Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Жилінкова Олена Вячеславіна. Договори в сфері реалізації майнових прав на музичний твір : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2007.Анотація до роботи:

Жилінкова О.В. Договори в сфері реалізації майнових прав на музичний твір. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Київ, 2007.

Досліджуються цивільно-правові аспекти реалізації суб'єктами авторського права майнових прав на музичний твір. Розглядаються основні механізми договірного регулювання правовідносин в сфері використання музичних творів.

Здійснюється детальне дослідження термінологічної бази, що використовується в теорії авторського права та в цивільно-правовому законодавстві, яке регулює відносини із реалізації майнових прав на музичні твори. Наводиться аргументація щодо вдосконалення понятійного апарату, що існує, введення нових термінів.

Визначається поняття авторського договору, спрямованого на реалізацію майнових прав на музичний твір, а також – досліджується його місце в системі цивільно-правових договорів. Надається загальна та детальна класифікації договорів в сфері здійснення суб'єктами авторського права майнових прав на музичний твір.

Досліджуються характерні ознаки суб'єктів авторського права на музичний твір; сторін договорів, спрямованих на розпорядження майновими правами на музичний твір. Надається аналіз елементів договорів в сфері використання музичних творів, змісту вказаних договорів, відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов договорів.

У дисертації наведене теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні правової природи музичного твору як об’єкта авторського права та предмета цивільно-правових договорів. Запропоновано класифікацію договорів, спрямованих на реалізацію майнових прав на музичний твір, визначено їх суб’єктний склад, зміст, порядок укладення та припинення.

Основні висновки, одержані в результаті дослідження, полягають у наступному:

1. Обґрунтовується, що музичний твір є самостійним об’єктом авторських прав та предметом цивільно-правових договорів. Надається його юридичне визначення.

2. Доводиться, що музичний твір є багатоелементним об’єктом авторського права, кожна з частин якого може мати самостійне значення та виступати предметом авторських договорів.

3. Пропонується ввести до понятійного апарату авторського права поняття «складний твір», що надає змогу враховувати особливості творів, які складаються з різнорідних елементів.

4. Визначені два основних критерії, відповідно до яких вирішується питання про наявність або відсутність окремого об’єкта авторського права, це: 1. відповідність обов’язковим вимогам, що пред’являються до об’єктів авторського права, та які є основними їх ознаками; 2. неповторність об’єкту, що обумовлює необхідність його правової охорони.

5. Обґрунтовується, що всі авторські права суб'єктів авторського права – як особисті, так і майнові, носять виключний характер.

6. Розроблено загальну та детальну класифікації договорів в сфері реалізації майнових прав на музичний твір. З урахуванням класифікації договорів в цивільному праві визначається, що договори, спрямовані на реалізацію майнових прав на музичний твір поділяються на два основні види: 1) авторські договори, які безпосередньо спрямовані на реалізацію майнових прав на музичний твір, до яких належать ліцензійний договір, договір про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності та інші договори; 2) інші цивільно-правові договори, за допомогою яких здійснюється реалізація майнових прав на музичний твір, до яких можна віднести договір комерційної концесії, довірчого управління майном, купівлі-продажу майнових прав та інші.

7. Здійснюється аналіз термінів «розпорядження» та «передання» майнових прав на музичний твір.

8. Обґрунтовується, що в разі порушення авторського договору, предметом якого є музичний твір, неможливе відшкодування шкоди в натурі. Основними формами (мірами) відповідальності за порушення таких договорів є: а) відшкодування збитків; б) сплата неустойки.

9. Запропоновано внесення змін до чинного законодавства України щодо визначення музичного твору як об’єкта авторського права, визнання виключного характеру всіх авторських прав, більш чіткого розмежування авторсько-правових договорів, спрямованих на розпорядження майновими правами на твір, тощо.

Публікації автора:

1. Жилінкова О.В. Поняття музичного твору як об’єкта авторського права // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – Вип. 1. – С.132-137.

2. Жилінкова О. Виключний характер майнових прав інтелектуальної власності // Юридична Україна. – 2007. – №1 (49). – С.60-63.

3. Жилінкова О.В. Організації колективного управління як суб’єкти договорів на використання музичних творів // Держава і право: Зб. наук. пр. – 2006. – Вип.33. – С.337-342.

4. Жилінкова О. Поняття музичного твору як об’єкту авторського права // Матеріали щорічної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора О.А. Пушкіна (м. Харків. 27 травня 2006 р.). – Х.: Вид-во ХНУВС, 2006. – С.43-45.

5. Жилінкова О.В. Співавтори музичних творів як учасники авторсько-правових договорів в Україні // «Молодь у юридичній науці»: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «П’яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2006 р.): У 5-ти ч.: Ч.3. Т.1. Підтом 1. – Хмельницький: В-во ХУУП, 2006. – С.106-108.

6. Жилінкова О.В. Музичний твір як предмет авторського договору замовлення // Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів та аспірантів «Проблемні питання цивільного та господарського права» (м. Харків, 16 лютого 2007 р.). – Х.: Вид-во ХГУ, 2007. – С.381-384.