Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Оцінка і прогнозування економічної стійкості сільськогосподарського виробництва (на матеріалах Автономної Республіки Крим) 2002 года.
Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / І.В. Гончар; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2002. — 20 с. — укp.
Аннотация: Досліджено особливості сільського господарства як об'єкта експрес-аналізу та визначено показники оцінки економічної стійкості галузі. Проведено оцінку процесів реструктуризації та трансформації сільськогосподарських підприємств, їх адаптації до ринкового середовища. Визначено рівень економічної стійкості господарств різних виробничих типів Криму. Розроблено методику, алгоритм і програми розрахунку економічної стійкості суб'єктів сільськогосподарського виробництва. Досліджено динаміку змін факторів виробництва, їх сполучення, ефективність використання. Визначено системи кореляційних взаємозв'язків показників економічної стійкості сільськогосподарських підприємств для підвищення економічної ефективності виробництва.

Текст работы:
Примітки:                        - вихідні дані (шукані перемінні задачі);

                  - вихідна інформація задачі (жорстко задається).

У сільськогосподарському виробництві необхідно розділити виробничо-технологічні процеси на етапи, що дозволять ввести до складу моделей актуальні в сьогоденних умовах елементи. По-перше, це фінансові потоки грошових засобів від реалізації продукції і на оплату праці, визначення розмірів і термінів кредиту. По-друге, це зручний і ефективний засіб врахування ресурсів парку сільськогосподарської техніки, і виявлення “вузьких” місць під час проведення сезонних сільськогосподарських робіт.

Рекомендується комплекс (ланцюжок) економіко-математичних моделей, повязаннях між собою. Це дозволить усунути недоліки окремих постановок завдань і спланувати виробництво таким чином, щоб по всій технологічній лінії сільськогосподарського виробництва одержувався максимальний ефект, що ґрунтується на зібраній інформації.


ВИСНОВКИ

Проведені дослідження дозволяють зробити наступні висновки:

1. Економічна нестійкість сільського господарства, його кризовий стан - це результат перш за все механічного копіювання досвіду західних країн. Сільськогосподарські підприємства опинилися без державної дотаційної підтримки в умовах нееквівалентного обміну товарів промисловості та сільського господарства при знецінених лібералізацією основних і особливо обігових засобів. Вони вимушені були звертатись до короткострокового кредитування комерційних банків з високими відсотками, знаходячись при цьому ще й під пресом податкового тягаря.

2. Економічна стійкість сільського господарства має низку притаманних тільки їй особливостей, бо сільське господарство має складну структуру виробництва, яка потребує певного сполучення галузей та їх комбінації з обслуговуючими галузями. Обсяги виробництва суттєво залежать від погодних умов, що дає непередбаченість результатів. Становлення ринкових відносин призвело до економічної невизначеності, яка повязана з коливаннями цін і відсоткових ставок за кредит. Також має місце нееластичність попиту на продукти харчування.

3. У дисертації розкрите поняття економічної та фінансової стійкості сільського господарства. Якщо економічна стійкість означає раціональне використання факторів виробництва землі, праці, капіталу, які забезпечують зростання економічної ефективності, то фінансова стійкість це така синтетична економічна категорія, яка відображає ліквідність, платоспроможність, ділову активність та фінансову результативність. Під економічною стійкістю галузі сільськогосподарського виробництва розуміється економічна стійкість сукупності господарств різного виробничого типу. Кожному виробничому типу відповідає своя система ведення господарства. Досліджено 10 основних виробничих типів господарств Криму.

У дисертації подані різноманітні методи визначення і розрахунку показників економічної стійкості сільськогосподарського виробництва.

4. Запропоновані метод, алгоритм і програми експрес-аналізу економічної стійкості. Вони охоплюють збір інформації про виробничі типи господарств регіону, аналіз спеціалізації та сполучення галузей, використання основних і обігових засобів, трудових ресурсів. Для цього вводиться 52 показника. Одержують 5 вихідних форм. Аналіз стану рослинництва і тваринництва потребує відповідно залучення 56 і 30 показників. У результаті вирішення цього завдання одержують 11 вихідних форм. Для аналізу фінансової діяльності підприємств різних виробничих типів вводиться 16 показників балансу та звіту про фінансові результати. За допомогою цих даних обчислюються показники, які зводяться у чотири групи: ліквідність і платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність і економічна результативність. У результаті отримують 4 вихідні форми.

Сукупність даної інформації і є рішенням задачі експрес-аналізу економічної стійкості агропідприємства.

5. Проаналізовані зміни після здійснення реформ у сільському господарстві. Зменшилась кількість виробничих типів господарств. Не витримали вступ до ринкових відносин бройлерний тип птахівництва, овоче-скотарські типи господарств, які стали зерно-тваринницькими. Встановлено, що зміна форми власності не впливає на виробничий тип господарств, що вже склався. Внаслідок трансформації з 222 КСП утворені 444 підприємства різноманітних форм господарювання. Фактично пройшов процес деконцентрації і деспеціалізації. Усі нові форми господарювання засновані на оренді землі.

6. Результати експрес-аналізу використання сукупного сільськогосподарського капіталу підтвердили, що його величина в усіх виробничих типах господарств значно зменшилась, а ефективність знизилась. Основні причини зменшення обсягів виробництва і збільшення виробничих затрат. Це підтверджується аналізом стану галузей рослинництва і тваринництва за минулі 11 років і особливо ростом собівартості всіх видів продукції. З метою виживання господарств була змінена структура посівів у бік збільшення площ озимих пшениць, деякого росту площ під соняшником. Порушені сівозміни. Пройшло різке скорочення поголівя тварин і ще більш значне зменшення виробництва кормів, що стало причиною зниження продуктивності тварин.

7. Зважаючи на зацікавленість у підвищенні економічної ефективності використання ресурсів господарств різних виробничих типів, розроблена багатофакторна модель. Для досліджень були узяти дані балансових звітів ВАТ “Крымтеплица” (овочівництво на закритому ґрунті) і ВАТ “Рисовое” (рисово-тваринницький тип). Ця модель дозволяє встановити вплив факторів на рівень рентабельності продаж. Наприклад, для господарства “Крымтеплица” при збільшенні на 10% факторів виробництва рівень рентабельності продаж знизився: від амортизації - на 3,05%, від оплати праці - на 6,05%, від матеріалів - на 14,8%.

Доведені зміни впливу факторів за період з 1990 р. по 2000 р. на зниження рівня рентабельності продаж. Так, вплив росту амортизації виріс у 2,84 рази, оплати праці в 1,63 рази, матеріалів у 14,1 рази, податків у 3,87 рази, сукупного сільськогосподарського капіталу в 0,33 рази.

Використання багатофакторної моделі розкриває можливості підвищення економічної стійкості сільськогосподарського виробництва. Модель дозволяє не тільки аналізувати, але і прогнозувати економічну стійкість агропідприємства.

8. Запропонована сукупність економіко-математичних моделей, яка дозволяє оптимізувати виробничі процеси в рослинництві та тваринництві, оптимізувати структури машино-тракторному парку та кормовій базі господарств. Багатолітня інформаційна база експрес-аналізу може бути ефективно використана для ЕММО сільськогосподарського виробництва.

9. За результатами досліджень були розроблені наступні пропозиції:

а) враховуючи зацікавленість у підтримці економічної стійкості нових організаційно-правових форм підприємств, слід підвищити роль державного регулювання та економічного впливу на сільськогосподарське виробництво. Подібно введенню фіксованого сільськогосподарського податку, який зменшив навантаження податкового тягаря, треба вирішити питання щодо дотаційного механізму еквівалентного обміну товарами промисловості та сільського господарства, а також щодо державних пільгових кредитів через механізм іпотеки або через державний земельний банк;

б) рекомендувати для впровадження у сільське господарство:

 • алгоритм, методику та програми розрахунку економічної стійкості сільськогосподарського підприємства;
 • систему оптимізаційних моделей сільськогосподарського виробництва, яка дозволяє ефективно використовувати накопичену інформацію, що залишається після вирішення задачі експрес-аналізу;
 • багатофакторну модель визначення кількісної дії факторів виробництва на рівень рентабельності продажу для економічного прогнозування;
 • матрицю коефіцієнтів парної кореляції, що дозволяє встановити кількісні параметри впливу кожного з сукупних показників економічної стійкості сільськогосподарських підприємств різних виробничих типів.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Гончар И.В. О финансовой устойчивости агропредприятия // Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу. Кол. монографія в 2 томах. Т. 1 / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Т.Є. Мазнєва. К.: ІАЕ, 2000. С. 627-631.
 2. Гончар И.В. Структура экспресс-анализа экономической устойчивости сельскохозяйственных предприятий // Экономика и управление. 2000. - № 4(23). С. 22-23.
 3. Гончар И.В. Роль экспресс-анализа экономической устойчивости предприятия для управления производством // Культура народов Причерноморья. 2000. - № 12. С. 24-25.
 4. Гончар И.В. Адаптация сельхозформирований к условиям переходной экономики // Экономика и управление. 2001. - № 1(26). С. 33-34.
 5. Гончар И.В. Взаимосвязь модели экспресс-анализа финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий с оптимизационными задачами совершенствования производства // Науч. тр. Крымск. гос. аграр. универ. (экон. науки) Симферополь, 2001. - № 67. С. 106-109.
 6. Гончар И.В. Сельскохозяйственные предприятия новых организационных форм как объекты задачи экспресс-анализа финансовой устойчивости // Вісник Харківського державного аграрного університету. 2001. - № 6. С. 74-77.
 7. Гончар И.В. Методика использования факторных моделей для оценки влияния факторов производства на повышение уровня рентабельности продаж // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 98. Дніпропетровськ: ДНУ. 2001. С. 48-55.
 8. Гончар И.В. Результаты экспресс-анализа экономической устойчивости сельскохозяйственного производства. Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 104. Дніпропетровськ: ДНУ. 2001. С. 101-110.


АНОТАЦІЇ


Гончар І.В. Оцінка і прогнозування економічної стійкості сільськогосподарського виробництва (на матеріалах Автономної Республіки Крим). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 економіка сільського господарства та АПК. Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, 2002.

У роботі обґрунтована методика, алгоритм, програми розрахунку економічної стійкості сільськогосподарського виробництва. На прикладі десяти виробничих типів господарств за 19902000 рр. проведений експрес-аналіз реструктуризованого виробництва, зміни спеціалізації та сполучення галузей в умовах адаптації до ринкових відносин. Показане використання факторів виробництва, що створюють сукупний сільськогосподарський капітал. Досліджена динаміка зміни факторів виробництва, їх сполучення, ефективність використання. Проведений аналіз стану рослинництва та тваринництва, доведено, що ці галузі мають резерви росту. Розкрите становище та зміни за одинадцятирічний період економічної стійкості всіх виробничих типів господарств щодо показників ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності та ефективності, зроблені висновки.

За допомогою обґрунтованої багатофакторної моделі показаний кількісний вплив зміни частки амортизації, оплати праці, вартості матеріалів, збільшення вартості податків, зміни грошової оцінки землі, людського капіталу, вартості основних та обігових засобів, сукупного сільськогосподарського капіталу на зниження рівня рентабельності продажу. Запропонована система економіко-математичних моделей, які дозволяють оптимізувати ряд програм не тільки в рослинництві та тваринництві, але також загалом виробничу структуру господарства. На основі матриці парних коефіцієнтів кореляції поданий взаємозвязок показників та наведена рейтингова оцінка кожного щодо впливу на рівень рентабельності продажу.

Результати досліджень прийняті до впровадження Міністерством АПК Криму та Міністерством економіки АР Крим.

Ключові слова: експрес-аналіз, економічна стійкість, рівень рентабельності продаж, ліквідність, платоспроможність, ділова активність, сукупний сільськогосподарський капітал, матриця парних коефіцієнтів кореляції, багатофакторна модель.


Гончар И.В. Оценка и прогнозирование экономической устойчивости сельскохозяйственного производства (на материалах Автономной Республики Крым). - Рукопись.


Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.07.02 экономика сельского хозяйства и АПК. Днепропетровский государственный аграрный университет, г. Днепропетровск, 2002.

В работе дополнена теория уточнением понятий экономической и финансовой устойчивости. Экономическая устойчивость охватывает все факторы производства: использование земли, продуктивное применение человеческого капитала, эффективную эксплуатацию материально-технических ресурсов. Финансовая устойчивость производства определяется как синтетическая категория, отражающая ликвидность, платежеспособность, деловую активность и другие характеристики финансово-хозяйственной деятельности предприятий субъектов рыночных отношений.

Дана оценка причинам экономической неустойчивости сельского хозяйства в переходный период к рыночной экономике. Определение границ экономической и финансовой устойчивости предприятий отрасли относится к числу наиболее важных экономических проблем в условиях перехода к рынку, ибо недостаточная экономическая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятий и отсутствию у них средств для развития производства, а избыточная будет сдерживать развитие, отягощая предприятия излишними запасами и резервами.

В работе обоснованы методика, алгоритм и программы расчёта экономической устойчивости сельскохозяйственного производства.

Закономерности развития отрасли сельского хозяйства проявляются как закономерности развития производственных типов хозяйств. Категория производственного типа хозяйства охватывает процесс специализации, то есть результат общественного разделения труда. Под воздействием природных условий и экономического расположения хозяйства на территории Украины и её регионов сложились устойчивые производственные типы хозяйств. На территории Крыма сформировалось десять характерных типов хозяйств, отражающих специфику сельского хозяйства региона.

На примере этих производственных типов хозяйств за 1990-2000 годы (виноградарско-винодельческого, зерноживотноводческого, плодового, овоще-скотоводческого, овощеводства закрытого грунта, рисово-животноводческого, эфиромасличного, виноградарско-плодового, яичного птицеводства, зерно-птицеводческого) проведен экспресс-анализ реструктуризованного производства, изменения специализации и сочетания отраслей в условиях адаптации к рыночным отношениям. Исчез бройлерный тип птицеводства, трансформировались овощемолочный тип в зерно-скотоводческий. Показано использование факторов производства, образующих совокупный сельскохозяйственный капитал каждого типа хозяйства. Выявлено структурное изменение состава совокупного сельскохозяйственного капитала и причины падения экономической эффективности его использования. Исследовано состояния растениеводства и животноводства и доказано, что эти отрасли располагают резервами роста.

Для сельскохозяйственного предприятия исключительно велика роль экспресс-анализа экономической устойчивости, потому что предприятия, приобретая самостоятельность, несут ответственность за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности перед работниками, банком и кредиторами. Формализация аналитических задач по оценке производственной деятельности и финансового состояния предприятия помимо ясности понимания существа расчетов создает необходимые предпосылки к повышению оперативности анализа и сокращению времени, необходимого для принятия конкретных мер по изменению производственной ситуации. Особенно это становится очевидным при применении персональных ЭВМ и компьютерных технологий, которые широко используются в системе экономического анализа.

Раскрыто состояние и изменение за одиннадцатилетний период показателей экономической устойчивости хозяйств всех производственных типов. Так показатели текущей ликвидности улучшились во всех типах хозяйств, а показатели быстрой и абсолютной ликвидности резко ухудшились. Если до начала реформ все типы хозяйств были в состоянии на 46-95% покрыть свои текущие обязательства денежными средствами, то теперь это показатель всего 6-9%. Во всех типах хозяйств увеличилась концентрация собственного капитала. Коэффициент финансовой устойчивости снизился.

С помощью многофакторной модели показано количественное влияние изменения доли амортизации, оплаты труда, стоимости материалов, стоимости налогов, денежной оценки земли, человеческого капитала, стоимости основных и оборотных средств, совокупного сельскохозяйственного капитала на снижение уровня рентабельности продаж. Так например, рост затрат на материалы на 10% снижает уровень рентабельности продаж на 32,43% в хозяйствах зерно-животноводческого и на 28,7% - зерно-птицеводческого типов.

На базе накопленного информационного материала экспресс-анализа экономической устойчивости введена система экономико-математических моделей, позволяющих оптимизировать ряд программ не только растениеводства и животноводства, но и в целом производственную структуру хозяйства. Это также способствует росту экономической эффективности хозяйственной деятельности агропредприятий.

На основе матрицы парных коэффициентов корреляции показана взаимосвязь показателей финансовой деятельности предприятия, дана рейтинговая оценка каждого по степени влияния на уровень рентабельности продаж. Наивысшая корреляционная связь уровня рентабельности продаж получена с коэффициентом абсолютной ликвидности (0,918), со скоростью оборота производственных запасов (- 0,873) и коэффициентом концентрации собственного капитала (0,576).

Результаты исследования приняты к внедрению Министерством АПК Крыма и Министерством экономики Автономной Республики Крым.

Ключевые слова: экспресс-анализ, экономическая устойчивость, уровень рентабельности продаж, ликвидность, платежеспособность, деловая активность, совокупный сельскохозяйственный капитал, матрица парных коэффициентов корреляции, многофакторная модель.


Gonchar I.V. Estimation and forecasting of economic stability of agricultural manufacture (based on materials of Autonomous Republic of Crimea). - Manuscript.


Dissertation for the degree of candidate of economic sciences reception in specialty 08.07.02 Economics of agriculture and agro industrial complex. The Dniepropetrovsk State Agrarian University. Dniepropetrovsk 2002 year.

The methodology algorithm and programs of account the economical stability of the agricultural production is proved in the work. Express-analysis of the restructured production and changes of the specialty and combination of the branches in conditions of adaptation to market relations are done in the example of ten producing types of economy of farms from 1990 to 2000 years.

The express-analysis of changed production, changing of specialization and combination of branches in the terms of adaptation to market relations has been done. The using of the productive factors forming joint agricultural capital is shown in the work. The dynamics of changes of productive factors, their combination and effect of their using was investigated.

The quantitative influence of changing the share of amortization the payment of the work, value of materials, increasing of taxes value, changing the money, valuation of the land, human capital, the own capital, join agricultural capital for the decreasing of level of rent ability of sales were demonstrated with a help of proved eight-factoring model.

The system of economical-mathematical models, which allows optimizing the number of programs not only for field husbandry and for animal husbandry but in general productive structure of farm was proved in the interest of using, collected informative material.

The connection of the indexes based on matrix of pair coefficients was shown and the rating estimation of each index was given in their influence on the level of rent ability of sales. Ministry of AIC and Ministry of Economics in Crimea accept the main results of research to implementation.

Key words: express-analysis, economic stability, the level of profitability of sales, liquidity, payment ability, business activity, joint agricultural capital, the matrix of pair correlation coefficients, multi-factor model.


Страница: 1  Страница: 2 

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины