Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Матвєєв Петро Сергійович. Договори валютного дилінгу в цивільному праві України : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2007.Анотація до роботи:

Матвєєв П. С. Договори валютнтого дилінгу в цивільному праві України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Аакадемії правових наук України, Київ, 2007.

Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних з договорами валютного дилінгу в цивільному праві України. У роботі досліджено поняття договорів валютного дилінгу, висвітлено проблеми співвідношення цих договірних зобов’язань з іншими схожими правовими конструкціями у цивільному праві. Проведено класифікацію договорів валютного дилінгу, запропоновано поняття договору валютного дилінгу в широкому і вузькому розумінні як єдиного договору змішаного типу (купівля-продаж з елементами надання послуг) і сукупності двох самостійних за типовою приналежністю договорів (конверсійної купівлі-продажу іноземної валюти і надання послуг з її проведення).

Приділено увагу розробленню практичних рекомендацій щодо застосування цивільного законодавства в контексті договорів валютного дилінгу, запропоновано вирішення питань, що є спірними при кваліфікації договорів валютного форварду, дейтрейдингу, їх відмежуванні від інших конструкцій.

Публікації автора:

1. Матвєєв П. С. Правова природа валютного форварду: натуральне чи цивільне зобов’язання ? // Юридична Україна, 2005. – № 6. – С. 38–42.

2. Матвєєв П. С. Договори валютного форварду: сучасна практика і проблеми правозастосування // Юридична Україна, 2005. – № 7. – С. 41–47.

3. Матвєєв П. С. Договір валютного дейтрейдингу в Україні (цивільно-правова характеристика // Юридична Україна, 2007. – № 6. – С. 31–38.

4. Матвєєв П. С. Договори валютного форварду і перспективи адаптації законодавства України до стандартів права ЄС про інвестування // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали I Міжнародної науково- методичної конференції. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 303–307.

5. Матвєєв П. С. Правова природа договорів «на різницю» // Тези Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання» (5-6 листопада 2004 року). – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2004.

6. Матвєєв П. С. Договір валютного дейтрейдингу (цивільно-правові аспекти) // Тези міжнародної науково-практичної конференції 28-29 вересня 2006 року, м. Київ // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч». – Київ: Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – С. 382–385 (436с.)

7. Матвєєв П. С. Зобов’язання валютного дилінгу // Глави 20–23 «Зобов’язання валютного дилінгу» // В кн.: Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р. А. Майданик. – Київ: Юстініан, 2007. – (Серія «Аномалії цивільного права»). – С. 418–485.

8. Матвєєв П. С. Правова природа договору валютного дилінгу // Тези круглого столу «Науково-практичні проблеми реалізації нового Цивільного кодексу України» (юридичний факультет Київського національного університету внутрішніх справ України, 20 квітня 2007р.).