Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Філософські засади сучасних європейських освітніх концепцій 2005 года.
Источник: Автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09.00.10 / А. Гофрон; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — К., 2005. — 32 с. — укp.
Аннотация: Досліджено культурно-епістемологічний і філософсько-антропологічний підходи щодо теоретичної реконструкції існуючих європейських освітніх концепцій з урахуванням нових соціокультурних реалій. У науковий обіг введено такі поняття як дві опозиційні традиції гуманістики, гуманістичні структури, рівень історичної інтерпретації, культурний патерн особистості. Здійснено інтерпретацію поняття "участь у культурі". Проаналізовано антипозитивістські перетворення в освіті на прикладі польської педагогіки культури. Уточнено філософсько-антропологічні засади сучасних освітніх концепцій. Показано можливості посилення їх евристичного потенціалу через конструкти гуманістичної психології, гуманної педагогіки, герменевтики та персоналізму, що акцентує значення освіти як сфери життєвого самовизначення. З'ясовано роль інформаційної цивілізації та лінгвістичної складової у процесах розвитку та становлення сучасної освіти.

Текст работы:

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ГОФРОН Анджей                                                                                            УДК 165:37.022ФІЛОСОФСКІ  ЗАСАДИ  СУЧАСНИХ  ЄВРОПЕЙСЬКИХ  ОСВІТНІХ КОНЦЕПЦІЙ


спеціальність 09.00.10 - філософія освіти
АТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора  філософських наук


                                                                                      


Київ - 2005


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України.


Науковий керівник   доктор філософських наук, професор,

                                         Предборська Ірина Михайлівна,

                                        Хмельницький  гуманітарно-педагогічний

                                        інститут, проректор з наукової роботи


Офіційні опоненти:     доктор філософських наук, професор

                                         Култаєва Марія Дмитрієвна,

                                         Харківський національний педагогічний

                                         університет ім. Г.С.Сковороди,

                                         завідувач кафедри філософії


                                         доктор філософських наук, професор

                                         Лукашевич Микола Павлович,

                                         Інститут підготовки кадрів Державної

                                         служби зайнятості України,

                                         професор кафедри соціології та соціальної

                                         роботи


                                         доктор педагогічних наук, професор

                                         Євтух Микола Борисович,    

                                         Академія педагогічних наук України

                                        академік-секретар відділення педагогіки і психології

                               вищої школи.


Провідна установа:     Національний педагогічний університет

                                        ім.М.П.Драгоманова, кафедра філософії, м.Київ,

                                        Міністерство освіти і науки України


      Захист відбудеться  “19” травня 2005 року о _14-00_ годині на засіданні

Спеціалізованої вченої ради Д 26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 01014, м.Київ, вул.Бастіонна, 9, зал

засідань, 9-ий поверх.

      З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 01014, м.Київ, вул.Бастіонна, 9, восьмий поверх.

  

  Автореферат розіслано “15” квітня 2005 року


Учений секретар спеціалізованої вченої ради

Кандидат філософських наук, доцент                                             Л.С.Горбунова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Серед чинників розвитку людства освіта сьогодні висувається на передній план. Спостерігається стрімке зростання ролі знань в економічному розвитку країн. Їх добробут стає все більш залежним від здатності здобувати нові знання. Однак, крім економічного складника, сучасна освіта має багато інших, реалізація яких цілком залежить від способу трансляції знань та його змістовної наповненості. Зокрема, йдеться про аксіологічний складник, з яким людство повязує перспективу виходу з загальнопланетарної кризи. Освіта все частіше розуміється як спосіб буття людини в універсумі культури.

         Інтерес до обраної теми викликаний основними тенденціями в сучасній освіті. З одного боку, це - криза класичної моделі і системи освіти, яка спонукала до розробки нових фундаментальних педагогічних ідей. З іншого - інтеграційні явища в європейській освіті (охоплені Болонським процесом, до якого приєдналася і Польща), котрі стали орієнтиром для перебудови системи освіти в усіх країнах, які бажають інтегруватися в європейський простір.

          На становлення освітнього дискурсу впливають три чинники сучасної цивілізації: підвищений міграційний рух до високорозвинених промислових країн; визначення прав людини і етнічних меншостей та їх прагнення до утвердження демократії в своїх країнах, а також процес глобалізації, що посилює  взаємозвязки і контакти між людьми. Глобалізація виступає обєктивною умовою зближення  різних культур, утвердженню культурної одноманітності в полікультурному соціумі, що суттєво впливає і на освітні процеси. Отже, вона повинна враховувати феномен полікультурності, притаманний Європі і будуватися на  різноманітності дидактичних рішень, що історично склалися в європейській педагогіці, а тому є характерними для європейської освіти. Ідея полікультурної освіти є відповіддю на запит реальності і відображає потребу у підготовці  молодих людей до життя в полікультурному суспільстві.

Сучасний образ Європи, своєрідний проект  сучасної спільноти, що створювався у географічному вимірі потребує вивчення з точки зору  освітніх характеристик. Ментальний вимір, певна інтелектуальне утворення функціонує в освіті як ідея полікультурності. Це культурне, аксіологічне значення освіти певна мисленеворозумова конструкція збагачена суттєвим практичним виміром, способом входження в світ культури, дидактичним поширенням культури. В традиційному значення дана директивна частина культури описується як метод, знання про спосіб досягнення мети трактується як спосіб реалізації полікультурної освіти.

         Звернення до визначеної проблематики зумовлений ще однією освітньою тенденцією - інтересом до традицій вітчизняної освіти, які містять потужну скарбниця філософсько-педагогічних ідей, котрі потребують більш повного розкриття в сучасних умовах на принципі єдності вітчизняної і світової культур. Даний практичний аспект освіти, аналогічно до ментального проекту Європи, вказує на необхідність будови також нового освітнього проекту нової концепції навчання. Виникає вона з виразно усвідомленого генетичного звязку цієї нової концепції навчання з попередніми концепціями освіти. Визнання такого звязку  є передумовою аналізу найсуттєвіших історично важливих дидактичних теорій, знання та інтерпретація яких можуть вказувати на способи їх застосування в навчальному процесі, інтегруючої Європи.

         Проте аналіз ступеня розробленості проблеми показує, що наявна теоретична рефлексія поки що не сформувала відповіді про методологічні пріоритети сучасної європейської освіти. В той час як така відповідь повинна стати вихідною точкою і разом з тим основою подальших міркувань щодо осмислення концепції навчання. В ній безперечно повинні знайти місце положення педагогічних