Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологічна інформатика


Яковець Катерина Леонідівна. Метод багатовимірних аналогів як спосіб підвищення ефективності кількісної інтерпретації даних промислової геофізики : дис... канд. геол. наук: 04.00.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 199арк. — Бібліогр.: арк. 184-197.Анотація до роботи:

Яковець К.Л. Метод багатовимірних аналогів як спосіб підвищення ефективності кількісної інтерпретації даних промислової геофізики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.05 – геологічна інформатика. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми – підвищенню достовірності кількісної оцінки колекторських властивостей гірських порід і нафтогазонасиченості за даними промислової геофізики та петрофізики.

Захищається метод кількісної інтерпретації результатів промислово-геофізичних досліджень, що базується на методі багатовимірних аналогів. Порівнювалася ефективність кількісної інтерпретації даних промислової геофізики методом багатовимірних аналогів і регресійним методом шляхом моделювання парної та множинної кореляції. Ефективність розробленої методики виявилася вищою, виключення складають ситуації, змодельовані на оптимальність регресійного методу.

Апробацією методики на фактичних даних доведена готовність її до виробничого використання.

 1. В результаті проведеного аналізу сучасного стану розроблених інтерпретаційних систем та технологій встановлено, що для вирішення задачі кількісного визначення фільтраційно-ємнісних властивостей гірських порід та їх насичення за промислово-геофізичними даними, використовуючи дані прямих методів чи результати теоретичних розрахунків, застосовується переважно регресійний аналіз.

 2. В роботі доведено, що потенційні можливості методу регресійного аналізу для підвищення точності оцінки підрахункових параметрів в ускладнених ситуаціях значною мірою вичерпані. Використання способів кількісної інтерпретації, які базуються на запозичених з математики стандартних функціях, в окремих випадках не можуть забезпечити достовірну оцінку колекторських властивостей порід та їх насичення; в ускладнених ситуаціях метод регресійного аналізу діє недостатньо ефективно, що обумовлюється віднесенням детермінованих відхилень від стандартних регресійних моделей до випадкових чинників. Альтернатива має базуватися на відмові від стандартних регресійних моделей (лінійних, поліноміальних, експоненціальних тощо та їх композицій).

 3. Розроблено науково обґрунтовану методику кількісної інтерпретації даних ГДС, що базується на використанні методу багатовимірних аналогів. Використання цього методу дає можливість зменшити вплив суб’єктивного фактору при прийнятті рішень, полегшує формалізацію, алгоритмізацію, що робить запропоновану методику інтерпретації ефективною та конкурентноздатною.

 4. В результаті проведеного порівняння точності прогнозування класичним та запропонованим методами на значному об’ємі модельних досліджень одержано такі висновки. Регресійний метод дає оптимальний результат в розумінні середньо очікуваної похибки прогнозу лише у ситуаціях, що виходять з умови оптимальності лінійної регресії, зокрема в разі гаусівського розподілу. В цьому випадку розроблений метод прогнозування дає результат, гірший оптимального лише від 5% до 10% (в розумінні кореляційного відношення). Натомість запропонований метод лишається дієздатним у будь-якій ситуації, а в ускладнених ситуаціях ефективність прогнозування методом багатовимірних аналогів вища методу регресійного аналізу на 10–45%. В окремих випадках, коли метод регресії виявляється неспроможним, метод аналогів дає достатній для практичних цілей результат. Перевагою запропонованого методу для визначення колекторських властивостей порід та їх насичення за промислово-геофізичними даними є те, що він є непараметричним.

 5. Апробацією на фактичних матеріалах доведена готовність розробленої методики до інтерпретації промислово-геофізичних даних. Встановлено, що потенційна можливість підвищення її ефективності полягає у підвищенні репрезентативності еталонної частини БД, використанні інформативного комплексу геофізичних методів, а також у застосуванні засобів оптимізації фільтру для впорядкованих аналогів.

Публікації автора:

 1. Жуков М.Н., Довженко К.Л., Косаченко В.Д. Оцінка колекторських властивостей за промислово-геофізичними даними засобами геоінформаційної системи “Фільтр” // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. праць. – К., 2004. – Т. 1. – С. 98–102.

 2. Жуков М.Н., Довженко К.Л. Метод непараметричної класифікації для виділення колекторів та визначення характеру насичення за промислово-геофізичними даними // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія. – 2004. – Вип. 29-30. –
  С. 14–18.

 3. Жуков М.Н., Кравченко І.В., Косаченко В.Д., Довженко К.Л. Підрахунок запасів вуглеводнів Андріяшівського родовища методом випадкових випробувань // Геоінформатика. – 2004. №3. С. 8688.

 4. Жуков М.Н., Довженко К.Л. Визначення інформативності геофізичних методів дослідження свердловин засобами системи “Фільтр” // Геоінформатика. – 2005. – № 2. – С. 41–44.

 5. Довженко К.Л. Зв’язок декремента затухання щільності теплових нейтронів з насиченням порід-колекторів верхньовізейських відкладів ДДз // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. праць. – К., 2006. С. 5861.

 6. Жуков М.Н., Довженко К.Л. Моделювання розподілів підрахункових параметрів в задачі оцінки запасів вуглеводнів методом випадкових випробувань // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія. – 2006. – Вип. 38-39. – С. 6162.

 7. Довженко К.Л. Статистичне прогнозування підрахункових параметрів методом багатовимірних аналогів // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2006. – №3. – С. 41–44.

 8. Жуков М.Н., Яковець К.Л. Прогнозування підрахункових параметрів методом багатовимірних аналогів. Експериментальна перевірка ефективності шляхом моделювання // Геоінформатика. – 2006. – № 4. – С. 46–51.

 9. Жуков М.Н., Яковець К.Л. Метод багатовимірних аналогів для оцінки підрахункових параметрів вуглеводнів // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія. – 2007. – Вип. 41 – С. 51–55.

 10. Довженко К.Л. Визначення коефіцієнту нафтогазонасичення за методом ІННК засобами комп’ютеризованої технології “Геопошук” // Нафта і газ України 2004: 8-а Міжнар. наук.-практ. конф. Судак. —Львів, 2004. Т. 1. С. 310-311.

 11. Жуков М. Н., Довженко К.Л. Оцінка нафто–газонасиченості колекторів методом багатомірної статистичної фільтрації // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: V Міжнар. наук. конф. Київ. – К., 2004. – С. 183–184.

 12. Кулинкович А.Е., Красножон М.Д, Косаченко В.Д., Довженко Е.Л. Компьютерная технология интерпретации данных радиоактивного каротажа // Современные проблемы промысловой геофизики: Научно-практ. конф., посв.
  100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки и техники РСФСР,
  проф. Дахнова В.Н. Москва. – М., 2005. – С. 4546.

 13. Жуков М.Н., Довженко К.Л. Моделювання розподілів підрахункових параметрів в задачі оцінки запасів вуглеводнів методом випадкових випробувань // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: VI Міжнар. наук. конф. Київ. – К., 2005. – С. 220222.

 14. Жуков М.Н., Яковець К.Л. Оцінка параметрів нафтогазонасиченості засобами багатовимірної статистики: стан та актуальні задачі // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: VII Всеукр. наук. конф. Київ. – К., 2006. – С. 274–276.