Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Органическая химия


Конформаційно обмежені та жорсткі аналоги проліну Код дисциплины диссертации: 02.00.03Григоренко Олександр Олегович2007
Нові хіральні естери та 1-арил-спіро[2,5]октан-4-они на основі (+)- ізоментона в рідкокристалічних системах Код дисциплины диссертации: 02.00.03Друшляк Тетяна Григорівна2007
Синтез анельованих гетероциклічних сполук похідних 4-гідразинохіназоліну та їх біологічна активність Код дисциплины диссертации: 02.00.03Карпенко Олександр Володимирович2007
Синтез анельованих гетроциклічних сполук похідних 4-гідразинохіназоліну та їх біологічна активність Код дисциплины диссертации: 02.00.03Карпенко Олександр Володимирович2007
Функціональні похідні тіакалікс[4]арену Код дисциплины диссертации: 02.00.03Касьян Олег Вячеславович2007
Циклоприєднання та ацилювання хлорангідридами карбонових кислот похідних піримідо[2,1-альфа]ізоіндолону, триазоло[5,1-альфа]ізоіндолу та імідазо[2,1- альфа]ізоіндолу Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кисіль Андрій Іванович2007
4-арил-5-ацетил-3,4-дигидропиримидин-(1Н)-2-оны и их производные: реакционная способность и методы получения Код дисциплины диссертации: 02.00.03Колосов Максим Александрович2007
4-Арил-5-ацетил-3,4-дигідроп- іримідин-(1Н)-2-они та їх похідні: реакційна здатність та методи отримання Код дисциплины диссертации: 02.00.03Колосов Максим Олександрович2007
Синтез и спектральные свойства мероцианиновых красителей на основе малононитрила и барбитуровой кислоты Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кулинич Андрей Владимирович2007
Синтез та спектральні властивості мероціанінових барвників на основі малононітрилу та барбітурової кислоти Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кулініч Андрій Володимирович2007
Азолоазиновые системы с частично гидрированным азиновым фрагментом Код дисциплины диссертации: 02.00.03Липсон Виктория Викторовна2007
Закономірності процесів галогенування та гідрогалогенування N-заміщених п-хінонмоноімінів. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Лудченко Оксана Миколаївна2007
Закономерности процессов галогенирования и гидрогалогенирования N- замещенных п-хинонмоноиминов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Лудченко Оксана Николаевна2007
Азолоазинові системи з частково гідрогенізованим азолоазиновим фрагментом Код дисциплины диссертации: 02.00.03Ліпсон Вікторія Вікторівна2007
Електронні та спектральні властивості донорно-акцепторних поліметинових барвників Код дисциплины диссертации: 02.00.03Оберніхіна Наталія Володимирівна2007
Кислород- и азотсодержащие производные ангидрида бицикло[2.2.1]гепт-5-ен- эндо, эндо-2,3-дикарбоновой кислоты. Синтез и свойства. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Пальчиков Виталий Александрович2007
Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3- гідроксихромонів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Пивоваренко Василь Георгійович2007
Гетероциклізації бета-хлорозаміщених енамідонітрилів з N- і S- нуклеофілами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Попільніченко Сергій Валентинович2007
Синтез, свойства и превращения в ряду производных пуриндиона-2,6 Код дисциплины диссертации: 02.00.03Свентух Дмитрий Васильевич2007
Нові перетворення 2-арил-4-дихлорометилен-5(4Н)-оксазолонів та їх аналогів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Свиріпа Віталій Миколайович2007
Синтез, властивості та перетворення в ряду похідних пуриндіону-2,6 Код дисциплины диссертации: 02.00.03Свєнтух Дмитро Васильович2007
Синтез і перетворення функціоналізованих 2,3(3,4)-дигідро-1,3-азин-4(2)- онів та їх конденсованих аналогів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Сукач Володимир Андрійович2007
Флуоровмісні сіркоорганічні сполуки на основі 1,1-дигідрополіфлуороалкілсу- льфідів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Тимошенко Вадим Михайлович2007
Фторсодержащие сераорганические соединения на основе 1,1- дигидрополифторалкилсульфидов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Тимошенко Вадим Михайлович2007
Синтез та властивості йоноактивних похідних нафталіміду Код дисциплины диссертации: 02.00.03Федько Надія Федорівна2007
Каліксаренфосфонові кислоти Код дисциплины диссертации: 02.00.03Черенок Сергій Олексійович2007
Синтез, строение и свойства комплексов краун-эфиров с галогено-, галогенодипероксо-, ди- и трихроматами натрия, калия и аммония Код дисциплины диссертации: 02.00.03Чуприн Геннадий Николаевич2007
N-Ацилокси-N-алкоксигеміналь- ні системи та їх аналоги Код дисциплины диссертации: 02.00.03Штамбург Василь Георгійович2007
Пурины, их гетероаналоги и N-оксиды на основе производных имидазола и пиримидина. Синтез, структура и превращения Код дисциплины диссертации: 02.00.03Яволовский Аркадий Александрович2007
Пурини, їх гетероаналоги та N-оксиди на основі імідазолів і піримідинів. Синтез, структура та перетворення Код дисциплины диссертации: 02.00.03Яволовський Аркадій Олександрович2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины