Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Аналитическая химия


Утворення, екстракція та аналітичне застосування іонних асоціатів вольфраму (YI) та ренію (YII) з ціаніновими барвниками Код дисциплины диссертации: 02.00.02Кормош Жолт Олександрович2000
Іонометрія у багатокомпонентних і організованих розчинах: параметри електродного відгуку, особливості градуювання і іонобуферні системи Код дисциплины диссертации: 02.00.02Логінова Лідія Павлівна2000
Утворення, екстракція та аналітичне застосування іонних асоціатів хрому (VI) з основними барвниками Код дисциплины диссертации: 02.00.02Мага Іван Михайлович2000
Пробоподготовка в рентгенофлуоресцентном анализе воды и водных растворов Код дисциплины диссертации: 02.00.02Макаровская Ярослава Николаевна2000
Електроаналітичні характеристики іоноселективних електродів, оборотних до пестицидів триазинового ряду Код дисциплины диссертации: 02.00.02Мушик Ольга Василівна2000
Оптимізація вибору кремнеземних адсорбентів для концентрування іонів основних біотоксикантів у комбінованих методах аналізу Код дисциплины диссертации: 02.00.02Рева Тетяна Дмитрівна2000
Особливості прискореної пробопідготовки біомедичних об’єктів Код дисциплины диссертации: 02.00.02Саєвич Оксана Володимирівна2000
Iммобiлiзованi на кремнеземi 1-(2-тiазолiлазо)-2-нафтол та дитизон як твердофазнi реагенти для спектроскопiчного та вiзуально-тестового визначення важких металiв Код дисциплины диссертации: 02.00.02Смик Наталiя Iванiвна2000
Іммобілізовані на кремнеземі 1-(2- тіазолілазо)-2- нафтол та дитизон як твердофазні реагенти для спектроскопічного та візуально- тестового визначення важких металів Код дисциплины диссертации: 02.00.02Смик Наталія Іванівна2000
Пероксимоносульфатна кислота-окиснювач люмінолу в хемілюмінесцентному аналізі Код дисциплины диссертации: 02.00.02Стаднічук Олена Миколаївна2000
Концентрування та визначення мікрокількостей фосфору(V) і талію(І) у водах з використанням гетерополікомплексів фосфору Код дисциплины диссертации: 02.00.02Трохименко Ольга Митрофанівна2000
Іонні асоціати ацидокомплексів металів з поліметиновими барвниками у фотометричному аналізі та іонометрії Код дисциплины диссертации: 02.00.02Базель Ярослав Рудольфович1999
Реакцiї рiзнолiгандних iзо- та гетерополiкомплексiв з трифенiлметановими барвниками i неiонними поверхнево-активними речовинами Код дисциплины диссертации: 02.00.02Вакулiч Анжела Миколаївна1999
Реакции разнолигандных изо- и гетерополикомплексов с трифенилметановыми красителями и неионными поверхностно- активными веществами Код дисциплины диссертации: 02.00.02Вакулич Анжела Николаевна1999
Вольтаперомерія Ru(IV) в присутності оксикислот та її застосування в аналізі Код дисциплины диссертации: 02.00.02Вронська Людмила Вікторівна1999
Сорбційно- закріплений на поверхні силікагелю фенантролін- твердофазний реагент для визначення Феруму, Купруму та Аргентуму Код дисциплины диссертации: 02.00.02Гавер Олеся Михайлівна1999
Химико- аналитические свойства ассоциатов полисульфонилпиперидинилметиленгидроксида с азореагентами и их использование в анализе Код дисциплины диссертации: 02.00.02Жук Лариса Петровна1999
Хіміко-аналітичні властивості асоціатів полісульфонілпиперідинілмети- ленгідроксиду з азореагентами та їх застосування в аналізі. Код дисциплины диссертации: 02.00.02Жук Лариса Петрівна1999
Вольтамперометричний аналiз неорганiчних сцинтиляцiйних матерiалiв Код дисциплины диссертации: 02.00.02Кiсiль Олена Петрiвна1999
Вольтамперометрический анализ неорганических сцинтилляционных материалов Код дисциплины диссертации: 02.00.02Кисиль Елена Петровна1999
Екстракція молібденвольфрамових гетерополікомплексів галію та її застосування в аналізі Код дисциплины диссертации: 02.00.02Кольцова Олена Геннадіївна1999
Вплив iонних компонентiв матрицi на аналiтичний сигнал потенцiометрiє з анiонселективними електродами Код дисциплины диссертации: 02.00.02Маслiй Ольга Григорiвна1999
Вплив іонних компонентів матриці на аналітичний сигнал потенціометрії з аніонселективними електродами Код дисциплины диссертации: 02.00.02Маслій Ольга Григорівна1999
Хемілюмінесцентні реакції метилсульфату 9,10-диметилакридинію з пероксимоносульфатом калію і дипероксіадинпіновою кислотою та визначення на їх основі Cu(II), Ni(II), V(IV), Cr(VI) Код дисциплины диссертации: 02.00.02Мицук Олена Анатоліївна1999
Утворення, властивості та аналітичне використання іонних асоціатів меркурію(ІІ), кадмію(ІІ) та хрому(ІІІ) з органічними похідними гідразину та симетричними ціаніновими барвниками Код дисциплины диссертации: 02.00.02Сухарева Оксана Юріївна1999
Гетерополіаніони структури Кегіна як аналітичні реагенти на азотвміщуючі органічні речовини Код дисциплины диссертации: 02.00.02Ткач Володимир Іванович1999
Вплив поверхнево-активних речовин та iнших компонентiв матрицi на аналiтичний сигнал катiонселективних мембранних електродiв Код дисциплины диссертации: 02.00.02Чернишова Оксана Сергiївна1999
Вплив поверхнево- активних речовин та інших компонентів матриці на аналітичний сигнал катіонселективних мембранних електродів Код дисциплины диссертации: 02.00.02Чернишова Оксана Сергіївна1999
Вольтамперометрія Ru(IV) в присутності оксикислот та її застосування в аналізі Код дисциплины диссертации: 02.00.02Вронська Людмила Вікторівна1998
Властивості та хіміко- аналітичне використання кремнеземів з іммобілізованими O-,N-,S-,P-вмісними органічними реагентами Код дисциплины диссертации: 02.00.02Зайцева Галина Миколаївна1998

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины