Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Психологічні умови розвитку шкірно- оптичного сприймання кольору у сліпих школярів 1998 года.
Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / В.М. Мізрахі; Інститут дефектології України. — К., 1998.
Аннотация:

Текст работы:

ІНСТИТУТ ДЕФЕКТОЛОГІЇ АПН УКРАЇНИ

На правах рукопису


УДК : 159.937 : 612.017.3 : 612.79 : 612.84МІЗРАХІ  ВІКТОР  МЕТЕШЄВИЧ


ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ

ШКІРНО - ОПТИЧНОГО  СПРИЙМАННЯ  КОЛЬОРУ

У  СЛІПИХ  ШКОЛЯРІВ


19.00.08 - Спеціальна психологіяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук


Київ 1998

Робота виконана в Інституті дефектології АПН України


Науковий керівник доктор медичних наук, доцент кафедри фтізіатрії з курсом пульмонології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Процюк Раду Георгійович.


Офіційні опоненти:

член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання АПН України Бех Іван Дмитрович 

кандидат психологічних наук, доцент, зав.кафедрою тифлопедагогіки НПУ ім. М.П.Драгоманова Синьова Євгенія Павлівна.


Провідна установа: Інститут психології АПН України ім.Г.С.Костюка, відділ загальної психології, м.Київ.


Захист відбудеться  26 січня 1999 р. о  14-30 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради   Д 26.450.01,

при Інституті дефектології АПН України, у приміщенні НПУ

ім. М.П. Драгоманова (252030, м.Київ-30, вул.Тургенєвська, 8/14).

З дисертацією можна ознайомитися в науковій частині Інституту         дефектології АПН України  (252024 м.Київ, пров.П.Орлика, 6 ).


Автореферат розіслано 25 грудня 1998 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                    Жук Т.В.


ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ


Актуальнiсть теми. При глибоких порушеннях зору практично повнiстю випада? функцiя сприймання кольору і видимих об'?ктiв, порушу?ться орi?нтацiя у просторi.

У школах для слiпих дiтей надзвичайно важливою ? робота, спрямована на розвиток збережених аналiзаторiв i вироблення сигнальних значень подразникiв, здатних замiнити свiтловi впливи (О.Г.Литвак).

У 1936 р. Н.Б. Познанська вiдкрила чутливiсть шкiри людини до свiтла.  У цi роки О.М. Леонть?в вивчав проблему виникнення чутливостi шкiри людини до свiтла i кольору. Через ряд причин О.М. Леонть?в не одержав конкретних вiдчуттів кольору, впливаючи на шкiру кольоровими променями видимого дiапазону частот.

Вiдкритi у 1963 р. А.С. Новомейським сенсорнi вiдчуття кольору дали можливiсть застосовувати ?х для практики навчання слiпих розпiзнаванню кольору паперу, тканин та iнших матерiалiв. Це дозволило певною мiрою компенсувати втрачену функцiю кольоросприймання i дати можливiсть слiпим дiтям пiзнати недоступний для них свiт кольору.

Проводячи експерименти по розпiзнаванню кольору, ми побачили, що багато слiпих школярiв намагалися досягти безпомилкового розпiзнавання, але не могли цього досягнути в силу об'?ктивних причин.

Роботи А.С. Новомейського, проведенi у 1963 - 1965 рр., показали, що колiр по-рiзному розпiзна?ться контактним та дистантним способами. Краще це вiдбува?ться контактно, але найбiльш ефективним ? змiшане контактно-дистантне розпiзнавання. Аналiзу причин ефективностi розпiзнавання кольору до теперішнього часу нiхто не робив.

Дослiдження М.I. Судакова у 1965 р. показали, що колiр однаково розпiзна?ться як на паперi, так i на склi. Основуючись на вiдчуттях обстежуваних, вiн зробив попереднiй висновок, що за силою опору руху пальцiв кольоровi тони розташовуються у такiй послiдовностi: чорний, синiй, фiолетовий, червоний, оранжовий, зелений, блакитний, жовтий, бiлий. Не дивлячись на цi данi,  М.I. Судаков не змiг зробити висновок про те, що зчеплення з поверхнею руки залежить вiд свiтлості кольорового тону. А.С. Новомейський вважав, що слизькi кольоровi тони розташованi в серединi, а в'язкi по краях видимого спектру частот. Це припущення виявилось помилковим.

До теперiшнього часу не було вiдомо, яку iнформацiю несуть вiдкритi  у 1963 р. А.С. Новомейським тактильнi i температурнi ознаки кольору. Iншими словами, не були вiдомi вiдображальнi властивостi шкiрно-оптичних вiдчуттів.

Одержанi в результатi подальших дослiджень (Д.К.Гілєв,1965; А.С.Новомейський, 1965 ) ознаки м'якостi та твердостi були описанi тiльки в окремих кольорiв. Вони наштовхнули нас на думку, що подiбнi ознаки iснують у всiх кольорових тонiв. У зв'язку з цим вiдсутнiй цiлий клас тактильних вiдчуттів, який ? недостаючою ланкою у формуванні цiлiсного образу сприймання кольору i його розпiзнавання з бiльш високою точнiстю.

У результатi ми приходимо до формування як контактних, так i дистантних шкiрно-оптичних сприймань кольору, завдяки чому компенсаторнi процеси стають на бiльш високий рiвень. Цьому сприя?  i визначення на основі шкiрно-оптичних вiдчуттів конкретних понять, які позначають свiтлість або темність кольорово? поверхнi.

Потреба навчання слiпих сприйманню кольору шкiрно-оптичними методами висува? серед першочергових завдань необхiднiсть розробки науково обгрунтовано? методики навчання, при якiй можна було б навчити будь-якого незрячого впізнавати колiр з високим ступенем точностi. Для цього необхiдно вивчити закономiрностi виникнення i розвитку шкiрно-оптично? “чутливостi” до сприймання кольору слiпими в умовах iндивiдуального навчаючого експерименту.

На сьогоднiшнiй день дослiджень, присвячених вказанiй проблемi, з вiдомих нам лiтературних даних нема?.

Об'?кт дослiдження. Шкiрно-оптичне сприймання у слiпих школярів з глибокими вадами зору.

Предмет дослiдження. Психологiчнi умови розвитку шкiрно-оптичного сприймання кольору у слiпих дiтей.

Мета дослiдження. Науково обгрунтувати психологічні умови та розробити ефективні засоби формування у сліпих шкірно-оптичного сприймання кольору як одного з компенсаторних шляхів їх психічного розвитку.

Гiпотеза дослiдження. Розвиток шкiрно-оптичного сприймання в осіб з глибоким порушенням зору обмежений через відсутність у них відчуттів, необхідних для створення цілісного образу сприймання кольору. Визначення психологічних умов знаходження цих відчуттів і розробка спеціальних методик навчання сліпих дітей способам сприймання кольору розширить уявлення про механізми і засоби компенсації втрачених функцій кольорового зору, що дозволить активізувати психічну й пізнавальну діяльність сліпих учнів, зробити їх шкірну чутливість дійовим компенсаторним засобом, який виконуватиме розвивальну роль у процесі реабілітації незрячої особистості.

Завдання дослiдження:

1. Вивчити стан розробленостi проблеми шкiрно-оптично? “чутливостi” (ШОЧ) в психологi?.

  1. Дослiдити динамiку температурно? i тактильно? чутливостi у процесi розвитку ШОЧ, фактори, що ведуть до виникнення вiдчуттів i формування понять, як складових компонентiв побудови шкiрно-оптичного образу сприй-мання кольору у процесi компенсацi?.

3. Розробити більш ефективні методики формування шкiрно-оптичного сприймання кольору у слiпих контактним та дистантним способами.

Методологiчна основа дослiдження - вчення I.П. Павлова про формування умовно-рефлекторних зв'язкiв у центральнiй нервовiй системi, як процесу нормального функцiонування збережених систем, які лежать в основi виникнення i протiкання компенсаторних процесiв; вчення П.К. Анохiна про функцiональнi системи органiзму.

Методи дослiдження:

1. Теоретичнi:

а) вивчення психологiчно? i дефектологiчно? лiтератури з проблеми, що дослiджу?ться;

б) аналiз результатiв дослiджень вiтчизняних та зарубiжних авторiв.

2. Експериментальнi:

а) естезiометрiя тактильно? чутливостi;

б) термоестезiометрiя пальцiв i рук;

в) метод дослiдження чутливостi шкiри долонь до власного iнфра-червоного випромiнювання;

г) навчаючий ( формуючий ) i контрольний експерименти;

д) самоспостереження, спостереження.

Експериментальною базою дослідження була Харківська обласна спеціальна гімназія-інтернат для сліпих дітей ім. В.Г.Короленка. У дослідженні приймали участь 50 сліпих школярів у віці від 10 до 14 років.

Наукова новизна дослiдження:

1. Визначенi умови, якi в комплексi впливають на процеси компенсацi? кольорового зору формуванням цiлiсного сенсорного образу i осмисленостi шкiрно-оптичного сприймання кольору незрячими.

2. Вперше вивченi:

а) динамiка термочутливостi пальцiв i долонь рук у процесi появи i розвитку шкiрно-оптично? чутливостi ( ШОЧ ) до пiгментних кольорових тонiв;

б) динамiка тактильно? чутливостi пальцiв у процесi виникнення i розвитку ШОЧ;

в) стадi? виникнення i розвитку шкiрно-оптично? “чутливостi”;

г) особливостi появи i формування сенсорних вiдчуттів кольору контактним і дистантним способами.

3. Розроблена нова, бiльш повна i точна класифiкацiя шкiрно-оптичних вiдчуттів кольору.

4. Розроблені ефективнi методики навчання слiпих шкiрно-оптичному сприйманню кольору контактним i дистантним способами.

Теоретичне значення. Дослiдження психофізичних особливостей шкiрно-оптично? “чутливостi” i сприймання слiпими кольору руками розкрива? невiдомi ранiше компенсаторнi механiзми появи елементарних сенсорних вiдчуттів кольору i формування з них цiлiсного образу сприймання кольору.

Матерiали дослiдження доводять, що в органiзмi людини форму?ться функцiональна система, здатна виявляти, перетворювати i сприймати iнформацiю про колiр за допомогою шкiри. Ця функцiональна система здатна компенсувати втраченi в результатi слiпоти функцi? зору. Проведенi дослiдження розкривають особливостi i механiзми цi?? сво?рiдно? системи компенсацi?.

Вивчення шкiрно-оптично? “чутливостi” людини до кольору показало, що на кожний кольоровий тон у всiх дослiджуваних виника? однакова гама елементарних вiдчуттів. Докладне їх вивчення засвідчує, що кожне з них несе певну iнформацiю про колiр. У результатi були виявленi вiдображальнi властивостi цих вiдчуттів.

Вiдомi ранiше i винайденi у теперiшнiй час новi вiдчуття кольору у сво?й сукупностi i вза?мозв'язку одне з одним дають бiльш високий ступінь шкiрно-оптичного вiдображення цiлiсний образ сприймання кольору.

У результатi проведених дослiджень вперше розроблена наукова концепцiя прикладного аспекту проблеми шкiрно-оптичного сприймання  кольору.

Практичне значення дослiдження  поляга? в тому, що воно дозволяє впритул пiдiйти до вирiшення прикладного аспекту проблеми шкiрно-оптичного сприймання, практично масового навчання слiпих надiйному сприйманню кольору.

Виявленi нами вiдображальнi властивостi контактних i дистантних вiдчуттів роблять процес розпiзнавання кольору осмисленим, що розширює практичне застосування контактного та дистантного способів сприймання кольору i пiдвищує  його надiйнiсть.

Контактний спосiб розпiзнавання кольору стає доступним усiм слiпим. Виявленi властивостi не тiльки пiдвищують його ефективнiсть, вони створюють умови для розпiзнавання невiдомих наборiв кольорових тонiв i вiдтiнкiв у будь-яких умовах, що ранiше було доступно тiльки обдарованим особистостям. 

Розвиток у слiпих шкiрно-оптичної “чутливостi” зменшує просторовi пороги тактильної чутливостi, що полегшує i прискорює читання рельєфно-крапкового шрифту Брайля. Цi факти розширюють практичне застосування методу шкiрно-оптичного розпiзнавання кольору.

У результаті спостережень за досліджуваними було встановлено, що у багатьох сліпих дітей, які навчилися шкірно-оптичному сприйманню кольору, краще стає орієнтування у навколишньому середовищі.

Розвиток шкірно-оптичної “чутливості” підвищує активність пізна-вальної діяльності сліпих дітей.

Достовірнiсть результатiв i основних висновкiв дисертацiйної роботи забезпечується методологiчним i теоретичним обгрунтуванням вихiдних положень дослiдження, результатами проведених експериментiв, їх кiлькiсним i якiсним аналiзом.

Апробацiя результатiв роботи. Здобутi результати були представленi  на :

- засiданнi вченої ради НДI дефектологiї АПН СРСР (Москва, 1991);

- 1-ій Всесоюзній науковій конференцiї студентiв i молодих вчених “Про-блеми гуманiтаризацiї медицини” (Тюмень, 1991р.) ;

- 8-му зїздi невропатологiв, психiатрiв i наркологiв України (Харкiв, 1990) ;

- 1-й Всеукраїнськiй науково-практичнiй конференцiї “Медико-соцiальна реабiлiтацiя дiтей з важкою патологiєю зору” (Днiпропетровськ, 1994) ;

- Всеукраїнській науково-практичній конференцiї “Iнтеграцiя аномальної дитини у сучаснiй системi соцiальних стосункiв” (Київ, 1994);

- тифлосемiнарах Харкiвської обласної спецiальної гiмназiї-iнтернату для слiпих дiтей iм. В.Г.Короленка (Харкiв, 1990-1996).

Особистий внесок автора полягає в тому, що він вперше обгрунтував психологічні умови, завдяки яким були визначені шляхи компенсації кольорового зору у сліпих. Автором були відкриті елементарні сенсорні відчуття мякості та твердості кольору, за допомогою яких формується цілісний тактильний образ шкірно-оптичного сприймання кольору.

У процесі дослідження були відкриті відображальні властивості сен-сорних відчуттів кольору, завдяки чому зявилась можливість пояснення суті шкірно-оптичного сприймання. За допомогою знайдених відчуттів автором була розроблена нова, більш повна і точна класифікація шкірно-оптичних оз-нак кольору. У процесі досліджень були вивчені та встановлені стадії розвитку шкірно-оптичного сприймання. В результаті були розроблені нові ефективні методики сприймання кольору контактним та дистантним способами.

Основні положення, які виносяться на захист:

1.Виникнення та розвиток шкірно-оптичної чутливості (ШОЧ) викликане компенсаторними процесами, що ведуть до підвищення та вирівнювання температурної чутливості шкіри долонь та пальців рук.

2.Розвиток ШОЧ у процесі компенсації підвищує тактильну чутливість пальців рук та прискорює читання за Брайлем.

3.Поява та розвиток ШОЧ у процесі компенсації проходить ряд стадій:

а) психофізіологічне настроювання досліджуваного на неусвідомлене сприймання кольору;

б) поява реакції на колір;

в) виникнення ШОЧ;

г) формування сенсорних відчуттів кольору;

д) формування цілісного змістовного сприймання кольору.

4.Тактильні та дистантні відчуття кольору несуть у собі різну інформацію про кольоровий тон:

а) тактильні відчуття ковзання та зчеплення є ахроматичними ознаками кольору. Відчуття ковзання відображають світлість кольорового тону, а відчуття зчеплення темність кольору;

б) відкриті нами відчуття мякості та твердості мають усі кольорові тони. Вони є хроматичними ознаками кольору. Тактильні відчуття мякості є аналогами відчуттів тепла кольору. Відчуття твердості відповідають відчуттям холоду кольору;

в) висота розпізнавання кольору є його ахроматичною ознакою. На біль-ших висотах знаходяться темні, на менших світлі кольорові тони;

г) дистантні температурні відчуття є хроматичними ознаками кольору.

Публiкацiї. Основний змiст дисертацiї вiдображений у 12 публікацiях.

Структура та обсяг роботи. Дисертацiя мiстить 128 сторiнок машинописного тексту, складається iз вступу, трьох роздiлiв, висновкiв, списку використаної лiтератури. Вона iлюстрована 20 таблицями i 1 малюнком.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обгрунтовуються актуальнiсть теми, мета i завдання дослiд-ження, характеризуються наукова новизна, теоретичне i практичне значення, формулюються основнi положення, якi виносяться на захист.

У першому роздiлi дається огляд лiтератури, присвяченої ролi кольору в життi людини i значенню компенсацiї функцiй вiдчуття i сприймання кольору у слiпих, сприйманню слiпих як наукової проблеми, iсторiї наукової розробки проблеми шкiрно-оптичної чутливостi у вiтчизняних i зарубiжних дослiдженнях.

Роль зору у відображенні людиною оточуючого світу виключно велика. У процесі філогенезу людина сформувалась як істота оптична, писав С.Л.Рубінштейн. Людина відчуває потребу бачити колір. Повна або часткова втрата зору не позбавляє людину цієї потреби. Ще на початку ХХ століття А.В.Бірільов стверджував, що пізнавальні можливості відчуття визначаються не стільки порогами тактильної чутливості, скільки його практичним призначенням та застосуванням. У ті ж роки А.Н. Дабежа вказував, що сліпим доступне чуттєве сприймання матеріальних ознак обєктів. Ці висловлювання не втратили своєї цінності у плані використання відчуття у процесі пізнавальної діяльності, при навчанні сліпих сприйманню кольору. Такі дослідники, як В.І.Руднєв і Г.І Суров, вважали, що відчуття дає сліпим принципово інші знання про світ і поступається у повноті, точності і цілісності зорового сприймання.

Дослідження тактильного шкірно-оптичного сприймання кольору А.С.Новомейським (1963) на перший погляд ніби підтверджує цю думку. Наприклад, синій колір у класифікації А.С.Новомейського відчувається гальмуючим, а жовтий слизьким. Дослідження Д.К.Гілєва (1965) показали, що у окремих кольорових тонів є відчуття мякості ( жовтий колір) і твердості (синій колір). Ці дані говорять лише про незавершеність досліджень у 1960-і роки, внаслідок чого інформація про колір не була повною і поступалася за цілісністю сприймання кольору зором.

У роботі М.І.Судакова (1965) вказується, що кожен колір знаходиться у певній послідовності від гальмування пальців на поверхні. Проте М.І.Судаков не знаходить відображальних властивостей цієї послідовності.

Класифiкацiя кольорових тонiв, розроблена А.С.Новомейським (1963), не пояснює властивостей відкритих ним вiдчуттів, у звязку з чим i залишається незавершеною. Експерименти, проведенi нами з слiпими дiтьми на основi розробок А.С.Новомейського (1963, 1965), показали, що багато школярiв прагнули досягти безпомилкового розпiзнавання кольору, але не змогли цього досягнути у звязку з недостатньою розробленiстю проблеми шкiрно-оптичного сприймання кольору.

Дослiдження шкiрно-оптичних явищ у 60 - 80-х роках не змогли знайти механiзми й причини, якi викликають шкiрно-оптичне сприймання кольору. Не були вивчені процеси розвитку шкірно-оптичної чутливості у сліпих, а також стадії розвитку шкірно-оптичного сприймання. Не було відомо, яку інформацію несуть в собі відкриті А.С.Новомейським сенсорні відчуття кольору. У класифікації ознак кольору не було відчуттів кольоровості. У звязку з цим вони далеко відійшли вiд проблем слiпих  компенсацiї кольорової функцiї зору шкiрно-оптичними методами.

Виникла необхiднiсть фундаментального i прикладного вирiшення проблеми шкiрно-оптичного сприймання кольору, якій присвячено дане дослiдження, два етапи якого представленi у наступних роздiлах.

У другому роздiлi викладено результати комплексних фундаментальних дослiджень розвитку шкiрно-оптичного сприймання кольору у слiпих школярiв. Явище шкiрно-оптичної чутливостi (ШОЧ) неодноразово описувалось в науковiй лiтературi (О.М.Леонтьєв, 1981; А.С.Новомейський, 1963; Я.Р.Фiшелєв, 1965; С.Н.Добронравов, 1963; Р.П.Ютц, 1963; В.Л.Макоус, 1965; та iнш.), проте психофiзiологiчнi механiзми цього явища до теперiшнього часу залишаються недостатньо розробленими. У перших дослiдженнях, проведених А.С.Новомейським з зрячими у 1963р., було встановлено, що кожна шоста людина пiсля 30-хвилинних вправ може на дотик розпiзнати колiр двох листкiв паперу. Якщо такi заняття проводити регулярно, то за певний термiн можна навчитися розпiзнавати всi сiм кольорових тонiв спектру.

Подальшi дослiдження, проведенi А.С.Новомейським з слiпими у 1963 i 1965 рр., показали, що серед них немає таких, хто б не зміг розпiзнати кольоровi тони шкiрно-оптичними способами. Не дивлячись на це, до теперiшнього часу не були  достатньо вивченi процеси розвитку ШОЧ, вiд перших нестабiльних вiдчуттів до появи у процесi розвитку шкiрно-оптичного сприймання кольору.

Для вивчення процесiв виникнення i розвитку ШОЧ нами було проведено 2 серiї навчальних експериментiв з слiпими школярами контактним способом, в результатi яких були зясованi закономiрностi розвитку ШОЧ  вiд нестабiльного вiдчуття кольору при порiвняннi двох рiзно пофарбованих листкiв паперу до ефективного його сприймання.

До теперiшнього часу в дослiдах О.М.Леонтьєва (1981), В.I.Аснiна (1940) i Я.Р.Фiшелєва (1965), в експериментах А.С.Новомейського (1963. 1968) i В.Л.Макоуса (1966) не була остаточно зясована роль температурної чутливостi у процесах виникнення i розвитку ШОЧ.

У звязку з викладеним, ми поставили перед собою завдання вивчити роль шкірного температурного аналiзатора у процесах виникнення чутливостi пальцiв до кольорової поверхнi паперу. Для цього до початку навчального експерименту i пiсля його завершення були проведенi вимiрювання чутливостi шкiри пальцiв i долонь до теплової дiї теплоестезiометра i до власного         інфрачервоного випромiнювання.

Дослiдження температурного аналiзатора показали, що процеси появи i розвитку ШОЧ супроводжуються пiдвищенням термочутливостi i вирiв-нюванням температурних порогiв на окремих пальцях.

Одразу пiсля виникнення ШОЧ чутливiсть пальцiв пiдвищу?ться               у 2,5-3 рази. На стадi? появи ШОЧ вiдбува?ться загальне зростання температурно? чутливостi, що ? психолого-фiзiологiчною передумовою появи “чутливостi” до кольору. Вимiрювання, проведенi пiсля завершення навчального експерименту, показали, що термочутливiсть рiзних пальцiв ще збiльшу?ться i знаходиться в межах вiд 0,1 до 0,2°?. Термочутливiсть рiзних пальцiв у кожного дослiджуваного практично вирiвню?ться на цiй стадi? розвитку ШОЧ стадi? появи сприймання кольору.

Одразу пiсля вимiрювання температурно? чутливостi, перед початком навчального експерименту, проводилось дослiдження абсолютних i просторових порогiв тактильно? чутливостi пальцiв, а також швидкостi читання за Брайлем.

Вимiрювання, проведенi пiсля навчального експерименту, показали, що в результатi розвитку ШОЧ абсолютнi пороги тактильно? чутливостi на ведучих пальцях незначно знизились тiльки у частини дослiджуваних.

Просторовi пороги тактильно? чутливостi  в результатi розвитку ШОЧ рiзко знизились у всiх дослiджуваних. Найбiльш сильно вони впали на вказiвному i третьому пальцях ведучих рук. Наприклад, у дослiджуваного Григорiя Т. просторовi пороги на третьому пальцi лiво? руки до навчання дорiвнювали 2,4 мм у подовженому і 1,4 мм у поперечнiм напрямах. У результатi розвитку ШОЧ просторові пороги знизились до 1,6 мм i 1,0 мм вiдповiдно. Цi факти пiдтверджують сприятливий вплив розвитку ШОЧ на тактильний аналiзатор у слiпих школярiв.

У результатi навчального експерименту швидкiсть читання за Брайлем у всiх дослiджуваних зросла на 5 слiв за хвилину.

Як зазначалось вище, класифiкацiя кольорових тонiв, дана А.С. Новомейським у сво?й першiй роботi, не ? завершеною. До тако? думки нас привiв аналiз даних класифiкацi? А.С. Новомейського.

Ми прийшли до висновку, що крiм iснуючих тактильних вiдчуттів ковзання i гальмування, всi кольори мають ще одне вiдчуття м'якiсть або твердiсть. Кольори, якi визначаються на дотик як м'якi, вiдповiдають теплим кольоровим тонам. Твердi кольоровi тони вiдповiдають холодним. Експери-ментальнi дослiдження, проведенi нами, повнiстю пiдтвердили цi гiпотези. Вiдкриття нових ознак м'якостi i твердостi у всiх кольорових тонiв дозволило розробити нову, більш повну класифiкацiю ознак кольору у шкiрно-оптичному сприйманнi i дати кожному кольору комплексну тактильну характеристику.

Залишалось незясованим, яку конкретно iнформацiю несуть в собi ознаки ковзання i гальмування i відкриті нами ознаки м'якостi i твердостi, що входять до комплексної характеристики кольору. В результатi дослiджень ми прийшли до висновку, що вiдомi ранiше ознаки ковзання чи гальмування ? ахроматичними характеристиками кольору, які вiдображають свiтлість чи темність кольорового тону. Відкриті ознаки м'якостi чи твердостi ? хроматичними ознаками кольору, сво?рiдними ознаками кольоровостi. Вiдомi ранiше i нові ознаки кольору, злитi во?дино, у сво?му нерозривному зв'язку несуть повну iнформацiю про колiр.

Дослiдження дистантних шкiрно-оптичних вiдчуттів показали, що дистантною ахроматичною ознакою кольору ? висота його виявлення. На великих висотах, при природному освiтленнi i в умовах застосування ламп накалювання знаходяться темнi кольоровi тони синiй, червоний, фiолетовий i зелений. На малих висотах виявляються свiтлi кольори жовтий i блакитний. Температурнi вiдчуття кольору ? сво?рiдними ознаками кольоровостi, тобто хроматичними вiдчуттями кольору у шкiрно-оптичному вiдображеннi. Повна iнформацiя про колiр при дистантному його розпiзнаваннi переда?ться температурними вiдчуттями, разом з кiнестетичними вiдчуттями висоти розпiзнавання кожного кольорового тону окремо. Обидва вiдчуття у сво?й сукупностi i нерозривному вза?мозв'язку створюють цiлiсний дистантний образ сприймання кольору.

Третiй роздiл  присвячений розвитку шкiрно-оптичного сприймання кольору у слiпих контактним i дистантним способами. На пiдставi проведених дослiджень ми встановили, що шкiрно-оптичне сприймання засноване на синтезi ахроматичних i хроматичних вiдчуттів кольору.

У зв'язку з викладеним були розробленi спецiальнi методики для формування шкiрно-оптичного сприймання кольору як контактним, так i дистантним способами. Практика показала, що формування шкірно-оптичного сприймання кольору достатньо довгий процес, який відбувається поетапно. Не зупиняючись докладно на етапах процесу побудови шкірно-оптичного сприймання кольору, необхідно звернути увагу на основні моменти його формування. Контактне шкірно-оптичне сприймання кольору починається з вироблення у досліджуваних відчуттів світлості і темності кольору ковзання і гальмування методом порівняння. По ходу тренувань ці відчуття стають більш стабільними, що говорить про формування константності відчуття кольору. По ходу подальших тренувань у сліпих формується здатність до абсолютного розпізнавання кольору. Про це говорить менша кількість помилок. Після цього сліпі діти набувають та осмислюють поняття світлості і темності кольорового тону. Це знадобиться їм у подальшому, при вивченні відтінків кольорових тонів.

На наступному етапі у досліджуваних формуються відчуття кольоровості (хроматичні ознаки) мякість та твердість кольорового тону. Одночасно з цим процесом відбувається формування сприймання кольору. Під час подальших тренувань формується цілісність сприймання кольору, коли досліджувані починають відчувати ознаки ковзання або гальмування разом з відчуттям мякості або твердості. У подальшому кількість вивчених кольорових тонів збільшується і сліпі школяри мають можливість порів-нювати сприймання кольорових тонів у найрізноманітніших варіантах. Константність сприймання кольору при цьому зростає.

Дистантне шкірно-оптичне сприймання кольору відбувається аналогічно побудові контактного образу сприймання. Спочатку досліджуваним предявляються контрастні за світлістю кольорові пари. Сліпим необхідно знайти рівень розташування “кольорових барєрів” над кольоровим папером. Після цього їм необхідно сприйняти температурні відчуття кольору. Цими двома ознаками формується дистантний образ сприймання кольору. Константність дистантного сприймання кольору формується наступним тренуванням, в міру закріплення в памяті дистантного образу сприймання кольору. Про це свідчить правильність його визначення. Коли досліджуваний починає визначати парні кольори, які вивчає, безпомилково, контрольні тренування закінчуються. Спочатку вивчають пари із теплих кольорових тонів, потім із холодних.

На завершення відбувається тренування дистантного сприймання теплих і холодних кольорових тонів разом. Потім кількість кольорових тонів, які розпізнаються, збільшується. Закінчується навчальний експеримент розпіз-наванням семи основних кольорових тонів, коли кількість помилок під час розпізнавання набору із 20-ти кольорів зменшиться до мінімума.

Навчальнi експерименти, проведенi зi слiпими школярами, показали високу ефективнiсть розроблених методик.

ВИСНОВКИ

1.  Шкiрно-оптична “чутливiсть” у процесi свого розвитку проходить ряд стадiй:

а) Пошукова активнiсть.

б) Реакцiя органiзму на колiр.

в) Поява ШОЧ.

г)  Формування сенсорних вiдчуттів кольору.

д)  Розвиток ШОЧ.

