Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Керування геометричними розмірами штаби на прокатних станах 2001 года.
Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Ю.М. Білобров; Наук.-вироб. корпорація "Київ. ін-т автоматики". — К., 2001. — 18 с. — укp.
Аннотация: Розроблено математичну модель прокатної кліті "кварто" як об'єкта сумісного регулювання товщини та поперечного профілю штаби з впливом на гідравлічний натискний пристрій (ГНП), противигин, додатковий вигин і теплове профілювання робочих валків. Апробовано адаптивну систему вимірювання й аналізу похибок нової системи. Наведено алгоритми керування та методику статистичної обробки показників двоточкового вимірювача товщини з виділення поздовжньої різнотовщинності та трьох складових поперечної різнотовщинності, що усуваються трьома різними виконавчими механізмами: ГНП, противигином і тепловим профілюванням робочих валків. На базі статичного та динамічного аналізів регулятора Сімса з противигином робочих валків одержано граничні показники точності цього методу та визначено раціональні межі його використання. Запропоновано нову адаптивну систему регулювання товщини у зоні деформації, досліджено показники точності нової системи та визначено раціональні межі її використання.

Текст работы:


Особистий внесок до робіт, опублікованих у співавторстві: [1] запропонована ідея спільного урахування впливу зазорів та технологічних параметрів; [2] розроблена математична модель розподілу механічних та геометричних характеристик та умов контактного тертя в зоні деформації; [3] сформульовано цільову функцію оптимізаційної задачі; [4] розроблені методи вимірювання відстані між подушками робочих валків, компенсації впливання противигинів, аналіз чутливості САР до девіації параметрів; [5] розроблена методика фільтрації сигналу ексцентриситета валків та методика адаптації регулятора до змінних параметрів обєкта керування; [6] розроблені принципи керування секційним охолодженням робочих валків; [7] [8] запропоновані варіанти конструкцій теплозберігаючого екрану; [9] розроблено нову концепцію міні-стана в якому штаба прокатується одночасно у змінній кількості клітей, завдяки чому вдається значно скоротити охолодження штаби; [10] запропонована ідея нової схеми ливарно-прокатного модуля.


Анотації

Білобров Ю.М. Керування геометричними розмірами штаби на прокатних станах. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 автоматизація технологічних процесів. Науково виробнича корпорація “Київський інститут автоматики”, Київ, 2001.

Дисертація присвячена питанням розробки систем автоматичного керування товщиною, профілем та площинністю штаби, дослідженню якісних характеристик різних структур САР, що використовують різні набори силових виконуючих механізмів (електричні та гідравлічні натискні пристрої, проти вигин та додатковий вигин робочих валків, теплове профілювання робочих валків) та датчиків (вимірювачі усиль прокатки та вигину валків, положення натискних пристроїв, положення подушок робочих валків, витрати охолоджуючої рідини). На базі аналітичних досліджень та цифрового моделювання САР, розроблені оптимальні  алгоритми для АСК ТП одно клітьових станів гарячої та холодної прокатки штаби.

Ключові слова: система керування, структура, параметри, оптимізація, алгоритм, прокатний стан.


Belobrov Yu.N. Strip geometrical dimensions control at rolling mills.- Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.13.07 automation of technological processes. Scientific and productive corporation “Kiev institute of automation”, Kiev, 2001.

The dissertation is devoted to questions of development of strip thickness, profile and flatness automatic control systems, of research of quality characters of different AGS structures, witch uses  different strength serving mechanisms (electro and hydraulic screw drives, bending of work rolls, thermoprofiling of work rolls) and transducers (pressductors, roll bending force transducers, screw position and work rolls position transducers, mass flow of cooling liquids transducers). On the base of analytic researches and computer simulation of AGS systems were developed optimal algorithms for hot and cold strip rolling mills computer control systems.

Key words: control system, structure, parameters, optimization, algorithm, rolling mill.


Белобров Ю.Н. Управление геометрическими размерами полосы на прокатных станах.-Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.07 автоматизация производственных процессов.- Научно-производственная корпорация Киевский институт автоматики, Киев, 2001.

Диссертация посвящена вопросам разработки систем автоматического управления толщиной, профилем и плоскостностью полосы, исследованию качественных характеристик  разных структур САР, которые используют разные наборы силовых исполнительных механизмов (электрические и гидравлические нажимные устройства, противоизгиб и дополнительный изгиб рабочих валков, тепловое профилирование рабочих валков) и датчиков (измерители усилий прокатки и изгиба валков, положения нажимных устройств, подушек рабочих валков, расхода охлаждающей жидкости).

Рассмотрены возможности снижения разнотолщинности полос путем: стабилизации температуры подката с применением тепловых экранов; оптимизации программы обжатий по пропускам. Для выбранного набора исполнительных механизмов составлена модель клети кварто и определены ее параметры для разных типов станов горячей и холодной прокатки.

Проанализированы структуры регулирования толщины и профиля полосы, построенные на базе регулятора Симса с противоизгибом рабочих валков и показано, что высокая чувствительность такого регулятора к девиации параметров прокатной клети и необходимость фильтрации сигнала эксцентриситета валков обуславливают весьма низкую статическую и динамическую точность стабилизации толщины.

Предложена и исследована новая схема измерения толщины в очаге деформации, использующая информацию об изменении расстояния между подушками рабочих валков. Разработана адаптивная система коррекции косвенного измерителя толщины в очаге деформации по непосредственному измерителю толщины на выходе стана.

Проведено аналитическое исследование и цифровое моделирование двух вариантов структур САР толщины и профиля, основанных на новой схеме измерения раствора валков (с гидравлическими и электромеханическими нажимными устройствами). Показано, что эти структуры на порядок менее чувствительны к девиации параметров и обеспечивают снижение относительной дисперсии на выходе регуляторов в 3÷5 раз по сравнению с регулятором Симса при тех же условиях.

Рассмотрены характерные для одноклетьевых станов холодной прокатки схемы автоматического регулирования толщины и профиля с использованием 2-х толщиномеров (до и за прокатной клетью) и показано, что наилучшие результаты (минимум остаточной дисперсии) могут быть получены при совместной работе регулятора по возмущению с регулятором Смита (с моделью транспортного запаздывания в контуре обратной связи).

Исследованные структуры положены в основу алгоритмов управления одноклетьевыми станами горячей и холодной прокатки. В качестве примера рассмотрены алгоритмы управления для реконструируемых станов 2840 горячей прокатки и 1680 холодной прокатки алюминиевых сплавов          Каменск-Уральского металлургического завода.

Ключевые слова: система управления, структура, параметры, оптимизация, алгоритм, прокатный стан.


Страница: 1  Страница: 2 

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины