Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Антошкіна Валерія Костянтинівна. Договірне регулювання відносин подружжя: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006.Анотація до роботи:

Антошкіна В.К. Договірне регулювання відносин подружжя. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03—цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 2006.

У дисертації розглядаються найбільш значущі теоретичні і практичні питання, які стосуються договірного регулювання відносин подружжя. Досліджується співвідношення ролі законного та договірного правового регулювання майнових відносин подружжя. Визначається поняття «договір подружжя». Вперше здійснюється теоретичний аналіз принципу свободи договору при регулюванні майнових відносин подружжя. Проводиться комплексний правовий аналіз договорів у сімейному праві та виявляються їх особливості. Розробляється класифікація договорів подружжя.

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні правової природи договору в сімейному праві та комплексному дослідженні ролі та значення договору як одного з основних засобів регулювання відносин подружжя в сучасних умовах. Основні висновки, що відображають погляди дисертанта на цю проблему, виражені у наступних положеннях.

  1. Суттєві зміни, що сталися останнім часом у нашій державі, позначилися також на процесі регулювання майнових відносин у сім’ї. Істотного значення почали набувати індивідуальні акти застосування права, зокрема договори, основний сенс яких полягає в індивідуалізації дії механізму правового регулювання, за якого досягається врахування конкретних обставин життя, юридично закріплюються результати поведінки учасників суспільних відносин.

  2. Сімейно-правові договори належать до договорів приватного права. Визначення сімейного права як підгалузі цивільного права, дає змогу розглядати сімейно-правові договори в якості самостійної групи цивільно-правових договорів, які мають істотну специфіку, обумовлену особливостями сімейних відносин. Договори подружжя є різновидом сімейно-правових договорів.

  3. У цілому договорам подружжя притаманні загальні риси договорів у цивільному праві. Застосовуючи загальну дефініцію цивільного договору до відносин подружжя, можна зазначити, що договором є домовленість подружжя, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх сімейних прав та обов’язків.

  4. Свобода договорів у сімейному праві не безмежна, у зв’язку з чим у Сімейному кодексі України мають бути закріплені загальні правила, які б визначали межі договірної ініціативи подружжя.

  5. Подружжя може укладати як цивільно-правові договори, в яких їх правовий статус не має значення, так і ті, що належать до окремої групи сімейно-правових договорів. Системоутворюючим чинником є правовий режим майна, яке є предметом подружніх договорів. Коли подружжя укладає договори стосовно спільного майна, то традиційно їх відносини розглядаються як сімейно-правові. Якщо ж предмет становить роздільне майно подружжя, то відносини сторін регулюються нормами цивільного права. Такий підхід має важливе практичне значення, оскільки він визначає місце закріплення норм, які регулюють ті чи інші договірні відносини подружжя (СК або ЦК).

  6. Договори подружжя можуть бути класифіковані за принципами дихотомної класифікації. Основною є класифікація договорів подружжя, відповідно до якої вони поділяються на: а) договори стосовно майна подружжя та б) договори щодо взаємного утримання. Вона дає можливість охопити усі існуючі договори подружжя та визначити їх основні, сутнісні характеристики.

  7. Шлюбний договір має суттєві особливості, що дають підстави розглядати його як окремий різновид договорів подружжя. Для зазначеного договору характерним є те, що він має комплексний характер і може включати до свого складу окремі види сімейних договорів щодо як майна, так і надання утримання.

Публікації автора:

1. Антошкіна В.К. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям) // Право України. – 2004. - №11. – С.79-82.

2. Антошкіна В.К. Договірне регулювання майнових відносин подружжя // Право України. – 2005. - №3. – С.95-98.

3. Антошкіна В.К. Договір про поділ майна подружжя, що є об’єктом права спільної сумісної власності // Право України. – 2005. - №8. – С.75-78.

4. Антошкіна В.К. Розвиток сімейного законодавства у сфері регулювання відносин по утриманню між подружжям та колишнім подружжям // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 29-30 квітня 2004 р., м. Харків. – К.: Академія правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва, НДІ інтелектуальної власності, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004. – С.396-403.

5. Антошкіна В.К. Договори про надання та припинення прав подружжя на утримання //Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної наук: Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки. 19 травня 2005, м. Чернігів, – Чернігів: КП «Вид-во «Чернігівські обереги», 2005. – С.225-229.

6. Антошкіна В.К. Спадковий договір подружжя // Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. і наук. повід. учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів /За заг. ред. проф. М.І. Панова – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006 – С.84-87.