Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Коморний Олександр Ігорович. Договір про розподіл продукції: цивільно-правові аспекти: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006.Анотація до роботи:

Коморний О.І. Договір про розподіл продукції: цивільно-правові аспекти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2006.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем, пов'язаних із регулюванням договорів про розподіл продукції. У дисертації досліджуються цивільно-правові засоби регулювання суспільних відносин в даній сфері, проаналізовано правове положення їх учасників; досліджено сутність та правову природу договорів про розподіл продукції; виявлено специфіку договорів про розподіл продукції та їх відмінність від таких цивільно-правових договорів, як концесії, підряду, сумісної діяльності. На підставі цього автором дане власне визначення поняття договору про розподіл продукції, його суттєвих умов, прав та обов'язків сторін. Автором розроблені висновки та пропозиції по удосконаленню законодавчого регулювання відносин, що виникають в сфері пошуку, розвідки та видобутку корисних копалин на умовах договору про розподіл продукції.

Публікації автора:

1. Коморний О. І. Угоди про розподіл продукції: історичний розвиток // Вісник прокуратури. – 2001. – № 6. – С.118-123.

2. Коморний О.І. Правова природа угод про розподіл продукції // Право України. – 2002. – № 4. – С.43-46.

3. Коморний О.І. Суб’єктний склад договору про розподіл продукції // Держава і право: Зб. наук. пр. – К.: ІДіП НАН України. – 2006. – Вип. 32. – С.370-375.

4. Коморний О.І. Залучення інвестиційна умовах угод про розподіл продукції // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2002. – № 12. – С.119-122.

5. Коморний О.І Вимоги до угоди про розподіл продукції // Становлення і розвиток правової системи України: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. – К.: Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, 2002. – С.92-95.

6. Коморний О.І. Правовий режим майна інвестора за угодою про розподіл продукції // Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції „Україна наукова ‘2003”. Том 2. Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С.48-50.