Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Органическая химия


Синтез та властивості калікс[4]аренів, які містять амінокарбонільні та сульфонільні групи Код дисциплины диссертации: 02.00.03Яковенко Антон Валерійович2007
Синтезы, свойства и превращения производных имидазола и его конденсированных систем Код дисциплины диссертации: 02.00.03Александрова Екатерина Вячеславовна2006
Реакции изомерных динитротолуолов с озоном в жидкой фазе Код дисциплины диссертации: 02.00.03Андреев Павел Юрьевич2006
Реакції ізомерних динітротолуолів з озоном у рідинній фазі Код дисциплины диссертации: 02.00.03Андреєв Павло Юрійович2006
Частково гідрогенізовані піразоло- та 1,2,4-триазоло[1,5-a]піримід- ини: синтез, хімічні властивості, таутомерія Код дисциплины диссертации: 02.00.03Бородіна Вікторія Василівна2006
Синтез та реакційна здатність 3-гетерилкумаринів з азольними та азиновими фрагментами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Власов Сергій Віталійович2006
Особенности гидразинолиза производных 1,4-дигидропиридин- и пиридиндикарбоновых кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Воевудский Максим Вадимович2006
Карбокс- и сульфонамиды с каркасными фрагментами норборнена норборнана и адамантана Код дисциплины диссертации: 02.00.03Карпенко Денис Владимирович2006
Карбокс- и сульфонамиды с каркасными фрагментами норборнена, норборнана и адамантана Код дисциплины диссертации: 02.00.03Карпенко Денис Владимирович2006
Карбокс- та сульфонаміди з каркасними фрагментами норборнена, норборнана та адамантана Код дисциплины диссертации: 02.00.03Карпенко Денис Володимирович2006
1,3-Дибромацетон та інші б-галогенокетони у синтезі індолізинів та конденсованих імідазолів за реакцією О. Є. Чичибабіна Код дисциплины диссертации: 02.00.03Коваленко Наталія Володимирівна2006
1,3-дибромацетон та інші альфа-галогенокетони у синтезі індолізинів та конденсованих імідазолів за реакцією О.Є.Чичибабіна Код дисциплины диссертации: 02.00.03Коваленко Наталія Володимирівна2006
Синтез і властивості поверхнево-активних пероксидів і мономерів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Когут Ананій Михайлович2006
Хімія похідних тіосульфокислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Лубенець Віра Ільківна2006
Реакції гетероциклізації на основі a-дитіометиленових похідних a'-бензиліденциклоалканонів та їх аналогів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Мирний Андрій Валерійович2006
Реакции гетероциклизации на основе альфа-дитиометиленовых производных альфа'-бензилиденциклоалканонов и их аналогов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Мирный Андрей Валериевич2006
Квантово-хiмiчне дослiдження механiзмiв реакцiй утворення та розкриття епоксидного циклу Код дисциплины диссертации: 02.00.03Оковитий Сергiй Iванович2006
Нуклеофільне фосфорилювання імідоїлхлоридів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Онисько Петро Петрович2006
Нуклеофильное фосфорилирование имидоилхлоридов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Онысько Петр Петрович2006
Використання мультикомпонентних та доміно-реакцій для синтезу похідних 2- тіоксо-2,3-дигідро[1,3]тіазолів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Пархоменко Олексій Олександрович2006
Барвники на основі ядер ксантилію з електронодонорними замісниками Код дисциплины диссертации: 02.00.03Поронік Євген Маркович2006
Функціоналізація каліксаренів азотовмісними фармакофорними групами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Родік Роман Васильович2006
Сумісні ефекти структури і температури у реакціях арилоксиранів з органічними кислотами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Садова Ірина Володимирівна2006
Совместные эффекты структуры и температуры в реакциях арилоксиранов с органическими кислотами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Садовая Ирина Владимировна2006
Синтез и свойства кеталей 5-замещенных аценафтенхинонов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Самбурский Сергей Эдуардович2006
Синтез та властивості кеталей 5-заміщених аценафтенхінонів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Самбурський Сергій Едуардович2006
Синтез і властивості азолів з альфа, альфа-дифлюорометиленовим фрагментом біля атома нітрогену Код дисциплины диссертации: 02.00.03Соколенко Тарас Михайлович2006
Синтез та перетворення похідних 1,4-нафтохінонсульфенових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Стасевич Марина Володимирівна2006
Синтез та перетвоення похідних 1,4-нафтохінонсульфенових кислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Стасевич Марина Володимирівна2006
Синтез та реакції солей 3-ариламіно- та 3-оксибензофуро[2,3-с]- ,бензотієно[2,3-с]- та -індоло[2-3-c]пірилію Код дисциплины диссертации: 02.00.03Толкунов Валерій Сергійович2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины