Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Психологічні умови розвитку шкірно- оптичного сприймання кольору у сліпих школярів 1998 года.
Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / В.М. Мізрахі; Інститут дефектології України. — К., 1998.
Аннотация:

Текст работы:

ІНСТИТУТ ДЕФЕКТОЛОГІЇ АПН УКРАЇНИ

На правах рукопису


УДК : 159.937 : 612.017.3 : 612.79 : 612.84МІЗРАХІ  ВІКТОР  МЕТЕШЄВИЧ


ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ

ШКІРНО - ОПТИЧНОГО  СПРИЙМАННЯ  КОЛЬОРУ

У  СЛІПИХ  ШКОЛЯРІВ


19.00.08 - Спеціальна психологіяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук


Київ 1998

Робота виконана в Інституті дефектології АПН України


Науковий керівник доктор медичних наук, доцент кафедри фтізіатрії з курсом пульмонології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Процюк Раду Георгійович.


Офіційні опоненти:

член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання АПН України Бех Іван Дмитрович 

кандидат психологічних наук, доцент, зав.кафедрою тифлопедагогіки НПУ ім. М.П.Драгоманова Синьова Євгенія Павлівна.


Провідна установа: Інститут психології АПН України ім.Г.С.Костюка, відділ загальної психології, м.Київ.


Захист відбудеться  26 січня 1999 р. о  14-30 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради   Д 26.450.01,

при Інституті дефектології АПН України, у приміщенні НПУ

ім. М.П. Драгоманова (252030, м.Київ-30, вул.Тургенєвська, 8/14).

З дисертацією можна ознайомитися в науковій частині Інституту         дефектології АПН України  (252024 м.Київ, пров.П.Орлика, 6 ).


Автореферат розіслано 25 грудня 1998 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                    Жук Т.В.


ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ


Актуальнiсть теми. При глибоких порушеннях зору практично повнiстю випада? функцiя сприймання кольору і видимих об'?ктiв, порушу?ться орi?нтацiя у просторi.

У школах для слiпих дiтей надзвичайно важливою ? робота, спрямована на розвиток збережених аналiзаторiв i вироблення сигнальних значень подразникiв, здатних замiнити свiтловi впливи (О.Г.Литвак).

У 1936 р. Н.Б. Познанська вiдкрила чутливiсть шкiри людини до свiтла.  У цi роки О.М. Леонть?в вивчав проблему виникнення чутливостi шкiри людини до свiтла i кольору. Через ряд причин О.М. Леонть?в не одержав конкретних вiдчуттів кольору, впливаючи на шкiру кольоровими променями видимого дiапазону частот.

Вiдкритi у 1963 р. А.С. Новомейським сенсорнi вiдчуття кольору дали можливiсть застосовувати ?х для практики навчання слiпих розпiзнаванню кольору паперу, тканин та iнших матерiалiв. Це дозволило певною мiрою компенсувати втрачену функцiю кольоросприймання i дати можливiсть слiпим дiтям пiзнати недоступний для них свiт кольору.

Проводячи експерименти по розпiзнаванню кольору, ми побачили, що багато слiпих школярiв намагалися досягти безпомилкового розпiзнавання, але не могли цього досягнути в силу об'?ктивних причин.

Роботи А.С. Новомейського, проведенi у 1963 - 1965 рр., показали, що колiр по-рiзному розпiзна?ться контактним та дистантним способами. Краще це вiдбува?ться контактно, але найбiльш ефективним ? змiшане контактно-дистантне розпiзнавання. Аналiзу причин ефективностi розпiзнавання кольору до теперішнього часу нiхто не робив.

Дослiдження М.I. Судакова у 1965 р. показали, що колiр однаково розпiзна?ться як на паперi, так i на склi. Основуючись на вiдчуттях обстежуваних, вiн зробив попереднiй висновок, що за силою опору руху пальцiв кольоровi тони розташовуються у такiй послiдовностi: чорний, синiй, фiолетовий, червоний, оранжовий, зелений, блакитний, жовтий, бiлий. Не дивлячись на цi данi,  М.I. Судаков не змiг зробити висновок про те, що зчеплення з поверхнею руки залежить вiд свiтлості кольорового тону. А.С. Новомейський вважав, що слизькi кольоровi тони розташованi в серединi, а в'язкi по краях видимого спектру частот. Це припущення виявилось помилковим.

До теперiшнього часу не було вiдомо, яку iнформацiю несуть вiдкритi  у 1963 р. А.С. Новомейським тактильнi i температурнi ознаки кольору. Iншими словами, не були вiдомi вiдображальнi властивостi шкiрно-оптичних вiдчуттів.

Одержанi в результатi подальших дослiджень (Д.К.Гілєв,1965; А.С.Новомейський, 1965 ) ознаки м'якостi та твердостi були описанi тiльки в окремих кольорiв. Вони наштовхнули нас на думку, що подiбнi ознаки iснують у всiх кольорових тонiв. У зв'язку з цим вiдсутнiй цiлий клас тактильних вiдчуттів, який ? недостаючою ланкою у формуванні цiлiсного образу сприймання кольору i його розпiзнавання з бiльш високою точнiстю.

У результатi ми приходимо до формування як контактних, так i дистантних шкiрно-оптичних сприймань кольору, завдяки чому компенсаторнi процеси стають на бiльш високий рiвень. Цьому сприя?  i визначення на основі шкiрно-оптичних вiдчуттів конкретних понять, які позначають свiтлість або темність кольорово? поверхнi.

Потреба навчання слiпих сприйманню кольору шкiрно-оптичними методами висува? серед першочергових завдань необхiднiсть розробки науково обгрунтовано? методики навчання, при якiй можна було б навчити будь-якого незрячого впізнавати колiр з високим ступенем точностi. Для цього необхiдно вивчити закономiрностi виникнення i розвитку шкiрно-оптично? “чутливостi” до сприймання кольору слiпими в умовах iндивiдуального навчаючого експерименту.

На сьогоднiшнiй день дослiджень, присвячених вказанiй проблемi, з вiдомих нам лiтературних даних нема?.

Об'?кт дослiдження. Шкiрно-оптичне сприймання у слiпих школярів з глибокими вадами зору.

Предмет дослiдження. Психологiчнi умови розвитку шкiрно-оптичного сприймання кольору у слiпих дiтей.

Мета дослiдження. Науково обгрунтувати психологічні умови та розробити ефективні засоби формування у сліпих шкірно-оптичного сприймання кольору як одного з компенсаторних шляхів їх психічного розвитку.

Гiпотеза дослiдження. Розвиток шкiрно-оптичного сприймання в осіб з глибоким порушенням зору обмежений через відсутність у них відчуттів, необхідних для створення цілісного образу сприймання кольору. Визначення психологічних умов знаходження цих відчуттів і розробка спеціальних методик навчання сліпих дітей способам сприймання кольору розширить уявлення про механізми і засоби компенсації втрачених функцій кольорового зору, що дозволить активізувати психічну й пізнавальну діяльність сліпих учнів, зробити їх шкірну чутливість дійовим компенсаторним засобом, який виконуватиме розвивальну роль у процесі реабілітації незрячої особистості.

Завдання дослiдження:

1. Вивчити стан розробленостi проблеми шкiрно-оптично? “чутливостi” (ШОЧ) в психологi?.

  1. Дослiдити динамiку температурно? i тактильно? чутливостi у процесi розвитку ШОЧ, фактори, що ведуть до виникнення вiдчуттів i формування понять, як складових компонентiв побудови шкiрно-оптичного образу сприй-мання кольору у процесi компенсацi?.

3. Розробити більш ефективні методики формування шкiрно-оптичного сприймання кольору у слiпих контактним та дистантним способами.

Методологiчна основа дослiдження - вчення I.П. Павлова про формування умовно-рефлекторних зв'язкiв у центральнiй нервовiй системi, як процесу нормального функцiонування збережених систем, які лежать в основi виникнення i протiкання компенсаторних процесiв; вчення П.К. Анохiна про функцiональнi системи органiзму.

Методи дослiдження:

1. Теоретичнi:

а) вивчення психологiчно? i дефектологiчно? лiтератури з проблеми, що дослiджу?ться;

б) аналiз результатiв дослiджень вiтчизняних та зарубiжних авторiв.

2. Експериментальнi:

а) естезiометрiя тактильно? чутливостi;

б) термоестезiометрiя пальцiв i рук;

в) метод дослiдження чутливостi шкiри долонь до власного iнфра-червоного випромiнювання;

г) навчаючий ( формуючий ) i контрольний експерименти;

д) самоспостереження, спостереження.

Експериментальною базою дослідження була Харківська обласна спеціальна гімназія-інтернат для сліпих дітей ім. В.Г.Короленка. У дослідженні приймали участь 50 сліпих школярів у віці від 10 до 14 років.

Наукова новизна дослiдження:

1. Визначенi умови, якi в комплексi впливають на процеси компенсацi? кольорового зору формуванням цiлiсного сенсорного образу i осмисленостi шкiрно-оптичного сприймання кольору незрячими.

2. Вперше вивченi:

а) динамiка термочутливостi пальцiв i долонь рук у процесi появи i розвитку шкiрно-оптично? чутливостi ( ШОЧ ) до пiгментних кольорових тонiв;

б) динамiка тактильно? чутливостi пальцiв у процесi виникнення i розвитку ШОЧ;

в) стадi? виникнення i розвитку шкiрно-оптично? “чутливостi”;

г) особливостi появи i формування сенсорних вiдчуттів кольору контактним і дистантним способами.

3. Розроблена нова, бiльш повна i точна класифiкацiя шкiрно-оптичних вiдчуттів кольору.

4. Розроблені ефективнi методики навчання слiпих шкiрно-оптичному сприйманню кольору контактним i дистантним способами.

Теоретичне значення. Дослiдження психофізичних особливостей шкiрно-оптично? “чутливостi” i сприймання слiпими кольору руками розкрива? невiдомi ранiше компенсаторнi механiзми появи елементарних сенсорних вiдчуттів кольору i формування з них цiлiсного образу сприймання кольору.

Матерiали дослiдження доводять, що в органiзмi людини форму?ться функцiональна система, здатна виявляти, перетворювати i сприймати iнформацiю про колiр за допомогою шкiри. Ця функцiональна система здатна компенсувати втраченi в результатi слiпоти функцi? зору. Проведенi дослiдження розкривають особливостi i механiзми цi?? сво?рiдно? системи компенсацi?.

Вивчення шкiрно-оптично? “чутливостi” людини до кольору показало, що на кожний кольоровий тон у всiх дослiджуваних виника? однакова гама елементарних вiдчуттів. Докладне їх вивчення засвідчує, що кожне з них несе певну iнформацiю про колiр. У результатi були виявленi вiдображальнi властивостi цих вiдчуттів.

Вiдомi ранiше i винайденi у теперiшнiй час новi вiдчуття кольору у сво?й сукупностi i вза?мозв'язку одне з одним дають бiльш високий ступінь шкiрно-оптичного вiдображення цiлiсний образ сприймання кольору.

У результатi проведених дослiджень вперше розроблена наукова концепцiя прикладного аспекту проблеми шкiрно-оптичного сприймання  кольору.

Практичне значення дослiдження  поляга? в тому, що воно дозволяє впритул пiдiйти до вирiшення прикладного аспекту проблеми шкiрно-оптичного сприймання, практично масового навчання слiпих надiйному сприйманню кольору.

Виявленi нами вiдображальнi властивостi контактних i дистантних вiдчуттів роблять процес розпiзнавання кольору осмисленим, що розширює практичне застосування контактного та дистантного способів сприймання кольору i пiдвищує  його надiйнiсть.

Контактний спосiб розпiзнавання кольору стає доступним усiм слiпим. Виявленi властивостi не тiльки пiдвищують його ефективнiсть, вони створюють умови для розпiзнавання невiдомих наборiв кольорових тонiв i вiдтiнкiв у будь-яких умовах, що ранiше було доступно тiльки обдарованим особистостям. 

Розвиток у слiпих шкiрно-оптичної “чутливостi” зменшує просторовi пороги тактильної чутливостi, що полегшує i прискорює читання рельєфно-крапкового шрифту Брайля. Цi факти розширюють практичне застосування методу шкiрно-оптичного розпiзнавання кольору.

У результаті спостережень за досліджуваними було встановлено, що у багатьох сліпих дітей, які навчилися шкірно-оптичному сприйманню кольору, краще стає орієнтування у навколишньому середовищі.

Розвиток шкірно-оптичної “чутливості” підвищує активність пізна-вальної діяльності сліпих дітей.

Достовірнiсть результатiв i основних висновкiв дисертацiйної роботи забезпечується методологiчним i теоретичним обгрунтуванням вихiдних положень дослiдження, результатами проведених експериментiв, їх кiлькiсним i якiсним аналiзом.

Апробацiя результатiв роботи. Здобутi результати були представленi  на :

- засiданнi вченої ради НДI дефектологiї АПН СРСР (Москва, 1991);

- 1-ій Всесоюзній науковій конференцiї студентiв i молодих вчених “Про-блеми гуманiтаризацiї медицини” (Тюмень, 1991р.) ;

- 8-му зїздi невропатологiв, психiатрiв i наркологiв України (Харкiв, 1990) ;

- 1-й Всеукраїнськiй науково-практичнiй конференцiї “Медико-соцiальна реабiлiтацiя дiтей з важкою патологiєю зору” (Днiпропетровськ, 1994) ;

- Всеукраїнській науково-практичній конференцiї “Iнтеграцiя аномальної дитини у сучаснiй системi соцiальних стосункiв” (Київ, 1994);

- тифлосемiнарах Харкiвської обласної спецiальної гiмназiї-iнтернату для слiпих дiтей iм. В.Г.Короленка (Харкiв, 1990-1996).

Особистий внесок автора полягає в тому, що він вперше обгрунтував психологічні умови, завдяки яким були визначені шляхи компенсації кольорового зору у сліпих. Автором були відкриті елементарні сенсорні відчуття мякості та твердості кольору, за допомогою яких формується цілісний тактильний образ шкірно-оптичного сприймання кольору.

У процесі дослідження були відкриті відображальні властивості сен-сорних відчуттів кольору, завдяки чому зявилась можливість пояснення суті шкірно-оптичного сприймання. За допомогою знайдених відчуттів автором була розроблена