Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Формування демократичних цінностей студентської молоді в трансформаційний період 2004 года.
Источник: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.10 / С.В. Кострюков; Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2004. — 17 с. — укp.
Аннотация: Досліджено процес формування демократичних цінностей студентської молоді у трансформаційному суспільстві. Розкрито суть поняття "цінність" та "демократичні цінності", побудовано структурно-функціональну модель демократичних цінностей. Визначено основні фактори процесу їх формування. Проаналізовано роль освіти, зокрема соціально-гуманітарних дисциплін у формуванні демократичної свідомості та культури студентської молоді. Детально вивчено характеристики сучасного соціального середовища, за умов і під впливом якого формуються демократичні цінності молоді, розглянуто чинники, що заважають цьому процесу. Обгрунтовано пропозицію щодо прискореного введення до навчального процесу спеціального курсу "основи демократії", розробленого в межах Україно-Канадського проекту "Демократична освіта".

Текст работы:

Інститут вищої освіти

Академії педагогічних наук України

КОСТРЮКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 17.022.1: 321.7ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД09.00.10 - філософія освіти

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук
Київ 2004Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України.


Науковий керівник:                доктор філософських наук, професор

Огневюк Віктор Олександрович,

Міністерство освіти і науки України, заступник міністра.


Офіційні опоненти:                доктор філософських наук, професор

Богданов Валентин Семенович,

Черкаський навчальний центр Одеської національної юридичної академії, директор;


кандидат філософських наук, доцент

Шевцов Сергій Володимирович,

Дніпропетровський національний університет, доцент кафедри філософії.


Провідна установа:        Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра філософії гуманітарних наук, м. Київ.Захист відбудеться „27” січня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.01 в Інституті вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9 (Зал засідань вченої ради, 9-й поверх).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.


Автореферат розісланий „24” грудня 2004року.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                        Горбунова Л.С. Загальна характеристика роботи


Актуальність дослідження. Проблема формування демократичних цінностей студентської молоді належить до найбільш актуальних як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Як показує політична практика, студенти перманентно виступають у якості активної сили політичних змін і в залежності від того, які цінності вони делегують у ці зміни, яку культуру впроваджують, багато в чому буде залежати майбутній вигляд суспільства, його культура, напрями трансформацій. Суспільство зацікавлене в тому, щоб ці цінності і культура були демократичними. Їх формування є завданням актуальним і таким, яке потребує нагальної теоретичної уваги.

Демократична культура не виникає в суспільстві миттєво. Українське суспільство все ще утримує в собі залишки колишньої тоталітарної системи. Застарілі норми, цінності, стереотипи дають знати про себе не лише в середовищі старших поколінь, але й серед молоді. Дехто з них все ще знаходиться під впливом ультрареволюційної або крайнє націоналістичної ідеології й має про демократію примітивне уявлення. З другого боку, частина молоді інфікована західними цінностями, „демократичність” яких має досить умовний характер. Все це негативно позначається на політичній свідомості і політичній участі студентської молоді. Формування демократичних цінностей, культури, норм поведінки постає як завдання, що потребує невідкладного теоретичного вивчення і практичного вирішення.

Становлення демократичних цінностей та культури передбачає набуття всіма членами суспільства відповідних знань, звички діяти і думати по-демократичному, що в свою чергу вимагає глибокого розуміння суті демократії, прав та можливостей, які вона забезпечує, а також обовязків, які вона накладає на кожного громадянина. В країнах усталеної демократії цей процес здійснювався поступово й протягом століть. Україна ж має пройти його прискореним чином. Останнє базується на вивченні цивілізаційного демократичного досвіду, всебічному дослідженні особливостей, продиктованих українськими політичними, економічними і соціокультурними реаліями, сприйняття демократичних цінностей такою категорією як студентська молодь. Спробою забезпечення елементів теоретичного супроводу складного й суперечливого процесу формування демократичних цінностей студентської молоді обумовлена актуальність дисертаційного дослідження, його теоретична і практична значущість.

Стан наукової розробки проблеми. Проблемі формування демократичних цінностей студентської молоді присвячена значна кількість наукових і науково-методичних публікацій таких вчених, як В.Андрущенко, В.Бабкін, О.Бабкіна, В.Бебик, М.Головатий, Л.Губерський, В.Заблоцький, А.Колодій, М.Михальченко, С.Рябов, О.Савченко, О.Семашко, О.Сухомлинська та ін. Стосовно ж демократичних цінностей як таких в дисертації розглядаються концептуальні підходи від давньогрецьких філософів Перікла, Аристотеля і Демокріта до сучасних західних теоретиків, зокрема, Р.Арона і К.Ясперса, Ю.Хабермаса і К.Поппера, Х.Аренд і Ж.Дерріди.

Особливе значення має підготовлений в рамках Україно-Канадського проекту „Демократична освіта” навчальний посібник „Основи демократії”, виданий за сприянням Канадського агентства Міжнародного Розвитку (CIDA) у 2002 році. В посібнику розглянуті такі питання, як сутність демократії, еволюція цього поняття від античності і до наших днів, принципи демократії, демократична культура суспільства і особистості тощо.

Вагомим доробком у царині вивчення демократії є видані в Україні роботи зарубіжних вчених, зокрема, Ю.Хабермаса. Демократія. Розум. Моральність (М., 1995); К.Поппера. Демократія і народовладдя // Новоє время. 1991. № 8; Х.Аренд. Становище людини.- Львів, 1999; Токвіль А. Де. Про демократію в Америці. М., 1994; Лоуренс Ле дюк. Учасницька демократія. Харків, 2002; Вілл Кімличка. Лібералізм і права меншин. - Харків, 2001; Декан Гузина. У пошуках правильної парадигми. К., 2003 та ін.

І все ж, не зважаючи на досить обємне представництво вітчизняної та зарубіжної літератури, процес освоєнні демократичних цінностей, культури і освіти не можна вважати вичерпаним. Існує низка питань, що не отримали належного висвітлення. До них, зокрема, належить проблема сутності та структури демократичних цінностей, особливо, такої категорії, як молодь і студенти; специфіка (і головні чинники) формування ціннісної демократичної культури студентів; організація і зміст демократичної (громадянської) освіти тощо. Враховуючи недостатню визначеність і вивченість цих питань, автор обрав їх у якості предмета дисертаційного аналізу.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Загальний напрям дисертаційної роботи пов'язаний з темою дослідження відділу змісту, філософії та прогнозування вищої освіти Інституту вищої освіти АПН України „Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку XXІ століття” (державний реєстраційний номер 0103U000960, №44 від 06.03.2003р.).

Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні вченої ради Інституту вищої освіти АПН України від 29 березня 2004 року (протокол №3 п.6.2).

Обєктом нашого дисертаційного дослідження є демократичні цінності; предметом процес і механізм їх формування у такої категорії молоді як студентство.

Мета дослідження полягає у вивченні природи демократичних цінностей, основних шляхів та механізмів їх формування у сучасної студентської молоді.

Досягнення цієї мети потребує розвязання низки конкретних завдань:

- уточнення опорних понять „демократичні цінності”, „демократичний світогляд”, „демократична культура” особистості;

- вивчення умов, механізмів та факторів формування демократичних цінностей у сучасної студентської молоді;

- аналіз якості соціально-політичного і соціокультурного середовища, в якому відбувається формування демократичних цінностей студентської молоді, структуризація факторів, що обумовлюють цей процес;

- узагальнення практики формування демократичних цінностей студентів у ході навчально-виховного процесу;

- аналіз особливостей введення в навчально-виховний процес спеціального курсу „Основи демократії”;

- дослідження специфіки формування демократичних цінностей студентів у позанавчальний час.

Теоретико-методологічною основою дослідження виступають, передусім, класичні методологічні підходи, які застосовуються для аналізу проблем становлення молоді, філософські праці, присвячені проблемі людини, її становлення як особистості, формуванню світогляду, моральних якостей, загальної культури. Від Платона та Аристотеля і до наших днів проблема людини залишалась провідною темою наукових роздумів філософів впродовж усього історичного періоду розвитку історії. Принципові положення цього розгляду про людину як природну, суспільну, культурну і духовну істоту; про формування особистості у відповідності з обставинами (економічними, політичними, соціальними тощо) її життєдіяльності взяті в узагальненому вигляді, якраз і слугують тим методологічним підґрунтям, на якому розгортається дисертаційне дослідження.

Автор спирався також на новітні методологічні підходи, сформовані в останнє десятиріччя в системі соціальної філософії (див., зокрема, праці В.Андрущенка, М.Михальченка. Сучасна соціальна філософія. К., 1996; В.Андрущенко. Історія соціальної філософії. К., 2000; І.Бойченко. Філософія історії. К., 2001 та інші), а також на праці, безпосередньо присвячені аналізу проблеми цінностей, світогляду, культури і особистості (В.Бакіров, В.Пазенок, А.Ручка, Т.Ящук та ін.).

Дисертаційне дослідження виконано в світоглядно-методологічному контексті „Конституції України”, законів України „Про освіту” (1996 р.), „Про вищу освіту” (2002 р.), „Про соціальну підтримку молоді” (2000 р.) та інших законодавчих нормативів України, які врегульовують життєдіяльність молоді та студентів.

Автор дотримується принципів історизму, обєктивності, системності та цілісності, причинності та прогнозування. В дослідженні використовувались методи конкретно-історичного підходу, порівняльного аналізу.

Наукова новизна дослідження полягає у розробці методології й методики формування демократичних цінностей у сучасної студентської молоді. Означена новизна реалізована в положеннях, що виносяться на захист:

- показано, що поняття “демократичних цінностей” охоплює широкий спектр суспільних цінностей, які забезпечують демократичний спосіб мислення і діяльності людини; змістовно вони включають в себе повагу до людини і культури, миролюбство і діалогічність, толерантність і плюралізм думки, дії і суспільної поведінки особистості;

- доведено, що утвердження демократичних цінностей є актуальним завданням трансформаційного періоду - епохи переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки, від тоталітаризму до демократії, від моноідеології до ідеологічного плюралізму, яка переживається нині нашим суспільством;

- визначено, що особливе значення формування демократичних цінностей має для студентської молоді, яка готує себе для життя та праці у якості інтелектуальної, організаційної і управлінської еліти сучасного українського суспільства; формування демократичних цінностей у студентської молоді є завданням державної ваги і значення;

- розкрито, що означений процес має багатофакторний характер; серед них слід виокремлювати: а) фактори соціального середовища, яке трансформується в контексті утвердження демократичних цінностей; б) фактори організації і змісту основного виду діяльності студентів - навчального процесу, що модернізується; в) фактори виховної та культурно - ознайомчої діяльності; г) фактори самовиховання, особистої активності студентської молоді;

- доведено, що ефективність процесу формування демократичних цінностей студентської молоді забезпечується органічним поєднанням дієвості означених факторів; базовою платформою цього процесу є власна соціальна активність, що здійснюється в контексті суспільно-демократичних трансформацій;

- проаналізовано напрямки актуалізації проблем організації та розвитку демократичної освіти студентської молоді; обґрунтовуються пропозиції щодо введення спеціального курсу “Основи демократії”, проведення практичних занять та ознайомлення з роботою владних інституцій.

Теоретичне значення дисертації полягає в уточненні змісту та методологічного значення поняття “демократичні цінності” для модернізації організаційної, управлінської та навчально-виховної діяльності вищих навчальних закладів, для формування демократичної культури студентської молоді.

Практичне значення дисертації визначається обґрунтованими на основі дослідження рекомендаціями щодо організації життєдіяльності студентів у трансформаційному соц