Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Химия элементоорганических соединений


Комплексоутворення галогенідів фосфору та силіцію з N- та О-донорними лігандами Код дисциплины диссертации: 02.00.08Безгубенко Людмила Валеріївна2009
Перфтороалкілування сполук, які містять С=О зв'язки та їх гетероатомні аналоги, системою RFSiMe3/F- Код дисциплины диссертации: 02.00.08Бабаджанова Леся Аркадіївна2008
Функціоналізовані енаміни в синтезі фосфоровмісних гетероциклів Код дисциплины диссертации: 02.00.08Священко Юрій Валентинович2008
N-(трифторометилсульфоніл)ім- інопохідні сірчистої, трифторометансульфінової- і сульфокислот Код дисциплины диссертации: 02.00.08Бездудний Андрій Васильович2007
N-(трифторметилсульфонил)иминопроизводные сернистой, трифторметансульфиновой и сульфокислот Код дисциплины диссертации: 02.00.08Бездудный Андрей Васильевич2007
РIII-фосфорилированные амиды полигалогенкарбоновых кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.08Шалимов Александр Александрович2007
РIII-Фосфорильовані аміди полігалогенкарбонових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.08Шалімов Олександр Олександрович2007
Фосфорилирование производных 2-аминотиофена галогенидами фосфора (III) Код дисциплины диссертации: 02.00.08Ковалева Светлана Александровна2005
Фосфорилювання похідних 2-амінотіофену галогенідами фосфору (III) Код дисциплины диссертации: 02.00.08Ковальова Світлана Олександрівна2005
Синтез 2,5-дизамещенных 7H-циклопента[1,2-b;4,3-b']дитиофенов и анса- цирконоценов на их основе Код дисциплины диссертации: 02.00.08Лаишевцев Илья Павлович2005
Комплексы циркония и титана на основе гетероаналогов флуорена: синтез, строение и каталитические свойства Код дисциплины диссертации: 02.00.08Кашулин Игорь Анатольевич2004
Функціонально заміщені електронодефіцитні полігалогеналканіміни в реакціях з фосфорними нуклеофілами Код дисциплины диссертации: 02.00.08Рассукана Юлія Вікторівна2004
Функционализация электронообогащенных гетероциклов изоцианатами и изотиоцианатами фосфора Код дисциплины диссертации: 02.00.08Смалий Радомир Владимирович2004
Функціоналізація електронозбагачених гетероциклів ізоціанатами та ізотіоціанатами фосфору Код дисциплины диссертации: 02.00.08Смалій Радомир Володимирович2004
Взаємодія метилендифосфінів з акрилонітрилом та вінілметилкетоном, С=C- подвійний зв'язок яких активований двома трифторометильними групами Код дисциплины диссертации: 02.00.08Андрушко Василь Несторович2003
"Виттиговская химия" в ряду органических производных кремния, германия и олова Код дисциплины диссертации: 02.00.08Борисова Ирина Владимировна2003
2-Фосфиноэтилциклопентадиенильные комплексы циркония и титана. Синтез, строение и химические свойства Код дисциплины диссертации: 02.00.08Векслер Эдуард Наумович2003
Орто-фосфорилированные производные электронообогащенных ароматических и гетероароматических карбоновых кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.08Чекотило Алексей Александрович2003
Орто-фосфорильовані похідні електронозбагачених ароматичних і гетероароматичних карбонових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.08Чекотило Олексій Олександрович2003
Синтез фосфорсодержащих конденсированных гетероциклических систем на основе функционализированных 1,3-азолов Код дисциплины диссертации: 02.00.08Иванов Владимир Валериевич2002
Синтез фосфоровмісних конденсованих гетероциклічних систем на основі функціоналізованих 1,3-азолів Код дисциплины диссертации: 02.00.08Іванов Володимир Валерійович2002
Фосфорилювання 1,3-азолів Код дисциплины диссертации: 02.00.08Зарудницький Євген В'ячеславович2001
Онієві перегрупування каркасних спиртів у середовищі трифторооцтової кислоти. Код дисциплины диссертации: 02.00.08Коломіцин Ігор Васильович2001
Фосфорилирование 1,3-азолов Код дисциплины диссертации: 02.00.08Зарудницкий Евгений Вячеславович2000
Взаємодія крос-спряжених дієнамінів циклічних кетонів з електрофільними реагентами Код дисциплины диссертации: 02.00.08Лисенко Микола Вікторович2000
Взаимодействие кросс-сопряженных диенаминов циклических кетонов с электрофильными реагентами Код дисциплины диссертации: 02.00.08Лысенко Николай Викторович2000
Синтез новых типов фосфорсодержащих конденсированных гетероциклических систем со связью углерод- фосфор Код дисциплины диссертации: 02.00.08Пушечников Алексей Олегович2000
Синтез нових типів фосфоровмісних конденсованих гетероциклічних систем зі зв'язком вуглець-фосфор Код дисциплины диссертации: 02.00.08Пушечніков Олексій Олегович2000
Спряжені єнаміни в синтезі фосфоровмісних гетероциклів Код дисциплины диссертации: 02.00.08Довгополий Сергій Иванович1999
Фосфорилирование N-азолилформамидинов Код дисциплины диссертации: 02.00.08Ошовский Геннадий Вениаминович1999

[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины