Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Органическая химия


Електрофільне фосфорилювання (-електронозбагачених гетероциклів та їх аналогів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Івонін Сергій Павлович2002
Кількісний аналіз асиметрії та хiральності молекул для вирішення задач "структура -- властивостi органiчних сполук" Код дисциплины диссертации: 02.00.03Алiханiдi Сократiс Едуардович2001
Синтез, вивчення властивостей i переважних конформацiй похiдних п-трет-бутилкалiкс[4]арену Код дисциплины диссертации: 02.00.03Алєксєєва Олена Олександрiвна2001
Аналiз зв'язку структура - властивiсть на основi молекулярних граткових моделей Код дисциплины диссертации: 02.00.03Артеменко Анатолiй Григорович2001
Синтез и реакции гетероциклических хинониминов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Вакуленко Анатолий Владимирович2001
Синтез та реакції гетероциклічних хінонімінів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Вакуленко Анатолій Володимирович2001
Синтез конденсованих і функціональних похідних тієно(2,3- d)піримідину Код дисциплины диссертации: 02.00.03Васькевич Руслан Іванович2001
Дигидро-1,2,3-триазоло[1,5-а]пиримидины и их азааналоги Код дисциплины диссертации: 02.00.03Гладков Евгений Станиславович2001
Строение и фотоника органических люминофоров с аномально большим стоксовым сдвигом флуоресценции Код дисциплины диссертации: 02.00.03Дорошенко Андрей Олегович2001
Синтез, таутомерія та реакції дигідропохідних імідазо[1,2-a]- та триазоло[1,5-a]піримідину Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кагановський Олександр Семенович2001
Пространственное и электронное строение ариловых, виниловых и ацетиленовых эфиров, тиоэфиров и селеноэфиров Код дисциплины диссертации: 02.00.03Капустин Евгений Георгиевич2001
Просторова та електронна будова арилових, вінілових та ацетиленових етерів, тіоетерів та селеноетерів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Капустін Євген Георгійович2001
Ониевые перегруппировки каркасных спиртов в среде трифторуксусной кислоты Код дисциплины диссертации: 02.00.03Коломицин Игорь Васильевич2001
Домінореакції сульфінілкарбаніонів з кетонами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Кірій Антон Валентинович2001
Реакції толуолу і його кисневмісних похідних з озоном в середовищі оцтової кислоти Код дисциплины диссертации: 02.00.03Літвінова Ірина Михайлівна2001
Строение и реакционная способность эNэ-ацил-, N-[N- арилсульфониларил(метил)имидоил]-1,4-бензохинониминов Код дисциплины диссертации: 02.00.03Марченко Инна Леонидовна2001
Циклізації продуктів галогенарилювання акролеїну і похідних акрилової кислоти з S,N-нуклеофілами Код дисциплины диссертации: 02.00.03Матійчук Василь Степанович2001
Реакції тетрагалогенідів селену і телуру з ацетиленовими сполуками Код дисциплины диссертации: 02.00.03Онисько Михайло Юрійович2001
Фосфонієві іліди з азотовмісними групами- перспективні реагенти для гетероциклізацій Код дисциплины диссертации: 02.00.03Панчишин Світлана Ярославівна2001
Фенолиз эпихлоргидрина в условиях катализа органическими основаниями Код дисциплины диссертации: 02.00.03Перепичка Инна Викторовна2001
Похідні 10,11-епоксиундеканової кислоти. Синтез та реакційна здатність. Код дисциплины диссертации: 02.00.03Петухова Олена Ігорівна2001
Дослідження кінетики та механізму оксидації ізомерних нітротолуолів озоном в оцтовому ангідриді Код дисциплины диссертации: 02.00.03Потапенко Едуард Володимирович2001
Статус державного службовця в Україні: теоретико-правовий аспект Код дисциплины диссертации: 02.00.03Рачинський Анатолй Петрович2001
Функционально замещеные 7-алкилселено-1,4-дигидро-1,6-нафтиридины: синтез многокомпонентной конденсацией, свойства и строение Код дисциплины диссертации: 02.00.03Роман Сергей Владимирович2001
Функціонально заміщені 7-алкілселено-1,4-дигідро-1,- 6-нафтиридини: синтез багатокомпонентною конденсацією, властивості та будова Код дисциплины диссертации: 02.00.03Роман Сергій Володимирович2001
Синтез конденсованих та функціональних похідних 2H-1,2,4-триазол-3- тіону Код дисциплины диссертации: 02.00.03Сливка Михайло Васильович2001
Синтез та властивості деяких гетеро- та карбоциклічних похідних тіосульфокислот Код дисциплины диссертации: 02.00.03Стадницька Наталія Євгенівна2001
Реакції a-аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів Код дисциплины диссертации: 02.00.03Широбокова Марія Георгіївна2001
4-Незамiщенi 3-цiанопiридин-2(1Н)-тiони: синтез реакцiєю карбонiлфункцiоналiзованих етоксиолефiнiв з цiанотiоацетамiдом, будова та властивостi Код дисциплины диссертации: 02.00.03Якунiн Ярослав Юрiйович2001
4-Незамещеные З-цианопиридин-2(IH)-тионы: синтез реакцией карбонилфункционализированных этоксиолефинов з цианотиоацетамидом, строение и свойства Код дисциплины диссертации: 02.00.03Якунин Ярослав Юрьевич2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины