Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Національна специфіка семантики фітомінів в українській, англійській та німецькій мовах (контрастивний етнопсихолінгвістичний аналіз) 2000 года.
Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / І.Е. Подолян; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 19 с. — укp.
Аннотация: Дисертацію присвячено питанням семантичної відповідності слів, які в різних мовах мають єдиний понятійний компонент. Методом вільного асоціативного експерименту, в якому взяли участь представники України, США й Німеччини, було визначено універсальні й національно-специфічні ознаки семантики 50 загальновживаних українських, англійських і німецьких фітонімів-корелятів. За допомогою лексикографічних, фольклорних і країнознавчих джерел було досліджено мовні й етнокультурні передумови фонової семантики назв рослин. Окрему увагу приділено зіставленню фітонімів-корелятів на базі їх символічних конотацій, виявлених в асоціативному експерименті та перевірених на предмет їх усталеності в поетичних творах XX ст. За результатами аналізу асоціативної поведінки учасників експерименту та їх уявлень щодо рослин зроблено висновки про особливості мовних картин світу українців, американців і німців.

Текст работы:

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОДОЛЯН Ілона ЕріхівнаУДК 801.31.312.1 [808.3+802.0+803.0]
НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ
ФІТОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ
ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ


(контрастивний етнопсихолінгвістичний аналіз)
Спеціальність 10.02.17 порівняльно-історичне і типологічне мовознавствоАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Київ 2000

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі загального та українського мовознавства Київського державного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки УкраїниНауковий керівник:        доктор філологічних наук, професор

       КОЧЕРГАН Михайло Петрович,

       Київський державний лінгвістичний університет,

       кафедра загального та українського мовознавства, завідувач


Офіційні опоненти:        доктор філологічних наук, професор

       Перебийніс Валентина Ісидорівна,

       Київський державний лінгвістичний університет,

       кафедра англійської філології,

       професор-консультант


       кандидат філологічних наук

       Яворська Галина Михайлівна,

       Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України,

       відділ загального мовознавства,

       провідний науковий співробітник 


Провідна установа:        Інститут української мови НАН України, відділ соціолінгвістики        
Захист відбудеться 6 жовтня 2000 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 26.054.02 Київського державного лінгвістичного університету (03650, МСП, Київ150, вул. Велика Васильківська, 73).З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського державного лінгвістичного університетуАвтореферат розісланий 6 вересня 2000 р. 
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради        А.А. Калита

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

У сучасних зіставних дослідженнях з лексичної семантики широко застосовується етно­психолінгвістична методика. Вона надає можливість вивчати семантику слова на базі автентичного мовлення, розкриваючи особливості індивідуального й національного мис­лен­ня. Здебільшого обєктом лексико-семантичних досліджень етнопсихолінгві­стич­ного напря­му є слова, які репрезентують у різних мовах однакові поняття та утворюють опозиції в пере­кладних словниках. Згідно з гіпотезою лінгвальної доповню­ваності слова-кореляти збігаються в концептуальних, або ядерних ділянках їх семантич­них структур, а на периферії розміщуються ідіоетнічні (фонові) ознаки значень (Г.А. Бру­тян, Є.М. Верещагін, Г.Д. Томахін). Аломорфні семи лексикогра­фіч­них відпо­відників становлять головний інтерес етнопсихолінгвістів, оскільки в цих сегмен­тах значень відображаються різноманітні національно-специфічні бачення одного й того самого фрагмента дійсності.

Маловивченою з погляду фонової семантики лексичною групою є назви рослин (фітоніми). Ці словникові одиниці досі не були обєктом ґрунтовних етнопсихолінгвіс­тичних досліджень, які мають велике значення для розвитку антропоцентричної пара­диг­ми сучасного мовознавства. Актуальність теми дисертації зумовлена необхід­ністю дослідити національну специфіку семантики українських, англійських і німецьких назв рослин шляхом зіставлення повязаних з ними уявлень, які існують у свідомості су­час­них носіїв трьох мов. Застосування вільного асоціативного експерименту до ана­лізу інди­ві­дуаль­них значень фітонімів-корелятів відповідає одному з головних завдань етно­психо­лінгвістики пошуку залежностей між семантикою слова та мовною карти­ною світу.

В роботах вітчизняних і зарубіжних авторів назви рослин розглядаються переважно в аспекті діахронії та в одномовній площині. Ряд вчених досліджує етимологію українських і англійських фітонімів на предмет міфологічного й метафоричного світобачення (Л.М. Дяченко, В.В. Жайворонок, Л.Д. Почепцова, К. Браун). У центрі інших робіт фразеологізми з українськими й англійськими фітонімами, які вивчаються крізь призму їхнього етнокультурного змісту (О.А. Куцик, Н.Д. Петрова). Популярний аспект дослідження фітонімів різних мов їхні символічні конотації, в яких відбиваються фрагменти національних метафоричних картин світу (Л.І. Бєлєхова, Т.В. Зайковська, М.М. Маковський, О.І. Потапенко, А.П. Разан, С.Г. Стерлігов). У деяких етнографічних джерелах символічні значення фітонімів розглядаються в контексті символіки рослин (М.Ф. Золотницький, С. Кан­нінгем, С.П. Красіков, Е. Лерер, Ш. Піклз). Більшості вищезазначених наукових робіт бракує зіставного та синхронічного підходів до аналізу семантики й інших лексичних ознак фітонімів.

Виконання дисертації повязане з держбюджетними науковими темами роботи кафедр Київського державного лінгвістичного університету: “Проблеми зіставної семантики” (кафедра загального та українського мовознавства; тема затверджена вче­ною радою Київського державного лінгвістичного університету, протокол № 6 від 27.01.97 р.), “Компаративно-­типологічні дослідження словянських мов і формування лінгвістичної компетенції” (кафедра словянської філології; тема затверджена вченою радою Київського державного лінгвістичного університету, протокол № 6 від 27.01.97 р).

Метою дослідження є встановити етнокультурні й лінгвальні чинники семантичних розбіжностей між українськими, англійськими й німецькими словами-корелятами шляхом зіставлення лексичних значень фітонімів трьох мов на синхронному зрізі. Для досягнення мети поставлено такі завдання:

1) визначити головні ознаки сучасної семантики українських, англійських і німецьких фітонімів-корелятів за їх вільними асоціатами, наведеними носіями трьох мов;

2) вказати на ті семи назв рослин, які не зафіксовані в тлумачних та спеціальних одномовних слов­никах, однак існують у формі стереотипних асоціацій у памяті українців, американців і німців;

3) сформувати й зіставити різномовні асоціативні поля фітонімів-корелятів з метою зясування спільних та розбіжних ознак їхньої семантики;

4) дослідити мовно-культурні чинники асоціацій за допо­мо­гою лексикографічних, етнографічних, фольклорних і поетичних джерел;

5) встановити загальновідомі для носіїв кожної з трьох мов символічні значення назв рослин на базі вільних асоціатів і поетичних творів ХХ ст.;

6) виявити ізо- й аломорфні риси уявлень українців, американців і німців про рослини та вказати на особливості мовних картин світу трьох народів.

Обєкт представленої роботи явище семантичної нееквівалентності лексичних назв одна­ко­вих понять у різних мовах.

Предметом дисертації слугують національно-специфічні ознаки семантики загаль­но­вживаних фітонімів-корелятів української, англійської та німецької мов.

Вирішення поставлених завдань здійснуюється передусім методом вільного асоціативного експерименту, який довів свою ефективність у багатьох контрастивних етнопсихолінгвістичних дослідженнях (Дж. Діз, Е. Еспер, О.О. Залевська, О.О. Леонтьєв, Р.М. Фрумкіна). Виявлені в експерименті ознаки семантичної нееквівалентності зіставлюваних назв рослин аналізуються за допомогою лексикографічних, країнознавчих і літературно-художніх джерел.

Матеріалом для дослідження слугують вільні асоціати 50 українських, англійських і німецьких фітонімів-корелятів, зібрані шляхом експериментального опитування 300 носіїв трьох мов; тлумачні та спеціальні словники, етнографічні довідники з культури України, США й Німеччини, фольклорні збірники та поетичні твори авторів ХХ століття.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що українські, англійські та німецькі загальновживані назви рослин вперше зіставляються на предмет їхньої синхронічної семантики шляхом аналізу вільних асоціатів, наведених носіями трьох мов. Новим є поєд­нан­ня синхронічного та діахронічного підходів до виявлення фонових ознак семантики фіто­ні­мів, а саме за допомогою вільного асоціативного експерименту та лексикографіч­них, етнографічних і літературно-художніх джерел. Крізь призму вільних асоціацій фітонімів досліджено їх символічні значення, серед яких за допомогою поетичних творів ХХ ст. було виділено традиційні для кожної з трьох мов. Запропоновано систему класи­фікації вільних асоціатів назв рослин, на основі якої визначено особливості асоціативної поведінки представників трьох народів. Уперше в етнопсихолінгвістиці зроблено висновки про універсальні та ідіоетнічні риси мовних картин світу українців, американців і німців на базі семантичного ізо- та аломорфізму фітонімів-корелятів зіставлюваних мов.

Результати дослідження становлять теоретичне значення для розвитку етно­психо­­лінг­віс­­тики, оскільки демонструють залежність індивідуального сприйняття семан­тики слова від мовної картини світу. В роботі знайшли під­тверд­ження країно­знав­ча теорія слова та гіпотеза лінгвальної доповнюваності, якими обґрунтовується кумулятивна функ­ція лексики та імпліцитний вплив мовних яв