Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Бабіч Ія Володимирівна. Договір переробки давальницької сировини: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. — К., 2006.Анотація до роботи:

Бабіч І. В. Договір переробки давальницької сировини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – Київ, 2006.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню відносин, які виникають за договором переробки давальницької сировини. Визначено поняття, правова природа договору переробки давальницької сировини, а також його місце в системі цивільно-правових договорів. Розглянуто правову природу та зміст діяльності виконавця з переробки давальницької сировини.

Особлива увага приділяється дослідженню предмету договору, умовам договору переробки давальницької сировини. Визначено правову характеристику суб’єктного складу аналізованого договору. Наголошено на особливостях давальницької сировини та підрядному характері договору. Проведено аналіз змісту договору переробки давальницької сировини як правовідносин і визначено наслідки невиконання або неналежного виконання обов’язків сторін за договором.

Автором обгрунтовано і запропоновано наукові теоретичні та практичні рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення законодавчого врегулювання відносин за договором переробки давальницької сировини.

У результаті дисертаційного дослідження, виконаного на підставі аналізу чинного законодавства України, практики його застосування, теоретичного осмислення низки наукових праць, автор сформулював ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення правового регулювання відносин, які виникають у сфері переробки давальницької сировини, а саме:

1. Маючи витоки з часів натурального обміну, суспільні відносини з переробки давальницької сировини в своєму історичному розвитку пройшли три періоди: 1) доіндустріальний; 2) радянський; 3) сучасний (міжнародний). Було виявлено особливості, притаманні відносинам з переробки давальницької сировини на всіх етапах розвитку. Особливостями є економічна свобода цих відносин, можливість розрахунку за договором у натуральній формі або у поєднанні з грошовою. Відносини з переробки давальницької сировини відіграють важливу роль в економіці у часи кризових явищ.

2. У зовнішньоекономічній діяльності договір переробки давальницької сировини є вищою формою кооперації праці та коштів. Застосування транснаціональної переробки давальницької сировини обумовлено процесом міжнародного поділу праці та збільшенням мобільності економічного життя планети.

Операції з безмитного ввозу іноземної давальницької сировини для переробки та вивозу готової продукції за кордон отримали назву «толлінг». Такі операції мають взаємовигідний економічний характер та відіграють значну роль у сучасному процесі економічного розвитку України.

3. Незважаючи на негативні наслідки використання давальницьких схем виробництва, слід відзначити взаємовигідний економічний характер таких відносин як в Україні, так і в зовнішньоекономічній діяльності. Зовнішньоекономічна переробка давальницької сировини, як одна з форм нарощування промислового експорту України, набуває стратегічного значення.

4. Поняття «давальництво» ширше за поняття «толлінг». Поняття «переробка давальницької сировини» є загальним поняттям, а поняття «толлінг» є частковим по відношенню до загального і входить до поняття «переробка давальницької сировини».

5. Особливістю відносин з переробки давальницької сировини є те, що однією із сторін у давальницьких відносинах, як правило, є юридична особа, що має у своєму складі такий об’єкт права як відповідне профільне підприємство, що здійснює переробку тієї чи іншої давальницької сировини у готову продукцію.

6. Безпосередня переробка давальницької сировини виконавцем у правовому сенсі являє собою виконання робіт. Про це свідчить матеріальність результату дій виконавця, який відокремлений від дій виконавця у часі і може бути спожитий у будь-який інший момент після завершення цих дій, а також спрямованість інтересу замовника на результат дій (передача результату), а не на самі дії.

7. Предмет договору виражає його правову мету шляхом зазначення у договорі необхідних дій з об’єктами цивільних прав. Предметом договору переробки давальницької сировини є виконання робіт з виготовлення готової продукції з давальницької сировини.

8. Договір переробки давальницької сировини є новим самостійним договором підрядного типу у системі цивільно-правових договорів, передбачених Цивільним кодексом України.

Для уніфікації використання назви досліджуваного договору на практиці та у законодавстві вважаємо найбільш вдалим та стислим застосування назви «договір переробки давальницької сировини».

9. Цей договір є двостороннім, оплатним, консенсуальним. Відноситься до категорії підприємницьких договорів. Має декілька видів: 1) залежно від сторін договору: а) договір переробки давальницької сировини між суб’єктами підприємницької діяльності; б) договір переробки давальницької сировини між фізичною особою та суб’єктом підприємницької діяльності для задоволення побутових потреб громадян (договір побутової переробки давальницької сировини); в) зовнішньоекономічний договір переробки давальницької сировини; 2) залежно від характеру сировини: а) договір переробки сільськогосподарської давальницької сировини; б) договір переробки промислової давальницької сировини.

10. Основною ідентифікуючою ознакою договору переробки давальницької сировини є сама давальницька сировина. Давальницька сировина є специфічним самостійним правовим поняттям, особливості якого (право власності на цю сировину на всіх етапах переробки чи обробки належить замовнику; вона є споживаною, подільною річчю, визначеною родовими ознаками, яка безпосередньо та істотно використовується у виготовленні готової продукції; як правило, поставляється замовником; може піддаватися переробленню, обробленню, збагаченню чи використанню) є основними факторами, що впливають на відокремлення договору переробки давальницької сировини від інших договорів на виконання робіт.

11. Виходячи з вимог сьогодення, обґрунтовано положення, згідно з яким нині існує потреба у закріпленні договору переробки давальницької сировини та основних положень щодо його врегулювання у окремому параграфі 4 глави 61 ЦК України, присвяченій підряду.

Параграф до глави 61 Цивільного кодексу України пропонуємо викласти у такій редакції:

4 Переробка давальницької сировини.

Стаття _(1)_. Договір переробки давальницької сировини

1. За договором переробки давальницької сировини одна сторона (замовник) зобов’язується надати давальницьку сировину другій стороні (виконавцю), а виконавець зобов’язується переробити надану давальницьку сировину в готову продукцію та передати останню замовнику, який зобов’язується прийняти її та сплатити за її переробку.

Поставка сировини для переробки повинна випереджати строки виконання робіт з виготовлення готової продукції.

2. Виконавцем за договором переробки давальницької сировини є особа, яка має підприємств, як цілісний майновий комплекс.

Стаття_(2)_ . Давальницька сировина

1. Давальницька сировина – це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, передані виконавцеві замовником в натурі без оплати їх вартості для безпосереднього використання у виробництві готової продукції, що належить та повертається замовнику, які визначають основні (ідентифікаційні) властивості готової продукції або характер процесу (процесів) її виробництва.

2. Давальницька сировина за договором переробки давальницької сировини для виготовлення готової продукції може піддаватися переробленню, обробленню, збагаченню чи використанню.

Стаття_(3)_. Поставка давальницької сировини та готової продукції

1. За договором переробки давальницької сировини поставка сировини для переробки є обов’язком замовника, а поставка готової продукції – обов’язком виконавця, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. До якості давальницької сировини та готової продукції за договором переробки давальницької сировини застосовуються положення про якість матеріалів, що передаються за договором підряду, та якість робіт, виконаних підрядником відповідно, якщо інше не встановлено договором або законом.

3. До умов поставок давальницької сировини та готової продукції за договором переробки давальницької сировини можуть застосовуватися положення про поставку товарів, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття_(4)_.Розрахунки за договором переробки давальницької сировини

1. Оплата робіт виконавця за договором переробки давальницької сировини за погодженням сторін можлива грошима, частиною давальницької сировини чи частиною готової продукції або з використанням усіх цих форм, якщо інше не встановлено законом.

12. До договору переробки давальницької сировини для побутових потреб громадян, що є також різновидом договору побутового замовлення, застосовується конструкція публічного договору.

За договором побутової переробки давальницької сировини умови поставки не входять до умов згадуваного договору. Правове регулювання такого договору здійснюється за допомогою норм про побутовий підряд, за винятком можливої натуральної оплати за цим договором, що пропонується передбачити загальними положеннями про договір переробки давальницької сировини.

13. Поділ умов договору на істотні, звичайні та випадкові має загальнонауковий, теоретичний характер; для конкретного договору на рівні індивідуального становища суб’єктів всі умови будуть істотними, тобто мати безпосередній вплив на факт його укладення.

14. Для договору переробки давальницької сировини на теоретичному рівні істотними є умови про предмет договору, про порядок та строки поставки, умови про норми витрат давальницької сировини, строки повернення її залишку та основних відходів. Умова про предмет договору переробки давальницької сировини містить у собі інформацію про кількість, номенклатуру, асортимент давальницької сировини чи готової продукції, вартість сировини. Вказівка на вартість сировини та готової продукції є звичайною умовою договору, ознакою об’єкта правовідносин, що слугує для правильного обчислення та забезпечення повноти розрахунку. Звичайними є умови про якість сировини чи готової продукції, а також умова про конкретний спосіб виготовлення продукції. Всі інші умови є випадковими.

15. Порядок укладення договору переробки давальницької сировини підпорядкований загальному порядку укладення цивільно-правових договорів. Форма договору переробки давальницької сировини повинна бути письмовою.

Особливістю договору побутової переробки давальницької сировини є те, що цей договір може укладатися на підставі публічної оферти.

Загальні особливості укладення зовнішньоекономічного договору переробки давальницької сировини передбачені законодавством про зовнішньоекономічну діяльність. Конкретні вимоги передбачені спеціальним законодавством про зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною.

16. Порядок виконання договору переробки давальницької сировини, виходячи з типологічної приналежності цього договору, підпорядкований нормам про договір підряду.

17. Особливістю договору переробки давальницької сировини як підрядного договору є обмеження або повна неможливість надання вказівок та контролювання замовником роботи, яку здійснює виконавець. Це зумовлено взагалі специфікою виробничих процесів в умовах виробничих підприємств, а також тим, що сам виробничий процес отримання готової продукції з сировини або окремі його частини можуть бути комерційною таємницею виконавця.

18. Наявність у договорі переробки давальницької сировини відносин з поставки є за своєю природою допоміжним елементом, що забезпечує організацію та виконання основних підрядних обов’язків сторін за договором. У разі виникнення конкуренції норм про поставку та норм про підряд (порядок надання сировини, порядок приймання виконаної роботи) слід застосовувати норми про договір підряду, якщо договором або законом не передбачено інше.

19. Сторонами договору переробки давальницької сировини може бути зазначена можливість застосування норм про поставку у нормуванні поведінки сторін, пов’язаної з передачею майна, якщо це не суперечить положенням законодавства щодо договору підряду та не врегульовано самим договором.

20. У загальному випадку правові наслідки порушення договору переробки давальницької сировини передбачаються договором, загальними положеннями про правові наслідки порушення зобов’язань, загальними положеннями про відповідальність за порушення зобов’язання та положеннями про порушення договору підряду. Особливістю цивільно-правової відповідальності за договором переробки давальницької сировини як підприємницького договору є можливість застосування заходів відповідальності до порушника без уваги до факту його вини.

21. Для належного регулювання виявлених в результаті дослідження розбіжностей в законодавстві обґрунтована необхідність внесення таких змін до законодавства України:

1) Доповнити ст. 873 ЦК України (Розмір плати за договором побутового підряду) частиною 3 такого змісту: За договором побутової переробки давальницької сировини оплата за виконану роботу може бути передбачена у натуральній формі (давальницькою сировиною, готовою продукцією), грошима або поєднанням вказаних форм.

2) Змінити назву ст. 858 ЦК України «Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи», яка не відповідає фактично викладеному у ній змісту, на назву «Наслідки неналежної якості роботи виконаної підрядником».

3) Внести зміни до ч.5 ст. 715 (Договір міни) ЦК України та викласти її у такій редакції:

До договору, в якому замість розрахунків за товари, роботи, послуги передбачається виконання робіт, надання послуг, передача виключних прав, застосовуються положення, встановлені частиною 2 статті 628 цього Кодексу.

4) Внести зміни до Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджених наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.01 № 47, де замінити слова «послуги з переробки (обробки, збагачення) давальницької сировини» на «роботи з переробки (обробки, збагачення) давальницької сировини».

22. Вважаємо необхідним переглянути положення Господарського кодексу України щодо вимог до установчих документів суб’єктів господарювання, виходячи з концепції загальної, а не спеціальної правоздатності юридичних осіб; переглянути положення ст. 180 щодо істотних умов договору; ч.2 ст.189 відносно можливості вказувати у договорі ціну в іноземній валюті та привести їх у відповідність з положеннями Цивільного кодексу України.

Публікації автора:

1. Бабіч І. В. Давальницькі договори на Україні. Критерії визнання давальницького договору // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №25. – С. 370– 376.

2. Бабіч І. В. Переробка давальницької сировини виконавцем – робота чи послуга? // Право і безпека. – 2005. – №3. – С. 67– 75.

3. Бабіч І. В. Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як договору міни (бартеру) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – №30. – С .356– 361.

4. Бабіч І. В. Правова природа договору переробки давальницької сировини // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2005. – №2. – С. 256– 263.

5. Бабіч І. В. Проблема визначення поняття «предмет договору» у цивільному праві та цивільному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №12. – С. 29– 32.

6. Бабіч І. В. Проблеми правового регулювання зовнішньоекономічного договору на переробку давальницької сировини (договір толлінгу) // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національна академія ДПС України. – 2004, С. 19– 20.

7. Бабіч І. В. Щодо проблеми визначення поняття давальницької сировини // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Зб. наук. пр. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. Справ, 2004. – С. 207– 208.

8. Бабіч І. В. Поняття договору переробки давальницької сировини // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Зб. наук. пр. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – С. 247– 250.

9. Бабіч І. В. Особливості суб’єктного складу договору переробки давальницької сировини // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 21 травня 2005 року. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2005. – С. 16– 19.