Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Кафарський Віталій Володимирович. Інвестиційні договори в україні: Поняття, види, зміст, правове регулювання : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Київ, 2006.Анотація до роботи:

Кафарський В.В. Інвестиційні договори в Україні: поняття, види, зміст, правове регулювання.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Київ, 2005.

У дисертації на основі аналізу наукової літератури, національного законодавства України та інших країн досліджуються основні проблеми правового регулювання інвестиційних договорів в Україні та дається нове визначення поняття інвестиційного договору, визначається правовий статус сторін інвестиційного договору, аналізується процедура його укладення та провадиться аналіз істотних, звичайних і випадкових умов договору.

У роботі уточнено правову природу інвестиційного договору, розроблено критерії та виділено види інвестиційного договору. Докладно проаналізовано особливості правового регулювання таких різновидів інвестиційних договорів, як інвестиційний договір у житловому будівництві, угоди про розподіл продукції, договір концесії, договір фінансового лізингу.

Обґрунтовано ряд пропозицій щодо внесення змін та доповнень до законодавства, що регулює договірні відносини в сфері інвестиційної діяльності.

Публікації автора:

  1. Кафарський В.В. Договори у сфері іноземного інвестування// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 8. – К.: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2000. – С.218-222.

  2. Кафарський В.В. Правові ознаки інвестиційного договору // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. - №1. – С.34-43.

  3. Кафарський В.В. Приватизація землі та іноземні інвестиції/ Земельна реформа: політико-правовий аналіз. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С.24-29.

  4. Кафарський В.В. Правові аспекти укладання і виконання зовнішньо-економічних інвестиційних договорів// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 11. – К.: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2001. – С.325-328.

  5. Нагребельний В., Шемшученко Г., Кафарський В. Правовий зміст соціального ефекту як результат інвестиційної діяльності // Юридична Україна. - №12. – 2003. – С.52-55.

  6. Нагребельний В.П., Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Кафарський В.В. Основи інвестиційного права України: Навч.посіб./ За заг.ред. члена-кореспондента АПрН України В.П.Нагребельного. – К., 2003. – 425 с.

  7. Нагребельний В.П., Кафарський В.В. Організаційно-правове забезпечення інвестиційного клімату в Україні: стан, проблеми, перспективи. – К., 2003. – 180 с.

  8. Кафарський В.В. Система інвестиційного законодавства// Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2003 року). – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 127–134.

  9. Кафарський В.В. Правовий статус суб’єктів інвестиційної діяльності як сторін інвестиційного договору// Корпоративне право в Україні: становлення та розвиток. Зб.наук.праць (За матеріалами міжрегіональної науково-практичної конференції, м.Івано-Франківськ, 26-27 вересня 2003 року)/ Редкол.:О.Д.Крупчан (голова), В.Д.Басай, В.В.Луць та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АпрН України, 2004. – С.183-195.