Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Ісаєв Арсен Миколайович. Договір дарування за Цивільним кодексом України : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Ісаєв А.М. Договір дарування за Цивільним кодексом України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2009.

Дисертація є першим комплексним дослідженням договору дарування після докорінного оновлення цього договірного інституту за ЦК України.

Дисертацію присвячено аналізу правової природи договору дарування. Розглядаються історичні витоки договору дарування, місце договору дарування в системі цивільно-правових договорів. Досліджуються окремі елементи договору дарування як самостійного договірного інституту. Аналізуються особливості суб’єктного складу договору дарування, специфіка його укладення та виконання. Окрема увага приділяється проблемам змісту договору дарування як зобов’язального правовідношення. Висвітлюються правові наслідки порушення прав та невиконання обов’язків за договором дарування. А також підстави та умови припинення договору дарування за ЦК України.

Автор дає юридичну характеристику договору дарування, визначає його істотні ознаки та пропонує критичний погляд на переваги й недоліки нормативно-правового регулювання відносин дарування. Зауваження щодо виявлених законодавчих прогалин та колізій супроводжуються відповідними пропозиціями щодо вдосконалення чинного ЦК України.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає в розробці сучасної концепції договору дарування, визначенні його правової природи та місця в загальній системі цивільно-правових договорів, встановленні видових характеристик, сутнісних ознак та окремих елементів договору дарування в парадигмі нового цивільного законодавства України.

Одержані теоретичні й практичні напрацювання в узагальненому вигляді можуть бути сформульовані у наступних висновках:

1. Істотними ознаками договору дарування є: (а) безоплатність; (б) збільшення майна обдаровуваного; (в) зменшення майна дарувальника; (г) вичерпний характер способів дарування.

2. Юридична характеристика договору дарування за ЦК України свідчить про те, що він: спрямований на передачу майна у власність; безоплатний; може бути одностороннім або зовсім не мати зобов’язального характеру; бути як реальним, так і консенсуальним, а в деяких випадках формальним договором.

3. Елементами договору дарування як правочину є: (а) сторони договору; (в) зміст договору; (г) форма договору.

4. Права й обов’язки дарувальника й обдаровуваного, що закріплені в ЦК України, можна класифікувати залежно від моменту виникнення та існування на такі, що: а) виникають при укладенні договору дарування; б) випливають із укладення договору дарування; в) мають місце після припинення договору дарування. Проте зміст договірного зобов’язання складають лише права та обов’язки сторін, що випливають із укладення договору дарування.

5. Правові наслідки порушення договору дарування мають особливий характер, що пов’язано з впливом ознаки безоплатності договору на механізм правового регулювання відносин дарування. Такі особливості знаходять свій вияв, зокрема у відсутності відповідальності дарувальника за прострочення виконання зобов’язання щодо передання дарунку та за неможливість виконання зобов’язання, що настала під час такого прострочення. Запропоновано ввести норму, що встановлює правові наслідки відмови обдаровуваного від договору дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому, якщо такою відмовою дарувальнику було завдано майнової шкоди.

6. Договір дарування припиняється через: (а) припинення зобов’язання, що відбувається із загальних підстав припинення цивільно-правових зобов’язань; (б) відмову від договору дарування; (в) розірвання договору дарування. Однак відмова дарувальника від виконання договору дарування та розірвання дарувальником виконаного договору дарування, що є діючими підставами припинення договору дарування, порушують баланс прав та інтересів сторін за договором дарування, а тому мають бути скасовані.

Публікації автора:

1. Ісаєв А.М. Значення волі та волевиявлення у договорі дарування // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского; Том 18 (57). – 2005. – С. 135-142.

2. Ісаєв А.М. Відповідальність дарувальника за Цивільним кодексом України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 89.– С. 55-58.

3. Ісаєв А.М. Історія розвитку договору дарування // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 90. – С. 66-72.

4. Ісаєв А.М. Мета в договорі пожертви // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 91. – С. 46-52.

5. Ісаєв А.М. Дії та речі як предмет договору дарування // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского; Том 21 (60) №2. – 2008. – С. 278-283.

6. Ісаєв А.М. Значення волі та волевиявлення у договорі дарування // Приватноправовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку: Зб. тез Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (25-26 листопада 2005 р.). – Київ-Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління і права, 2005. – С. 230 – 232.

7. Ісаєв А.М. Особливості укладення договору дарування за Цивільним кодексом України // Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи: Зб. наук. праць (за матеріалами науково-практичної конференції, м. Київ, 24 листопада 2005 р.) / Ред. кол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: НДІ приватного права та підприємництва АПрН України, 2006. – С. 139 – 141.

8. Ісаєв А.М. Договір дарування земельної ділянки //Проблеми вдосконалення земельного законодавства та правового забезпечення аграрного виробництва: Зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2008р.). - м. Біла Церква. – 2008. – С. 53.

9. Ісаєв А.М. Право дарувальника на розірвання договору дарування // Правовые гарантии обеспечения прав человека в современной Украине: сб. тезисов всеукрайнской научно-практической конференции (24 апреля 2008г.). – г. Симферополь, 2008. – С. 201.