Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Органическая химия


Новые превращения 1,2,4-тиадиазол-5(2Н)-иминов и их солей в производные других азотистых гетероциклов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Ренский Михаил Александрович2005
Нові перетворення 1,2,4-тіадіазол-5(2Н)-імінів та їх солей у похідні інших азотистих гетероциклів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Ренський Михайло Олександрович2005
Синтез та властивості бензотриазоліл- та арилазонафтохінонів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Романюк Андрій Леонтійович2005
Синтез и свойства S-,N- гетероциклических соединений на основе амидов полифторалкантионкарбоновых кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Рудниченко Александр Валериевич2005
Синтез та властивості S,N-гетероциклічних сполук на основі амідів поліфтороалкантіонкарбонових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Рудниченко Олександр Валерійович2005
Взаємодія лантаноїдних зсуваючих реагентів з біфункціональними флавоноїдами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Ткачук Олександр Олександрович2005
Синтез и реакции солей 3-ариламино- и 3-оксибензофуро[2,3-c]-, - бензотиено[2,3-c]- и -индоло[2-3-c]пирилия Код дисциплины диссертации: 02.00.03Толкунов Валерий Сергеевич2005
Производные бензофуро[2,3-C]- и бензотиено[2,3-C]пирилия и пиридина. Синтез и свойства Код дисциплины диссертации: 02.00.03Толкунов Сергей Владимирович2005
Похідні бензофуро[2,3-C]- та бензотієно[2,3-C]пірилію та піридину. Синтез та реакції Код дисциплины диссертации: 02.00.03Толкунов Сергій Володимирович2005
N-ацилокси-N-алкоксисечовини та NH-N,N-діалкоксиаміни. Реакції з нуклеофільними та електрофільними реагентами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Циганков Олександр Валерійович2005
N-ацилокси-N-алкоксимочевины и NH-N,N-диалкоксиамины. Реакции с нуклеофильными и электрофильными реагентами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Цыганков Александр Валериевич2005
Гетероциклізації на основі продуктів арилювання та гетарилювання ненасичених сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.03Цялковський Володимир Михайлович2005
Реакции мостиковых енаминов с электрофильными реагентами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Швиденко Константин Викторович2005
Реакції місткових єнамінів з електрофільними реагентами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Швиденко Костянтин Вікторович2005
Функціональні калікс[4]арени і калікс[4]резорциноларени в самоорганізації та молекулярному розпізнаванні Код дисциплины диссертации: 02.00.03Шиванюк Олександр Миколайович2005
1-метилтетразоло[5,1-a]ізоін- дол у реакціях з малеїнімідами та хлорангідридами карбонових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Єгорова Тетяна Володимирівна2005
Реакції гетероциклізації 1,6-дизаміщених діімідазо[1,5-а; 1',5'-d]піразин- (4Н, 9Н)-5,10-діонів і 4,5-дизаміщених імідазолів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Іванов Юрій Едуардович2005
Поведение производных диалкиламинонафталевых кислот в условиях реакции Вильсмайера-Хаака Код дисциплины диссертации: 02.00.03Артюхова Евгения Ефимовна2004
Реакції ароматичних солей діазонію з біненасиченими сполуками з ізольованими кратними зв'язками у присутності тіоціанат-нуклеофілу Код дисциплины диссертации: 02.00.03Барановський Віталій Сергійович2004
Нуклеофільне заміщення в ряду похідних хлоропіримідинкарбонових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Блюмін Євген Володимирович2004
Аминолиз активированных эфиров твердыми солями аминокислот в условиях межфазного катализа Код дисциплины диссертации: 02.00.03Бурдина Янина Федоровна2004
2-Иминокумарины в реакциях с нуклеофилами и электрофилами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Горобец Николай Юрьевич2004
2-Імінокумарини в реакціях з нуклеофілами та електрофілами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Горобець Микола Юрійович2004
Цианотиоацетамид и его производные в синтезе конденсированных серусодержащих пиридинов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Доценко Виктор Викторович2004
Синтез та біологічна активність нових 1,4-бензо- і 1,4-нафтохінонів з амінокислотними та гетероциклічними фрагментами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Журахівська Леся Романівна2004
Получение и физико-химическое исследование масла семян Аrctium tomentosum Mill. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Ибрагимов Дилшод Эмомович2004
Дизайн, синтез та йонофорні властивості фосфорильованих калікс[4]аренів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Климчук Ольга Василівна2004
Синтез і спектральні характеристики заміщених кумаринів та їхніх функціональних похідних Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кобрин Леся Олегівна2004
Синтез и исследование аналогов бетта-казоморфина-5, аминокислотных и пептидных производных ацетилсалициловой кислоты Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кодиров Мурод Зокирович2004
Хиральные арилиденпроизводные 3-метилциклогексанона: синтез, строение, мезоморфизм и поведение в жидкокристаллических системах Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кривошей Александр Игоревич2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины