Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Євгена-Юлія Пеленського 2005 года.
Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Л.І. Сілевич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.
Аннотация: Уперше у вітчизняній науці здійснено комплексне дослідження результатів багатогранної публіцистичної, наукової, бібліографічної та редакторсько-видавничої діяльності відомого українського науковця та книгознавця Є.-Ю. Пеленського. На підставі узагальнення архівних джерел проаналізовано особливості роботи редакцій заснованих і редагованих науковцем часописів, а також проблематико-тематичні та жанрово-стилістичні особливості його публіцистичної спадщини. Доведено новаційність видавничих проектів і наукових розробок ученого у літературознавстві та бібліології, актуальність і цінність заснованих ним періодичних видань. Досліджено місце та роль книгознавця в українському пресо- і книговидавничому процесі 1920 - 1950 рр.

Текст работы:

Львівський національний університет

імені Івана ФранкаCілевич Лілія Іванівна


УДК 82.02:655.41](092)(477.8)публіцистична

та редакторсько-видавнича діяльність

євгена-юлія пеленськогоСпеціальність 10.01.08 журналістика


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
Львів 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Науково-дослідному центрі періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України.


Науковий керівник:                кандидат філологічних наук

Сніцарчук Лідія Віталіївна,

               Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника

               НАН України, керівник Науково-дослідногo центру періодики

               

Офіційні опоненти:                        доктор філологічних наук, професор

                                       Нечиталюк Михайло Федорович,

                                       Львівський національний університет

                                       імені Івана Франка, професор кафедри української преси


                                       кандидат філологічних наук, доцент

                                       Мукомела Олександр Гнатович,

                                       Інститут журналістики Київського

                                       національного університету імені Тараса Шевченка,

доцент кафедри міжнародної журналістики


Провідна установа:                        Національний університет

                                       “Києво-Могилянська академія”


Захист дисертації відбудеться 3 червня 2005 р. о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.16 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1.


З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського націо­нального університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Драгоманова, 5.


Автореферат розіслано 29 квітня  2005 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат філологічних наук, доцент                                           Т. Я. Лильо


Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Історія українського пресознавства повязана з тисячами імен діячів науки, культури, освіти, які, незважаючи на важкі випробування долі, увесь свій талант, зусилля, активність віддавали служінню українському друкованому слову. Однак замість пошани, захоплення, вдячної памяті вони внаслідок усім відомих причин понад півстоліття були приречені на забуття. Серед таких постатей, реабілітованих віднедавна, але ще повністю не пізнаних, не вивчених, не оцінених належним чином, є Євген-Юлій Пеленський український редактор, публіцист, видавець, книгознавець, бібліограф, етно­граф, педагог, дійсний член НТШ, член Історично-філо­логічного товариства в Празі, доцент укра­їнської літератури Українського Вільного Університету, активний діяч Пласту. Одним з найменш досліджених аспектів творчого життя є його внесок у розвиток української видавничої справи. Донині повністю не досліджена діяльність Є.-Ю. Пеленського як видавця і редактора часописів, укладача бібліографій і шкільних підручників, упорядника збір­ників письменницьких творів тощо. Така ж ситуація і з публіцис­тичною спадщиною талановитого митця слова, яка розсіяна на сторінках української преси Галичини 2030-х рр. ХХ ст. та емі­граційних періодичних видань. Немає детальних описів виданих у видавництвах Є.-Ю. Пеленського окремих книг, книжкових серій, рівно ж як і не досліджені пробле­матика й тип цих видань.

Тому актуальним сьогодні є завдання не лише повер­нути в Україну імя Є.-Ю. Пеленського, його величезну літера­турознавчу, бібліографічну, педагогічну публіцистичну спадщину, а й ретельно вивчити її, заповнивши таким чином ще одну прогалину в пресо- і книго­видав­ничому процесі. Оскільки важливим компонентом дослідження історії україн­ської журналістики є визначення ролі окремої особистості, впливу її таланту, переконань і вчинків на плин тих чи інших про­цесів, а також місце конкретного часопису в системі української преси певного періоду, його актуальність та доцільність, то без їхнього вивчення історія української преси буде неповною. Саме тому ви­давничо-редакторська, публіцис­тична діяльність Є.-Ю. Пелен­ського, історія започаткованих ним часо­писів “Вогні”, “Дажбог”, “Українська книга”, аналіз основних проблематико-тематичних аспектів їхніх матеріалів як окремі й досі малодосліджені фрагменти історії укра­їнської преси справед­ливо вимагають певної уваги до себе і потребують детального наукового вивчення.

Звязок роботи з науковими програмами, проблемами, темами. Дисертаційне дослідження є інтегральною частиною наукових проблем, що розробляються у Науково-дослідному цен­трі періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, кінцевим результатом роботи якого є створення на­ціональної бібліографії періодичних видань, написання фунда­ментальної “Історії української преси ХІХХХ ст.” та видання багатотомного енциклопедичного словника “Українська журна­лістика в іменах”.

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі пере­осмислення досягнень історіографії проблеми, опрацювання та введення у науковий обіг недослідженого масиву архівних джерел створити комплексне дослідження основних етапів і напрямів формування пуб­ліцистичної спадщини та редакторсько-видав­ничого доробку Є.-Ю. Пеленського.

Концепція наукової роботи передбачає виконання таких завдань:

проаналізувати стан вивчення проблеми в українській істо­ріо­графії, виявити й дослідити нові історичні джерела, визначити повноту її джерельної бази;

вивчити структуру, проблемно-тематичні напрями і жан­рову специфіку змістового наповнення заснованих Є.-Ю. Пе­ленським часописів;

визначити основні напрями публіцистики Є.-Ю. Пелен­ського;

дослідити вплив публіцистичного доробку вченого на роз­виток таких вітчизняних наукових галузей, як літературознавство, бібліографія, педагогіка;

вивчити діяльність видавництв, заснованих і очолюваних Є.-Ю. Пеленським;

зясувати місце й роль Є.-Ю. Пеленського в українському пресо- і книговидавничому процесі 2050-х рр. ХХ ст.

Обєкт дослідження різноаспектний публіцис­тичний доробок Є.-Ю. Пеленського, засновані й редаговані ним часописи (“Вогні”, “Дажбог”, “Українська книга”) та численні книжкові видання створених чи очолюваних ним видавництв.

Предмет дослідження склали особливості редакторської, видавничої, публіцистичної діяльності Є.-Ю. Пеленського, її вплив на розвиток української бібліографії, літературознавства, педагогіки, пресо- та книго­знавства, сис­темність та обєктивність його публі­цис­тики у відображенні культурного життя укра­їнсь­кого народу першої половини ХХ ст.

Хронологічні межі дослідження охоплюють весь комп­лекс публіцистичної (19251956 рр.) та редакторсько-видавничої (19301956 рр.) діяльності Є.-Ю. Пеленського.

Методологічною основою дослідження є наукові прин­ципи історизму, обєктивності, комплексності та достовірності. У до­слідженні застосовано такі ме­тоди: компаративістсько-історич­ний, порівняльно-аналітичний, системно-типоло­гічний, жанрово-видовий, проблемно-тематичний, бібліографічно-описовий.

Наукова новизна дисертації. Уперше в історії укра­їнського журналістико­знавства комплексно досліджується вели­чез­ний пласт публіцистичної та редакторсько-видавничої діяль­ності Є.-Ю. Пе­ленського. Здійснено цілісне вивчення структури, змісту, жанрової специфіки та проблемно-тематичних аспектів публі­цистичного доробку; узагальнено фактологічну інформацію про серійні книжкові видання, які він видавав, друкарні й ви­давництва, які він засновував. Зясовано вплив науково-публі­цистичного доробку вченого на розвиток національного літера­турознавства й бібліології та розвиток культурного життя на західно­україн­ських землях (як у міжвоєнний період, так і в роки Другої світової війни) й в еміграційному середовищі. А також визначено місце заснованих ним часописів у системі української преси того часу й з