Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Кривошеїна Інга Валеріївна. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 204арк. — Бібліогр.: арк. 191-204арк..Анотація до роботи:

Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних та практичних проблем правової охорони фірмових найменувань у цивільному праві України, визначення ефективності цивільно-правового регулювання відносин, пов‘язаних з їх використанням, та розробку обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у сфері права інтелектуальної власності.

Досліджено історичний розвиток інституту фірмового найменування, проаналізовано співвідношення фірмових найменувань з іншими засобами індивідуалізації, з‘ясована правова природа та суб‘єктивні права на фірмові найменування, особливості їх реалізації та захисту.

У роботі розкривається зміст поняття фірмового найменування, детально проаналізовано основні функції та принципи фірмових найменувань. Досліджено теоретичні і практичні проблеми, пов‘язані з порядком здійснення охорони прав на фірмові найменування.

Сформульовано концептуальні положення щодо необхідності прийняття спеціального нормативно-правового акту, який би регулював відносини, що виникають у зв‘язку з використанням та охороною прав на фірмові найменування.

Публікації автора:

1. Кривошеїна І.В. Правове регулювання фірмових найменувань за чинним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 60. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2004. – С. 25-27.

2. Кривошеїна І.В. Історичні аспекти виникнення і розвитку поняття фірмового найменування // Наше право. – К.: Юнеско СОЦІО. – 2003. - №4. – С. 86-91.

3. Кривошеїна І.В. Як захистити фірмове найменування в Україні? // Юридична Україна. – К.: Юрінком Інтер. – 2004. - №2(14). – С. 39-43.

4. Кривошеїна І.В. Історичні аспекти виникнення і розвитку фірмового найменування в Україні // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Другі осінні юридичні читання». 14-15 листопада 2003р. – Хмельницький: В-во ХІУП, 2003. – С. 110-113.

5. Кривошеїна І.В. Співвідношення фірмового найменування з іншими засобами індивідуалізації юридичної особи. // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців «Четверті осінні юридичні читання». 21-22 жовтня 2005р. – Хмельницький: В-во ХУУП, 2005. – С. 141-147.

6. Кривошеїна І.В. Недобросовісна конкуренція як підстава порушення прав на фірмове найменування. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч». 28-29 вересня 2006р. – К.: В-во КНУ ім.. Т. Шевченка, 2006. – 344-348.