Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Физическая химия


Теоретичне моделювання фазових переходів у низькорозмірних магнетиках та плівках складних рідин Код дисциплины диссертации: 02.00.04Кузнецова Тетяна Олегівна2003
Индуцированный аминами распад ацилоксидиалкильных и диацильных пероксидов Код дисциплины диссертации: 02.00.04Кущ Ольга Васильевна2003
Індукований амінами розпад ацилоксидіалкільних та діацильних пероксидів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Кущ Ольга Василівна2003
Селективність та механізми електрофільних і окислювальних реакцій алкілбензолів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Лобачов Володимир Леонідович2003
Високотемпературні капілярні процеси в системах металевий розплав - різні модифікації вуглецю та нітриду бору Код дисциплины диссертации: 02.00.04Логінова Ольга Борисівна2003
Кинетика растворения монокристаллов иодида цезия в воде и н-алифатических спиртах в условиях естественной конвекции Код дисциплины диссертации: 02.00.04Лось Елена Борисовна2003
Кінетика розчинення монокристалів іодиду цезію у воді та н-аліфатичних спиртах в умовах природної конвекції Код дисциплины диссертации: 02.00.04Лось Олена Борисівна2003
Реакционная способность трехатомних фенолов в реакциях с перекисными радикалами Код дисциплины диссертации: 02.00.04Махмуд Абду Амер Нассар2003
Алкильные и сигма-винильные производные ацидокомплексов платины и каталитические реакции с их учетом Код дисциплины диссертации: 02.00.04Митченко Сергей Анатольевич2003
Алкільні і сигма-вінільні похідні ацидокомплексів платини та каталітичні реакції за їх участю Код дисциплины диссертации: 02.00.04Мітченко Сергій Анатолійович2003
Алкільні і сігма-вінільні похідні ацидокомплексів платини та каталітичні реакції за їх участю Код дисциплины диссертации: 02.00.04Мітченко Сергій Анатолійович2003
Коррозия алюминиево-литиевых сплавов, легированных щелочноземельными металлами Код дисциплины диссертации: 02.00.04Норова Муаттар Турдиевна2003
Миграция техногенных компонентов при поздемном выщелачивании полиэлементных руд, пульп хвостохранилищ и способы локализации радионуклидов Код дисциплины диссертации: 02.00.04Разыков Зафар Абдукахорович2003
Фотокаталітичне та каталітичне окиснення сіркувмісних іонів киснем за участю нанорозмірних частинок CdS та CuS Код дисциплины диссертации: 02.00.04Раєвська Олександра Євгенівна2003
Кислотные свойства высокотемпературных ионных растворителей на основе галогенидов щелочных и щелочноземельных металлов Код дисциплины диссертации: 02.00.04Реброва Татьяна Павловна2003
Кислотні властивості високотемпературних іонних розчинників на основі галогенідів лужних та лужноземельних металів Код дисциплины диссертации: 02.00.04Реброва Тетяна Павлівна2003
Експериментальне дослідження та аналіз структури металічних розплавів методами оберненого Монте Карло та Вороного-Делоне Код дисциплины диссертации: 02.00.04Роїк Олександр Сергійович2003
Фізико-хімічні умови фазоутворення в системі Cu2+ - NH4+ - Cl- -H2O і шляхи його регулювання Код дисциплины диссертации: 02.00.04Самойлов Євгеній Олексійович2003
Разнородная ассоциация ионов цианиновых красителей в водных растворах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Свищева Яна Александровна2003
Різнорідна асоціація іонів ціанінових барвників у водних розчинах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Свіщова Яна Олександрівна2003
Кинетика каталитических реакций жидкофазного окисления изопропилбензола и бензальдегида в присутствии металлокомплексных соединений азотсодержащего угля s- и 3d- металлов Код дисциплины диссертации: 02.00.04Седракян Гегам Завенович2003
Каталітична активність в окисненні CO та фізико-хімічні властивості Fe-Mn та Fe-Cu оксидних систем Код дисциплины диссертации: 02.00.04Філіппова Лариса Валеріївна2003
Фізико-хімічні закономірності хімічного та електрохімічного розчинення міді і її сплавів у хлоридних розчинах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Хоботова Еліна Борисівна2003
Физико-химические закономерности химического и электрохимического растворения меди и ее сплавов в хлоридных растворах Код дисциплины диссертации: 02.00.04Хоботова Элина Борисовна2003
Механоактивовані реакції галогенідних комплексів платини з метилйодидом і ненасиченими вуглеводнями Код дисциплины диссертации: 02.00.04Хомутов Євген Володимирович2003
Закономерности температурного изменения шага спирали, индуцированной в нематических жидких кристаллах хиральными арилиденпроизводными некоторых аминов и (+)-изоментона Код дисциплины диссертации: 02.00.04Школьникова Наталия Ивановна2003
Закономірності температурної зміни кроку спіралі, індукованої в нематичних рідких кристалах хіральними ариліденпохідними деяких амінів та (+)- ізоментону Код дисциплины диссертации: 02.00.04Школьнікова Наталія Іванівна2003
Каталітичне окиснення H2 та CO на металокомплексах платини та паладію, гетерогенізованих на поверхні кремнезему Код дисциплины диссертации: 02.00.04Болдирєва Ольга Юріївна2002
Квантово-химическое описание физико-химических характеристик радикалов и ион-радикалов с сопряженными связями Код дисциплины диссертации: 02.00.04Брянцев Вячеслав Сергеевич2002
Протолітичні рівноваги у міцелярних розчинах поверхнево-активних речовин Код дисциплины диссертации: 02.00.04Водолазька Наталія Олександрівна2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины