Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Психологічні особливості особистісного розвитку молодшого школяра 2001 года.
Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / О.А. Онисюк; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 20 с. — укp.
Аннотация: Досліджено проблеми особистісного розвитку молодшого школяра. Розглянуто теоретико-педагогічні та структурно-функціональні особливості морального розвитку підростаючої особистості та закономірності її формування у молодшому шкільному віці. Розкрито психолого-педагогічні умови створення виховних ситуацій згідно з концепцією особистісно зорієнтованого виховання, які визначають стратегію морального розвитку особистості. Окреслено наукові засади особистісного розвитку школяра та шляхи оптимізації процесу морального розвитку у початковій ланці середньої школи. Науково обгрунтовано систему роботи вчителя з морального виховання учнів молодшого шкільного віку, розроблено й апробовано комплекс методів діагностики морального розвитку молодшого школяра, які можна використовувати в роботі практичного психолога. Створено науково-практичні рекомендації щодо умов та засобів психолого-педагогічного впливу на моральний розвиток учнів початкових класів.

Текст работы:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТ

імені М.П. ДРАГОМАНОВА


ОНИСЮК ОЛЕНА АНТОНІВНА


                                                                           

    УДК  37.032:159.922.7
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО

РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
19.00.07 педагогічна та вікова психологія
А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наукКиїв 2001

Дисертацією є рукопис


Робота виконана у Волинському державному університеті імені Лесі Українки, Міністерство освіти і науки України


Науковий керівник:    доктор психологічних наук, професор,

дійсний член АПН України,

Бех Іван Дмитрович,

Інститут проблем виховання АПН України,

директор інституту


Офіційні опоненти:      доктор психологічних наук, професор

Приходько Юлія Олексіївна,

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,

професор кафедри педагогіки та психології;


кандидат психологічних наук, доцент

Сингаївська Ірина Валентинівна,

Інститут  економіки, менеджменту та господарського права,

директор Департаменту реклами та зв'язків з громадськістю


Провідна установа:     Дрогобицький державний педагогічний

університет імені Івана Франка,  кафедра психології.

Міністерство освіти і науки України, м. Дрогобич.


Захист відбудеться   12  квітня  2001 р. о 16.30 годині на  засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.02 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.

Автореферат розісланий  березня  2001р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                              Л.В. Долинська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Зміни у суспільному житті неможливі без активізації духовного потенціалу особистості. Закон України Про освіту акцентує увагу на тому, що в умовах формування нових соціально-економічних відносин, переходу від авторитаризму до гуманного демократичного суспільства система виховання повинна грунтуватися на духовних цінностях. Тому створення необхідних умов для гармонійного розвитку та виховання підростаючого покоління пріоритетне завдання будь-якого цивілізованого суспільства.

У процесі перебудови суспільства на демократичних засадах школа повинна створити відповідні умови для виховання кожного учня не безликим індивідом, а особистістю з широким світоглядом, високою моральною культурою. Шлях досягнення цієї мети актуалізація прагнення кожного учасника навчально-виховного процесу до особисто вагомої участі в спільній організації шкільного життя, яка б забезпечила  розвиток відповідальності за свою і спільну справу та вищого рівня відповідальності за себе як суб'єкта суспільно значущої життєдіяльності.

На сучасному етапі розвитку нашої держави для всіх видів навчальних закладів головною метою залишається формування гармонійної особистості. Індивід повинен виховуватися не просто як носій певної суми знань, а як справжній громадянин з властивою йому мораллю, високою культурою праці та поведінки. Тому особливої актуальності набуває питання особистісного розвитку школяра та створення  психолого-педагогічних умов для формування його високої моральності. Це зумовлює зміну парадигми навчально-виховного процесу, поступовий перехід до суб'єкт-суб'єктної розвиваючої взаємодії. У цьому плані набутий у дитинстві досвід є настільки вагомим та дійовим, що зберігає силу впливу на поведінку дорослої людини. Молодший шкільний вік - сензитивний період для формування морально-духовної культури, бо саме тут закладається підгрунтя для етичних знань, переконань та ряду інших необхідних передумов наступного розвитку духовного потенціалу людини. Отже, правильно організована діяльність, в якій школяр - не просто пасивний суб'єкт, а виступає творцем, активним учасником подій, відчуває своє зростання, викликає позитивні почуття, формує моральні якості й цінності, які згодом реалізуються в конкретних добродійних вчинках.

Основні напрями розробки наукової проблеми формування основ особистісного розвитку дітей різного віку відображені у  наукових працях ряду  психологів: І.Д.Беха, Л.І.Божович, М.Й.Боришевського, Т.В.Гаврилової, Б.І.Додонова, В.В.Зеньківського, О.Л.Кононко, Ю.О.Приходько, Л.С.Сапожнікової, Є.В.Суботського, Т.М.Титаренко, Д.М.Фельдштейна, В.Е.Чудновського, С.Г.Якобсон, Т.С.Яценко та багатьох інших вчених. Деякі аспекти моральної поведінки молодшого школяра відображені у дисертаційних дослідженнях, зокрема: М.І.Горської, Р.В.Павелківа, І.В.Сингаївської, О.В.Ставицького, О.М.Яворської-Вєтрової та ін.

Розкриття соціально-філософського аспекту даної проблематики стало предметом спеціального дослідження С.Ф.Анісімова, О.О.Гусейнова, О.Г.Дробницького, О.Ф.Лосєва, В.О.Ніколаічева, В.Д.Плахова, Л.В.Сохань, О.І.Титаренка, Т.П.Тугаринова та ін.

Педагогічний аспект проблеми моральної вихованості школярів висвітлений у працях Ю.П.Азарова, І.А.Зязюна, І.С.Мар'єнка, Л.І.Рувінського, В.О.Сухомлинського та ін.

Аналіз наукової літератури показує, що проблема особистісного розвитку молодшого школяра є складовою частиною досліджень  цієї вікової групи. Це питання глибоко вивчалося відповідно до завдань школи того часу, проте сучасна ситуація вивчення особистісного розвитку школяра характеризується домінуванням концептуальних схем, які не можуть бути безпосередньо використані як теоретичні моделі, що забезпечують експериментальну перевірку і організацію практики педагогічних впливів.

Проблема особистісного розвитку дітей різного віку завжди приваблювала дослідників і вивчалась у філософському, соціологічному, педагогічному та психологічному напрямках (Л.І.Божович, О.В.Запорожець та ін.)

Зважаючи на науково-практичне значення проблеми морального розвитку особистості, доводиться констатувати, що у психологічному аспекті вона залишається ще недостатньо вивченою. Дослідження проблеми морального розвитку особистості розрізнені, методологічно не об'єднані, тобто такі, що не мають завершеної цілісної наукової теорії. Процес морального розвитку особистості розглядається у вузьких межах емпіричних уявлень, що зумовлює необхідність та актуальність дисертаційного дослідження Психологічні особливості особистісного розвитку молодшого школяра. Вивчення цієї проблеми детерміноване також потребами суспільства в цілому і запитами виховання підростаючого покоління зокрема.

Тема дослідження входить до комплексної теми Інституту проблем виховання АПН України Особистісно зорієнтовані технології морального виховання підростаючого покоління № 0198U005992 і затверджена Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології АПН України (протокол № 3 від 29.03.1999 року).

Об'єкт дослідження вікові особливості особистісного розвитку.

Предмет дослідження психологічні особливості особистісного розвитку у молодшому шкільному віці.

Мета дослідження полягає у вивченні структурно-функціональних особливостей особистісного розвитку молодшого школяра та розробці психолого-педагогічних умов його оптимізації.

Гіпотеза дослідження. Ефективність особистісного розвитку молодшого школяра зумовлюється:

- відповідністю змісту і форм життєдіяльності молодшого школяра актуальним соціогенним потребам;

- систематичністю створення відповідних ситуацій і психолого-педаго-гічних умов для розкриття та стимулювання його внутрішнього потенціалу як детермінанти особистісного зростання.

Загальна мета та гіпотеза дослідження дозволили визначити такі його завдання:

провести аналіз теоретико-експериментальних підходів до вивчення проблеми особистісного розвитку молодшого школяра;

виявити психолого-педагогічні умови особистісного зростання учнів молодшого шкільного віку;

  експериментально перевірити організаційно-методичні умови оптимізації процесу виховання особистості молодшого школяра;

простежити зв'язок сформованої здатності учнів молодшого шкільного віку до передбачення моральних вчинків з характером навчально-виховної діяльності.

Теоретико-методологічну основу дослідження складають: Державна національна програма Освіта (Україна XXI століття), концепції виховуючого і розвиваючого навчання (В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін, Г.С.Костюк, С.Д.Максименко та ін.); концепція чинників розвитку особистості  (І.Д.Бех, М.Й.Боришевський, Л.С.Виготський, О.В.Киричук та ін.); вчення про діалектичний взаємозв'язок об'єктивних та суб'єктивних чинників становлення особистості (Б.Г. Ананьєв, Л.І.Божович, О.В. Запорожець та ін.); концептуальні положення особистісно зорієнтованого підходу до виховання (Т.М.Титаренко, С.П.Тищенко та ін.).

Для вирішення поставлених завдань та перевірки гіпотези була розроблена програма дослідження, якою передбачалося: вивчення та аналіз літературних джерел з досліджуваної проблеми, вибір методик експерименту, які включали науково-теоретичний, дослідно-експериментальний і заключно-узагальнюючий етапи, кількісну та якісну обробку експериментальних даних, апробацію результатів дослідження та їх використання у практиці загальноосвітніх шкіл.

Для реалізації програми дослідження було використано комплекс теоретичних та емпіричних методів: теоретичний аналіз і систематизація наукових літературних джерел, психолого-педагогічний експеримент; спостереження, інтерв'ю, бесіда, опитувальники, анкетування, вивчення учнівської документації та результатів діяльності молодшого школяра; методи математичної обробки даних.

База дослідження. Дослідницько-експериментальна робота проводилося на базі загальноосвітніх шкіл № 9 і № 26 м. Луцька. Всього дослідженням на етапі констатуючого та формуючого експерименту було охоплено 153 учні початкових класів.

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає: у поглибленні та уточненні сутності особистісного розвитку молодшого школяра; обгрунтуванні особистісних новоутворень, які є інтелектуально-емоційною єдністю, що виникає в результаті інтеріоризації соціальних вимог; у розкритті психолого-педагогічних умов оптимізації процесу морального виховання особистості молодшого школяра (формування моральних знань, правил поведінки, гуманного ставлення до оточуючих), з'ясуванні критеріїв особистісного становлення молодшого школяра (пізнавальний, емоційно-ціннісний, практично-діяльнісний), а також рівнів його морального розвитку (внутрішня, зовнішня, ситуативна вихованість).

Теоретичне значення роботи полягає у подальшому поглибленні положень про соціальний генезис особистісного розвитку молодшого школяра, зокрема, у теоретичному обгрунтуванні соціальної та психолого-педагогічної сутності виховної ситуації як фактора розвитку, особливостей її впливу на особистість, виявленні умов та шляхів оптимальної психолого-педагогічної дії на становлення особистості молодшого школяра, обгрунтуванні особливостей стратегії і тактики особистісно зорієнтованого виховання дітей молодшого шкільного віку.

Практичне значення одержаних результатів визначається розробкою дослідження комплексу методів діагностики особистісного розвитку молодшого школяра, які можуть бути використані у роботі практичного психолога; у створенні науково-практичних рекомендацій до умов та засобів психолого-педагогічного впливу на моральний розвиток учнів початкових класів, що можуть бути впроваджені у масовій педагогічній практиці.

Особистий внесок автора полягає у створенні концепції дослідження, теоретичному обгрунтуванні її основних ідей і полож