Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Шляхи формування рукописного зібрання інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (1944 - 1961) 2004 года.
Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.09 / С.А. Захаркін; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.
Аннотация: Зроблено спробу реконструювати та аналізувати історію рукописного зібрання Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України у 1944 - 1961 рр., висвітлено шляхи його формування. Розглянуто основний шлях комплектування рукописних фондів інституту у даний період - передачу матеріалів зі споріднених установ (архівів, бібліотек, музеїв, науково-дослідних інститутів) на підставі урядових й академічних розпоряджень. Значну увагу приділено процесу централізації в Інституті архівних матеріалів з історії української літератури, що зберігалися в сховищі (1949 - 1955 рр.). Висвітлено специфіку комплектування фондів у разі придбання матеріалів у приватних осіб. Показано шляхи, факультативні для зазначеного періоду - одержання матеріалів у дарунок та передачу з неспоріднених установ (видавництв, редакцій періодичних видань). Зроблено висновок щодо визначальної ролі розглянутого періоду в історії формування зібрання.

Текст работы:

Національна академія наук України

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
ЗАХАРКІН Степан Анатолійович

УДК 801.7:091ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ РУКОПИСНОГО ЗІБРАННЯ

ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ

(19441961)
10.01.09 літературне джерелознавство і текстологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наукКиїв 2004

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України


Науковий керівник:           кандидат філологічних наук

                                                Гальченко Сергій Анастасійович,

                                                завідувач Відділу рукописних фондів

                                                та текстології Інституту літератури

                                                ім. Т. Г. Шевченка НАН України


Офіційні опоненти:            доктор філологічних наук

                                               Черняков Борис Іванович,

                                               професор Інституту журналістики

                                               Київського національного університету

                                               ім. Тараса Шевченка


                                               доктор історичних наук

                                               Білокінь Сергій Іванович,

                                                керівник Центру культурологічних студій

                                               Інституту історії України НАН України


Провідна установа:            Національна бібліотека України

                                                ім. В. І. Вернадського


Захист відбудеться 13 квітня 2004 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (01 001, Київ-1, вул. Грушевського, 4).

Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (01 001, Київ-1, вул. Грушевського, 4).


Автореферат розіслано 12 березня 2004 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                    Г. М. НогаЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Питання історії архівних зібрань належать до найменш розроблених в укра-їнському джерелознавстві. Загальних робіт, присвячених історії архівної справи в Україні й, зокрема, історії формування архівних фондів, існує обмаль. За винят-ком монографії О. Мітюкова про архівне будівни-цтво в УРСР, доведеної хро-нологічно до початку 1970-х років, роботи ці або мають неспеціальний і відтак вимушено конспективний характер (це стосується насамеперд відповідних розді-лів у навчальних посібниках 1920-х і 1990-х 2000-х років), або ж розглядають локальні епізоди з історії того або іншого архівного зібрання, не зачіпаючи за-гальних проблем. Єдиним винятком є видана нещодавно (також у формі навчаль-ного посібника) колективна праця за редакцією К. Климової та І. Матяш, у якій уперше зроблено спробу простежити розвиток архівної справи в Україні від її за-родження до сьогодення в монографічному форматі. Проте виняток цей лише потверджує правило: за всіх безперечних здобутків новітній посібник має й істот-ні вади, цілий ряд важливих питань історії архівної справи у ньому висвітлено недостатньо, що лише почасти пояснюється жанром видання, головно ж спри-чинено незадовільним станом історико-архівних студій в Україні і браком відпо-відної наукової традиції. Таке становище значною мірою зумовлене, на мій по-гляд, не стільки відсутністю загальних робіт з історії архівної справи, скільки браком базових спеціальних досліджень історії окремих документальних зібрань, насамперед зібрань провідних архівів країни центральних державних історич-них архівів у Києві та Львові, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного архіву-музею літера-тури та мистецтва України, найбільших обласних архівів, відділів рукописів на-укових бібліотек, а також чільних архівних установ, які функціонували на тери-торії України в минулому.

Монографічних робіт з історії окремих архівів в Україні донедавна не було. Першою й наразі єдиною працею такого роду можна вважати книжку С. Білоконя про Музей України П. Потоцького з тим застереженням, що музейна збірка Потоцького не була архівосховищем у власному розумінні і обіймала, крім пи-семних джерел, інші предмети матеріальної культури. Історія комплектування окремих архівів була також предметом низки статей, опублікованих протягом 1990-х 2000-х років, серед яких варто виокремити розвідку С. Кіржаєва про долю архівних зібрань науково-дослідних установ УАН у 1920-і 1930-і роки. Загальні праці з історії провідних бібліотек України, опубліковані як у радян-ський, так і в пострадянський час, зосереджені переважно на питаннях форму-вання книжкових фондів цих бібліотек і висвітлюють долю їхніх рукописних зібрань надзвичайно скупо або й нехтують цим матеріалом взагалі.

Проте й ті нечисленні праці з історії українських архівних зібрань, які маємо на сьогодні, здебільшого побудовані за хронологічним принципом і не пробле-матизують предмет дослідження, або ж розглядають історію фондів архівної уста-нови в аспекті напрямів її збирацької діяльності (за категоріями архівних матері-алів), як названа монографія С. Білоконя. Значних робіт, які б висвітлювали істо-рію певного архівного зібрання з погляду не напрямів, а шляхів його формуван-ня, в Україні наразі немає зовсім.

Спробою заповнити цю лакуну вітчизняної джерелознавчої літератури на прикладі Відділу рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН Укра-їни (далі ВР ІЛ) є дисертація, і цим зумовлено актуальність обраної теми.

Стан наукової розробки теми. Спеціальних робіт, присвячених шляхам формування рукописних зібрань ВР ІЛ у повоєнні роки, як і загалом історії ко-лекцій ВР у цей період, не існує. Оглядові статті про ВР ІЛ, що виходили дру-ком у 1940-х 1950-х роках, взагалі не містили відомостей з його історії. У пу-блікаціях останнього десятиріччя історії ВР ІЛ та його зібрання приділено пев-ну увагу, проте їхні автори (С. Гальченко, М. Жулинський) зосереджуються го-ловно на окремих моментах історії формування та розпорошення рукописного зібрання Інституту Тараса Шевченка (далі ІТШ; 19261936) і не зупиняються докладніше на повоєнному періоді.

Мета і завдання роботи. Робота має на меті реконструкцію, опис і аналіз шляхів формування рукописного зібрання ІЛ протягом окресленого періоду. Цій меті підпорядковано головні завдання, які ставив перед собою дисертант:

       1) виявлення джерельної бази історії рукописних фондів ІЛ;

       2) встановлення основних шляхів формування рукописного зібрання ІЛ;

       3) систематизація виявлених джерел відповідно до цих шляхів та їхній аналіз;

       4) перетворення наукової інформації, одержаної на підставі аналізу дже-рел, на цілісну картину історії рукописних колекцій ІЛ в аспекті їхнього форму-вання.

Обєктом дослідження є рукописні фонди ІЛ, предметом шляхи форму-вання цього документального зібрання у визначений період.

ВР ІЛ (у 19261936 рр. <