИ». 2001.–Вып.24(1). - С.124–132.