Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Харицький Володимир Петрович. Державні цінні папери як обєкти цивільних прав: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006.Анотація до роботи:

Харицький В.П. Державні цінні папери як об’єкти цивільних прав. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2006.

Дисертація присвячена аналізу специфіки державних цінних паперів як об’єктів цивільних прав. Досліджується історія виникнення та розвитку інституту державних цінних паперів, яка прямо пов’язана з історією державного боргу. Підкреслюється, що радянське цивільне право розуміло під державним цінний папір на пред'явника, що випускався масово, містив грошове зобов'язання і передбачав особливий порядок здійснення посвідчених ним майнових прав. Здійснено аналіз сутності державних цінних паперів як об’єктів цивільних прав, надається їх авторське визначення, аналізуються специфічні ознаки цього різновиду цінних паперів, надається розгалужена їхня класифікація більш ніж за десятьма критеріями. Також досліджуються особливості окремих видів державних цінних паперів, зокрема, боргових та приватизаційних. Надається характеристика динамічної складової державних цінних паперів як об’єктів цивільних прав, особливостей їхньої участі у цивільному обороті, а також особливостей захисту прав їхніх власників. Зокрема, аналізується договір купівлі-продажу державних цінних паперів, вказується на деякі його особливості, пов’язані як з особою боржника (держави), так і з сутністю самого державного цінного папера; також розглядається договір управління державними цінними паперами, який має цілу низку відмінностей. Робиться висновок про доцільність спеціального врегулювання питань управління цінними паперами, наприклад, у Законі про цінні папери.

Публікації автора:

1. Харицький В. Державні цінні папери: до питання про класифікацію // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 3 (42). – С. 161-167.

2. Харицький В.П. Ознаки державних цінних паперів // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – № 4. – Ч.2. – С. 81-86.

3. Харицький В.П. Державні цінні папери: актуальні питання теорії і практики // Право і безпека. – 2005. – № 4’6. – С. 137-140.

4. Харицкий В.П. В следующем году количество регистраторов может сократиться // Бизнес. – 2004. – № 43 (614) от 25 октября. – С. 64-66.

5. Харицький В.П. Удосконалення правового регулювання обігу державних цінних паперів в аспекті державного управління // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління: Матеріали 6-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (3-9 листопада 2005 р.). – Харків: Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2005. – 400 с. – С. 61-62.

6. Харицький В.П. Деякі питання історії державних цінних паперів // Українська наука в мережі Інтернет: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (26-28 лютого 2006 р.). – Київ: ТОВ “ТК Меганом”, 2006. – 80 с. – С. 58-60.