Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Черняк Юлія Валеріївна. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.Анотація до роботи:

Черняк Ю.В. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація присвячена комплексному порівняльному дослідженню інституту міжнародної підсудності цивільних справ. Розглянуто історію становлення внутрішнього законодавства про міжнародну підсудність в країнах ЄС та в Україні, завдання і напрямки міжнародно-правової уніфікації норм інституту міжнародної підсудності.

Досліджено Брюссельську Конвенцію 1968 р. та Брюссельську Постанову № 44/2001 як джерела правового регулювання міжнародної підсудності в країнах ЄС. Проаналізовано положення Луганської Конвенції 1988 р. і конвенцій, розроблених під егідою Гаазької Конференції з міжнародного приватного права, які змінили чи доповнюють положення Брюссельської Конвенції 1968 р.

Сформульовано висновки про основні підходи українського законодавства щодо визначення міжнародної підсудності цивільних справ, розроблено практичні рекомендації із вдосконалення вітчизняного законодавства та практики його застосування.

Публікації автора:

1. Черняк Ю.В. Питання компетенції міжнародного комерційного арбітражу. - Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 121. Правознавство. - Чернівці: Рута, 2001. - С. 58-61.

2. Черняк Ю.В. Сфера застосування Брюссельської Конвенції про міжнародну підсудність та виконання судових рішень з цивільних і торговельних справ. - Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 31. Частина 2 (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2002. - С. 137-142.

3. Черняк Ю.В. Проблеми правового регулювання міжнародної спеціальної підсудності зі спорів, що випливають з договорів, у рамках Європейського Союзу. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науково-практичний збірник. - № 6/2002. - С. 27- 30.

4. Черняк Ю.В. Деякі аспекти взаємодії державних судів загальної юрисдикції та міжнародного комерційного арбітражу як форм захисту цивільних прав. - Наукові записки. Том 21. Юридичні науки. Національний університет "Києво-Могилянська Академія". Київ. Видавничий дім "КМ Академія". - 2003. - С. 27-30.

5. Черняк Ю.В. Інститут міжнародної підсудності в державах Європейського Союзу та в Україні: сьогодення і майбутнє. - Адвокат. № 4 (43) 2004. - С. 7-10.

6. Черняк Ю.В. Міжнародно-правове регулювання підсудності справ зі спорів, що виникають у сфері довірчої власності. - Вісник Академії адвокатури України. Випуск 1. - Київ-2004. - С. 51-55.

7. Черняк Ю.В. Інститут міжнародної підсудності в державах Європейського Союзу та в Україні (порівняльно-правовий аспект). - Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених "Другі осінні юридичні читання". Хмельницький, 2003. - С. 158-160.

8. Черняк Ю.В. Міжнародний цивільний процес: проблеми правового регулювання в Україні. - Вісник Академії адвокатури України. Випуск 3 (4). Київ-2005. - С. 48-51.