Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Лексика і фразеологія античного походження в англійській та українській мовах 2000 года.
Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / О.С. Скубашевська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2000. — 20 с. — укp.
Аннотация: Проаналізовано лексичні та фразеологічні одиниці античного походження в англійській та українській мовах. Лексичними одиницями античного походження є власні імена античних міфологічних, літературних та історичних осіб, географічні назви античності, що перейшли до розряду загальних (АІ) і античні поняття (АП), що позначають реалії та явища античності, які отримали узагальнені значення. Фразеологізми античного походження містять у своєму складі античні імена і поняття. Подано докладний структурний аналіз лексем, виявлено найбільш продутивні типи АІ і АП в англійській і українській мовах, розглянуто основні шляхи словотворення похідних і складних АІ і АП. Аналіз словотворчого потенціалу дав можливість змоделювати словотворчі гнізда з вершинами АІ і АП, здійснити порівняльний аналіз сумарних гнізд для англійської та української мов. Виявлення семантичних особливостей лексем становить аналіз семантичної деривації первинних значень непохідних АІ і АП, а також дослідження семантичної структури похідних і складних АІ і АП у порівнюваних мовах. Об'єктом багатоаспектного аналізу є фразеологічні одиниці античного походження. Їх зіставлення в англійській і українській мовах проведено в структурному і семантичному плані. Наведено функціонально-стилістичну класифікацію даних одниць.

Текст работы:

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


СКУБАШЕВСЬКА ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА


УДК 801.318: 802.0: 808.3

ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ АНТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ

ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХСпеціальність 10.02.17 порівняльно-історичне і

типологічне мовознавство

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Донецьк 2000


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі англійської філології Донецького національного університету Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий керівник:        доктор філологічних наук, професор В.Д. Каліущенко, завідувач кафедри германської філології Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України        


Офіційні опоненти:        доктор філологічних наук, професор М.О. Луценко, професор кафедри загального мовознавства та історії мови Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України  кандидат філологічних наук, доцент О.Л. Безсонова, завідувач кафедри англійської філології Маріупольського гуманітарного інституту Міністерства освіти і науки України        


Провідна установа:        Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка Міністерства освіти і науки України, кафедра теорії і практики перекладу германських мов, м. Київ        Захист відбудеться 24 жовтня 2000 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.04 по захисту дисертацій Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, конференцзал.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.


Автореферат розісланий  22 вересня 2000 рокуВчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                                            д.філол.н. М.Г. СенівЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Постійна й безнастанна увага до феномену античності, античної культури, літератури, міфології зумовлює інтерес до особливостей відображення античної спадщини в лексиці і фразеології різних мов. У реферованій роботі здійснюється порівняльний аналіз структурних і семантичних особливостей лексичних і фразеологічних одиниць античного походження в англійській і українській мовах.

Термін лексичні одиниці античного походження увібрав у себе такі умовні позначення, як античне власне ім'я (АІ) і античне поняття (АП). Під АІ розуміються слова антропонімічного і топонімічного походження: імена античних міфологічних персонажів, імена античних історичних осіб, імена літературних персонажів, назви античних географічних об'єктів, що перейшли у розряд загальних шляхом узагальнення значення, наприклад, англ. Aphrodite 1) 'богиня кохання у давніх греків', 2) 'чарівна молода жінка', укр Тартар 'пекло'. Під АП умовно розуміються слова, які первинно означали реалії і явища античності, пов'язані з античними традиціями, культурою, побутом, соціальними інститутами античного суспільства, які отримали узагальнене значення і вживаються на позначення явищ і реалій, відмінних від античних, наприклад, англ. plebeian і укр. плебей 1) 'у стародавньому Римі представник нижчого стану вільного населення', 2) 'назва людини неаристократичного походження'. Фразеологічними одиницями античного походження вважаються фразеологізми, що містять у своєму складі АІ або АП, наприклад, англ. like Caesar's wife 'бездоганний (як дружина Цезаря)', укр. пута Гіменея 'подружні відносини, шлюб'.

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена як недостатнім вивченням структури, словотворчого потенціалу, лексико-семантичних особливостей АІ і АП, так і відсутністю досліджень АІ і АП у порівняльному плані.

Лексичні одиниці, пов'язані з періодом античності, на матеріалі української мови досліджують А.П.Коваль, В.В.Коптілов; на матеріалі німецької мови міфонімів античності наводить Л.М.Сапожникова, латинські лексичні кальки розглядає А.Я.Матвєєв; на матеріалі російської мови власні імена міфологічного походження досліджуються О.В.Суперанською. Окремі власні імена міфологічного походження, пов'язані з античністю, наведені в словнику епонімів М.Менсера, в роботі Д.С.Мгеладзе і М.П.Колесникова. Вплив грецької і латинської мов на англійську мову, а також лексеми латинського і грецького походження досліджуються в роботах зарубіжних лінгвістів Дж.Морвуда, М.Уормана, Е.Фінні, Р.М.Крилла, К.Трейсі, АІ і АП наводяться в словнику Б.Мура і М.Мур. Багато лінгвістів вивчають особливості використання АІ як термінів і номенклатурних одиниць (Ю.О.Карпенко, М.В.Горбаневський, М.А.Фігуровський, І.А.Реформатський і О.В.Суперанська і інші).

У значній кількості робіт порушується проблема фразеологічних одиниць античного походження в різних мовах, але разом з тим фразеологізми, пов'язані з античністю, не стають об'єктом окремого дослідження й аналізуються поряд з іншими фразеологічними одиницями (на матеріалі англійської мови Л.П.Сміт, О.В.Кунін, Е.М.Солодухо; на матеріалі української і німецької мов В.І.Гаврись і М.В.Гамзюк; на матеріалі німецької мови В.Мидер; на матеріалі російської мови В.Д.Бояркін, Г.І.Шевченко, Т.М.Шихова і інші). Лексичні і фразеологічні одиниці, пов'язані з античністю, посідають чільне місце в збірниках крилатих слів (на матеріалі української мови А.П.Коваль і В.В.Коптілов, Ф.П.Медведєв; В.Г.Гончаренко, Н.Г.Корж і Ф.І.Луцька; Ю.В.Цимбалюк і Г.О.Краковецька, збірник за редакцією М.Номиса; на матеріалі англійської мови Х.П.Джонс; на матеріалі російської мови М.С.Ашукін і М.Г.Ашукіна, М.Т.Бабичев і Я.М.Боровський, Е.А.Вартаньян, М.І.Міхельсон і інші).

Таким чином, питанню існування і функціонування лексичних і фразеологічних одиниць античного походження приділяється належна увага. Однак у більшості робіт автори обмежуються виявленням таких слів і фразеологічних одиниць, що асоціюються з античністю, та дослідженням їх етимології. Проблема докладного, багатоаспектного аналізу лексики і фразеології античного походження недостатньо висвітлена в лінгвістиці.

Крім того, актуальність дослідження зумовлена значенням античності у світовій культурі. Антична література, філософія, історія були і назавжди залишаться невичерпним джерелом, що живлять творчість мислителів усього світу. Антична цивілізація мала величезний вплив на загальний процес становлення, розвитку європейської і світової культури. Саме тому дослідження впливу античності на інші мови і відповідні культури за допомогою давньогрецької і латинської мов є важливим.

Зв'язок з науковими темами. Робота має зв'язок з науковою темою факультету романо-германської філології Донецького національного університету Розвиток і взаємодія східнослов'янських, германських і романських мов (лексика та словотвір) N 95-1 вв / 74. 

Метою дослідження є виявлення структурних і семантичних особливостей АІ і АП в англійській і українській мовах та їх порівняльний аналіз у трьох аспектах:

1. Дослідження словотворчого потенціалу АІ і АП в англійській і українській мовах.

2. Аналіз семантичної деривації первинних значень АІ і АП.

3. Багатоаспектний аналіз фразеологічних одиниць з АІ і АП у порівнюваних мовах.

Досягнення зазначеної мети передбачає розв'зання таких завдань:

1) встановлення структурних типів АІ і АП та їх опис;

2) дослідження словотворчих гнізд з вершиною в АІ або АП і порівняння їх словотворчих можливостей в англійській і українській мовах;

3) визначення специфіки семантичного переносу первинних значень АІ і АП;

4) дослідження інтернаціональних АІ і АП;

5) встановлення структурних типів фразеологічних одиниць з АІ і АП, їх класифікація за синтаксичними моделями;

6) вивчення лексико-семантичних особливостей фразеологізмів з АІ і АП, їх тематична класифікація;

7) стилістична характеристика фразеологічних одиниць з АІ і АП.

У роботі використано такі методи дослідження, які забезпечують комплексний аналіз матеріалу й об'єктивність отриманих результатів:

1) трансформаційний аналіз, за допомогою якого виділяються структурні типи АІ і АП;

2) словотворчий аналіз, що дозволяє визначити відношення похідності слів;

3) моделювання гнізд слів, що дає можливість простежити словотворчу активність АІ і АП;

4) компонентний аналіз, вироблений на основі словникових дефініцій;

5) статистичний аналіз, який дає змогу визначити продуктивність структурних типів і моделей, тематичних груп.

Дослідження АІ і АП проводилося у синхронному плані, з урахуванням діахронічних характеристик АІ і АП.

Наукова новизна дослідження визначається матеріалом дослідження, оскільки АІ і АП не були об'єктом багатоаспектного аналізу в структурному і семантичному планах в порівняльному аспекті. Уперше в роботі, що реферується:

1) подано структурний аналіз АІ і АП, виявлено найбільш продуктивні структурні типи АІ і АП в англійській і українській мовах;

2) проведено аналіз словотворчого потенціалу АІ і АП методом моделювання словотворчих гнізд із вершинами АІ і АП, порівняння сумарних словотворчих гнізд в англійській і українській мовах;

3) виявлено семантичні особливості непохідних, похідних і складних АІ і АП;

4) проведено структурний і семантичний аналіз фразеологічних одиниць з АІ і АП, виявлено особливості їх функціонально-стилістичної належності.

Матеріалом дослідження стали 972 АІ і АП в англійській мові і 544 АІ і АП в українській мові, а також 206 фразеологічніх одиниць з АІ і АП в англійській мові і 181 фразеологічна одиниця з АІ і АП в української мові, одержані шляхом суцільної вибірки зі словників. Кількісна перевага АІ і АП в англійській мові пояснюється більшою кількістю запозичених слів, ніж в українській мові. Загальновідомо, що вплив латинської мови на англійську є значним (В.П.Секірин, H.Jackson, E.Z.Amvela, T.McArthur, L.P.Smith і інші). У цілому, в англійському лексичному фонді запозичення становлять близько 70%, тоді як в українській мові лінгвісти нараховують близько 10% запозичених слів (І.В.Корунець).

Джерелом фактичного матеріалу слугували словники сучасної англійської і української мов: двотомний словник The New Shorter Oxford English Dictionary On Historical Principles за редакцією Л.Брауна, словник The Oxford Modern English Dictionary за редакцією Дж.Своннелл, Словник української мови в 11 томах за редакцією І.К.Білодіда, Англо-український фразеологічний словник К.Т.Баранцева, Англо-російський фразеологічний словник О.В.Куніна, словник А.П.Коуі, Р.Макіна і І.Р.Маккейга Oxford Dictionary of English Idioms, Фразеологічний словник української мови в 2-х томах за редакцією Л.С.Паламарчука, Фразеологічний словник української мови в 2-х томах Г.М.Удовиченка, Фразеологічний словник української мови В.Д.Ужченка і Д.В.Ужченка, Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник І.С.Олійника і М.М.Сидоренка.

Крім названих джерел залучалися збірники крилатих слів і висловів А.П.Коваль, В.В.Коптілова, Ф.П.Медведєва, а також дані словника епонімів М.Менсера, словників іншомовних слів. Для з'ясування етимології лексичних і фразеологічних одиниць використовувалися етимологічні словники англійської мови Е.Кляйна, Е.Уіклі, Етимологічний словник української мови у 7 томах за редакцією