Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Органическая химия


Синтетический дизайн в реакции ароматических альдегидов с аммиаком Код дисциплины диссертации: 02.00.03Лозинская Наталья Александровна2003
Синтез конденсованих гетероциклічних сполук на основі продуктів реакції Меєрвейна Код дисциплины диссертации: 02.00.03Мартяк Роман Львович2003
Органилсульфоксидифторуксусные кислоты, их производные и оптическая активность Код дисциплины диссертации: 02.00.03Мацнев Андрей Викторович2003
Органілсульфоксидифторооцтові кислоти, їх похідні та оптична активність Код дисциплины диссертации: 02.00.03Мацнєв Андрій Вікторович2003
Новые реакции замещенных 1,2,4-триазинов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Миронович Людмила Максимовна2003
Застосування каталітичних індикаторних реакцій комплексоутворення для визначення деяких оксигенвмісних аніонів у функціональних матеріалах Код дисциплины диссертации: 02.00.03Михайлова Лариса Іванівна2003
Синтез і хімічні перетворення конденсованих систем на основі похідних 2- тіохіназолін-4-ону Код дисциплины диссертации: 02.00.03Орисик Віктор Васильович2003
Синтез и свойства N-трифторометилсульфонилиминопроизводных карбонильных соединений Код дисциплины диссертации: 02.00.03Петрик Виталий Николаевич2003
Синтез та властивості N-трифторометилсульфонілімінопохідних карбонільних сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.03Петрик Віталій Миколайович2003
Трансаннулярная фторциклизация диенов бицикло[3.3.1]нонанового ряда Код дисциплины диссертации: 02.00.03Пономаренко Максим Владимирович2003
Трансанулярна фтороциклізація дієнів біцикло[3.3.1]нонанового ряду Код дисциплины диссертации: 02.00.03Пономаренко Максим Володимирович2003
Взаємодія піридо[2,1-а]ізоіндолу і 2,4-диметилпіримідо[2,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами та синтез нових похідних конденсованих ізоіндолів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Похоленко Олександр Анатолійович2003
Синтез і cтереохімія частково гідрованих похідних 2Н-індазолу Код дисциплины диссертации: 02.00.03Разак Яя Амаду2003
Взаємодія похідних ізоіндоло[2,1-а]хіназолін-5-ону із дієнофілами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Самойленко Володимир Павлович2003
Синтез и реакционная способность органических люминофоров - 3-бензазолил- производных иминохромена и кумарина Код дисциплины диссертации: 02.00.03Сизова Зоя Александровна2003
Синтез і реакційна здатність органічних люмінофорів - 3-бензазолілпохідних імінохромену та кумарину Код дисциплины диссертации: 02.00.03Сизова Зоя Олександрівна2003
Каркасные углеводороды в реакциях с окислителями на основе переходных металлов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Ткаченко Борислав Александрович2003
Каркасні вуглеводні в реакціях з окисниками на основі перехідних металів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Ткаченко Борислав Олександрович2003
Исследования в области химии насыщенных и альфа, бетта- дегидроаминокислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Топузян Виген Оникович2003
3,4-Дигідро-4-оксо-2-хіназолілацетонітрили в реакціях гетероциклізації Код дисциплины диссертации: 02.00.03Хиля Ольга Володимирівна2003
3,4-Дигідро-4-оксо-2-хіназол- ілацетонітрили в реакціях гетероциклізації Код дисциплины диссертации: 02.00.03Хиля Ольга Володимирівна2003
Реакции циклизации функционально замещенных 1,3-дикарбонильных соединений гетероциклического ряда с производными циануксусной кислоты Код дисциплины диссертации: 02.00.03Шелякин Вячеслав Викторович2003
Реакції циклізації функціонально заміщених 1,3-дикарбонільних сполук гетероциклічного ряду з похідними ціанооцтової кислоти Код дисциплины диссертации: 02.00.03Шелякін В'ячеслав Вікторович2003
Квантово-химическое исследование механизмов реакций алканов с электрофилами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Шубина Татьяна Евгеньевна2003
Квантово-хімічне дослідження механізмів реакцій алканів з електрофілами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Шубіна Тетяна Євгенівна2003
Межфазный катализ щелочного гидролиза активированных эфиров аминокислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Баранова Оксана Викторовна2002
Трансфазний каталіз лужного гідролізу активованих ефірів амінокислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Баранова Оксана Вікторівна2002
Синтез та властивості функціональних алкілових і арилових естерів 1,1- діокситіолан-3- та арилтіосульфокислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Баранович Діана Богданівна2002
Синтез арилперфторалкилсульфидов, арилперфторалкилсульфонов и их реакции с нуклеофильными агентами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Бойко Владимир Николаевич2002
Синтез арилперфтороалкілсульфідів, арилперфтороалкілсульфонів та їх реакції з нуклеофільними агентами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Бойко Володимир Миколайович2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины