Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури 2004 года.
Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Г.І. Бондаренко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2004. — 20 с. — укp.
Аннотация: Визначено сутність, структуру, критерії та рівні сформованості морально-духовних цінностей особистості. Вперше науково обгрунтовано та експериментально досліджено педагогічні умови, що забезпечують успішність процесу формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників засобами української літератури. Розроблено та апробовано технологію його методологічного забезпечення. Висвітлено етико-педагогічні та духовні засади розвитку моральної культури учнів у процесі вивчення української літератури. Запропоновано систему нових форм, методів та засобів формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників, експериментально підтверджено ефективність їх застосування. Доведено важливе значення творчої взаємодії учителя та учнів під час вивчення української літератури у загальноосвітній школі.

Текст работы:

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯБОНДАРЕНКО Галина Іванівна

УДК  37.017.92+82.0(07) (477)ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


13.00.07 теорія і методика вихованняАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук


м. Луганськ 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Словянському державному педагогічному університеті,

Міністерство освіти і науки України.Науковий керівник:        кандидат педагогічних наук, професор

Сипченко Валерій Іванович,

Словянський державний педагогічний

університет, завідувач кафедри педагогіки.


Офіційні опоненти:      доктор педагогічних наук, професор

                                          Золотухіна Світлана Трохимівна,

                                         Харківський національний педагогічний

                                          університет ім. Г.С.Сковороди,

                                          завідувачка кафедри загальної педагогіки;

                                        

                                         кандидат педагогічних наук, доцент

                                         Зеленов Євген Анатолійович,

                                         Східноукраїнський національний університет

                                          імені Володимира Даля,

                                          доцент кафедри педагогікиПровідна установа:     Полтавський державний педагогічний університет

                                         імені В.Г.Короленка, кафедра педагогіки,

                                         Міністерство освіти і науки України, м.ПолтаваЗахист відбудеться “_22_ “ _грудня_ 2004 р. о _1500_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29. 051. 06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. Луганськ,
кв. Молодіжний, 20-а.

З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034, м.Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а.Автореферат розісланий “ 20 ”  листопада 2004 року.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради                                         Андрющук А.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Запорукою успішної розбудови української держави, подолання загальної кризи в суспільстві є духовне відродження народу. Майбутнє ж української нації залежить від змісту моральних цінностей, які закладаються в серця молодих людей, і від того, якою мірою духовність стане основою їхнього життя.

Вітчизняна освіта, орієнтуючись на поглиблення психологічних основ виховання молоді, вимагає від учених не лише досконалого теоретичного вивчення проблеми, а й розробки необхідних методичних матеріалів, програм, технологій, які нададуть можливість педагогам підвищити ефективність виховної роботи із старшокласниками.

В усі часи людство хвилював стан духовності окремої індивідуальності і суспільства в цілому. Саме піднесення духовності особистості стає необхідною умовою формування людини нової доби, людини ХХІ століття, від якої певною мірою залежить майбутня доля держави. Йдеться про морально-духовні орієнтації, що виступають як провідні в навчально-виховному процесі сучасної школи. Україні потрібна нова, національно свідома, з розвиненою державною гідністю еліта, яка досягла б високого становища власним талантом і інтелектом.

У процесі виховання проблема формування загальнолюдських моральних цінностей залишається однією з найактуальніших у педагогічній науці та шкільній практиці. Водночас формування загальнолюдських моральних цінностей учнів старших класів в умовах глибоких соціально-економічних змін в Україні наштовхується на значні труднощі. Оскільки сьогодні існує загроза обмеженості свідомості, девальвація морально-духовних цінностей, то виникає необхідність говорити про дефіцит моральної культури та потребу в створенні умов, які б сприяли розвитку загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників в процесі вивчення української літератури.

Оновлення освітньої системи, її демократизація вимагають підвищення уваги до пошуку нових шляхів удосконалення виховання учнівської молоді. У Законі ”Про освіту”, у національній програмі ”Освіта” (Україна ХХІ ст.) та в Національній доктрині розвитку освіти Україна ХХІ ст. визначено основні тенденції формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників при вирішенні гострих проблем сучасності.

Проблема формування загальнолюдських моральних цінностей особистості є ключовою для всіх наук про людину: філософії, історії, соціології, права, культурології, психології, педагогіки. У філософській літературі (С.Анісімов, М.Бердяєв, В.Кувалкін) проблему загальної моральної культури підростаючого покоління розглядають на рівні сутнісних сил людини, що здійснює регулятивну функцію її поведінки. В основу соціологічного підходу до ціннісних орієнтацій (І.Кона, К.Леонтовича, В.Свідерського) покладена трактовка ціннісних орієнтацій як найважливіших регуляторів суспільної поведінки. Психологи (Б.Ананьєв, І.Бех, М.Боришевський, В.Мясищев, Б.Теплов) розглядають загальнолюдські моральні цінності як елементи внутрішньої психологічної структури особистості, що визначають стратегічну мету індивіда. Педагоги (Є.Бондаревська, А.Глущенко, М.Євтух, Є.Зеленов, С.Золотухіна, О.Сухомлинська, Г.Шевченко) зазначають, що загальнолюдські моральні цінності є провідним механізмом впливу на особистість та її поведінку, вказують на шляхи реалізації духовно-морального потенціалу. Методисти та літературознавці (Н.Волошина, Є.Квятковський, О.Мазуркевич, Є.Пасічник, М.Стельмахович, З.Шевченко) досліджували процес формування особистості, куди, звичайно, входить і формування загальнолюдських моральних цінностей під час вивчення різних дисциплін.

Моральну культуру особистості як педагогічну проблему розглядав В.Сухомлинський. Останнім часом цю проблему досліджували В.Асєєв, І.Бекешкіна, А.Бойко, З.Васильєва, А.Горохович, В.Заслуженюк, В.Сипченко.

У ході дослідження ми спиралися на творчу спадщину з питань морального виховання Г.Сковороди, Г.Ващенка, А.Макаренка, С.Русової, В.Сухомлинського, К.Ушинського, Д.Чижевського.

Ряд учених (Ю.Бондаренко, Т.Буженко, Л.Ващенко, Ж.Клименко, Г.Литвиненко, Т.Полозова, М.Рибникова) визначають художню літературу як ефективний засіб морального виховання школярів.

Практичний інтерес у плані розвязання зазначеної проблеми представляють праці, в яких формування загальнолюдських моральних цінностей повязують з використанням етнічно акцентованих засобів впливу. Роль народних традицій у формуванні загальнолюдських моральних цінностей підростаючого покоління відображена у працях А.Бойко, О.Воропая, Н.Заячківської, Г.Лозко, М.Поповича, І.Суханова. На виховні можливості комплексного впливу засобів народної педагогіки вказували З.Васильцова, Г.Васянович, М.Стельмахович.

Проблема формування духовних потреб особистості активно розроблялася відомими зарубіжними філософами, психологами та педагогами Д.Карнегі, Я.Корчаком, А.Маслоу, Е.Фроммом, С.Франком, К.Юнгом. Ці автори досліджували духовну та психологічну сутність феномена людини, основи її морального буття, етики взаємовідносин між людьми.

Одним із засобів формування загальнолюдських моральних цінностей виступає художня література, до питань використання морального потенціалу різних жанрів якої виявляють інтерес багато сучасних учених (Р.Брандесов, Н.Волошина, Л.Воловець, Л.Донських, Є.Квятковський, Н.Михайлова, В.Неділько, Є.Пасічник тощо).

Принципи моралі дають соціальну орієнтацію особи, формують у загальному вигляді моральні вимоги, стратегію моральної поведінки, своєрідну програму її соціальної активності. У школі в процесі вивчення української літератури створюються певні психологічні передумови, що виявляються у здатності учня, особливо старшокласника, заглиблюватися в себе, подумки ставити себе на місце іншого, аналізувати і пояснювати поведінку в різних конфліктних ситуаціях, створювати відносно стійкий образ ”Я”. Література як вид мистецтва підсилює моральні переживання, вона є важливим фактором формування моральної культури учня. Перші кроки щодо виховного впливу української літератури на особистість вже зроблено вченими.

Що ж до формування загальнолюдських моральних цінностей учнів старших класів в процесі вивчення української літератури, то це питання ще не знайшло належного відображення в наукових працях. В існуючих дослідженнях недостатньо виявлені навчально-педагогічні умови, що забезпечують результативність формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури.

Виявлене протиріччя між соціальними вимогами суспільства, потребами самої особистості та актуальністю проблеми формування загальнолюдських моральних цінностей у старшокласників, а також недостатня її наукова розробка  зумовили вибір теми нашого дослідження: ”Формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури”.

Звязок роботи з науковими програмами, планами та темами.

Дисертаційне дослідження входить до комплексної програми досліджень Словянського державного педагогічного університету ”Гуманізація навчально-виховного процесу” (пр. №9 засідання вченої ради СДПІ від 28.12.1995 р.). Згідно цього плану автором здійснювалося дослідження проблеми формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників в процесі вивчення української літератури.

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Словянського державного педагогічного університету (протокол № 1 від 30.08.2003 року) і зареєстровано Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології АПН України (протокол № 8 від 28.10.2003 року).

Обєкт дослідження процес формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників засобами української літератури.

Предмет дослідження педагогічні умови еф