Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури 2004 года.
Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Г.І. Бондаренко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2004. — 20 с. — укp.
Аннотация: Визначено сутність, структуру, критерії та рівні сформованості морально-духовних цінностей особистості. Вперше науково обгрунтовано та експериментально досліджено педагогічні умови, що забезпечують успішність процесу формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників засобами української літератури. Розроблено та апробовано технологію його методологічного забезпечення. Висвітлено етико-педагогічні та духовні засади розвитку моральної культури учнів у процесі вивчення української літератури. Запропоновано систему нових форм, методів та засобів формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників, експериментально підтверджено ефективність їх застосування. Доведено важливе значення творчої взаємодії учителя та учнів під час вивчення української літератури у загальноосвітній школі.

Текст работы:

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯБОНДАРЕНКО Галина Іванівна

УДК  37.017.92+82.0(07) (477)ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


13.00.07 теорія і методика вихованняАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук


м. Луганськ 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Словянському державному педагогічному університеті,

Міністерство освіти і науки України.Науковий керівник:        кандидат педагогічних наук, професор

Сипченко Валерій Іванович,

Словянський державний педагогічний

університет, завідувач кафедри педагогіки.


Офіційні опоненти:      доктор педагогічних наук, професор

                                          Золотухіна Світлана Трохимівна,

                                         Харківський національний педагогічний

                                          університет ім. Г.С.Сковороди,

                                          завідувачка кафедри загальної педагогіки;

                                        

                                         кандидат педагогічних наук, доцент

                                         Зеленов Євген Анатолійович,

                                         Східноукраїнський національний університет

                                          імені Володимира Даля,

                                          доцент кафедри педагогікиПровідна установа:     Полтавський державний педагогічний університет

                                         імені В.Г.Короленка, кафедра педагогіки,

                                         Міністерство освіти і науки України, м.ПолтаваЗахист відбудеться “_22_ “ _грудня_ 2004 р. о _1500_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29. 051. 06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. Луганськ,
кв. Молодіжний, 20-а.

З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034, м.Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а.Автореферат розісланий “ 20 ”  листопада 2004 року.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради                                         Андрющук А.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Запорукою успішної розбудови української держави, подолання загальної кризи в суспільстві є духовне відродження народу. Майбутнє ж української нації залежить від змісту моральних цінностей, які закладаються в серця молодих людей, і від того, якою мірою духовність стане основою їхнього життя.

Вітчизняна освіта, орієнтуючись на поглиблення психологічних основ виховання молоді, вимагає від учених не лише досконалого теоретичного вивчення проблеми, а й розробки необхідних методичних матеріалів, програм, технологій, які нададуть можливість педагогам підвищити ефективність виховної роботи із старшокласниками.

В усі часи людство хвилював стан духовності окремої індивідуальності і суспільства в цілому. Саме піднесення духовності особистості стає необхідною умовою формування людини нової доби, людини ХХІ століття, від якої певною мірою залежить майбутня доля держави. Йдеться про морально-духовні орієнтації, що виступають як провідні в навчально-виховному процесі сучасної школи. Україні потрібна нова, національно свідома, з розвиненою державною гідністю еліта, яка досягла б високого становища власним талантом і інтелектом.

У процесі виховання проблема формування загальнолюдських моральних цінностей залишається однією з найактуальніших у педагогічній науці та шкільній практиці. Водночас формування загальнолюдських моральних цінностей учнів старших класів в умовах глибоких соціально-економічних змін в Україні наштовхується на значні труднощі. Оскільки сьогодні існує загроза обмеженості свідомості, девальвація морально-духовних цінностей, то виникає необхідність говорити про дефіцит моральної культури та потребу в створенні умов, які б сприяли розвитку загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників в процесі вивчення української літератури.

Оновлення освітньої системи, її демократизація вимагають підвищення уваги до пошуку нових шляхів удосконалення виховання учнівської молоді. У Законі ”Про освіту”, у національній програмі ”Освіта” (Україна ХХІ ст.) та в Національній доктрині розвитку освіти Україна ХХІ ст. визначено основні тенденції формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників при вирішенні гострих проблем сучасності.

Проблема формування загальнолюдських моральних цінностей особистості є ключовою для всіх наук про людину: філософії, історії, соціології, права, культурології, психології, педагогіки. У філософській літературі (С.Анісімов, М.Бердяєв, В.Кувалкін) проблему загальної моральної культури підростаючого покоління розглядають на рівні сутнісних сил людини, що здійснює регулятивну функцію її поведінки. В основу соціологічного підходу до ціннісних орієнтацій (І.Кона, К.Леонтовича, В.Свідерського) покладена трактовка ціннісних орієнтацій як найважливіших регуляторів суспільної поведінки. Психологи (Б.Ананьєв, І.Бех, М.Боришевський, В.Мясищев, Б.Теплов) розглядають загальнолюдські моральні цінності як елементи внутрішньої психологічної структури особистості, що визначають стратегічну мету індивіда. Педагоги (Є.Бондаревська, А.Глущенко, М.Євтух, Є.Зеленов, С.Золотухіна, О.Сухомлинська, Г.Шевченко) зазначають, що загальнолюдські моральні цінності є провідним механізмом впливу на особистість та її поведінку, вказують на шляхи реалізації духовно-морального потенціалу. Методисти та літературознавці (Н.Волошина, Є.Квятковський, О.Мазуркевич, Є.Пасічник, М.Стельмахович, З.Шевченко) досліджували процес формування особистості, куди, звичайно, входить і формування загальнолюдських моральних цінностей під час вивчення різних дисциплін.

Моральну культуру особистості як педагогічну проблему розглядав В.Сухомлинський. Останнім часом цю проблему досліджували В.Асєєв, І.Бекешкіна, А.Бойко, З.Васильєва, А.Горохович, В.Заслуженюк, В.Сипченко.

У ході дослідження ми спиралися на творчу спадщину з питань морального виховання Г.Сковороди, Г.Ващенка, А.Макаренка, С.Русової, В.Сухомлинського, К.Ушинського, Д.Чижевського.

Ряд учених (Ю.Бондаренко, Т.Буженко, Л.Ващенко, Ж.Клименко, Г.Литвиненко, Т.Полозова, М.Рибникова) визначають художню літературу як ефективний засіб морального виховання школярів.

Практичний інтерес у плані розвязання зазначеної проблеми представляють праці, в яких формування загальнолюдських моральних цінностей повязують з використанням етнічно акцентованих засобів впливу. Роль народних традицій у формуванні загальнолюдських моральних цінностей підростаючого покоління відображена у працях А.Бойко, О.Воропая, Н.Заячківської, Г.Лозко, М.Поповича, І.Суханова. На виховні можливості комплексного впливу засобів народної педагогіки вказували З.Васильцова, Г.Васянович, М.Стельмахович.

Проблема формування духовних потреб особистості активно розроблялася відомими зарубіжними філософами, психологами та педагогами Д.Карнегі, Я.Корчаком, А.Маслоу, Е.Фроммом, С.Франком, К.Юнгом. Ці автори досліджували духовну та психологічну сутність феномена людини, основи її морального буття, етики взаємовідносин між людьми.

Одним із засобів формування загальнолюдських моральних цінностей виступає художня література, до питань використання морального потенціалу різних жанрів якої виявляють інтерес багато сучасних учених (Р.Брандесов, Н.Волошина, Л.Воловець, Л.Донських, Є.Квятковський, Н.Михайлова, В.Неділько, Є.Пасічник тощо).

Принципи моралі дають соціальну орієнтацію особи, формують у загальному вигляді моральні вимоги, стратегію моральної поведінки, своєрідну програму її соціальної активності. У школі в процесі вивчення української літератури створюються певні психологічні передумови, що виявляються у здатності учня, особливо старшокласника, заглиблюватися в себе, подумки ставити себе на місце іншого, аналізувати і пояснювати поведінку в різних конфліктних ситуаціях, створювати відносно стійкий образ ”Я”. Література як вид мистецтва підсилює моральні переживання, вона є важливим фактором формування моральної культури учня. Перші кроки щодо виховного впливу української літератури на особистість вже зроблено вченими.

Що ж до формування загальнолюдських моральних цінностей учнів старших класів в процесі вивчення української літератури, то це питання ще не знайшло належного відображення в наукових працях. В існуючих дослідженнях недостатньо виявлені навчально-педагогічні умови, що забезпечують результативність формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури.

Виявлене протиріччя між соціальними вимогами суспільства, потребами самої особистості та актуальністю проблеми формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників, а також недостатня її наукова розробка  зумовили вибір теми нашого дослідження: ”Формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури”.

Звязок роботи з науковими програмами, планами та темами.

Дисертаційне дослідження входить до комплексної програми досліджень Словянського державного педагогічного університету ”Гуманізація навчально-виховного процесу” (пр. №9 засідання вченої ради СДПІ від 28.12.1995 р.). Згідно цього плану автором здійснювалося дослідження проблеми формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників в процесі вивчення української літератури.

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Словянського державного педагогічного університету (протокол № 1 від 30.08.2003 року) і зареєстровано Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології АПН України (протокол № 8 від 28.10.2003 року).

Обєкт дослідження процес формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників засобами української літератури.

Предмет дослідження педагогічні умови ефективного формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури.

Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування у старшокласників загальнолюських моральних цінностей у процесі вивчення української літератури.

Гіпотеза дослідження: ефективність формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників у процесі вивчення української літератури буде забезпечена за умов:

  • визначення виховних можливостей української літератури (виявлення та розкриття нових підходів до організації навчально-виховної роботи та визначення катарсичного змісту духовної культури; використання народознавчого матеріалу; забезпечення єдності національних і загальнолюдських моральних цінностей; посилення морально-естетичної функції мистецтва слова);
  • логічного спрямування змісту, методів та організаційних форм вивчення української літератури на формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників;
  • застосування різних видів нетрадиційних форм вивчення української літератури (дискусій, диспутів, усних журналів, конференцій, колективних творчих справ, ігрових моментів, конкурсів, вікторин) та спрямування їх на формування у старшокласників загальнолюдських моральних цінностей;
  • залучення старшокласників до ситуацій самостійного вибору загальнолюдських моральних цінностей у сфері навчання (застосування елементів літературного пошуку, побудованого на частково-пошуковому методі вивчення навчального матеріалу, створення проблемних ситуацій у процесі вивчення української літератури).

Відповідно до мети та гіпотези дослідження визначено такі завдання:

        1) проаналізувати стан теоретичної розробки та практичного вирішення проблеми формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників;

2) науково обґрунтувати сутність поняття ”загальнолюдські моральні цінності”;

3) уточнити критерії та показники рівнів сформованості загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури;

4) перевірити у процесі дослідницько-експериментальної роботи ефективність розроблених форм і методів морального виховання особистості;

5) розробити технологію реалізації умов формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури;

6) розробити науково-методичне забезпечення процесу формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників у процесі вивчення української літератури.

Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять Закон України ”Про освіту”, Національна доктрина розвитку освіти України ХХІ століття, ідеї вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів щодо пошуку шляхів і засобів формування загальнолюдських моральних цінностей, про роль національних традицій у вихованні духовності особистості (Є.Бондаревська, О.Сухомлинська); теоретичні положення гуманістичної психології (А.Маслоу, С.Рубінштейн); високе покликання вчителя літератури (Н.Волошина, О.Мазуркевич, Є.Пасічник); формування гуманності у підлітків (О.Киричук); формування загальнолюдських моральних цінностей особистості при вивченні різних навчальних дисциплін (С.Золотухіна, Н.Михайлова, П.Моренець, В.Сипченко).

У процесі реалізації завдань дослідження застосовувалися такі методи:

теоретичні теоретичне осмислення проблеми, вивчення наукової літератури за темою дослідження; аналіз філософської, соціологічної, психолого-педагогічної концепції дослідження; вивчення, аналіз та узагальнення педагогічного досвіду й масової практики шкіл щодо формування загальнолюдських моральних цінностей особистості; емпіричні бесіди, інтервю, анкетне опитування, тестування, аналіз документації для визначення рівнів сформованості загальнолюдських моральних цінностей і перспектив їх формування у старшокласників; прогностичні методи (експертна оцінка, узагальнення незалежних характеристик); педагогічний експеримент (констатуючий, формуючий і контрольний) для визначення педагогічних умов і виявлення шляхів формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників у процесі вивчення української літератури; метод математичної статистики (збирання, обробка, аналіз та інтерпретація результатів дослідження).

Етапи і база дослідження. Дослідження проводилося протягом 1996 2003 років та охоплювало декілька етапів науково-педагогічного пошуку.

На першому етапі (1996 1998 рр.) вивчалася й аналізувалася філософська, психолого-педагогічна, етнографічна, фольклористична та спеціальна література з проблем формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників при вивченні української літератури, визначалися вихідні методологічні та теоретичні положення, науковий аппарат дослідження.

На другому етапі (1998 2000 рр.) досліджувалась роль української літератури у формуванні загальнолюдських моральних цінностей старшокласників, визначалися переваги та умови єдиного підходу до освоєння моральних цінностей у процесі вивчення української літератури

На третьому етапі (2000 2003 рр.) здійснювалася дослідно-експериментальна робота щодо формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури; перевірка гіпотези дослідження, аналіз і узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи; впроваджувались методичні рекомендації щодо використання морального потенціалу української літератури у формуванні загальнолюдських моральних цінностей учнів старших класів.

Базою дослідження були загальноосвітня середня школа № 17 м.Словянська, загальноосвітня середня школа № 17 м.Дружківки та Олександрівська загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів Марїнського району Донецької області. На різних стадіях дослідження в експериментальній роботі брали участь 252 учні.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше науково обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови, які забезпечують успішність процесу формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників засобами української літератури; проаналізовано загальнолюдські моральні цінності, представлені в українській класичній літературі; подальшого розвитку набуло розкриття сутності морально-духовних цінностей особистості.

Практичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що теоретичні висновки та результати досліджень використовувались у навчальному процесі філологічного факультету Словянського державного педагогічного університету, під час педагогічної практики студентів, а також у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи №17 (довідка про впровадження №638 від 25.02.2003 р.) м.Словянськ, загальноосвітньої середньої школи №17 (довідка про впровадження №439 від 24.01.2003р.) м.Дружківки, в Олександрівській загальноосвітній школі Марїнського району (довідка про впровадження №327 від 15.02.2003.р.), у розробці тематики уроків, виховних заходів щодо формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників засобами української літератури.

Вірогідність і впровадження результатів дослідження. Основні результати дослідження викладено у доповідях на науково-практичних конференціях: на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції ”Поетика художнього тексту” (Київ Херсон, 1996 р.), Всеукраїнська наукова конференція ”Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) і виховання національно свідомої особистості” (Київ 1997р.), Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження Євгена Маланюка ”Євген Маланюк: Література, історіософія, культурологія” (Кіровоград 1997 р.), Всеукраїнська науково-методична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження Володимира Сосюри (Донецьк 1998 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція ”Проблеми освіти” (Київ Краматорськ, 2000 р.), Міжнародна конференція з проблем виховання молоді ”Мова і культура” (Київ 2002 р.), Всеукраїнська науково-методична конференція ”Громадянське виховання молоді засобами мови та літератури” (Полтава 2003 р.), Міжнародна конференція з проблем виховання молоді ”Мова і культура” (Київ 2003 р.), на звітних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів СДПУ (Словянськ, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 201, 2002, 2003 р.)

Особистий внесок автора в працях, що написані у співавторстві, полягає в розкритті змісту загальнолюдських моральних цінностей старшокласників при вивченні творчості Б.Грінченка, поетичних збірок Є.Маланюка, творчості О.Гончара, в методичних рекомендаціях учителям щодо формування загальнолюдських моральних цінностей у процесі вивчення української літератури, визначення тематичної і жанрової різноманітності засобів, методів і прийомів національного виховання особистості.

Публікації. Результати досліджень висвітлені у 18 публікаціях: із них 4 у співавторстві та 14 одноосібних, 16 надруковано у фахових виданнях.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, двох розділів із висновками до кожного, загальних висновків, списку використаних джерел, що містить 289 найменувань та 9 додатків. Основний зміст дисертації викладено на 170 сторінках, проілюстровано 7 малюнками, 17 таблицями. Повний обсяг роботи 195 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, визначено його предмет і мету, сформульовано гіпотезу та завдання, охарактеризовано методологічну основу дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичну та практичну значущість одержаних результатів, викладено відомості про вірогідність, апробацію та впровадження результатів дослідження.

У першому розділі ”Теоретичні питання формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників” викладено результати аналізу проблеми становлення людської особистості, її ціннісних орієнтації; проаналізовано літературні джерела з проблеми, що досліджується; визначено сутність поняття ”загальнолюдські моральні цінності”, ”морально-духовні цінності”, ”ціннісні орієнтації”, простежується динаміка дослідження цих категорій в інтерпретації відомих учених минулого і сьогодення; визначаються критерії та рівні моральної сформованості старшокласників.

Моральне виховання розглядається в педагогіці як цілісний процес, спрямований на формування у молоді моральної свідомості, моральних почуттів і моральної поведінки. Теоретичний аналіз проблеми формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників свідчить, що в основі ціннісних орієнтацій особистості втілені цілі і призначення людини, її ставлення до особистого життя, життя своєї родини, суспільства, нації, всього людства.

Поняття ”загальнолюдські моральні цінності”, ”ціннісна орієнтація” є ключовими для багатьох наук: філософії, соціології, психології, педагогіки. У філософському аспекті питання морального становлення особистості розглядається як універсалії, що фіксують найбільш загальні типи відносин між субєктами з приводу певних явищ, фактів, ідей і набувають у процесі оцінки позитивну чи негативну значущість (С.Анісімов, В.Тугаринов).

У 70-х роках ХХ століття зявився цілий ряд цікавих досліджень В.Галузинського, М.Євтуха, К.Леонтовича, Т.Мальковської, В.Сипченка, присвячених моральному вихованню особистості. Важливі дослідження педагогічної думки щодо формування загальнолюдських моральних цінностей у школярів засобами художньої літератури зроблені вченими: Н.Волошиною, Є.Квятковським, М.Стельмаховичем, Г.Шевченко, З.Шевченко. Результати наукових пошуків учених дозволили дійти висновку, що морально-духовні цінності старшокласника це сукупність таких ставлень до особистісно і суспільно значущих норм, правил, принципів поведінки, які забезпечують піднесення морально-етичних знань до рівня моральних поглядів, почуттів, потреб, мотивів, установок.

Відродження духовності підростаючого покоління покладається на фольклор, у якому відображено народні погляди на виховання, де загальнолюдські моральні цінності виражають ставлення особистості до соціальних ціностей, характеризують її здатність створити власну ієрархію цінностей у своїй свідомості, визначити стратегію поведінки, являють собою своєрідну форму моральних настанов і заповідей народу (Н.Бабич, Г.Довженюк).

Видатні діячі науки і культури (В.Винниченко, Б.Грінченко, Леся Українка, І.Франко) надавали першорядного значення проблемі виховання підростаючого покоління засобами художньої літератури.

Специфіка формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників полягає у реалізації людяності як критерію високоморальної особистості. Отже, процес морального виховання молодого покоління розглядається нами як система, що являє собою частину більш широкої системи формування загальнолюдських цінностей, української літератури як виду мистецтва слова і допомагає учням повніше осягти художній зміст, виявити конкретно-історичне та загальнолюдське значення зображеного письменником, формувати морально-етичні ідеали, підносити на вищий рівень культуру.

У ході наукового пошуку визначено, що успішність формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників залежить від створення педагогічних умов:

- визначення виховних можливостей української літератури та виділення катарсичного змісту духовної культури старшокласника, використання народознавчого матеріалу у навчально-виховному процесі та посилення морально-естетичної функції мистецтва слова;

- забезпечення логічного спрямування змісту, методів та організаційних форм української літератури на формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників.

З огляду на це було виділено чотири рівні, необхідних для формування моральної особистості старшокласника: егоцентричний рівень (прагнення лише до власної зручності, вигоди, престижу), групоцентричний рівень (сімя, нація, народ, клас), якщо інший до цієї групи не входить, то ці почуття на нього не поширюються, просоціональний або гуманістичний рівень (цей рівень характеризується внутрішньою спрямованістю на благо іншим, навіть особисто незнайомим, ”чужим”, ”далеким” людям), духовний рівень визначається субєктивними стосунками людини з безмежним, тобто ставлення до глобальних питань і сенсів життя.

Віддаючи належне непересічному значенню української літератури у формуванні загальнолюдських моральних цінностей учнів старших класів, ми водночас виходили з визнання переваг спільного підходу до засвоєння старшокласниками експериментальних класів моральних цінностей, які виступають найбільш дієвим чинником подолання бездуховності. Моральні пошуки й знахідки, співзвучні духові перебудови, знайшли своє відображення в таких творах, як ”Плаха” Ч.Айтматова, ”Собор” О.Гончара, ”Дикий Ангел” О.Коломійця, ”Чорнобильська мадонна” І.Драча, ”Казка про Дурила” В.Симоненка тощо. Художні твори втілюють у собі ті духовні прагнення, ті соціальні й моральні орієнтири, які стають провідними на сучасному етапі розвитку суспільства.

З огляду на важливість засвоєння загальнолюдських моральних цінностей старшокласниками у навчально-виховному процесі було підкреслено, що воно:

- забезпечує загальну спрямованість процесу засвоєння моральних цінностей художнього твору на реалізацію мети дослідження;

- створює додаткові джерела виховного впливу на особистість;

- урізноманітнює методи і форми роботи в процесі вивчення української літератури та в позаурочний час.

Дослідження теоретичних аспектів проблеми формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури створюють теоретико-методологічну базу для визначення й обґрунтування педагогічних умов формування ціннісних орієнтацій, розробки діагностичних і формуючих методик, досліджених у другому розділі дисертації.

У другому розділі ”Експериментальна перевірка умов формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників на матеріалі вивчення української літератури” представлено результати дослідної роботи, зміст і методи діагностики рівнів сформованості загальнолюдських моральних цінностей старшокласників, забезпечення єдності національних і загальнолюдських моральних цінностей, ступеню обізнаності учнів старших класів у сфері цінностей, розуміння їх сутності, визначення основних потреб їх духовного розвитку та стану їх реалізації в системі шкільної освіти.

Використання нетрадиційних форм і методів у процесі вивчення української літератури сприяли більш інтенсивному формуванню у старшокласників моральних понять та переконань. Залучення учнів старших класів до ситуацій самостійного вибору загальнолюдських моральних цінностей у сфері навчання давало змогу застосовувати елементи літературного пошуку, створення проблемних ситуацій.

Педагогічний експеримент здійснювався в умовах навчально-виховного процесу в школах м.Дружківки, м.Словянська та с.Олександрівки. Експериментальне дослідження було проведене у 9-х, 10-х та 11-х класах (загальна кількість 252 учні) загальноосвітньої школи №17 м.Словянська, загальноосвітньої школи №17 м.Дружківки та Олександрівської загальноосвітньої школи Марїнського району Донецької області.

Констатуючий експеримент передбачав виявлення загального рівня сформованості загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників, визначення ступеню обізнаності старшокласників із моральним змістом художніх творів. Вирішувалося це завдання методом діагностичних ситуацій, опитування та діалогів.

Фоновий матеріал було отримано шляхом опитування учнів старших класів за методикою В.Асєєва. Використання даної методики дозволило виявити порівняльну значущість тієї чи іншої цінності для респондентів. Аналіз ціннісних позицій за їх значенням для осіб було здійснено методом рангування. Отримані відомості дають підставу стверджувати, що учні надають перевагу матеріальній забезпеченості та побуту (89,7%, 1 рангове місце), особистій незалежності (78,3%, 2 рангове місце), відпочинку та розвагам (74,7%, 3 рангове місце), гарному одягу (72,3%, 4 рангове місце), успіхові в осіб протилежної статі (70,9%, 5 рангове місце), досягненню слави (66,5%, 6 рангове місце) тощо. Про низький рівень орієнтації більшості респондентів на загальнолюдські моральні цінності свідчить той факт, що збереження навколишнього середовища, його благоустрій знаходиться на 14 ранговому місці (39,4%), впевненість у кращому майбутньому на 18 ранговому місці (29,3%), турбота про щастя інших людей на 21 місці (24,2%), суспільно корисна робота на 22 місці (21,2%).

Результати показали, що уявлення про загальнолюдські моральні цінності української літератури носять поверховий, епізодичний характер, знання неточні, допускаються помилки у відповідях.

Оцінка експериментальних даних здійснювалася за критеріями: повнота відповіді, глибина знань, емоційне сприйняття загальнолюдської проблематики твору та його вплив на почуття та стан старшокласників; здатність до саморегуляції вчинків, дій і поведінки. З урахуванням розбіжностей морального розвитку особистості нами визначено чотири рівні сформованості старшокласників (високий, достатньо високий, середній та низький).

Отже, констатуючий експеримент свідчить про недостатню увагу щодо формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників у процесі вивчення української літератури та є підґрунтям для висновку про необхідність визначення і створення певних педагогічних умов як основи успішності формування ціннісних орієнтацій учнів старших класів.

Формуючий експеримент здійснювався відповідно до технології, в основу якої покладено організаційно-педагогічну модель формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників, що включала виховання соціально-громадянської (любов до землі, патріотизм), морально-етичної (любов і повага до жінки, культ батьків), духовної (духовність, особистісність, релігійність), емоційної культури (емоційність, ліризм, шляхетність). Структуру моделі складали три взаємоповязані змістовні компоненти в певній логіці та послідовності їх реалізації: від сприйняття інформації, через її інтерпретацію до активної, творчої, моральної та пізнавальної діяльності.

Кожен рівень складає певну групу старшокласників, які брали участь у підготовці і проведенні різноманітних заходів, проявляли творчість, ініціативу і самостійність. У роботі з учнями, що мали низький початковий рівень, надавали  увагу розширенню їхніх знань про загальнолюдські моральні цінності та відпрацюванню практичних навичок і вмінь гуманної поведінки. В учнів із середнім рівнем цілеспрямовано формували уявлення про загальнолюдські моральні цінності як компонент зовнішньої та внутрішньої краси людини. В учнів з достатньо високим рівнем розвивали альтруїстичні почуття.

Такий комплексний підхід до формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників дозволив зацікавити їх корисними порадами стосовно успішного розвитку особистості у сучасному суспільстві, викликати моральне задоволення від прочитання художньої літератури.

Згідно з гіпотезою дослідження, формування загальнолюдських моральних цінностей має катарсичну основу. Можна припустити, що всім загальнолюдським у собі люди зобовязані духовному катарсису. Тут виявляється двояка діалектична залежність зазначених явищ. Саме через катарсис соціальні субєкти засвоюють загальнолюдський ціннісний досвід, а завдяки діяльності та спілкуванню вони здатні переживати духовне очищення, ускладнення й піднесення.

Катарсичний зміст у прогресі духовної культури полягає в тому, що він розвиває творчу діяльність суспільства, збагачує її новими гуманістичними ідеями, сприяє подальшому більш глибокому пізнанню світу, його позитивним змінам з метою створення найсприятливіших умов для розширення свободи людини, її гармонійного розвитку, щастя. Через катарсичні стани задовольняється потреба в ”ціннісному насиченні” особистості.

Відповідно до запропонованої  нами експериментальної програми, процес формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників складається з трьох етапів, а саме:

І етап інформаційно-пізнавальний, учні 9-х класів адаптуються до умов навчання в старшій ланці. У них розвивається прагнення до активної громадської діяльності, духовно насиченого життя старшокласника. Морально-духовне виховання повязане із самовдосконаленням своєї особистості. Відбувається накопичення системи знань про загальнолюдські моральні цінності та усвідомлення їхньої значущості.

ІІ етап формуючий, коли учні 10-х класів через позитивні душевні якості на основі засвоєних літературних знань (конструктивних думок, вищих почуттів, виховання доброї волі) та очищення і звільнення від егоїзму, себелюбства, агресивності, пристрастей, поганих звичок, негативних руйнуючих думок створюють власну систему ціннісних орієнтацій.

ІІІ етап перевірка ефективності засобів педагогічного впливу на учнів 11-х класів. На цьому етапі особливо важливим є усвідомлення старшокласниками активної життєвої позиції, активного способу життя, гуманізму, духовності, творчого мислення і встановлення міжособистісних взаємин.

Експеримент здійснювався відповідно до закономірностей духовного розвитку старшокласників із використанням прийомів і засобів формування загальнолюдських моральних цінностей у процесі вивчення української літератури, спрямування старшокласників на підготовку їх до життя в новому соціумі та надання їм максимальних можливостей для розвитку морально-духовних потреб.

Зміст експериментальної роботи визначала діяльність учнів і вчителів за такими напрямами:

•диференційований підхід до засвоєння старшокласниками загальнолюдських моральних цінностей у процесі вивчення української літератури, що дозволяє розширити освітньо-виховний простір формування етичних імперативів життєдіяльності;

• систематичне залучення учнів старших класів до виконання колективних творчих справ, що збагачують їхній моральний досвід. Це дає підстави для формування ціннісних орієнтацій вищого рівня розвитку;

• методичне забезпечення педагогічного процесу, який включає різні засоби інтегративного підходу до формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників. Сюди належать уроки-конференції, бінарні уроки, урок-диспут тощо.

Формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників забезпечувалося такими методами, як:

* метод активного навчання, що сприяє розвитку навичок критичного мислення й аналізу, спричиняє зміну установок загальнолюдських моральних цінностей старшокласників;

* метод бесіди та його похідні (розповідь, пояснення, лекція, дискусія, диспут, діалог, обмін думками, схрещення підходів і позицій щодо зафіксованих у традиціях моральних засад та ідеалів), що зачіпає почуття учнів, активізує навчально-виховний процес, сприяє формуванню чітких моральних переконань, які потім стануть мотивами їхньої поведінки.

У ході дослідження широко використовувався метод сугестії, при якому виявлявся вплив узагальненої думки, поглядів, почуттів, виражених у традиційній народній моралі. Виявлено, що українська література дає багато прикладів справжньої дружби і кохання, які окрилюють молодь, збагачують життя юнаків і дівчат, облагороджують їхню поведінку. ”Приміряння” до образів літературних героїв розкриває погляди учнів на моральні якості персонажів, бажання в чомусь досягти їхнього рівня;

* при вивченні рівнів моральної переконаності в основу було покладено методику, запропоновану О.Вишневським, за якою старшокласники повинні  уміти відстоювати й захищати свої ідеї, позиції, принципи загальнолюдської моралі.

Моральне виховання вирішує такі завдання, як формування моральних понять, суджень, почуттів і переконань, навичок і звичок поведінки, що відповідають нормам суспільства.

У процесі навчально-виховної роботи нами було визначено систему форм, методів і засобів навчання та виховання, спрямованих на формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників загальноосвітньої школи:

• бесіди, зустрічі з письменниками рідного краю;

•серія диспутів на актуальні історично-літературні та морально-етичні теми;

•організація літературних конференцій із питань моралі;

•конкурси, вікторини на літературні теми;

•впровадження програми, направленої на самовдосконалення особистості ”Кожна людина цікава і цінна”;

•діяльність шкільної театральної студії (для виконання окремих інсценізацій уривків творів у процесі вивчення української літератури).

Система роботи щодо формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників шляхом включення їх у пізнавальну та творчу діяльність сприяли інтеріоризації цінностей, їх глибокому осмисленню й активному використанню у повсякденному житті, розвязанню світоглядних і пізнавальних проблем, орієнтації в культурному просторі.

У процесі аналізу результатів формуючого експерименту ми одержали обєктивну картину моральної сформованості та утвердження принципів вселюдської моралі. Проведені нами спостереження, анкетування, бесіди з респондентами, творчі завдання, тестування дали змогу зіставити показники визначених критеріїв і дозволили зробити висновки про ефективність застосування нетрадиційних форм роботи у процесі вивчення української літератури. У відповідях старшокласників відчувалося розуміння глибоких людських почуттів, проникнення у внутрішній світ літературних героїв і реальних людей, шанобливе ставлення до традицій і обрядів свого народу. У порівнянні з контрольними групами учні експериментальних класів продемонстрували свою здатність до моральної оцінки, судження, переосмислення ієрархії загальнолюдських моральних цінностей через вдумливе і якісне прочитання художніх творів.

У цілому дослідження показало, що в тих класах, де проводилась  цілеспрямована систематична робота щодо формування загальнолюдських моральних цінностей учнів старших класів, спостерігалася тенденція на підвищення рівня сформованості ціннісних орієнтацій і збільшення кількості учнів високого та достатньо високого рівнів.

Порівняння даних таблиці підтверджує гіпотезу про те, що формування загальнолюдських моральних цінностей особистості можна істотно поліпшити шляхом єдності та співпраці учителів і учнів протягом всього навчально-виховного процесу, зокрема на уроках української літератури, використовуючи нестандартні та новітні форми й методи роботи, забезпечуючи спеціально організований одночасний вплив на всі сфери духовної життєдіяльності учня.

Таблиця

Розподіл учнів за групами сформованості моральних якостей, %Наслідки дослідно-експериментальної роботи розглядаються як своєрідне наближення до кінцевого результату. Ми виходили з того, що педагогічна діяльність, особливо духовна, це та сфера, до якої неможливо застосувати тільки числові дані, що відбивають якісні ознаки моральних цінностей. Вони, як правило, не піддаються прямій формалізації. Необхідно зазначити, що в результаті експериментальної роботи відбулося не лише очікуване покращення за визначеними нами критеріями, а, що головне, зазнавали змін мотиви навчання, підвищувався рівень самосвідомості, зростала загальна активність старшокласників, значно підвищувався їх інтерес до основних громадських, національних, сімейних та вселюдських цінностей, збільшувалася кількість поняттєвих формулювань, оригінальних думок.

У процесі розвязання поставлених завдань ми дійшли таких висновків:

1. Теоретично обґрунтовано у дослідженні проблеми загальнолюдських моральних цінностей у філософській, психологічній та педагогічній літературі; ціннісні орієнтації особистості як обєкт дослідження в українській літературі. Аналіз літератури показує стійкий інтерес до цієї проблеми з боку методистів та педагогів.

Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє стверджувати, що формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників являє собою динамічну властивість, яку визначали за такими показниками: знання учнів про загальнолюдські моральні цінності; вміння виражати свої емоції під час вивчення літературних творів; співчувати і співпереживати героям твору; мотивувати гуманність вчинків окремих представників літературних творів з позиції загальнолюдських моральних цінностей.

2. Розкрито сутність загальнолюдських моральних цінностей як складного особистісного утворення. Виявлено три важливих аспекти формування загальнолюдських моральних цінностей:

- формування багатогранної ціннісної орієнтації, що відповідає етапу суспільно-економічного розвитку суспільства;

- формування у школярів випереджаючої ціннісної орієнтації, спрямованої на ідеали, соціальні цінності суспільства на основі вироблених принципів світосприймання;

- формування у школярів старших класів принципів вселюдської моралі, які сприяють засвоєнню загальнолюдських моральних цінностей і, перш за все, різних видів діяльності в процесі навчання.

3. Обґрунтувано й перевірено педагогічні умови формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників, технологію реалізації цих цінностей у повсякденному житті.

4. Аналіз результатів експериментальної роботи доводить, що:

а) педагогічними умовами підвищення ефективності процесу формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників поряд з іншими є: демократизація та гуманізація всього навчально-виховного процесу; забезпечення ініціативності, самостійності й оновлення форм і методів навчального процесу; насичення діяльності школярів емоційно-позитивними переживаннями;

б) формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників потребує системних заходів, удосконалень у спільній діяльності вчителя та учнів, розуміння старшокласниками ролі й місця духовності в їхній подальшій життєдіяльності;

в) використання різноманітних вправ, рольових ігор, диспутів, вікторин, тестування для розвитку спостережливості, уважності, толерантності, правильного сприймання експресії у людей, рефлексії і перцепції;

г) виявлено й експериментально обґрунтовано моральний аспект переорієнтації громадянської свідомості, докорінного переосмислення всієї діяльності особистості, що передбачає глибоке й творче усвідомлення кожним учнем значення формування у собі моральних якостей на основі використання духовних цінностей українського народу, зокрема його звичаїв, традицій, художньої літератури.

5. Розроблена і теоретично обґрунтована модель ідеальної особистості, яка передбачала розкриття учнями власного досвіду поведінки та їхнє ставлення до вчинків літературних героїв; визначені основні потреби розвитку учнів старших класів і приблизний стан їх задоволення в системі шкільної освіти: духовний, моральний, фізичний розвиток, розвиток інтуїції та емоційної культури.

6. Дослідницькі завдання, орієнтовані на формування у старшокласників моральної культури, насамперед передбачають добір творів української літератури, які дають можливість оволодіти певною сумою знань про загальнолюдські моральні цінності. При цьому доцільно дотримуватися таких основних критеріїв добору літературних творів, як: висока художня цінність, цікавість змісту, актуальність, обєктивність висвітлення літературного процесу, доступність відповідно до вікових особливостей, насиченість морально-етичним змістом.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Роль мови у вихованні учнів і студентів // Високі технології виховання       / Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 29-31 травня 1995 р. , ч.2. Харків, 1995. С.198-199 (у співавторстві з Р.Ф.Суровцевою).

2. Не вмирає душа наша  //Традиції виховання у світовій народній педагогіці / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 6-8 червня 1995 р. м. Рівне / За ред. П.Р.Ігнатенка. В 2-х ч. Рівне, 1995.-ч.1.С.23-25. 204с.

3. Образ рідного слова у мовному вихованні молоді //Психолого-педагогічні фактори підвищення професійної майстерності вчителя-вихователя: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 листопада 1995 р. /Ред. кол. О.А.Дубасенюк /відп. ред. та ін. Житомир: ЖДПІ, 1995. С. 232-235 328с.

4. Психологічне вмотивування проблеми самотності та беззахисності людини в оповіданнях Бориса Грінченка  // Грінченкознавчі студії: Тези виступів на науковій конференції молодих вчених і студентів / За ред. О.І.Неживого. Красний Луч, МКП ”Преса”, 1995. С.8-9. (у співавторстві з Р.Ф.Суровцевою).

5. Гама світосприймання поезій Василя Стуса // Всеукраїнська науково-теоретична конференція “Поетика художнього тексту” / Матеріали доповідей і повідомлень. Київ-Херсон, 1996. С.259-261.

6. Тематична і жанрова різноманітність засобів, методів і прийомів національного виховання  // Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) і виховання національно свідомої особистості / Наукові доповіді Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 1997. С.312-316 (у співавторстві з Р.Ф.Суровцевою).

7. Поетика збірок “Стилет і Стилос”, ”Гербарій” Євгена Маланюка  // Євген Маланюк: Література Історіософія Культурологія / Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Євгена Маланюка 14-15 травня 1997 р.-ч.1 /За ред. Г.Д.Клочека, Кіровоград: КДПУ.- 1997.- С.9-12. 108с.(у співавторстві з Р.Ф.Суровцевою).

8. Мова ключ до національного самоусвідомлення українців // Гуманізація навчально-виховного процесу. /Науково-методичний збірник (Випуск ІІ)./ За заг.ред. Легенького Г.І. та Сипченка В.І. Словянськ: ІЗМН СДПІ, 1997. С.125-129. 185с.

9. Проблема єдності національного і загальнолюдського, духовності народу та людської особистості в повісті О.Гончара ”Бригантина”  //Олесь Гончар і шістдесятництво. / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження Олеся Гончара 21-22 квітня 1998р./ Відп. ред. Н.І.Заверталюк. Дніпропетровськ, вид-во ”Навчальна книга”, 1998. С.63-65 160с.(у співавторстві з Р.Ф.Суровцевою).

10. Формування загальнолюдських цінностей у школярів засобами народної пісні // Гуманізація навчально-виховного процесу / Науково-методичний збірник (Випуск VІ) / За заг. ред. Легенького Г.І. та Сипченка В.І. Словянськ: ІЗМН СДПІ, 1999 С.216-221. 349с.

11. Основні напрямки морального становлення особистості школярів            //Теоретичні і практичні проблеми україністики / Збірник статей на пошану професора В.Т.Горбачука /За ред. докт. філ. наук., проф. К.Г.Городенської. Словянськ: СДПІ, 2000 С.137-141. 157с.

12. Загальнолюдське у формуванні світогляду школярів  // Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі / Наукові праці міжнародної науково-практичної конференції (27-29 вересня 1999р)  /Відп. ред. докт. пед. наук, проф. Євтух М.Б. та к.п.н., доц. Сипченко В.І. Словянськ, 1999 С.118-120 220с.

13. Загальнолюдські й національні морально-духовні цінності як основа формування особистості  // Проблеми освіти: Науково-методичний зб. /Гол. ред. В.О.Зайчук К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2000. Вип.20. С.193-201. 341с.

14. Функціональна семантика власних імен людей при вивченні художніх творів в школі як засіб формування загальнолюдських цінностей  // Гуманізація навчально-виховного процесу / Науково-методичний збірник (Випуск Х) /За заг. ред. Г.І.Легенького та В.І.Сипченка. Словянськ: Видавничий центр СДПІ, 2000. С.107-110 169с.

15. Формування загальнолюдських цінностей у школярів засобами української літератури  // Актуальні проблеми економіко-гуманітарного розвитку України на межі тисячоліть /Зб. наукових праць / Ред.кол.: Гавришко А.С. (відп. ред.) та ін. Краматорськ: КЕГІ, 2001. С.190-196. 335с.

16. Формування загальнолюдських цінностей одне з найважливіших соціально-педагогічних проблем у сучасному суспільстві  // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии / Научно-методический сборник (Выпуск Х. Часть 2) /Отв. ред. В.А.Глущенко Славянск: СГПУ, 2002. С.197-204. 228с.

17. Мова як засіб формування загальнолюдських цінностей школярів у навчально-виховному процесі  // Мова і культура /Наукове видання, серія ”Філологія” (Випуск V, т.5) /Проблеми гуманізації навчання і культурологічний підхід до методики викладання мови і літератури / Гол. ред.Д.С.Бураго Видавничий Дім Дмитра Бураго, К.: 2002. С.37- 40. 338с.

18. Провідні напрямки формування духовності учнів на уроках української літератури //Громадянське виховання молоді засобами мови та літератури /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 лютого  2003 року) / Гол. ред. докт. іст.н., член-кор. АПН України Пащенко В.О. та ін. Полтава, 2003. С.177-182. 380с.

Анотація

Бондаренко Г.І. Формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 теорія і методика виховання.   Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, Луганськ, 2004.

Досліджується процес формування загальнолюдських моральних цінностей учнів старших класів в процесі вивчення української літератури. На основі  аналізу філософської, психологічної та педагогічної літератури розкрито наукові підходи до формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників, визначено їх сутність, структуру, критерії та рівні сформованості. Розроблено та апробовано технологію методологічного забезпечення процесу формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників на уроках української літератури. Висвітлюються етико-педагогічні та морально-духовні засади формування моральної культури учнів у процесі вивчення української літератури, запропоновано систему форм, методів та засобів формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників. Результатами експериментальної роботи підтверджено ефективність застосування новітніх форм у процесі вивчення української літератури.  Дослідженням доведено важливість творчої взаємодії між учителями та учнями при вивченні української літератури в загальноосвітній школі.

Ключові слова: українська література, загальнолюдські моральні цінності, духовна культура, ціннісні орієнтації, моральність, народні традиції, взаємодія учителів і учнів.

Аннотация

Бондаренко Г.И. Формирование общечеловеческих моральных ценностей старшеклассников в процессе изучения украинской литературы. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.07 теория и методика воспитания.   Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля, Луганск, 2004.

В диссертации исследованы проблемы формирования общечеловеческих нравственных ценностей учащихся старших классов в процессе изучения украинской литературы. Освещаются этико-педагогические основы, а также пути и средства формирования нравственной культуры старшеклассников в процессе изучения украинской литературы.

В теоретическом анализе работы раскрыты историко-методологические аспекты общечеловеческих ценностей, дан анализ современного состояния морального воспитания старшеклассников, выявлена сущность понятий общечеловеческие моральные ценности, морально-духовные ценности, ценностные ориентации, определены содержание и методы диагностики уровней формирования морально-ценностных ориентаций учащихся.

Автором рассматривается педагогический процесс как целенаправленное воздействие педагога и старшеклассника, в ходе которого формируется система социально ценностных установок, взглядов и убеждений личности; всестороннее развитие творческой личности, готовой к общественно-трудовой жизненной деятельности.

Актуальность исследования обусловлена общими тенденциями развития духовной сферы общественной жизни, личностей со стойкими морально-этическими принципами и стремлениями к духовному самосовершенствованию.

В работе уточнены характеристики понятий ”общечеловеческие нравственные ценности”, ”духовная культура”, ”нравственность”, ”народные традиции”. Проанализированы психолого-педагогические взгляды на общечеловеческие ценности, в результате чего нравственность рассматривается как специфическая форма самореализации личности, связанная с ее сознанием, ощущением, мировоззрением.

Доказано, что на процесс формирования общечеловеческих нравственных ценностей старшеклассников в процессе изучения украинской литературы влияет целый ряд факторов: отношение к учащемуся на уроках, ценностные ориентации как учителя, так и школьника, методы нравственного воспитания, народные традиции и обряды. В диссертации рассматривается роль традиций и обрядов в развитии нравственной культуры учащихся старших классов при изучении украинской литературы.

Для обеспечения эффективности процесса формирования общечеловеческих нравственных ценностей в учащихся старших классов разработана технология влияния учителей и сверстников на уроках украинской литературы, разработаны и предложены новые методы, средства и приемы по формированию ценностных ориентаций у старшеклассников. Автором разработана система уроков украинской  литературы, которая способствует усвоению учащимися моральных ценностей в процессе обучения.

Теоретическое изучение проблемы, анализ результатов экспериментальной работы свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения всех условий, которые влияют на формирование общечеловеческих нравственных ценностей старшеклассников в процессе изучения украинской литературы.

Ключевые слова: украинская литература, общечеловеческие нравственные ценности, духовная культура, ценностные ориентации, нравственность, народные традиции, взаимодействия учителей и учащихся.

Annotation

Bondarenko  G.I.    Human moral  values forminq  of  senior students  in  the process  of  the  Ukrainian  literature  studyinq. TypeÜscript.

Dissertation  for  the  deqree  of  Candidate  of  Pedaqoqical  Sciences,  specialiti  13.00.07. theory  and  methodoloqy  of  education. East-Ukrainian Nazional University named after Dal V., Luqansk, 2004.

The  question  researched  is  the  process  of  forminq  human  moral  values  of  senior  students  at  the  Ukrainian  Literature  classes.  The  analysis  of  philosophical,  psycholoqical  and  pedaqoqical  literature  shows  scientific  approaches  to  the  forminq  of  human  moral  values  of  senior  students,  determines  their  nature,  structure,  criteria  and  levels  of  formation.  Technoloqy  of  methodoloqical  providinq  of  human  moral  values  forminq  process  of  senior  students  at  the  Ukrainian  Literature  classes  is  worked  out  and  tested.  The  work  deals  with  ethic  and  spiritual  qrounds  of  forminq  moral  culture  of  students  in  the  process  of  the  Ukrainian  literature  studyinq,  we  suqqest   the  system  of  forms,  methods  and  ways  of  forminq  human  moral  values  of  senior  students.  The  results  of  the  experimental  work  confirm  the  efficiency  of  application  of  updated  forms  in  the  Ukrainian  Literature  classes.  In  the  research  process  it  was  proved  the  importance  of  creative  interaction  between  teachers  and  students  while  studyinq  the  Ukrainian  literature  in  the  comprehensive  school.

Key  words:  Ukrainian  literature,  human  moral  values,  spiritual  culture,  morality,  folkÜtraditions,  interaction  of  teachers  and  students.  


Страница: 1  Страница: 2 

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины