Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Органическая химия


Синтез властивості похідних бензо[b]пірану та бенз-1,3-оксазину, що анельовані частково гідрованими азагетероциклами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Черненко Віталій Миколайович2004
Синтез и электрохимическое исследование дииминодитиолактных, дииминодисульфидных и дииминосульфидных N2S2-копмлексов никеля(II) и кобальта(II) Код дисциплины диссертации: 02.00.03Чижевский Андрей Анатольевич2004
Синтез і властивості функціонально заміщених гемінальних бісфосфонових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Чуйко Олексій Леонідович2004
Синтез, превращения и свойства 2-бром-5-нитро-6-метилимидазо-[2,1-в]-1,3,4- тиадиазола Код дисциплины диссертации: 02.00.03Шарипова Рузигул Екубовна2004
Синтез ненасыщенных третичных аминов перегруппировкой Стивенса и изучение антимикробной активности ряда полученных аммониевых солей Код дисциплины диссертации: 02.00.03Шахбазян Лусине Гайковна2004
Синтез похідних 1,2-поліметилен-1,3-діазагетероциклів і поліметинових барвників на їх основі Код дисциплины диссертации: 02.00.03Широка Тетяна Іванівна2004
Синтез похідних 1,2-поліметилен-1,3-діазагет- ероциклів і поліметинових барвників на їх основі Код дисциплины диссертации: 02.00.03Широка Тетяна Іванівна2004
Синтез производных 1,2-полиметилен-1,3-диазагетероциклов и полиметиновых красителей на их основе Код дисциплины диссертации: 02.00.03Широкая Татьяна Ивановна2004
Синтез, будова і властивості комплексних сполук германію (IV) з арилгідразонами гідразидів заміщених бензойних і піридинкарбонових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Шматкова Наталя Володимирівна2004
1-метилтетразоло[5,1-альфа]ізоіндол у реакціях з малеїнімідами та хлорангідридами карбонових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Єгорова Тетяна Володимирівна2004
Синтез і стереохімія частково гідрованих похідних 2H-індазолу Код дисциплины диссертации: 02.00.03Амаду Разак Яя2003
Нові перетворення альфа-арилсульфонілзаміщених енамідів та споріднених реагентів у похідні азотистих гетероциклів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Бабій Сергій Богданович2003
Формирование шестичленных азагетероциклов в реакциях бета-ароилакриловых кислот с бинуклеофилами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Березкина Татьяна Владимировна2003
Формування шестичленних азагетероциклів в реакціях бета-ароїлакрилових кислот з бінуклеофілами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Берьозкіна Тетяна Володимирівна2003
4-гетерил(арил)-2,3-дигидро-1Н-1,5-бензодиазепин-2-они. Синтез и реакционная способность Код дисциплины диссертации: 02.00.03Божанов Владимир Игоревич2003
4-гетерил(арил)-2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіазепін-2-они. Синтез та реакційна здатність Код дисциплины диссертации: 02.00.03Божанов Володимир Ігоревич2003
4-Гетерил(арил)-2,3-дигідро-- 1Н-1,5-бензодіазепін-2-они. Синтез та реакційна здатність Код дисциплины диссертации: 02.00.03Божанов Володимир Ігоревич2003
Трехкомпонентные реакции тетранитрометана и его галогенпроизводных с непредельными соединениями Код дисциплины диссертации: 02.00.03Будынина Екатерина Михайловна2003
Изучение реакций электрофильного нитрозирования и хлорсульфаминирования алкенов и циклопропанов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Гаврилова Анна Юрьевна2003
Реакции нитротолуолов и их кислородсодержащих производных с озоном в растворе уксусной кислоты Код дисциплины диссертации: 02.00.03Галстян Андрей Генриевич2003
Реакції нітротолуолів і їх кисневмісних похідних з озоном у розчині оцтової кислоти Код дисциплины диссертации: 02.00.03Галстян Андрій Генрійович2003
Нові похідні амінів з каркасними фрагментами. Методи синтезу і спектральні параметри Код дисциплины диссертации: 02.00.03Голодаєва Олена Анатоліївна2003
Краун-етери, що містять біфенільний та Код дисциплины диссертации: 02.00.03Григораш Руслан Якович2003
Синтез та властивості функціонально заміщених 4-циклогексанспіропіридин-2- тіонів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Дяченко Олександр Данилович2003
Строение и динамическая изомеризация в ряду некоторых потенциально биологически активных ациклических и гетероциклических соединений Код дисциплины диссертации: 02.00.03Енгоян Александр Пайлакович2003
Синтез та властивості N-ацилокси-N-алкоксигемінальних систем Код дисциплины диссертации: 02.00.03Клоц Євген Олександрович2003
Гетероциклізації за участю єнонових систем та азотовмісних бінуклеофілів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Колос Надія Миколаївна2003
Дизайн та синтез модельних сполук: вивчення стеричних, стереоелектронних ефектів, реакційноздатних інтермедіатів, процесів каталітичного енантіоселективного гідрування та динамічного захисту функціональних груп Код дисциплины диссертации: 02.00.03Комаров Ігор Володимирович2003
Галогенування алкілзаміщених в хіноїдному ядрі N-арилсульфоніл-1,4-бензохін- онмоноімінів та 4-ароїл(арилсульфоніл)оксимі- но-2,5-циклогексадієн-1-онів. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Коновалова Світлана Олексіївна2003
Ендиковий ангідрид та його похідні. Замикання та розкриття оксиген- та нітрогенвміщуючих циклічних систем Код дисциплины диссертации: 02.00.03Крищик Оксана Володимирівна2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины