Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: "Слово о полку Ігоревім" і Новгород-Сіверщина 2003 года.
Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.С. Воїнов; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — укp.
Аннотация: Проаналізовано історичні зв'язки літопису "Слово о полку Ігоревім" з Новгород-Сіверщиною, літературні та культурні традиції регіону, мову видатної літературної пам'ятки. Уперше досліджено топонімічні паралелі до лексики "Слова о полку Ігоревім", що існують в даному регіоні. Виконано цілісний історіографічний аналіз перекладів, переспівів, досліджень, літературних ремінісценцій "Слова", створених літераторами Новгород-Сіверщини. На підставі аналізу характерних особливостей мови регіону та існуючих на її території топонімів зроблено висновок про новгород-сіверське походження "Слова о полку Ігоревім" і його автора, про значний внесок літераторів до вивчення та популяризації даної пам'ятки.

Текст работы:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ім. Т.Г.ШЕВЧЕНКА
Воїнов Святослав Святославович

                                                                                           

                                                                                                                      УДК 821. 161. 2 04

СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ

І НОВГОРОД-СІВЕРЩИНА
10.01.01 українська література
Автореферат                                                                                                                                       дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Київ 2003


Дисертацією є рукопис                                                                                                                                 

        Робота виконана у відділі давньої та класичної української літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.                                                                                                        

Науковий керівник:      доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент   НАН України

                                       МИШАНИЧ Олекса Васильович,

                                       завідувач відділу давньої та класичної української літератури Інституту 

                                       літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.


Офіційні опоненти:    доктор філологічних наук, професор

                                      КОРПАНЮК Микола Павлович,

                                      професор кафедри української та зарубіжної  літератури Переяслав- 

                                      Хмельницького державного педагогічного університету                                  

                                      імені Григорія Сковороди;

                                      кандидат філологічних наук, доцент 

                                      САВЧЕНКО Ірина Віталіївна,

                                      доцент кафедри української літератури Національного педагогічного       

                                      університету імені М.П.Драгоманова.


Провідна установа:     Дрогобицький державний педагогічний  університет ім. І.Я.Франка, кафедра 

                                      української літератури,Міністерство освіти і науки України, м. Дрогобич.


        Захист відбудеться „ 8 ” грудня 2003 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України  (01001,  м. Київ-1, вул. М. Грушевського, 4).

        З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).

               Автореферат розісланий “7” листопада 2003 р.

              Вчений секретар

              спеціалізованої вченої ради                                          Г.М. Нога


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

        Актуальність теми. Місце і значення Слова о полку Ігоревім в світовій культурі загальновідоме. Пройшовши крізь віки, воно вплинуло на цілий ряд давньоруських літературних памяток, а після першопублікації 1800 року  отримало друге життя, ставши джерелом творчого натхнення для численних літераторів, істориків, представників культури, справляючи значний вплив на літературний та культурний процес не лише в словянському середовищі, а й далеко за його межами.

        Враховуючи, що духовна спадщина Слова о полку Ігоревім створювалася впродовж століть, а процес його наукового дослідження триває вже 200 років, важливо нарешті осмислити цю памятку в контексті розвитку літератури, культури і мови українського народу, підвести підсумки у її вивченні і популяризації, тим більше, що вона надихає своїми чарами багатьох українських письменників від часів Івана Котляревського до наших днів.

        Тому актуальним є проведення низки регіональних досліджень, які можуть в найбільш повній мірі виявити і узагальнити різноманітні приклади впливу Слова на творчість літераторів, митців, на культурне життя окремого регіону. Особливо актуальне комплексне дослідження Новгород-Сіверщини, яка разом з усією Чернігово-Сіверщиною є материнською землею Слова. Важливо дослідити як всі форми впливу самої Новгород-Сіверщини на створення, зміст та мову памятки, так і подальший вплив памятки на літературне та культурне життя цього краю, де ставлення до неї особливо шанобливе, що сприяє формуванню її шанувальників та знавців.

        Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась протягом 2000 2003 років при відділі давньої та класичної української літератури Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України в контексті з планами науково-дослідної роботи відділу.

        Мета дисертаційного дослідження висвітлити різноманітні аспекти побутування Слова о полку Ігоревім на його материнській землі Новгород-Сіверщині (в давніх її межах); охарактеризувати  вплив Слова о полку Ігоревім на літературне та культурне життя Новгород-Сіверщини у контексті загального розвитку науки про Слово.

        Завдання дослідження:

  • проаналізувати історичні звязки Слова о полку Ігоревім з Новгород-Сіверщиною на фоні її літературних та культурних традицій;
  • проаналізувати мовні і топонімічні паралелі до лексики Слова, існуючі в межах давньої Новгород-Сіверщини;
  • проаналізувати переклади, переспіви та дослідження Слова, створені литераторами і науковцями Новгород-Сіверщини, оцінивши їх внесок в  українське  словознавство;
  • проаналізувати вплив Слова на творчість письменників Новгород-Сіверщини на її культурне життя;

      -     визначити актуальні наукові проблеми, які постали в сучасних умовах.

        Обєктом дослідження стала літературна памятка ХІІ ст. Слово о полку Ігоревім