Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Державна політика: аналіз і впровадження в Україні 2004 года.
Источник: Автореф. дис... д-ра наук. з держ. управління: 25.00.01 / В.В. Тертичка; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2004. — 36 с. — укp.
Аннотация: Систематизовано наукову парадигму аналізу державної політики, обгрунтовано доцільність виділення її до окремого, перспективного напряму наукового дослідження. Розкрито зміст, принципи й методологію аналізу державної політики в Україні. Розглянуто її змістові та структурно-функціональні особливості у контексті загального процесу аналізу, що містить основні його елементи й етапи, а також принципи та схеми класифікації аналізу за основними напрямами державної політики. Систематизовано й охарактеризовано систему державного керування як владного механізму втілення політики в життя, висвітлено інструменти, що є специфічними засобами її впровадження. Проаналізовано соціально-економічне та політичне оцінювання державної політики.

Текст работы:


Висновки

       Проведене дослідження проблеми аналізу процесу розроблення і впровадження державної політики в Україні й узагальнення його результатів підтверджують, що вихідна методологія правильна, поставлені завдання реалізовані, мета досягнута, покладена в основу дослідження наукова позиція автора себе виправдала й гіпотеза підтвердилась. На основі здійсненого дослідження зроблені такі висновки і пропозиції.

       1. Становлення аналізу державної політики як самостійної системи дослідницьких принципів і норм у світі відбувалося еволюційним шляхом. Значна заслуга в цьому закордонних дослідників, проте і в Україні також активно розвивається цей процес. Доцільно вважати офіційним початком вживання терміна аналіз політики 60-ті роки, після чого він поступово набув сучасного інституційного оформлення та сприяв розвитку академічного аналізу й аналітичних центрів.        

Характеристика джерельно-літературної бази аналізу державної політики свідчить про значну кількість праць, особливо зарубіжних і перекладних, щодо цієї сфери. Зараз Україна має достатнє підґрунтя для більш широкого застосування аналізу державної політики як самостійної наукової сфери, так і для прикладного застосування. Увага науковців-політологів до аналізу політики зосереджена на безпосередньому вивченні державної політики, описі й поясненні причин і наслідків дій державних інституцій. Перспективним є виокремлення такого напряму дослідження, як політичний аналіз державної політики.

       2. Систематизування наявних визначень державної політики сприяло визначенню аналізу державної політики як прикладної дисципліни завдяки використанню методик ситуативно-арґументованих відповідей на суспільні вимоги, і ця робота набула якостей професійного аналізу суспільного розвитку. Наповнення науково-методологічним змістом поняття аналіз державної політики потребує насамперед чіткого визначення його складників: політика, аналіз, держава, що допоможе виокремити проблемне поле налізу державної політики та сформулювати її розуміння як форми суспільного життя з введенням такого концептуального конструкту до наукової сфери дослідження.

       3. Обґрунтування концептуального розуміння державної політики як багатокомпонентної, багатовимірної, багатогранної, динамічної системи, яка є базисом виміру суспільного життя з різнорівневими горизонтальними і вертикальними звязками, зовнішніми і внутрішніми впливами, структурними тисками і процесами сприяло адекватності відображення єдності економічної, політичної та соціальної сфер і процесу взаємодії державної політики та державного управління. Визначення аналізу державної політики сприяє утвердженню в Україні наукового розуміння державної політики як відносно стабільної, організованої й цілеспрямованої дії/бездії державних інституцій і містить не окремі абстрактні, а конкретні рішення щодо розвязання проблем.

       Виділення нової дослідницької парадигми щодо державної політики як певної системи координаційної діяльності державних інституцій та обєкта впливів людських спільнот обумовлене мультидисциплінарністю, творчим запозиченням методів і підходів дослідження у споріднених науках та нелінійною логікою, що дещо ускладнює процес становлення аналізу державної політики в Україні. Обґрунтування положення, що державна політика є відповіддю на суспільні впливи і становить динамічне ядро керування суспільними процесами, спирається на методологічні засади аналізу політики, на досягнення вітчизняної наукової школи і на здобутки зарубіжних дослідників. Загалом для повноправного утвердження у вітчизняній академічній школі методології аналізу державної політики вона потребує окремих ґрунтовних досліджень.

