Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Трансформації есхатологічного пізнавального підходу в освітньо-культурній сфері 2006 года.
Источник: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.10 / Н.С. Савчук; Ін-т вищої освіти АПН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.
Аннотация: Актуалізовано проблему есхатології у контексті нових дискурсивних соціокультурних умов та визначено її культуротворчий потенціал. Здійснено теоретичне узагальнення філософських досліджень та запрпоновано оригінальні підходи щодо вирішення проблеми побудови нових життєвих смислів особистості. Доведено, що разом із змінами умов соціокультурного життя, формуванням нових загальнолюдських перспектив втрачається залежність сенсу освіти від попередніх детермінант світоглядної орієнтації та виникає потреба у її перспективному моделюванні на основі принципу створення необхідних умов для саморозвитку, самоактуалізації, самореалізації особистості. Показано суттєвий вплив результатів проведеного дослідження на зміну традиційних уявлень філософсько-освітянської думки про можливості освітньо-культурної сфери у трансформації есхатологічного пізнавального підходу, обгрунтовано їх значення як одного з варіантів перегляду її соціально-філософських положень і когнітивно-аксіологічних можливостей.

Текст работы:

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ


АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИСАВЧУК Наталія  Сергіївна
УДК  130. 2:37(043)             


ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО ПІЗНАВАЛЬНОГО


ПІДХОДУ    В  ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНІЙ  СФЕРІ

                                                           

09.00.10 філософія освіти                                                                     

Автореферат


дисертації  на здобуття наукового ступеня


кандидата філософських наук
                                                                    

Київ - 2006


  
Дисертацією є рукопис


Робота виконана у відділі змісту, філософії та прогнозування вищої освіти

  Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України


         Науковий керівник:    доктор філософських наук, професор

                                                       Предборська Ірина Михайлівна,

                                                       Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут,

                                                       проректор з наукової роботи.


           Офіційні опоненти:     доктор філософських наук, професор

                                                    Кушерець Василь Іванович,

                                                    товариство “Знання” України,

                                                    голова правління;


                                                    кандидат філософських наук, доцент

                                                 Кочубей Наталія Василівна,

                                                    Сумський державний педагогічний університет,

    доцент кафедри філософії та соціології.


             Провідна установа:    Центр гуманітарної освіти, Національна 

                                                  Академія наук України, м. Київ.


      Захист відбудеться  “30   ”   березня     2006р. о 14   годині  на засіданні

     Спеціалізованої вченої ради Д 26.456.01 в Інституті вищої освіти АПН

      України (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, зала засідань).

    

      З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці   Інституту   вищої

       освіти  АПН України (01014, м. Київ, вул.. Бастіонна, 9).

      Автореферат розісланий “ 27   ”  лютого    2006 р.

 

      Учений секретар

     спеціалізованої вченої ради  

     кандидат філософських наук, доцент                                   Горбунова Л.С.

                     ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


           Актуальність теми дослідження   зумовлена  необхідністю  на початку третього  тисячоліття  пошуку шляхів  виходу із  системної  та глибинної кризи старих форм мислення. Такі форми  мислення виявляються, зокрема, у продукуванні есхатологічного світовідчуття, блокуванні здатності людини зрозуміти своє минуле, оволодіти теперішнім та передбачити результати своєї дііяльності в майбутньому, перешкоджають людині повною мірою усвідомити  нову соціальну реальність та саму себе. Поряд з тим на виникнення апокаліптичних настроїв суттєво впливають негативні тенденції у виробництві,  загроза впливу його несприятливих   наслідків на організм людини, низка інших екологічних негараздів і катастроф. Утім світова практика свідчить, що апокаліптичні уявлення, скеровані в певне емоційне річище, можуть призвести до трагічних за своїми наслідками результатів.                       

        Друга обставина, яка актуалізує обрану тему, стосується реального домінування в Україні соціального песимізму, стану амбівалентності, безвиході, фрустрованості, незатребуваності, що, у свою чергу,  зміцнює соціальну безвідповідальність  і, вкотре вже, відроджує зневіру окремої людини у власних зусиллях, надмірно загострюючи проблему особистої  буттєвості та можливості визначення її сенсу і призначення. Натомість, соціальна природа особистості стимулює її потяг до неповторного самовияву, здатного вивести саму себе за межі усталених параметрів її функціонування та подолати алармістські настрої.          

            Запорукою та необхідною умовою виживання людства і подолання есхатологічного сприйняття світу слугує творення нової гуманістичної парадигми самоактуалізації особистості. Стає очевидним, що саме від внутрішніх ресурсів людини залежить як її розвиток так і розвиток соціуму. Звідси потреба у відповідній системі освіти, яка вже не може обмежуватись тільки трансляцією соціального досвіду, а повинна виконати свою рятівну функцію в упередженні необоротних деформацій в менталітеті як особистості, так і соціуму, у відродженні та безперервному збагаченні моральних ідеалів та життєвих пріоритетів. Тому, значною мірою, актуальність роботи зумовлюється потребою становлення  моделі освіти, осереддям якої повинні стати плюралізм, альтернативність, варіативність. Саме така освіта могла б корелювати розвиток суспільства і людини з її неповторною  культурою, мораллю, світом людських почуттів та стати актом креативності особистості.                                                                                                          

      Ступінь наукового опрацювання проблеми.    Теоретичне підґрунтя даної проблеми включає широке коло філософських, культурологічних, соціологічних, психологічних та педагогічних питань, що дозволяє згрупувати досліджену літературу у  кілька тематичних блоків.                                                                       

         Першу групу складають різноманітні інтерпретації проблеми есхатології та утопії як її модифікації. В працях С.Аверінцева, Г.Альтицера, К.Барта, М.Бердяєва, С.Булгакова, Р.Бультмана, А.Гарнака, М.Дебольського, Ж.Дельоза, Ж.Дерріда, С.Кєркєгора, Р.Дж.Коллінгвуда, М.Костомарова, Й.Б.Меца, В.Мільдона, В.Поссенті, Г.Сковороди, В.Соловйова, Ф.Шлейєрмахера, Г.Флоровського, А.Ченишева, К.Г.Юнга  есхатологія репрезентована не тільки як передбачення вселенських катастроф майбутнього, не тільки як    вчення про останні часи, про крах і кінець світу, а  як проблема, для  якої   характерне переконання в можливості подолання протиріч історії та поверненні людині втраченої духовності, відновленні творчого ентузіазму, забезпеченні умов  для становлення нового світогляду, вільного від негативних нашарувань. В дослідженнях Е. Баталова,  А. Володіна,       К. Манхейма, Ч. Уомі, Ф. Хайєка