Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Алябишев Михайло Степанович. Особливості укладення договорів на аукціоні : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Алябишев М.С. Особливості укладення договорів на аукціоні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – Київ, 2009.

Дисертація присвячена проблемам, пов’язаним з організацією і проведенням аукціонів в Україні. У роботі досліджені причини виникнення аукціонів, розглянута історія їх становлення і розвитку. Основна увага приділена аналізу цивільно-правових відносин, що виникають між організаторами і учасниками аукціону на кожній стадії його проведення. Проведений аналіз законодавчої термінології щодо аукціонів. Сформульоване авторське визначення терміну «аукціон», обґрунтовано висновок, що «аукціон» і «публічні торги» є тотожними поняттями. Пропонується відмовитися від використання терміну «публічні торги» в законотворчій і правозастосовній практиці. Обстоюється теза про те, що предметом аукціону є не майно, а право на укладення певного договору. Розглянуто особливості укладення цивільно-правових договорів на всіх стадіях проведення аукціону, а також підстави та наслідки визнання їх недійсними та такими, що не відбулися.

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі: визначення особливостей укладення договорів на аукціоні та вироблення обґрунтованого уніфікованого наукового підходу до розуміння категорії аукціону в цивільному праві, що дозволило сформулювати наукові висновки, конкретні пропозиції про внесення змін і доповнень до чинного законодавства України задля удосконалення практики проведення аукціонів та судової практики вирішення спорів, що виникають з організації і проведення аукціонів.

1. Поява аукціонів викликана, насамперед, економічними причинами – бажанням власника продати своє майно якомога вигідніше. При цьому, історично процес продажу майна на аукціоні неминуче призвів до виникнення цивільно-правових відносин між власником майна, організаторами аукціону і його учасниками. Із розвитком суспільства ці відносини все більше розширювалися й ускладнювалися, відповідно, ускладнювалося та удосконалювалося їх правове регулювання.

2. В сучасних у мовах аукціони в Україні одержали досить широке застосування, однак їх подальший розвиток стримується недосконалістю правової бази, яка формується безсистемно, в міру необхідності, в результаті чого в законодавстві щодо аукціонів наявні суперечності і неузгодженості, відсутній єдиний понятійний апарат. Це, на думку дисертанта, потребує розробки єдиного комплексного закону, який на єдиній теоретичній платформі врегулював відносини щодо організації та проведення аукціонів.

3. Процес укладення договорів на аукціоні являє собою складний механізм відносин, що регулюються нормами приватного і публічного права. Він є комплексом матеріально-процесуальних дій, спрямованих на досягнення основної мети – укладення основного договору з переможцем торгів. Особливістю відносин між власником майна, організатором аукціону та його учасниками щодо аукціонів є те, що значна їх частина регулюється нормами публічного права, однак їх у відповідності зі ст. 4 ЦК України слід розглядати як норми цивільного законодавства України.

5. Проведення аукціону складається з трьох об’єктивно існуючих стадій (етапів): підготовча стадія (підготовка й оголошення аукціону), власне торги (аукціонні торги), закінчення аукціону й реалізація його результатів. Кожна стадія організаційно відособлена, має конкретний початок і закінчення, а також самостійне процесуальне значення. Разом з тим, всі стадії є єдиним нерозривним процесом, тому порушення, допущене на кожній зі стадій, може стати підставою для визнання недійсним аукціону.

6. На підставі визначення конкурентного характеру аукціонів дисертантом пропонується викласти ст. 650 ЦК у такій редакції:

«Стаття 650. Конкурентні способи укладення договорів.

Конкурентними способами укладення договорів вважається укладення договорів на біржах, а також за результатами проведених конкурсів і аукціонів. Укладення договорів на біржах, а також загальний порядок проведення аукціонів і конкурсів встановлюються законом. Особливості проведення аукціонів і конкурсів у процесі приватизації, банкрутства, виконавчого провадження та інших випадків встановлюються відповідними актами цивільного законодавства». Вказівка в ЦК України на конкурентний характер укладення договорів закладе основу законодавчого механізму для запобігання змов й інших зловживань при їх проведенні, сприятиме виробленню єдиної судової практики розгляду цих категорій спорів».

Публікації автора:

1. Алябишев М. С. Навколо аукціону: до питання про поняття / М. С. Алябишев // Право і безпека. – 2005. – № 4. – С. 98–101.

2. Алябишев М. С. Проблеми оповіщення про майбутні торги /М. С. Алябишев // Право і безпека. – 2005. – № 5. – С. 116-119.

3. Алябишев М. С. Види аукціонів у цивільному і господарському праві / М. С. Алябишев // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Зб. наук. праць. – Сімферополь, 2005. – Вип. 7. – С. 49–56.

4. Алябишев М. С. Правове регулювання відповідальності організаторів і учасників аукціонів / М. С. Алябишев // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених. Зб. наук.праць. – Сімферополь, 2005. – Вип. 8. – С. 204 –210.

5. Алябишев М. С. Проблеми проведення аукціонів у процедурі банкрутства /М. С. Алябишев // Юридичний вісник. – 2006. – 15 січня. – С.3.

6. Алябишев М. С. Понятійний апарат – засіб єдності праворозуміння при регулюванні діяльності аукціонів /М. С. Алябишев // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна, Харків, 21 травня 2005р. – Х., 2005. – С. 14–16.

7. Алябышев М. С. Аукцион и конкурс: общее и отличительное /М. С. Алябишев //Актуальні проблеми цивільного права та процесу: Матеріали наук.-практ.конф., присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна, Харків, 27 травня 2006 р. – Х., 2006. – С. 9 –11.

8. Алябишев М. С. Інтереси захисту прав боржника при проведенні примусових аукціонів /М. С. Алябишев // Охоронюваний законом інтерес в цивільному праві та процесі: Матеріали круглого столу, 16 грудня 2005 р. – Х.: ХНУВС. – 2006. – С. 81 – 84.