Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: "Романтика вітаїзму" (активний романтизм) в українській прозі першої половини XX століття 1999 года.
Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / З.В. Савченко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 20 с. — укp.
Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню процесу становлення та розвитку стилю "романтика вітаїзму" (активний романтизм) в українській прозі 20-30-x років та в еміграційній літературі 40-x років XX століття. Згідно з позицією автора, означений процес умовно диференціюється на чотири періоди: 1) становлення "романтики вітаїзму"; 2) активний романтизм періоду зрілості; 3) періоду занепаду активного романтизму; 4) активний романтизм "другої хвилі". Запропонований підхід підтверджено конкретним текстуальним аналізом з урахуванням стильових домінант кожного з означених періодів, впливу на функціонування стилю літературного середовища та виявів вітаїстичної концепції у творчості окремих письменників.

Текст работы:


        НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  НАУК  УКРАЇНИ

                            ІНСТИТУТ  ЛІТЕРАТУРИ  ім. Т.Г.ШЕВЧЕНКА
На  правах  рукопису

                                                                                                                  УДК: 883.3-69 
                                                                                             
                                              Савченко   Зоя   Валентинівна“РОМАНТИКА  ВІТАЇЗМУ”  (АКТИВНИЙ  РОМАНТИЗМ) В  УКРАЇНСЬКІЙ  ПРОЗІ  ПЕРШОЇ  ПОЛОВИНИ  ХХ  СТОЛІТТЯ


10.01.01 українська  літератураАВТОРЕФЕРАТ

дисертації  на  здобуття  наукового  ступеня

кандидата  філологічних  наук
                                                                    Київ - 1999


Дисертація  є  рукописом.


       Роботу виконано на  кафедрі  української  літератури  Сумського     державного      педагогічного            інституту         ім. А.С.Макаренка.

Науковий  керівник доктор  філологічних  наук

                                               доктор  філологічних  наук,  професор

                                               кафедри  філології  Національного     

                                               університету  “Києво-Могилянська

                                               Академія”

                                               Агеєва  Віра  Павлівна


       Офіційні  опоненти -  доктор  філологічних  наук,  професор

                                               кафедри  української  літератури

                                               Харківського   державного     

                                               університету 

                                               Голубєва  Зінаїда  Сергіївна


                                               кандидат  філологічних  наук,  доцент

                                               кафедри  загального  та  українського

                                               мовознавства  Київського  державного

                                               лінгвістичного  університету

                                               Клеменченко Світлана Дмитрівна 

 

       Провідна  установа -   Київський  національний  університет

                                               ім.Т.Г.Шевченка,  кафедра  історії

                                               української  літератури

       Захист дисертації відбудеться “29“ квітня 1999 року о    год. на  засіданні  спеціалізованої  вченої  ради  Д 26. 178.01.  при  Інституті  літератури  ім.Т.Г.Шевченка  НАН  України  (252001,  м.Київ, вул.М.Грушевського,4).

       З  дисертацією  можна  ознайомитися  в  бібліотеці  Інституту  літератури  ім.Т.Г.Шевченка  НАН  України.

Автореферат  розіслано  “ 16 березня  1999 року

Вчений  секретар спеціалізованої

вченої  ради                                                       М.М.Сулима
ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ.

Дослідження  основних  естетичних,  філософських  засад  та  художніх  особливостей  “романтики  вітаїзму“  (активного  романтизму)  як різновиду  неоромантичного  стилю  в  українській  прозі першої  половини  ХХ  століття  зумовлене  потребою  детального  перегляду  процесу  розвитку  української  літератури  початку віку,  становлення  та  функціонування  різних  стилів і течій  на  даному  історичному  етапі,  їх  взаємовпливів  та  відображення в  творчості письменників  20-30-х  років  в  Україні  й  40-х  років  на  еміграції.

В  умовах  досить  складної  ситуації,  що  склалася  в  українській  літературі  на  рубежі  століть,  коли протистояли  одне  одному  двоє  літературних  поколінь визнані  авторитети  та  молода  генерація модерних митців, -  закладались  ідеї  оновлення  мистецтва.  І значну  роль  у  цьому  процесі  відіграв  неоромантизм,  що  зміг  відбити  дух  часу,  позначений  багатообіцяючими  гаслами  свободи,  соціального  й  національного  визволення.  На  жаль,  неоромантичні  тенденції  в  українській  літературі  того  часу  не завжди помічалися  критикою  й  літературною  наукою.  З  одного  боку,  вважалося,  що  романтизм  давно  зник,  з  іншого давалося  взнаки захоплення символізмом,  футуризмом,  імпресіонізмом  тощо.  Певна  тенденція  користування  терміном  “романтизм“  для  найменування  літературного  стилю  намітилася  на  кінець  20-х  років  ХХ  століття,  але  суперечливих  думок  і  тверджень  існувало  немало:  від  визнання  його  лише  на  рівні  форми  до  повного  відкидання.  Деяка  увага  приділялась  активному  романтизмові  і  в  пізніші  роки,  але в  його  оцінці переважав  ідеологічний  аспект  (М.Родько,  М.Неврлий,  Н.Калениченко,  М.Наєнко  та ін.)

У  період, коли ідеологічно-кон”юнктурний  підхід  до  аналізу  літературного  процесу  втратив  актуальність,  особливо  стосовно  перших  десятиліть  ХХ  століття,  почалося  грунтовне  переосмислення  уявлень  про  специфіку  художньої  творчості,  принципи  та  способи  досліджень  у  галузі  мистецтва.  В  українську  літературу  повернулися  твори  багатьох  письменників,  літературознавчі  праці,  з  допомогою  яких повніше  й  об”єктивніше  відтворюється  процес зародження  та  формування  модерної  традиції  в  Україні,  співіснування  і  взаємовпливів  різних  стильових  течій  українського  модернізму. На  такому  загальному  тлі  певна  увага  приділяється й дослідженню  феномену  “романтики  вітаїзму”.  Однак  на  сьогодні  розробка  цієї  проблеми  обмежена  або  характеристикою  окремих  аспектів  стилю  в  рамках  аналізу  творчості  того  чи  іншого  письменника,  або  ж  стислими  згадками  про  активний  романтизм  як  одну  зі  стильових  течій  українського  модернізму  в  контексті  відтворення  літературного  процесу  20-30-х  років  ХХ