Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Двигуни та енергоустановки літальних апаратів


Долматов Дмитро Анатолійович. Моделювання робочих процесів у тангенціальній тихохідній авіаційній турбіні з роздільними лопатками : Дис... канд. наук: 05.07.05 - 2007.Анотація до роботи:

Долматов Д.А. Моделювання робочих процесів у тангенціальній тихохідній авіаційній турбіні з роздільними лопатками. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.05 «Двигуни і енергоустановки літальних апаратів». Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, 2007 р.

Дисертація присвячена розробці методики проектування першого ступеня тангенціальних турбін з роздільними лопатками, розробці основ комплексу узагальнених характеристик турбіни, а також початкової методики випробувань. Містить теоретичні та практичні результати, що включають загальну методику проектування тангенціальних турбін різних модифікацій; математичну модель нестаціонарної течії газу в першому ступені турбіни; критерії різниці між фазами течії, ; методику начальних випробувань тангенціальної турбіни з роздільними лопатками; практичні дані, отримані при початкових випробуваннях експериментального екземпляра турбіни.

Результати роботи впроваджені на підприємствах України.

 1. Вдосконалено математичні моделі багатозонної течії газу в першому ступені авіаційної тангенціальної тихохідної турбіни, основані на запропонованому автором модульному принципі, та підготовлено алгоритм розрахунку робочих процесів першого ступеня авіаційної тангенціальної турбіни.

 2. Введено критерії, які описують належність потоку до кожної зони течії. Запропоновано псевдоафінорні функції для розв’язання задач течії газу в проточній частині турбіни з різними просторово-часовими системами координат.

 3. Створено основи спільного розрахунку спряжених режимів роботи ступеня, розроблено систему опису режимів в узагальненій системі ступеня за допомогою параметрів відповідності, введено класифікацію режимів.

 4. Спроектовано і виготовлено експериментальну авіаційну тихохідну тангенціальну турбіну з робочим рухом потоку вздовж кола і використанням в’язкого пристінного тертя на робочому органі, проведено експериментальні дослідження цієї турбіни на підприємстві ВАТ «Мотор Січ».

 5. Проведено порівняльний аналіз теоретичних та експериментальних характеристик турбіни при різних зовнішніх незалежних параметрах для різних методик і математичних моделей, усунено неточності розрахунку, що були властиві для моделей низького рівня.

На основі отриманих результатів вказано шляхи подальшого вдосконалення конструкції та робочого процесу ступенів тангенціальних турбін і пріоритетні напрямки теоретичного і експериментального дослідження турбін цього класу; зроблено висновки щодо сфери використання тангенціальних турбін в авіації.

Публікації автора:

 1. Долматов Д.А. Взаимодействие пристеночных пограничных слоёв в потоке газа // Вопросы проектирования и производства летательных аппаратов: Сборник научных трудов. – Харьков: Национальный аэрокосмический ун-т «Харьковский авиационный ин-т». – Вып. 28 (3), 2004. – С. 105 – 110.

 2. Долматов Д.А. Контактное взаимодействие деталей сложной формы в тангенциальной турбине // Вопросы проектирования и производства летательных аппаратов: Сборник научных трудов. – Харьков: Национальный аэрокосмический ун-т «Харьковский авиационный ин-т». – Вып. 1 (44), янв.- март 2006. – С. 120 – 130.

 3. Долматов Д.А. Контактно-ударное взаимодействие деталей поплавкового механизма при качении // Вопросы проектирования и производства летательных аппаратов: Сборник научных трудов. – Харьков: Национальный аэрокосмический ун-т «Харьковский авиационный ин-т». – Вып. 2 (45), 2006. – С. 136 – 139.

 4. Долматов Д.А. Профилирование криволинейных каналов при заданном законе течения // Вопросы проектирования и производства летательных аппаратов: Сборник научных трудов. – Харьков: Национальный аэрокосмический ун-т «Харьковский авиационный ин-т». – Вып. 42 (3), 2005. – С. 102 – 110.

