Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Лехкар Оксана Василівна. Договір приєднання в цивільному праві України : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Лехкар О. В. Договір приєднання в цивільному праві України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03—цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 2008.

У дисертації розглядаються найбільш значущі теоретичні і практичні питання, які стосуються договору приєднання як особливої цивілістичної конструкції. Досліджується інституціоналізація договорів приєднання та їх значення в сучасному цивільному обороті. Підтримується договірна, а не нормативна природа вказаного договору. Аналізуються юридичні ознаки договору приєднання, на основі яких формулюється його дефініція. Вперше пропонуються способи кваліфікації цивільного договору як договору приєднання. Розробляється класифікація умов договору приєднання та розкривається її правове значення. Характеризуються правові наслідки кваліфікації цивільного договору як договору приєднання.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні юридичної природи договору приєднання та комплексному дослідженні правового значення кваліфікації цивільного договору як договору приєднання. Основні висновки, що відображають погляди дисертанта на ці питання, виражені у наступних положеннях:

 1. Договір приєднання є особливою цивілістичною конструкцією, оскільки він передбачає можливість укладення різних за характером цивільних договорів шляхом приєднання до запропонованих стандартних умов. Договори приєднання найбільш характерні для підприємницької діяльності. У кожному конкретному випадку має бути встановлено, що вказаний договір є договором приєднання. Сторона вправі сама зазначити, що укладає договори з контрагентами лише шляхом приєднання до сформульованих нею умов.

 2. Місце договорів приєднання у системі всіх цивільних договорів визначається за дихотомною класифікацією договорів. Так, 1) за порядком узгодження договірних умов договори приєднання відносяться до групи договорів, укладених шляхом приєднання. 2) За суб’єктом, який визначає зміст договору, договори приєднання складають групу договорів, зміст яких визначає одна зі сторін договору.

 3. Договором приєднання є договір, всі або частина умов якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованих умов договору в цілому. Друга сторона під страхом відмови від укладення договору не може запропонувати свої договірні умови.

 4. Відмінними обов’язковими ознаками договору приєднання є стандартна форма закріплення договірних умов; спосіб укладення договору – шляхом приєднання до запропонованих умов в цілому; відсутність у сторони, яка приєднується до договору, можливості приймати участь у виробленні договірних умов. Характерними факультативними ознаками договору приєднання є підприємницький статус сторони, яка пропонує договір до приєднання; зайняття нею монопольного становища; підвищений ступінь економічної нерівності між сторонами договору.

 5. Умови договору приєднання мають свої специфічні риси, не іманентні іншим договорам. За способом узгодження умови договорів приєднання класифікуються на продиктовані, взаємоузгоджені та альтернативні. За юридичним значенням для існування договору – на головні умови та другорядні умови. За врахуванням інтересів протилежної сторони при формулюванні умов договору – на справедливі умови та несправедливі умови.

 6. Правові наслідки кваліфікації цивільного договору як договору приєднання полягають у встановленні та застосуванні особливих форм контролю за змістом такого договору з метою недопущення порушення прав сторони, яка не приймала участі у виробленні договірних умов. Такі форми контролю можуть носити як прямий характер (перевірка/затвердження органами державної влади стандартних форм договорів приєднання, які використовує особа у своїй договірній практиці), так і опосередкований. До опосередкованих форм контролю належать: застосування особливих правил тлумачення договорів приєднання; встановлення додаткових підстав для зміни або розірвання таких договорів на вимогу сторони, що приєдналася до договору; визнанні несправедливих умов договору приєднання недійсними.

Публікації автора:

 1. Лехкар О. В. Зміст договору приєднання / О.В. Лехкар // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – Вип. 95. – С. 29 – 33.

 2. Лехкар О. В. Правова природа договору приєднання / О. В. Лехкар // Право України. – 2007. – № 8. – С. 43 – 46.

 3. Лехкар О. В. Договір приєднання як особлива цивілістична конструкція / О. В. Лехкар // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип. 80. – С. 46 – 53.

 4. Герасимчук О. В. Система цивільно-правових договорів : стан і перспективи розвитку / О. В. Герасимчук // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2003. – № 2. – С. 67 – 72.

 5. Герасимчук О. В. Місце договорів за участю суб’єктів підприємницької діяльності в системі цивільно-правових угод / О. В. Герасимчук // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 9. – С. 43 – 46.

 6. Лехкар О. В. Договір приєднання як цивільно-правовий договір / О. В. Лехкар // Сучасні проблеми юридичної науки та практики : Тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 117 – 120.

 7. Лехкар О. В. Зміст договору приєднання / О. В. Лехкар // Конституційно-політичний процес в Україні : ідеї, досвід, проблеми : Зб. тез (за мат. ХVIII Харків. політолог. читань). – Х. : Право, 2006. – С. 71 – 73.

 8. Герасимчук О. В. До питання про публічний договір у новому Цивільному кодексі України / О. В. Герасимчук // Нові цивільний та господарський кодекси України та проблеми їх застосування : Матер. наук.-практ. семінару : Ч. 2 (м. Харків, 23 квіт. 2003 р.). – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2004. – С. 30 – 32.

 1. Герасимчук О. В. До питання про обмеження договірної свободи в деяких договорах за новим Цивільним кодексом України / О. В. Герасимчук // Нове законодавство України та питання його застосування : Тези доп. та наук. повідомл. учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів (м. Харків, 26-27 груд. 2003р.). – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2004. – С. 101 – 103.

 2. Герасимчук О. В. До питання про юридичну природу договору приєднання / О. В. Герасимчук // Проблеми розвитку юридичної науки у новому столітті : (До міжнар. дня науки за мир і розвиток) : Тези наук. доп. та повідомлень учасників наук. конф. молодих учених (м. Харків, 25-26 груд. 2002р.). – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2003. – С. 101 – 103.

 3. Герасимчук О. В. До питання про правове регулювання договірних відносин за участю суб’єктів підприємницької діяльності / О. В. Герасимчук // Сучасні проблеми юридичної науки і правозастосовчої діяльності : Тези наук. доп. та повідомл. учасників наук. конф. молодих учених (м. Харків, 20-21 грудня 2001р.). – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2002. – С. 49 – 52.