Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Психологічне здоров'я підлітків та його оцінка в умовах загальноосвітнього навчального закладу 2003 года.
Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.М. Колотій; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — укp.
Аннотация: Визначено показники оцінки психологічного здоров'я особистості: індивідуально-психологічні особливості індивіда, соціально-психологічну адаптацію, реалізація його соціальних потреб та здатність до саморозвитку. Надано їх характеристику та проведено апробацію. На підставі результатів дослідження особливостей формування психологічного здоров'я 363-х школярів віком 11 - 13-ти років визначено психологічні характеристики підлітків з різними ступенями реалізації соціальних потреб, соціально-психологічної адаптації, саморозвитку. Створено математичні моделі взаємовпливу психологічних чинників на формування психологічного здоров'я підлітків. На підставі факторного аналізу визначено три типи психологічного здоров'я підлітків різної статі, а також його рівні, які вказують на якісність індивідуального розвитку: несформованого психологічного здоров'я, розвинутого та абсолютного.

Текст работы:

                            ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                                                      ім. В.Н. КАРАЗІНА
                                                                                                 

                                        КОЛОТІЙ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА


                                                                                       УДК 159.923.2:159.9.07

                                   ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВЯ ПІДЛІТКІВ

                                             ТА ЙОГО ОЦІНКА В УМОВАХ

                      ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


19.00.07   педагогічна та вікова психологія
                                                     АВТОРЕФЕРАТ

                                дисертації на здобуття наукового ступеня

                                          кандидата психологічних наук                                    
                                                        Харків 2003


Дисертацією є  рукописРоботу виконано в Інституті охорони здоровя дітей та підлітків АМН  України, м. ХарківНауковий керівник:          кандидат психологічних наук, старший науковий 

                                            співробітник Кукуруза Ганна Володимирівна,

                                            Інститут охорони здоровя дітей

                                            та підлітків АМН України, м. Харків


Офіційні опоненти:          доктор психологічних наук,

                                           професор Хомуленко Тамара Борисівна,

                                           Харківський державний педагогічний університет

                                           ім. Г.С. Сковороди, завідувач кафедри практичної психології

                                                                   

                    кандидат психологічних наук,

                    Світашева Марина Леонідівна,

                    Дніпропетровський національний університет,

                    доцент кафедри загальної та соціальної психології

                                 

Провідна установа:            Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України,            

                                            лабораторія психології творчості, м. КиївЗахист відбудеться  “ 20грудня 2003 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради     Д 64.051.08 в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077,         м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 5-24.


З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4.Автореферат розісланий  “ 13 “  лютого  2003 рокуВчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                         Крейдун Н.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність проблеми. Забезпе­чення нормального розвитку особистості є однією з актуальних соціально-пси­хологічних проблем сучасної психології, педагогіки, соціології, філософії. В умовах сьогодення наукова думка в психології центрується навколо питань цілісного сприйняття людини, її особистісного розвитку як центральних для вітчизняної психології.

У межах психологічної парадигми феномену людини ведеться по­леміка про взаємозвязок особистісного розвитку та показника його нор­мальної реалізації, що відображається поняттям “психологічне здоровя” (С.О. Бєлічева, Л.І. Воробйова, В.В. Горинов, О.О. Данилова,                 І.В. Дубровіна, А.Л. Катков, В.А. Лищук, С.Д. Максименко, А. Маслоу, В.О. Моляко,                 Ю.І. Поліщук, Е.О. Помиткін, Ф. Перлс, Т.В. Русова, В.С. Торохтій, Т.А. Тунгусова, M. Cederblad, L. Dahlin, A. Ellsworth та ін.). Наукова дискусія з приводу теоретичних аспектів психологічного здоровя фокусується на поясненні суті даної психологічної категорії, поглибленому вивченні процесів формування психологічного здоровя, розумінні механізмів його функціонування, взаємозвязків з іншими характеристиками особистісного розвитку.

       Проблема психологічного здоровя найбільш гостро постає у період формування особистості, зокрема у підлітковому віці, оскільки цей період особистісного розвитку вагомо впливає на формування фундаментальних психологічних структур, субєктність у діяльнісних, індивідуальних і соціальних, стихійних і свідомих вимірах індивіда. Дослідження особливостей індивідуального розвитку підлітків має враховувати період навчання у школі. Аналіз наукових джерел інформації показує, що у звязку із означеним вище існує проблема психологічного забезпечення діяльності навчальних закладів, переорієнтації роботи психологічної служби школи щодо ство­рення умов для індивідуального розвитку дитини, формування її особистості з урахуванням потреб віку та їхньої реалізації (Н.О. Антіпіна, О.К. Дусавицький, Є.В. Заіка,          Ф.І. Кевля, В.В. Рєпкін,  М.Л. Світашева, Т.Б. Хомуленко та ін.).

Разом з тим, стан розробки проблеми психологічного здоровя індивіда з боку вітчизняної та зарубіжної психології не може вважатись достатнім. Важливі методологічні питання проблеми психологічного здоровя ще далекі від остаточного вирішення. В узагальненому вигляді їх можна представити наступним чином: недостатньо означені межі психологічного здоровя у системі психологічних знань, не визначені основні критерії оцінки психологічного здоровя для різних вікових груп, не існує науково обґрунтованих та аргументованих підходів до оцінки психологічного здоровя.

Таким чином, проблема дослідження психологічного здоровя особистості є актуальною та потребує вирішення означених вище теоретичних і практичних питань.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилось у межах науково-дослідних робіт Інституту охорони здоровя дітей та підлітків АМН України “Розробити сис