 1. Богуслаев В.А., Долматов Д.А. Фазы течения в подлопаточном канале тангенциальной турбины с разделительными лопатками. // Вопросы проектирования и производства летательных аппаратов: Сборник научных трудов. – Харьков: Национальный аэрокосмический ун-т «Харьковский авиационный ин-т». – Вып. 4 (47), 2006. – С. 19 – 29.

 2. Богуслаев В.А., Иванков В.А., Долматов Д.А. Методика проведения предварительных испытаний тангенциальной турбины // Вестник двигателестроения. – Запорожье: ОАО «Мотор Сич», 2006. – №3. – С. 150 – 154.

 3. Дикий Г.П., Долматов Д.А., Кукурудза А.В. Математическое моделирование стационарного течения газа в квазипоршневом секторе тангенциальной турбины с разделительными лопатками // Вестник двигателестроения. – Запорожье: ОАО «Мотор Сич», 2003. – №3. – С. 19 – 21.

 4. Дикий Г.П., Долматов Д.А., Епифанов С.В. Расчёт плоского течения газа в ступени тангенциальной турбины // Авиационно-космическая техника и технология: Научно-технический журнал. – Харьков: «ХАИ», 2004. – Вып. 7/15. С. 52 – 55.

 5. Долматов А.И., Долматов Д.А., Богуслаев В.А. Границы применения теории сплошной среды в газодинамике. // Авиационно-космическая техника и технология: Научно-технический журнал. – Харьков: «ХАИ», 2005. – Вып. 8/24. С. 95 – 98.

 6. Долматов Д.А., Епифанов С.В. Расчёт одномерного течения газа в ступени тангенциальной турбины с разделительными лопатками // Вестник двигателестроения. – Запорожье: ОАО «Мотор Сич», 2004. – №2. – С. 60 – 64.

 7. Деклараційний патент на корисну модель Україна: 13596, UA: F02C 3/00 F01D 1/34 Газова турбіна/ Богуслаєв В.О., Долматов А.І., Долматов Д.А., Жеманюк П.Д., Дикий Г.П., Волков І.В. (Україна). – № 200508662, Заявл. 12.09.05; Опубл. 17.04.2006, Бюл. №4.

 8. Деклараційний патент на корисну модель Україна: 5196; UA: F02K 3/12. Повітряно-реактивний двигун/ Богуслаєв В.О., Долматов А.І., Долматов Д.А., Жеманюк П.Д. (Україна). – № 20040706216; Заявл. 26.07.04; Опубл. 15.02.05. Бюл. №2.

 9. THE 2nd KOREA – UKRAINE GAS TURBINE TECHNOLOGY SYMPOSIUM. Perspective Scheme of Gas Turbine Combustion Chambers. A.I. Dolmatov and D.A. Dolmatov (KHAI), AUGUST 25 – 26, 2005. KOREA INSTITUTE OF MACHINERY&MATERIALS (KIMM) DAEJON, KOREA. S. 49 –58.

 10. THE 2nd KOREA – UKRAINE GAS TURBINE TECHNOLOGY SYMPOSIUM. Possibility of Tangential Gas Turbine Application for Helicopter Engines. G.P. Dikiy, A.I. Dolmatov, D.A. Dolmatov and S.V. Epifanov(KHAI), AUGUST 25 – 26, 2005. KOREA INSTITUTE OF MACHINERY&MATERIALS (KIMM) DAEJON, KOREA. S. 58 – 70.

[5] – автором розглянуто особливості розподілу параметрів в проточному тракті турбіни, котрі дозволяють відокремити особливі зони течії; запропоновані критерії належності.

[6] – автором визначені задачі початкових експериментальних досліджень турбіни; задані інтервали змінення параметрів, що регулюються.

[7], [8], [10] – автором розроблена загальна методика розрахунку течії газу в ступені тангенціальної турбіни.

[9] – автору належить концепція використання моделі дискретного середовища для вирішення деяких задач газової динаміки і основи запропонованої математичної моделі.