Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Спасибо Ілларіон Андрійович. Набуття права власності в цивільному праві України : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Спасибо І. А. Набуття права власності в цивільному праві України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – Київ, 2009.

Роботу присвячено дослідженню теоретичних та практичних засад набуття права власності в цивільному праві України. Розкрито поняття правонабуття, його підстав, способів та умов. Доведено необхідність визначення механізму набуття права власності, виявлено його структурні елементи. Визначено види, функції набуття права власності, наведено критерії поділу правонабуття на первісне та похідне, зазначено строки, необхідні для правонабуття. Істотне значення приділяється переданню, як способу набуття права власності. Розкриваються його види, функції та речовий ефект щодо правонабуття. Розглядаються різноманітні види договорів, на підставі яких набувається право власності, зокрема зобов’язальний та речовий.

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні механізму набуття права власності. За результатами проведеного дослідження дисертантом зроблено такі основні висновки.

1. Правонабуття є одночасно процесом і його результатом, тому воно тісно пов’язане з категоріями «присвоєння», «привласнення», «придбання» та «виникнення». «Набуття» є ширшим за «виникнення» права власності.

2. Набуття права власності у однієї особи в переважній більшості пов’язано з припиненням права власності в іншої.

3. Для договорів, які потребують нотаріального посвідчення та державної реєстрації, факт їх укладення слугує не тільки підставою, а й способом набуття права власності.

4. Дії з виконання договору тягнуть за собою юридично значущі наслідки, тому вони є правочинами.

5. Критерієм, завдяки якому стає можливим поділ правонабуття на первісне та похідне, має бути правонаступництво.

6. Судове рішення само по собі є не підставою набуття права власності, а одним із елементів юридичного складу. Наявність судового рішення не позбавляє необхідності здійснювати державну реєстрацію права власності, яким потрібно замінити державну реєстрацію правочину про відчуження нерухомості, з якою має пов’язуватися момент набуття права власності.

7. На подолання конкуренції між механізмами правонабуття за набувальною давністю та на безхазяйне майно і врахування інтересу особи, в якої є підстави претендувати на набуття права власності за набувальною давністю, стати власником, пропонується доповнити ст. 344 ЦК України частиною п’ятою такого змісту:

«5. За наявності підстав набуття права власності, передбачених цією статтею, положення статті 335 цього Кодексу не застосовуються».

8. Traditio усвідомлюється як акт фізичного передання майна або його символів (ключів, товаророзпорядчих цінних паперів) безпосередньо набувачеві або опосередковано (на пошту, транспортній організації тощо). Вона становить похідний спосіб набуття права власності, який на відміну від первісних способів правонабуття тягне за собою правонаступництво.

9. Не будь-яке передання майна є traditio в його розумінні як способу набуття права власності на майно. І навпаки, не будь-яке правонабуття з правонаступництвом пов’язане з traditio.

10. Відрізняють traditio brevi manu та сonstitutum possessorium. Перша не є способом набуття права власності, а являє собою спосіб передання, а друга є ним і полягає в такому: за згодою сторін річ, що відчужується, залишається у особи, яка її відчужує, на будь-якій правовій підставі (договори зберігання, позички тощо).

11. Traditio в контексті права України містить усі прикмети договору, описані у статтях 626, 629 ЦК України та ін. Тому вона становить речовий договір, змістом якого є розпорядження, а отже, умови останнього являють собою: спосіб фіксації наміру особи розпоряджатися своїм майном; спосіб реалізації правомочності розпорядження.

12. Не можна підтримати набуття права власності від неуправомоченого відчужувача, оскільки це суперечить засадам правомірності правонабуття.

13. Володіння за ЦК України являє собою: 1) факт наявності майна у певної особи (фізичне тримання цього майна), але 2) з яким закон пов’язує настання юридичних наслідків; 3) є підставою обґрунтування добросовісного набуття майна; 4) фігурує в конструкції передання майна, зокрема 5) речового договору; 6) припускає презумпцію права власності, тобто 7) є передумовою його набуття.

14. Моментом набуття права власності на іменні цінні папери слід визнати внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів. Емітент цінних паперів не є їх власником, але, незважаючи на це, набувачі акцій стають їх власниками і при цьому набуття ними права власності є правомірним.

15. Дійсність правочину і укладеність договору мають бути насамперед пов’язані з моментом його нотаріального посвідчення, бо це зумовлено функціями нотаріату.

16. У разі винесення судом рішення про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним, моментом набуття права власності має бути вчинення правочину (нікчемного, який в подальшому став дійсним), а не набрання законної сили рішенням суду.

17. Аналіз ст. 182 ЦК України дає підстави стверджувати про зведення воєдино державної реєстрації прав та державної реєстрації правочинів, оскільки права існують внаслідок їх набуття, вони можуть також змінюватися та припинятися. Є необхідність та доцільність у поєднанні державної реєстрації прав і правочинів та наданні моменту державної реєстрації права власності правовстановлювального значення.

Публікації автора:

1. Спасибо І. Підстави та способи набуття права власності: проблеми співвідношення / І. А. Спасибо // Юридична Україна. – 2008. – № 4. – С. 72–75.

2. Спасибо І. Набуття права власності від неуправомоченого відчужувача за оплатним договором / І. А. Спасибо // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – С. 289–298.

3. Спасибо І. Набуття права власності особою при його припиненні в іншої особи: окремі проблеми волі та правонаступництва / І. А. Спасибо // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького ун-ту управління та права. – 2008. – № 4. – С. 171–174.

4. Спасибо І. Окремі аспекти поняття статутного капіталу / І. А. Спасибо // Проблеми виникнення та припинення корпоративних правовідносин, 28 квітня 2006 р., Львів. держ. ун-т внутр. справ: Зб. наук. праць. – Л., 2006. – С. 48–54.

5. Спасибо І. Деякі проблеми набуття/припинення права власності на прикладі реквізиції / І. А. Спасибо // Проблемні питання цивільного та господарського права: матер. II Міжнар. студент. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 471–474.

6. Спасибо І. Первісне набуття права власності: декілька слів щодо підстав та способів / І. А. Спасибо // Проблеми цивільного права та процесу (пам’яті проф. О. А. Пушкіна): матер. міжнар. наук.-практ. конф. (26 травня 2007 р.) / За ред. В. А. Кройтора, Р. Б. Шишки, Є. О. Мічуріна. – Х.: ХНУВС, 2007. – С. 342–343.

7. Спасибо І. Деякі аспекти традиції в ракурсі набуття права власності / І. А. Спасибо // Правова культура і громадське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку: матер. міжнар. наук. конф., м. Харків, 12 жовт. 2007 р. / редкол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х.: Право, 2007. – С. 205–207.