Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти) 2003 года.
Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Г.В. Шаповалова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.
Аннотация: Досліджено новітні процеси, що спостерігаються у мові української преси кінця ХХ - початку ХХІ ст. Розглянуто мову і стиль журналістського тексту, описано динамічні процеси сучасного медіатексту, особливості мови газети як засобу масової інформації (ЗМІ). Визначено сучасний стан і проаналізовано основні тенденції розвитку мови мас-медіа: перерозподіл активної та пасивної лексики, розширення сполучуваності слів як наслідок актуалізації їх уживання, оновлення лексичного фонду сучасними запозиченнями, детермінологізацію спеціальної лексики, збагачення мови ЗМІ новотворами, вкраплення розмовних елементів у сучасний журналістський текст. Проаналізовано неологічну лексику, що функціонує на сторінках періодичних видань останніх десятиліть. Розкрито основні причини активізації запозичень у сучасній українській літературній мові. Висвітлено особливості неологізмів, що виникли на базі української мови, відповідно до способів їх творення. Значну увагу приділено основних лексичним засобам експресивності сучасного медіатексту (ідеологемам, демінутивам та оказіональній лексиці, перифразам, епітетам, метафоризації).

Текст работы:

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Шаповалова Галина ВалентинівнаУДК  070. 41
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ

(функціонально-лінгвістичні аспекти)

Спеціальність 10.01.08 журналістика


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Київ 2003


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі мови засобів масової інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.Науковий керівник:        кандидат філологічних наук, доцент

       Яцимірська Марія Григорівна,

                Львівський національний університет

                                       імені Івана Франка, завідувач кафедри              

                                мови засобів масової інформації


Офіційні опоненти:   доктор філологічних наук, професор

                                   Мамалига Анастасія Іванівна,

професор кафедри мови та стилістики  Інституту журналістики Київського

                                   національного університету

                                      імені Тараса Шевченка


                                 кандидат філологічних наук

                                       Ґабор Василь Васильович,

                                    Наукова бібліотека імені Василя Стефаника

                                          НАН України, завідувач відділу досліджень

       іноземної періодики Науково-дослідного

       центру періодики


Провідна установа:        Національний технічний університет України “Київський полі­тех­­нічний інститут”

       


Захист відбудеться  “12”  січня  2004  р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м.Київ, вул. Мельникова, 36/1, Інститут журналістики.З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці імені  М.О. Максимовича Київського національного університету імені Та­ра­са Шевченка  (м.Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розіслано “6”   грудня  2003   р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор філологічних наук                                            Н. М. Сидоренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Мова українських засобів масової інформації кінця ХХ початку ХХІ століття зазнала істотних змін, які потребують ретельного і все­бічного вивчення з метою виявлення основних закономірностей її функціонування в політичному дискурсі, дослідження шляхів еволю­ції мови мас-медіа і тих чинників, що впливають на її розвиток. Це сприятиме вдосконаленню журналістського тексту, підвищенню його ефективності та сили впливу на аудиторію.

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена не­об­хідністю ґрунтовного вивчення мови українських мас-медіа кінця ХХ початку ХХІ, зокрема її словника. Розпад радянської імперії, про­го­лошення незалежності України, нові суспільно-політичні реалії в дер­­жа­ві спричинили глибинні зміни в українському суспільстві, що знай­ш­­ло своє найповніше відображення у мові засобів масової інформації. Аналіз інноваційних процесів сучасного медіа­тексту на лексичному рівні дозволить простежити основні тен­денції в онов­ленні мас-медійної лексики, здійснити семантичний аналіз новацій ін­шомовного походження, зясувати сфери їх поширення і дати їм оцін­ку, дослідити неологізми-новотвори в мові сучасних мас-медіа і визна­чи­ти найпро­дук­тивніші способи їх творення, виявити особливості екс­пресивного мов­лення сучасних українських засобів масової інформа­ції. Про­по­но­ва­не дослідження має не тільки науково-пізнавальний ха­рак­тер: його мате­ріали можуть бути корисними для журналістів-прак­тиків, які прагнуть удосконалювати свій професійний рівень, дбають про до­бір­ність і правильність мови при написанні матеріалів.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження повязана з комплексною темою ка­федри мови засобів масової інформації факультету журналістики Львів­ського національного університету імені Івана Франка “Основні тен­денції та закономірності розвитку мови засобів масової інформації”.

Мета роботи проаналізувати інноваційні процеси в сучасному ук­раїнському медіатексті на лексичному рівні, зокрема відстежити тен­денції оновлення словника мас-медіа, вивчити специфіку функціо­ну­вання неологізмів на сторінках друкованих видань та особливості експресивного мовлення як інструменту образного мислення журна­лі­стів. Досягнення поставленої мети передбачає розвязання таких кон­кретних завдань:

охарактеризувати сучасний стан мови українських засобів ма­­сової інформації кінця ХХ початку ХХІ ст.;

виявити й проаналізувати основні тенденції в оновленні слов­ни­ка сучасних мас-медіа;

здійснити семантичний аналіз інноваційної іншомовної лекси­ки, що функціонує в медіатекстах аналізованого періоду, схарак­те­ри­­зу­­вати сфери її поширення та джерела;

зясувати питому вагу та причини активізації запозичень у до­слід­жуваний період і дати їм оцінку;

розглянути процес оновлення мови власне українськими ново­тво­