Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Великанова Марина Миколаївна. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Великанова М. М. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – Київ, 2009.

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, яка присвячена комплексному дослідженню й науковому аналізу загальнотеоретичних та практичних проблем правового регулювання виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, розробці пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення й правильного застосування норм, що регулюють виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

У дисертації досліджено правову природу договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, визначено особливості предмета та суб’єктного складу цих договорів, досліджені передумови та порядок укладення договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, розкрито їх зміст та умови, проаналізовано особливості виконання та відповідальності сторін за невиконання чи неналежне виконання договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. На підставі проведеного дослідження було розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення законодавства з питань науково-технічної діяльності.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової проблеми – визначення особливостей та закономірностей договірного регулювання виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, що дозволило сформулювати наукові висновки, конкретні пропозиції про внесення змін і доповнень до чинного законодавства України задля удосконалення практики укладення, виконання, зміни та розірвання договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт та судової практики вирішення спорів, які виникають із таких договірних відносин.

За результатами комплексного дослідження договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт зроблено такі висновки:

1. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт за своєю правовою природою є двосторонніми, консенсуальними, оплатними цивільно-правовими договорами алеаторного характеру, що опосередковують виконання робіт у сфері створення та використання інноваційного продукту й спрямовані на виконання робіт та досягнення результату, відокремленого від роботи.

2. Сторонами в договорі на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт можуть бути фізичні та юридичні особи, а також державні органи та органи місцевого самоврядування (останні за умови виконання таких робіт на підставі державного замовлення).

3. Під час укладення договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт на основі державного замовлення сторони мають дотримуватися передбаченої чинним законодавством процедури, яка відрізняється від загального порядку укладення договорів, заснованих на державному замовленні.

4. Предмет договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт є складним. Його характерною специфікою є те, що він носить творчий характер, спрямований на одержання й використання нових знань, і за відповідних умов може бути підставою для виникнення відносин інтелектуальної власності.

5. Строки виконання робіт за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт поділяються на строки проведення робіт у цілому (загальний строк) і по етапах. У межах строків установлюється загальна тривалість робіт, на яку впливає значення робіт, їх обсяг, новизна, складність, оригінальність та трудомісткість, можливості виконавця таких робіт, їх творчий характер.

7. Істотними умовами договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт є предмет, ціна та строк. Але, якщо договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт фінансується за рахунок коштів державного бюджету, крім зазначених, істотними є ще й умови про визначення суб’єктів права інтелектуальної власності, зобов’язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об’єкти інтелектуальної власності, визначення сторони, яка буде сплачувати винагороду авторам об’єктів права інтелектуальної власності.

8. Формами відповідальності за порушення умов договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт є: а) відшкодування збитків; б) стягнення неустойки (штрафу, пені). Безоплатне усунення недоліків у результатах науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, відшкодування понесених замовником необхідних витрат на усунення зазначених недоліків своїми силами або відповідне зменшення винагороди за роботу, розірвання договору необхідно розглядати як цивільно-правові міри захисту, що є оперативними заходами, які можуть застосовуватися поряд із основними формами відповідальності.

9. Задля удосконалення правового регулювання відносин, що виникають при виконанні науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, пропонується внести такі зміни до чинного законодавства:

а) викласти частину 1 статті 892 ЦК України у такій редакції: “За договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт виконавець (підрядник) зобов’язується провести за завданням замовника науковий пошук, дослідження, розробити нове положення чи підхід, зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов’язується прийняти виконану роботу та оплатити її”;

б) статтю 892 ЦК України доповнити положенням про те, що законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт;

в) статтю 331 ГК України, яка має назву “Договір на створення і передачу науково-технічної продукції” перейменувати на “Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ”;

г) доповнити главу 62 ЦК України нормою, у якій би містилась вказівка на письмову форму договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт;

д) главу 62 ЦК України доповнити статтею такого змісту:

“У договорі на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт визначається ціна робіт або спосіб її визначення.

Ціна за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт може бути визначена кошторисі”.

Публікації автора:

1. Великанова М. М. Співвідношення договорів на створення та використання об’єктів інтелектуальної власності з договорами на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт / М. М. Великанова // Держава і право: зб. наук. праць. – Спецвипуск. – К., 2005. – С. 339–343.

2. Великанова М. М. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт як спосіб підвищення світової новизни технічних розробок / М. М. Великанова // Адвокат. – 2005. – № 9. – С. 15–17.

3. Великанова М. М. Порядок укладення договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт / М. М. Великанова // Адвокат. – 2005. – № 12. – С. 12–14.

4. Великанова М. М. Формування ціни за договорами на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт / М. М. Великанова // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. – Вип. 28. – Одеса, 2006. – С. 232–236.

5. Великанова М. М. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт у системі цивільно-правових договорів / М. М. Великанова // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 13–15.

6. Великанова М. М. Відповідальність сторін за порушення умов договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт / М. М. Великанова // Малий і середній бізнес. – 2006. – № 3–4. – С. 68–76.

7. Великанова М. М. Науково-технічні передумови договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт / М. М. Великанова // Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки, 19 травн. 2005 р. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2005. – С. 327–329.

8. Великанова М. М. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт в новому Цивільному кодексі України / М. М. Великанова // Розвиток наукових досліджень’ 2005: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2005. – Т. 3. – С. 17–20.

9. Великанова М. М. Строки виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт / М. М. Великанова // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2006. – Т. 1. – С. 256–259.

10. Великанова М. М. Оплата науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт / М. М. Великанова // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: зб. матеріалів круглого столу. – Чернігів, 2006. – С. 75–79.

11. Великанова М. М. Предмет договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт / М. М. Великанова // Комплексна безпека підприємницької діяльності: економіко-правові засади, стратегія формування та перспективи розвитку: зб. матеріалів ІІ міжвузівської наук.-практ. конф. / За заг. ред. к.е.н., доцента Бондаря В.В. – Чернігів: РВВ: “Юрист”, 2006. – С. 60–64.

12. Великанова М. Н. Сущность и содержание договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ / М. Н. Великанова // Роль права в сучасній Україні: зб. матеріалів міжвузівського круглого столу / За ред. к.ю.н., доцента Сташківа Б. І. – Чернігів: РВВ “Юрист”, 2007. – С. 45–49.