е) Формування константностi сенсорних вiдчуттів кольору.

ж) Формування цiлiсного усвідомленого шкiрно-оптичного образу сприймання кольору.

2.  Ус? кольоров? тони мають одну ?з двох протилежних тактильних ознак: м'як?сть або тверд?сть. Кольоров? тони, як? в?дчуваються дистантно, як тепл?, належать до групи м'яких кольорових тон?в. Холодн? кольори в?дчуваються тактильно, як тверд?.

3. Схож?сть у побудов? м'яких ? теплих, твердих ? холодних ознак кольору говорить, можливо, про ?дину природу первинних процес?в обробки сигнал?в про кол?р, що в?дбуваються в орган?зм? як при контактному, так ? при дистантному розп?знаванн? кольору.

4. В?дом? в?дчуття ковзання чи гальмування ? ахроматичними ознаками кольору, що відповідно характеризують свiтлість чи темність кольорового тону.

5. В?дчуття м'якост? ? твердост?, тепла ? холоду ? ознаками кольоровост?, сво?р?дними хроматичними ознаками кольору у шк?рно-оптичному в?дображенн?.

6. Повна ?нформац?я про кол?р при його контактному розп?знаванн? переда?ться т?льки двома в?дчуттями ахроматичними та хроматичними ознаками кольору. Ахроматичн? ? хроматичн? в?дчуття кольору у сво?й сукупност? ? нерозривному вза?мозв'язку складають ц?л?сне шк?рно-оптичне сприймання кольору.

7. Тактильне розп?знавання кольору за колишньою класиф?кац??ю засноване на св?дом?й диференц?ації кольорових тон?в за ахроматичними ознаками.

8. Легке ? точне експериментальне вид?лення хроматичних ознак м'якост? твердост? говорить про участь ?х ? ран?ше у процесах розп?знавання кольору, але т?льки у скрит?й, неусв?домленій форм?.

9. Повна ?нформац?я про тон кольору при його розп?знаванн? дистантним способом переда?ться двома параметрами: к?нестетичними в?дчуттями висоти виявлення кольору ? температурними в?дчуттями кольору. Висота виявлення кольору ? ахроматичним компонентом кольорового тону, а температурн? в?дчуття - хроматичним компонентом кольору.

10. Висота виявлення кольору знаходиться у зворотн?й залежност? в?д св?тлості тону кольору. На велик?й висот? розп?знаються темн?, а на мал?й св?тл? тони кольорів.

11. Зелений кол?р виявля?ться вище жовтогарячого ? нижче червоного кольорових тон?в.

  1. Дистантн? к?нестетичн? в?дчуття у сукупност? з дистантними температурними в?дчуттями ? у вза?мозв'язку один з одним створюють ц?л?сний образ сприймання кожного тону кольору окремо.
  2. Розроблена нова, більш повна й точна класифікація ознак кольору у шкірно-оптичному сприйманні.
  3. Розроблені нові ефективні методики формування у сліпих учнів шкірно-оптичного сприймання кольору контактним та дистантним способами.


Матер?али досл?дження в?дображен? у таких публ?кац?ях:

М?зрах? В.М. Шк?рно-оптична чутлив?сть ? реакц?я орган?зму на кольоров? ? ахроматичн? подразники // VIII з'?зд невропатолог?в ? нарколог?в Укра?нсько? СРСР. Тези допов?дей. Частина 1-а,  Харк?в, 1990, с. 418-419.

Мизрахи В.М. Феномен кожно-оптического восприятия информации из окружающей среды как метод исследования психологии и парапсихологии //  1-я Всесоюзная научная конференция студентов и молодых ученых “Проблемы гуманитаризации медицины”. Тезисы докладов. Тюмень, 1991, с.174-177.

Мизрахи В.М. Некоторые новые закономерности формирования кожно-оптического чувства цвета при обучении слепых детей // Материалы научных чтений, посвященных 60-летию Харьковской психологической школы “Акту-альные проблемы современной психологии”. Тезисы докладов. Харьков,1993, с.342-343.

Мизрахи В.М. К вопросу о психофизиологических механизмах развития кожно-оптической чувствительности слепых школьников // Проблемы кожно-оптического восприятия цвета слепыми. Сборник статей . ХГУ. Харьков, 1993, с.3-5.

Мизрахи В.М. Развитие кожно-оптической чувствительности у слепых школьников // Проблемы кожно-оптического восприятия цвета слепыми. Сборник статей. ХГУ. Харьков, 1993, с.5-19.

Мизрахи В.М. Новая, точная классификация признаков цветовых тонов в кожно-оптическом восприятии // Проблемы кожно-оптического восприятия цвета слепыми. Сборник статей. ХГУ. Харьков, 1993, с.20-35.

Мизрахи В.М. Кожно-оптическое восприятие цвета и его значение для развития слепых детей // Проблемы кожно-оптического восприятия цвета слепыми. Сборник статей. ХГУ. Харьков, 1993, с.35-48.

М?зрах? В.М. Шк?рно-оптичне сприймання кольору у сл?пих // Матер?али Всеукра?нсько? науково-практично? конференц?? “Iнтеграц?я аномально? дитини в сучасн?й систем? соц?альних стосунк?в”. Тези допов?дей. Ки?в, 1994,               с. 139-141.

М?зрах? В.М. Розвиток шк?рно-оптично? чутливост? у сл?пих д?тей //  Перша науково-практична конференц?я “ Медико-соц?альна реаб?л?тац?я дiтей з важкою патолог??ю очей”. Дн?пропетровськ, 1997 р..

Мизрахи В.М. Исследование температурной и тактильной чувствительности в процессе развития кожно-оптического распознавания цвета у слепых детей // Закономерности и феномены кожно-оптического восприятия цвета и изображений слепыми. Сборник статей. ХГУ. Харьков, 1994, с.4-8.

Мизрахи В.М. Развитие дистантного кожно-оптического чувства у слепых школьников и появление температурной реакции организма на цвет // Закономерности и феномены кожно-оптического восприятия цвета и изображений слепыми. Сборник статей. ХГУ. Харьков, 1994, с.9-14.

Мизрахи В.М. Дистантное кожно-оптическое чувство и обнаружение температурной реакции организма на цвет // Закономерности и феномены кожно-оптического восприятия цвета и изображений слепыми. Сборник статей. ХГУ. Харьков, 1994, с.15-24.

Мiзрахi В.М. Психологiчнi умови розвитку шкiрно-оптичного сприймання кольору у слiпих школярiв. - Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата психологiчних наук за спецiальністю 19.00.08. - спеціальна психологія. - Iнститут дефектологi? АПН Укра?ни, Ки?в, 1998.

Дисертацiя присвячена дослiдженню механiзмiв виникнення та розвитку шкiрно-оптичного сприймання кольору у слiпих школярiв. У роботi дослiджена роль температурно? та тактильно? чутливостi у процесi появи i розвитку шкiрно-оптичного сприймання кольору. Для вивчення процесiв виникнення i розвитку ШОЧ було проведено декiлька серiй навчальних експериментiв iз слiпими школярами, в результатi яких були зясованi закономiрностi появи i розвитку ШОЧ. У результатi подальших дослiджень були виявлені хроматичнi тактильнi вiдчуття кольору: мякiсть i твердiсть та ахроматичнi якостi колишнiх тактильних вiдчуттів кольору. Це дозволило розробити нову класифiкацiю шкiрно-оптичних вiдчуттів кольору. Встановленi вiдображальнi засоби дистантних вiдчуттів кольору i закономiрнiсть побудови дистантного образу сприймання кольору.

На основi проведених дослiджень розробленi нові ефективнi методики контактного та дистантного шкiрно-оптичного сприймання кольору.

Ключовi слова: шкiрно-оптична чутливiсть, вiдчуття, сприймання, колiр, температурна чутливiсть, тактильна чутливiсть.

Мизрахи В.М.  Психологические условия развития кожно-оптического восприятия цвета у слепых школьников.  Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук  по специальности: 19.00.08. - специальная психология. - Институт дефектологии АПН Украины, Киев, 1998.

Диссертация посвящена исследованию механизмов возникновения и     развития кожно-оптического восприятия цвета у слепых школьников. В работе исследована роль температурной и тактильной чувствительности в процессе появления и развития кожно-оптического восприятия цвета. Для изучения процессов возникновения и развития КОЧ было проведено несколько серий обучающих экспериментов со слепыми школьниками, в результате которых были выяснены закономерности в появлении и развитии КОЧ. В дальнейших исследованиях были найдены хроматические тактильные ощущения цвета: мягкость и твердость и ахроматические свойства прежних тактильных ощущений цвета. Это позволило разработать новую классификацию кожно-оптических ощущений цвета. Найдены отражательные свойства дистантных ощущений цвета и закономерность построения дистантного образа восприятия цвета.

На основе проведенных исследований разработаны новые, эффективные методики контактного и дистантного кожно-оптического восприятия цвета.

Ключевые слова: кожно-оптическая чувствительность, ощущение, восприятие, цвет, температурная чувствительность, тактильная чувствительность.   

Mizrakhi V.M. Psychological conditions of the development of colour dermo-optical perception in blind schoolchildrens. Manuscript.

Candidate of psychological sciences.

Defectology Institute APS of Ukraine, Kyev, 1998.

Dissertation studies the mechanisms of the appearance and the development of colour dermo-optical perception in blind schoolchildrens. The paper studied the role of temperature and tactile sensitivity in the process of the appearance and the development of colour dermo-optical sensitivity (DOS). We carried out several series of teacing experiments with blind schoolchildrens to study the processes of the appearance and the development of DOS. As a result, some regularities of the appearance and the development of DOS were cleared up. In the further investigations we found chromatic tactile colour sensations: the mildness and the hardness and the acromatic properties of former tactile colour sensations. This gavens the possibility to workout a new classification of dermo-optical colour sensations. Reflecting properties of distant colour sensations and the regularity of the construction of the distant colour perception image were found.

On the basis of the foregoing investigations, the new effective methods of contact and distant colour dermo-optical perception were worked out.

The key words: dermo-optical sensitivity, sensation, perception, colour, temperature sensitivity, tactile sensitivity.


Страница: 1  Страница: 2 

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины