Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Маркетинг в освіті як предмет філософського аналізу 2006 года.
Источник: Автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09.00.10 / Б.В. Братаніч; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — К., 2006. — 35 с. — укp.
Аннотация: Визначено філософську предметність соціально орієнтованого маркетингу в освіті, його зміст і місце у системі філософського знання у контексті процесу становлення маркетингу як системного соціального феномену постіндустріального суспільства і з метою використання освітнього маркетингу для реформування педагогічної теорії й освітньої практики, а також здійснення соціальної модернізації в Україні. Обгрунтовано, що соціально орієнтований маркетинг в освіті є найбільш адекватним механізмом забезпечення соціо- та гуманоцентричної переоієнтації освіти за умов ринкового супільства. Показано, що філософія соціально орієнтованого маркетингу в освіті має міждисциплінарний характер і є складовою філософсько-освітнього знання.

Текст работы:

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
БРАТАНІЧ Борис Володимирович
                                               УДК 37.013.73МАРКЕТИНГ В ОСВІТІ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ


09.00.10 філософія освіти
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора філософських наук
Київ - 2006


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі філософії Дніпропетровського національного університету.

Науковий консультант: доктор філософських наук, професор,

член-кореспондент Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Гнатенко Петро Іванович,

Дніпропетровський національний університет,

завідувач кафедри філософії


Офіційні опоненти:    доктор філософських наук, професор

Гавриленко Іван Миколайович

Академія праці і соціальних відносин Федерації Профспілок України, завідувач кафедри соціології та соціального управління


доктор філософських наук, професор

Капітон Володимир Павлович,

Дніпропетровська державна фінансова академія, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін


доктор філософських наук, професор

Култаєва Марія Дмитрівна

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, завідувач кафедри   філософії


Провідна установа:       Центр гуманітарної освіти НАН України, м. Київ


Захист відбудеться “11” травня 2006 року о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 01014,  м. Київ, вул. Бастіонна, 9, зал засідань, 9-ий поверх.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 01014,  м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 8-ий поверх.


Автореферат розісланий “10” квітня  2006 року


Учений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат філософських наук, доцент                                Л.С.Горбунова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Глибинні соціокультурні трансформації епохи постіндустріалізму викликають до життя принципово нові форми організації соціальної життєдіяльності, повязані з її переорієнтацією на реалізацію гуманістичних цінностей і вирішення глобальних проблем сучасної цивілізації. Фокусом філософського аналізу тенденцій розвитку сучасного суспільства поряд з детермінантами глобальних змін стають системні механізми формування постіндустріальних засад соціального устрою. Інноваційний розвиток освіти в межах постсучасних соціокультурних процесів є інтегральним чинником формування постіндустріального суспільства як „суспільства освіти”. Поєднання ринкових механізмів розвитку з гуманістичною орієнтацією освітньої діяльності є суттєвим чинником становлення постсучасних соціальних практик, що ставить проблему філософського осмислення феномену освітнього маркетингу в ХХІ ст. Саме це і визначає актуальність даного дослідження, яке присвячене комплексному вивченню природи, соціальної ролі, детермінант розвитку, характеру впливу на соціум освітнього маркетингу як одного з чинників становлення “суспільства освіти”.

Для України додатково актуалізує тему дослідження зростання ролі освіти як фактора модернізаційних процесів у країні, які мають метою системну трансформацію суспільства у напрямі формування соціально орієнтованого ринку з перспективою входження у загальноцивілізаційний процес постіндустріального розвитку. Збереження та нарощування гуманістичного потенціалу вітчизняної освіти та соціального ефекту освітньої діяльності у процесі входження в ринок значною мірою залежить від спрямованості й результативності освітнього маркетингу. Входження України у світовий та європейський освітній простір, зокрема, Болонський процес також ставить проблему адекватного маркетингового забезпечення розвитку вітчизняної системи освіти. Філософський аналіз освітнього маркетингу за цих умов є необхідною передумовою розробки наукових засад його ефективного використання як механізму модернізації вітчизняної освіти та всього українського суспільства.

Теоретико-методологічні засади філософського аналізу освітнього маркетингу ґрунтуються на роботах таких дослідників, як Г.Армстронг, П. Дракер, Дж. Еванс, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, С.Леві, П. Самуельсон, М.Сарен та інші.

Окремі елементи філософського аналізу маркетингу в освіті розробляються в дослідженнях, присвячених розгляду проблем підвищення соціальної та економічної ефективності освітньої сфери; інноваційних процесів у сфері освіти. (Г.В.Балашов, А.П.Валіцька, В.А.Вялих, Т.П.Данько, Г.А.Дмитренко, О.А.Кратт, Н.Г.Типенко, Г.Л.Тульчинський, В.П.Щетінін та інші). Загальним результатом цих досліджень є обґрунтування освітнього маркетингу як інноваційного управлінського механізму, що забезпечує адаптацію освітньої сфери до потреб соціально орієнтованого ринкового суспільства. Серед спектру досліджуваних проблем домінують питання економіки освіти, субєкт-обєктний аналіз освітніх процесів, організаційний аспект освітньої діяльності, взаємодія споживачів та виробників освітніх послуг, становлення маркетингових механізмів організаційного та державного управління у сфері освіти.

У низці досліджень здійснено обгрунтування гуманоцентричної та соціоцентричної переорієнтації освіти в межах ринкового суспільства на задоволення потреб особистості та суспільства, виходячи з тенденцій розвитку постсучасних соціальних та освітніх практик (В.П.Андрущенко, Б.С.Гершунський, О.В.Долженко, С.Ф.Клепко, В.Г.Кремень,  М.Д. Култаєва,  В.С.Лутай, М.І.Михальченко, Ф.Т.Михайлов, Н.П.Піщулін, В.М.Розін, М.І.Романенко, Х.Г.Тхагапсоєв, А.Д.Урсул, Г.П.Щедровицький та інші).

Останнім часом вийшло кілька монографій, які присвячені комплексному розгляду проблем освітнього маркетингу та його характеристик в умовах системної соціальної модернізації перехідних суспільств (У.Г.Зіннуров, Н.П.Литвинова, Т.Є.Оболенська, О.П.Панкрухін).

Незважаючи на досить інтенсивну розробку теоретичних і методологічних основ маркетингу в освіті, філософського узагальнення його ролі в процесі трансформації перехідного суспільства й становлення постіндустріальних соціальних і освітніх практик не здійснено. Існує ціла низка проблем, які вимагають філософського осмислення з метою наукового обґрунтування використання маркетингових механізмів в освітній діяльності. Це передусім концептуальний вираз філософського розуміння освітнього маркетингу як феномена “суспільства освіти”; застосування міждисциплінарної методології для визначення предметності філософських досліджень освітнього маркетингу; осмислення цілісності та системності освітнього маркетингу в контексті його практичного застосування як механізму освітніх реформ.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося на кафедрі філософії Дніпропетровського національного університету в межах науково-дослідної теми  “Філософія науки та духовна культура на межі тисячоліття” (№ держреєстрації 0199V001308).

Мета і задачі дослідження. Метою даного дослідження є обгрунтування філософської предметності та концепції освітнього маркетингу як феномена “суспільства освіти” й механізму модернізації вітчизняної освіти.

Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення таких завдань:

1. На основі узагальнення філософських досліджень освітнього маркетингу та його генезису в контексті становлення “суспільства освіти” дати його характеристику як предмета філософського дослідження та визначити теоретико-методологічні засади його аналізу як цілісного соціального феномена.

2. Здійснити експлікацію проблемного поля філософського дослідження освітнього маркетингу з визначенням когнітивної специфіки даної сфери знання та обґрунтуванням міждисциплінарного характеру теоретико-методологічних засад його аналізу.

3. Розкрити основні чинники формування та сутність соціально орієнтованого маркетингу в освіті як одного з факторів становлення суспільства освіти та набуття ним гуманоцентричних характеристик в процесі як становлення постсучасних соціальних практик, так і модернізаційних реформ перехідного періоду.

4. Обґрунтувати ціннісно-світоглядну та соціокультурну роль освітнього маркетингу як механізму соціальної переорієнтації ринку на пріоритетність завдань забезпечення освітніх потреб людини і суспільства.

5. На основі системного аналізу сутності та специфіки дії маркетингових механізмів у сфері освіти визначити онтологічну та аксіологічну природу впливу соціально орієнтованого маркетингу на модернізаційні процеси в українському суспільстві та його освітній сфері.

Обєктом дослідження є феномен  освітнього маркетингу як складова і чинник процесів модернізації освіти та становлення “суспільства освіти”.

Предметом дослідження є вплив соціально орієнтованого маркетингу на розвиток сучасного суспільства та його освітньої сфери.

Теоретико-методологічні засади дослідження складають положення феноменології, екзистенціалізму, філософської антропології, гуманістичної психології, що обґрунтовують пріоритетність гуманістичних критеріїв розвитку суспільства. Як соціокультурна сутність освітній маркетинг досліджується в межах теорій постіндустріалізму та соціальної модернізації перехідних суспільств з використанням їх методології. Важливе методологічне значення має міждисциплінарний синтез психологічних, політекономічних, соціологічних методів для дослідження цілісності феномена освітнього маркетингу в контексті єдності системних соціальних процесів, освітньої діяльності як інтегративного соціального процесу та індивідуального буття людини в певному соціокультурному оточенні. Визначення природи соціально орієнтованого маркетингу в освіті здійснюється на основі залучення постмодерністських методологій обгрунтування нелінійного характеру розвитку постсучасних соціальних практик. Особливе значення мають постмодерністські методології дослідження соціальних процесів в межах теорій соціальної взаємодії, соціальних відносин мережного типу та „динаміки поля”, які дозволяють розкрити динаміку соціокультурного, ціннісного та системно-управлінського контексту освітнього маркетингу. Методологічний потенціал теорій обміну, соціальних та індивідуальних потреб використовується для обґрунтування розширення змісту поняття маркетингу і його трансформації з економічної в соціально-філософську категорію. В роботі широко застосовується синтез генезисного та структурно-функціонального аналізу в межах системного методу для забезпечення цілісності досліджуваного предмета в поєднанні процесів розвитку та функціонування. Компаративістський аналіз використовується переважно у когнітивній сфері, для порівняння методологій та теорій освітнього маркетингу. Серед застосовуваних в дослідженні методів присутній і метод герменевтичного аналізу, який використовується переважно в історико-філософській частині роботи.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні першої в українській науці концепції соціально орієнтованого маркетингу в освіті як системного феномена суспільства освіти, згідно якої він виступає одним з основних механізмів забезпечення  соціо- та гуманоцентричних тенденцій розвитку освітньої сфери в ринкових умовах її функціонування.  Одночасно обґрунтовано висновок щодо доцільності системного використання освітнього маркетингу в якості ефективного інструмента цілепокладання, проектування та забезпечення ціннісних орієнтирів модернізації освітньої системи України. Ця концепція носить міждисциплінарний характер і розкрита в таких елементах новизни:

- уперше доведено, що соціально   орієнтований маркетинг є найбільш адекватним механізмом трансформації сучасних соціальних та освітніх практик у постсучасні в контексті реалізації гуманоцентричного потенціалу постіндустріальної парадигми соціального розвитку та посткласичної філософсько-освітньої парадигми. Цю свою функцію він виконує шляхом інституціоналізації механізмів орієнтації освітньої діяльності на потреби максимізації розвитку людського потенціалу та самоактуалізації індивіда, що формуються як пріоритетні соціальні цілі “суспільства освіти”. Тим самим соціально орієнтований маркетинг, з одного боку, сприяє акумулюванню суспільних ресурсів в освітній сфері, а з іншого забезпечує переорієнтацію дії ринкових механізмів у сфері освіти з приватно-корпоративних та гуманітарні та соціальні інтереси;

- уперше розроблено поняття соціально орієнтованого маркетингу в освіті як системного механізму стохастичного регулювання розвитку освітньої сфери. Його специфіка знаходить свій вираз у основних системо утворюючих для даного поняття характеристиках. Інтегровано-управлінська характеристика проявляється у підпорядкуванні маркетинговій функції орієнтації освітньої діяльності на споживача всіх складових системи управління освітою. Цілепокладальна характеристика проявляється у переорієнтації освітньої діяльності на довгостроковим інтереси людини та суспільства, що передбачає вихід на передній план освітнього розвитк