       4. Доцільно розглядати процес аналізу державної політики в контексті корелятивних взаємовідносин держави і суспільної сфери, оскільки суспільне середовище як визначальний чинник впливу на процес аналізу, результати й особливо наслідки державної політики слід характеризувати з позицій внесків і змінних та досліджувати ефективність суспільного добробуту як складника архітектоніки взаємовідносин ринку й держави. Обґрунтування необхідності і меж втручання держави у суспільні сфери для розвязання проблем зумовлене взаємовідносинами вільного ринку і держави, що характеризуються з позицій їх неспроможностей.

Зясування взаємозалежності державної політики й соціально-економічних умов суспільного розвитку зумовлена уточненням підстав для державного втручання. Визначальним також є середовище аналізу, що містить такі елементи: соціальне, економічне, політичне, фізичне середовище тощо і є перспективним напрямом дослідження аналізу державної політики: середовище аналізу державної політики.

               5. Доведено, що, визначення цілей державної політики є принципово важливим для аналізу державної політики. Процес цілевизначення спирається на суспільні цінності, враховує стратегію розвитку країни та містить необхідні складники щодо формування цілей та їх кількості. В цілому цілі класифікуються за двома великими групами: головні (самостійні) й інструментальні цілі умови, які полегшують досягнення головних (самостійних) цілей.

       Вибираючи ціль в аналізі державної політики, потрібно зважати на її потенційність, оскільки неможливо описати всі придатні цілі для всіх потенційних проблем. Увага до закономірностей цілеутворення як процесу кристалізації цілей в аналізі політики зумовлене формуванням ефективно-дієздатної державної політики, що практично неможливе без концепції цільової функції з визначенням наукових засад дослідження цілеспрямованих суспільних змін і тенденцій реформування державної політики.

       6. Характеристика типів державної політики як складників аналізу спирається на критерії їх визначення, і вони є специфічними та потребують часу для утвердження в українській науковій школі. Впливовим чинником виокремлення типів, придатних для аналізу, є типологія за критерієм масштабу та цілей державної політики. Трансформаційні процеси, що характерні для України, зумовлюють постійну видозміну типів державної політики і динаміку функціонування всього переліку типів державної політики в нашому суспільстві.

Обґрунтовано, що модельний аналіз має велике значення для дослідження державної політики, оскільки модель є основою для процесу аналізу державної політики. В цілому модель державної політики це концептуальний підхід словесного опису державно-політичного процесу. Доцільним є широке застосовувати інформаційно-аналітичних технологій (І-АТ) як сукупності методів збору й обробки інформації про дослідні процеси, специфічні прийоми діагностики, аналізу і синтезу, а також оцінки наслідків прийняття різноманітних варіантів державно-політичних рішень та інших методів з критичним ставленням до їх результатів і наслідків. Арґументованим є використання значної кількості моделей аналізу державної політики, і найбільш вживані моделі охараткризовані в третьому розділі дослідження.

7. Встановлено, що державно-політичне рішення, як основа розвязання конкретної проблеми, стосується значної частини суспільства або найважливіших сфер його життєдіяльності. Окреме рішення ще не є політикою, але їх сукупність (в межах стратегії) визначає напрям державної політики, тому аналіз й оцінювання цілеспрямованості та ціледосяжності рішень сприяє вдосконаленню державної політики країни. До характеру державно-політичного рішення не можна застосовувати однакові критерії, оскільки кожна проблема має специфічні особливості та потребує індивідуального розвязання.

8. Обґрунтовано, що процес аналізу державної політики складається з таких основних етапів: усвідомлення проблеми (формулювання); пошук варіантів (альтернатив) розвязання проблеми; прийняття рішення; впровадження; результат; оцінка; аналіз політики як зворотний звязок. Кваліфікаційна характеристика основних етапів аналізу суспільних проблем дає змогу усвідомити тісний взаємозвязок між ними, їх розмаїття та можливість варіювання. Для аналізу політики визначальним є виокремлення проблеми з проблемної ситуації, оскільки ця проблема повинна мати конкретне розвязання.

Арґументуючи необхідність ретельного визначення конкретної проблеми, дисертант насамперед виходив з розгляду аналізу як процесу, першим етапом якого (усвідомлення проблеми) є: визнання, визначення формулювання, усвідомлення й структурування проблеми. Розуміння їх взаємозвязку є важливим для всього процесу розвязання суспільних проблем, оскільки добре сформульована та правильно структурована проблема є напіврозвязаною. Погана структурованість чи загалом неструктурованість суспільних проблем зумовлює значущість процесу структуризації для ефективного застосування аналітичних методів і підходів.

9. Обґрунтовано, що формулювання альтернатив-стратегій є етапом пропозицій, визначення й оцінювання різних варіантів розвязання проблеми. Альтернатива-стратегія політики є набором конкретних чітких, зрозумілих, грамотних дій, виписаних з уникненням абстрактних узагальнень, та потребує професійного підходу і обовязкової відмови від схематизму та шаблонування. Найприйнятнішою кількістю є 3-7 альтернатив-стратегій, і основною вимогою для них є рівноцінність.

Наступним етапом аналізу є внесення до порядку денного проблеми, що має пройти процедуру інституціоналізації: приватна проблема; суспільна проблема; предмет уваги уряду; системний порядок та інституційний порядок денний. Оптимальним для аналізу політики є врахування основних положень Тимчасового реґламенту діяльності Кабінету Міністрів України.

       10. Встановлено, що процес прийняття рішення, який ґрунтується на наявній інформації, обовязково має враховувати ціннісні орієнтації учасників процесу вироблення й впровадження політики та етичні норми аналізу. Серед загальновідомих, притаманних аналізові політики цінностей найважливішими є: конституційні, консультативні, стратегічні й політичні цінності. Основним елементом ціннісних орієнтацій в аналізі державної політики є баланс між суспільними цінностями, увага до аналітичних ролей аналітика-експерта і конфлікту між конкуруючими цінностями. Формулювання вимог і рекомендацій до особистих якостей аналітика-експерта політики сприятиме становленню нової сфери професійної діяльності аналітика політики.

11. Доведено, що процес і процедура вибору політики є визначальнимми для аналізу і впровадження державної політики, адже це вибір курсу держави, за який відповідають політики, та який є полем боротьби груп-інтересів, груп-впливу, груп-тиску, лідерів політичних обєднань і фактично вирішальним моментом для тактики суспільного розвитку. Питання вибору тісно повязане з визначенням проблеми, придатної для аналізу політики, та вибором інструментів для її розвязання, оскільки вибір напряму політики передбачає порівняння специфічних альтернатив-стратегій.

Важливим для використання критеріїв вибору є середовище процесу політики, час і місце розроблення та систематизація критеріїв й оптимізація вибору між ними. Важливе значення має застосування критерію вигід-витрат на етапі вибору політики, і загалом критерії є оптимальними для передбачення впливів альтернатив щодо цілей. При систематизації, доцільним є зведення їх до оцінних і практичних. Для вдосконалення процесу вибору альтернативи оптимальним є застосування правила “йтине-йти”, оскільки переважна більшість варіантів вибору є мультирівневими і мультинаціональними, якщо вони спираються на відповідні типи раціональності вибору.

12. Упровадження в життя державної політики є надзвичайно відповідальним моментом усього процесу аналізу, адже політика й управління є тісно взаємоповязані. Державне управління є своєрідною формою і засобом практичного втілення в суспільну практику державної політики. Для дослідження сутнісно-функціональних особливостей державного управління методологічно важливим є застосування теорії ризику, мережевого планування й управління як системи органів та установ, призначених здійснювати рішення влади. В контексті європейської інтеґрації України перспективним є виокремлення принципів державного управління, спільних для країн Західної Європи: надійність і можливість прогнозування (правова впевненість); відкритість і прозорість; звітність; ефективність і результативність.

13. Виконане дослідження показало, що інструменти впровадження державної політики є специфічними засобами, за допомогою яких політика як реакція на проблему впроваджується в життя. Класифікація інструментів за рівнем примусу дає змогу побудувати своєрідну шкалу й умовно поділити її на чотири групи. Ця шкала застосування інструментів на практиці є досить рухливою, і тому вибір того чи іншого інструменту є досить складним процесом, а визнання, дозвіл і обмеження є своєрідними авторитарними можливостями уряду з розміщення суспільних цінностей. Впровадження державної політики містить такий складник, як ефект запізнення (лаґ), основою якого є розмежування в часі зміни мети і зміни інструменту втілення рішення.

У дослідженні зазначається, що державна кадрова політика є вираженням назрілих потреб суспільства, вимог життя, найглибших інтересів народу, важливим складником політики держави, її головної лінії у сфері добору, розстановки та виховання кадрів. Загалом виділяються два основних принципи участі громадян у формуванні політики: формальні консультації з громадськістю; партнерство. Суттєвим елементом механізму впровадження політики в життя є культура управління, оскільки процес управління містить як змістовий, організаційний, так і технологічний бік.

14. Встановлено, що оцінювання результативності й ефективності є невідємним складником аналізу державної політики. В оцінюванні як процесі вирізняють "явні та приховані цілі" та несприятливі обставини для нього. Для оцінювання результатів політики застосовують різні типи критеріїв, і найвідомішими є: ефективність, продуктивність, адекватність, справедливість, відповідність, результативність, економічність. Важливим є розмежування ефективності як співвідношення між витратами на проведення політики та досягнутими результатами і результативності як міри досягнення проголошених цілей політики, що показує, наскільки результати наблизились до задекларованих цілей політики. В оцінюванні результативності й ефективності переважно застосовуються два методи: аналіз вигід-витрат та аналіз витрат і результативності, або аналіз ефективності. Важливим елементом оцінювання в аналізі політики є рівність, а методи оцінювання відображають аґреґовані суспільні виміри, які настільки раціональні, наскільки відповідають ціннісним орієнтаціям раціональності людей.

Отже, аналіз державної політики як сфера наукового знання, прикладних досліджень і професійна діяльність зорієнтований на фахові здібності аналітика-експерта і необхідність розбудови демократичної, соціальної, правової держави та підготовки нового покоління аналітиків, експертів, консультантів, викладачів, організаторів для суспільної системи, що на сьогодні фактично відсутнє і досить ефективно застосовується в демократичних країнах.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографія

 1. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. 750 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Тертичка В. Культура державного управління як основа діяльності місцевого самоврядування// Зб. наук. праць УАДУ/ За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 1998.- Вип. 2.- С.124-131.
 2. Тертичка В. Соціальна політика держави: раціоналізм чи патерналізм// Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. (ХФ) УАДУ. - Х.,1999. - № 2(4) - С.37-39.
 3. Тертичка В. Державно-політичне рішення як обєкт наукового аналізу// Вісн. УАДУ. - 1999. - № 2. - С. 135-142.
 4. Тертичка В. Теоретичні інструменти аналізу державної політики// Вісн. УАДУ. - 1999. - № 3. - С. 166-172.
 5. Тертичка В. Інформаційно-аналітичне забезпечення державної політики// Вісн. УАДУ. - 2000. - № 1. - С. 314-325.
 6. Тертичка В. Корпоративна культура і проблеми впровадження державно-політичних рішень// Вісн. УАДУ. - 2000. - № 2. - С. 200-208.
 7. Тертичка В. Психологічні аспекти економічної політики// Зб. наук. праць УАДУ/ За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - Вип. 1. - С. 238-248.
 8. Тертичка В. Особливості аналізу державної політики в умовах регіональної моделі управління// Зб. наук. праць УАДУ/ За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - Вип. 2, ч. 1. - С. 231-236.
 9. Тертичка В. Державна політика в умовах ліберальної демократії: аналіз деяких концептуальних засад// Вісн. УАДУ. - 2000. - № 3. - С. 273-280.
 10. Тертичка В. Державна політика як фактор життєдіяльності суспільства// Командор. - 2000. - № 2-3. - С. 20-22.
 11. Тертичка В. Колективні рішення як фактор державної політики підвищення суспільного добробуту// Вісн. УАДУ. - 2000. - № 4. - С. 253-259.
 12. Тертичка В. Механізм формування і здійснення державної політики// Вісн. Держ. служби України. - 2000. - № 4. - С. 83-89.
 13. Тертичка В. Чинники оптимізації державної політики// Наукові записки /Збірник/ Сер. “Політологія і етнологія”. - Вип. 12. - К.: ІПіЕНД, 2000. - С. 12-19.
 14. Тертичка В. Визначення проблеми як головна ланка в аналізі державної політики// Вісн. УАДУ. - 2001. - № 1. - С. 257-267.
 15. Тертичка В. Цілі державної політики як обєкт аналізу// Вісн. УАДУ. - 2001. - № 2. - Ч. 2. - С. 208-216.
 16. Тертичка В. До питання про ціннісні орієнтації аналітика-експерта в аналізі державної політики// Зб. наук. праць УАДУ/ За заг. ред. В.М.Князєва, М.І.Пірен. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - Вип. 1”А”. - С. 53-58.
 17. Тертичка В. Державно-політичне рішення: парадокси прийняття// Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць/ ХФ УАДУ. - Х., 2001. - №2(10). - С. 42-52.
 18. Тертичка В. Консультативні цінності аналізу державної політики// Вісн. УАДУ. - 2001. - № 4. - С. 281-291.
 19. Тертичка В. Регіональні особливості аналізу державної політики: досвід Канади в інституціональному підході// Зб. наук. праць УАДУ (ХФ)/ За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - Х., 2001. - Вип. 1, ч. ІІІ. - С. 62-64.
 20. Тертичка В. Державно-політичні методи регулювання в економічній сфері// Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. (ОФ) УАДУ. О., 2001. - Вип. 5. - С. 11-18.
 21. Тертичка В. Проблеми оцінювання результативності й ефективності в аналізі державної політики// Вісн. УАДУ. - 2002. - № 1. - С. 215-222.
 22. Тертичка В. Політична наука й аналіз політики: парадигма взаємовідносин// Вісн. УАДУ. - 2002. - № 2. - С. 273-282.
 23. Тертичка В. Непередбачуваність результатів як закономірність стратегічних підходів до аналізу політики// Зб. наук. праць УАДУ/ За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - Вип. 1. - С. 351-364.
 24. Тертичка В. Методологічні засади аналізу державної політики// Зб. наук. праць УАДУ/ За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва.-К.: Вид-во УАДУ, 2002. - Вип. 2. - С. 38-48.
 25. Тертичка В., Радько П. Роль науково-освітянських традицій М.С.Грушевського у творенні державної політики в освітянській сфері// Вісн. УАДУ. - 1999. - № 4. - С. 319-325. Авторських 2 с.
 26. Тертичка В., Турчин М. Культурні чинники адміністративної реформи в Україні// Зб. наук. праць УАДУ/ За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 1999. - Вип. 2. - В 2ч. - Ч. 1. - С. 157-161. Авторських 2 с.
 27. Тертичка В., Рубцова Т. Раціональна державна політика: переваги і проблеми// Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. (ХФ)УАДУ. - Х., 2000. - № 1(6) - С. 25-36. Авторських 5 с.
 28. Ребкало В.А., Тертичка В.В. Стратегічне прогнозування як інструментарій державної політики// Вісн. УАДУ. - 2002. - № 3. - С. 216-224. Авторських 2 с.

       Навчальний посібник, конспект лекцій до навчального модуля, статті в інших виданнях, тези доповідей

 1. Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні: Навч. посіб./ Кол.авт.; За заг.ред. В.А.Ребкала, В.В.Тертички. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 232 с. Авторських 75 с.
 2. Державна політика: аналіз та впровадження в Україні: Конспект лекцій до навчального модуля/ Уклад. В.А. Ребкало, В.В. Тертичка. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 80 с. Авторських 71 с.
 3. Тертичка В. Роль соціально-релігійних цінностей в культурі управління сучасного суспільства// Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення: Зб. наук. ст. - К.: НВФ “Студцентр”/ НІКА -ЦЕНТР, 1998. - С. 132-135.
 4. Тертичка В., Турчин М. Раціоналізм як державна політика максимальних соціальних вигод// Регіон. перспективи. - 1999. - № 2 - 3(5-6). - С. 96-98. Авторських 1 с.
 5. Тертичка В. Проблеми економічного прогнозування в державній політиці// Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий досвід: Зб. наук. праць/ За заг.ред. В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - С. 64-75.
 6. Тертичка В. До питання про психологічні виміри експертної роботи в аналізі державної політики// Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. пр./ За заг.ред. В.М.Литвина та М.М.Слюсаревського. - К.: Інф-вид. Центр Т-ва “Знання” України, 2001. - Вип. 3. - С. 74-76.
 7. Тертичка В. Про координацію досліджень у сфері аналізу державної політики як чинник оптимізації політичної системи України// Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні: Стан і перспективи розвитку політичних наук: Матеріали “круглого столу”, Київ, 13 квіт. 2001/ За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 217-222.
 8. Тертичка В. Ціннісні орієнтації аналізу державної політики в умовах розбудови громадянського суспільства України// Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. праць УАДУ/ Кол. авт.; За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 211-234.
 9. Тертичка В. Процес вироблення сучасної державної політики і проблеми класифікації еліти: теоретичні підходи// Розвиток демократії в Україні: Матер. міжнар. наук. конф. - К.: Центр Освітніх ініціатив, 2001. - С. 434-450.
 10. Тертичка В. Соціокультурні чинники ціннісних орієнтацій аналізу державної політики// Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: наук. праці та матеріали конф. Редкол.: В.Андрущенко (голов. ред.) та ін. - К.: Т-во “Знання”, 2001. - Вип. 1. - С.601-611.
 11. Тертичка В. Демократичні перспективи розвитку аналізу державної політики в процесі становлення громадянського суспільства України// Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук-практ. конф./ За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001.-С.29-32.
 12. Тертичка В. Оптимізація взаємовпливу демократії й громадянського суспільства на аналіз державної політики// Проблемні питання аналізу державної політики/ Уклад. В.Є.Романов. - Д.: Центр економ. освіти, 2002. - С. 22-30.
 13. Тертичка В. Культура державних службовців важливий складник аналізу політики// Розвиток культурного потенціалу державних службовців в Україні: Наук. пр./ За заг. ред. В.А.Ребкала. - К.: Житомир, ”Полісся”, 2002. - С. 38-70.


Анотації

Тертичка В.В. Державна політика: аналіз і впровадження в Україні. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 теорія та історія державного управління. Національна академія державного управління при Президентові України. Київ, 2004.

У дисертації систематизовано наукову парадигму аналізу державної політики, обґрунтовано доцільність виділення її в окремий, перспективний напрям наукового дослідження, розкрито зміст, принципи й методологію аналізу державної політики в Україні. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті загального процесу аналізу, що містить основні його елементи й етапи, а також принципи та схеми класифікації аналізу за основними напрямами державної політики. Систематизовано й охарактеризовано систему державного управління як владного механізму втілення політики в життя та виокремлено шкалу інструментів, що є специфічними засобами впровадження державної політики. Проаналізовано соціально-економічне і політичне оцінювання державної політики як раціональний і ефективний ресурс вироблення і впровадження державної політики в контексті демократичних перспектив суспільного розвитку України.

Ключові слова: аналіз політики, державна політика, цілі державної політики, процес політики, державно-політичне рішення, державне управління, оцінювання політики, результати і наслідки державної політики, інструменти впровадження державної політики, аналітик політики.

Тертычка В.В. Государственная политика: анализ и внедрение в Украине. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук государственного управления по специальности 25.00.01 теория и история государственного управления. Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. Киев, 2004.

В диссертации систематизирована научная парадигма анализа государственной политики, обоснована целесообразность выделения её в отдельное, перспективное направление научного исследования, раскрыты содержание, принципы и методология анализа политики в Украине. Процесс утверждения анализа государственной политики базируется на литературных источниках, а также рассматривается сквозь призму особенностей понятийного определения и концептуального обоснования в украинской научной школе. Взаимосвязь социально-экономических условий развития общества и государственной политики в исследовании рассматриваются сквозь призму определения её научно-прогностических целей.

Рассмотрены основные типы государственной политики, которые адекватно подходят для её анализа. Подчеркивается, что для Украины характерны трансформационные процессы, обуславливающие постоянное видоизменение типов государственной политики. Охарактеризованы основные модели политики и применения информационно-аналитических технологий в её анализе, которые помогают правильно определить и оценить симптомы проблемы и разработать альтернативы решений. Моделирование помогает упростить и сделать понятной идею и цели государственной политики, определить важнейшие аспекты общественной проблемы, а также существенные черты государственно-политической деятельности, способствует направлению усилий на важные составляющие государственной политики и объясняет государственно-политические решения и последствия их внедрения.

Государственно-политические решения как основа осуществления государственной политики играют весьма важную роль в обществе, так как они являются результатом деятельности субъектов процесса политики и ориентированы на решение проблем государственного уровня. Они имеют свои квалификационные черты и характеристики, а также определяются как идеальный результат деятельности и оптимальный способ достижения цели политики.

Анализ общественных проблем сосредоточен на определении его главных этапов и на их квалификационной характеристике, которые способствует осознанию тесной взаимосвязи между ними. Понимание их взаимосвязи является важным для всего процесса решения общественных проблем, поскольку хорошо сформулированная проблема является наполовину решенной. Содержательные и структурно-функциональные особенности государственной политики рассматриваются в контексте общего процесса анализа, содержащего основные его элементы и этапы, а также принципы и схемы классификации анализа по основным направлениям государственной политики.

Определение проблем в сфере государственной политики это выделение  проблем, требующих государственной реакции. Анализ государственной политики в этом контексте рассматривается как высококачественное применение интеллекта в решении общественных проблем. Анализ государственной политики также сосредоточен на процессе принятия решений и ценностном ориентировании анализа и на критериях и процедурах выбора политики. Выявление закономерностей осознания процесса и процедуры выбора политики являются определяющими для анализа и внедрения государственной политики, так как де-факто они являются решающим моментом тактики общественного развития.

Систематизирована и охарактеризована система государственного управления как властного механизма осуществления политики в жизни и выделена шкала инструментов, которые являются специфическими средствами внедрения государственной политики. Роль и значение государственного управления рассматривается в контексте задач административной реформы и с точки зрения выработки эффективных механизмов совершенствования результативности отдачи управления, а также сквозь призму применения критериев и процедур совершенствования кадрового выбора специалистов и усиления системы подготовки и переподготовки государственных служащих.

Проанализирована социально-экономическая и политическая оценка государственной политики в качестве рационального и эффективного ресурса  выработки и внедрения государственной политики, а также неотделимой составляющей её анализа. Правильный выбор критериев и оценочных подходов совершенствует процесс оценивания, поскольку анализ выгод-затрат не всегда адекватным образом отражает ценностные ориентации общественного развития. Для оценивания результатов политики применяются разные типы критериев, среди наиболее известных выделяются следующие: эффективность, продуктивность, адекватность, справедливость, соответствие, результативность, экономичность. Оценивание также осуществляет некоторые виды обратной связи на основании ревизии политики. Также социально-экономическая и политическая оценка государственной политики рассматривается в контексте демократических перспектив общественного развития Украины.

Ключевые слова: анализ политики, государственная политика, цели государственной политики, процесс политики, государственно-политическое решение, государственное управление, оценивание политики, результаты и следствия государственной политики, инструменты внедрения государственной политики, аналитик политики.

Tertychka V. Public Policy: Analysis and Implementation in Ukraine. Manuscript.

The thesis for a Doctor degree in Public Administration, speciality 25.00.01 Theory and History of Public Administration. National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine. Kyiv, 2004.

The dissertation thesis presents the paradigm of public policy analysis; provides the rationale for streamlining it as a separate academic discipline; characterizes content, principles and methods of policy analysis in Ukraine.

The substance and structural-functional characteristics of public policy in Ukraine are given against the general methodology of policy analysis; the major elements and stages are defined; and classification principles and schemes based on major public policy directions are identified.

The system of public administration is specified as a tool of exercising power and policy making, and the scale of policy instruments for specific government policies is described. Social-economic and political aspects of public policy evaluation are presented as a rational and effective resource for public policy development and implementation in the context of democratization in Ukraine.

Key words: policy analysis, public policy, public policy goals, policy process, policy decision, public administration, public policy evaluation, policy outcome, policy instruments, policy analyst.


Страница: 1  Страница: 2 

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины