Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Регулювання якості робочої сили з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці 2005 года.
Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Н.М. Шульга; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005. — 19 с.: табл. — укp.
Аннотация: Розвинуто теоретичні та методичні засади регулювання якості робочої сили. Розкрито суть поняття "якість робочої сили". Досліджено структуру компонентів якості робочої сили. Показано роль та значення регулювання цієї якості на ринку праці, обгрунтовано її ієрархічність для розробки ефективної системи заходів щодо регулювання якості. Визначено напрями комплексного аналізу якості робочої сили, що дає змогу здійснювати системне вивчення процесу відтворення даної сили. Досліджено її якість на ринку праці за розробленими напрямами, за цього виявлено диспропорції у підготовці робочої сили, оцінено особливості розподілу спеціалістів з повною вищою освітою у галузях економіки. Запропоновано підходи до державного регулювання відповідності якості робочої сили попитові ринку праці. Розроблено рекомендації щодо вибору заходів з метою здійснення балансу попиту й пропозиції робочої сили певної якості.

Текст работы:

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Шульга Наталія Миколаївна
УДК 331.5


РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ З УРАХУВАННЯМ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ


Спеціальність 08.09.01 демографія, економіка праці,

соціальна економіка і політика

Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Харків 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:        кандидат економічних наук, доцент

                               Петряєва Зоя Федорівна,

                               Харківський національний економічний університет,

                               доцент кафедри економічного аналізу


Офіційні опоненти:        доктор економічних наук, професор

                               Кравченко Ірина Семенівна,

                               Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

Національної академії державного управління при Президентові України,

заступник директора (м. Київ)


                               кандидат економічних наук, доцент

                               Гавкалова Наталія Леонідівна,

                               Харківський національний економічний університет,

                               доцент кафедри управління персоналом


Провідна установа:        Одеський державний економічний університет,

                               кафедра управління персоналом і економіки праці

                               Міністерства освіти і науки України

                               (м. Одеса)


Захист дисертації відбудеться 30 червня 2005 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.02, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.Автореферат розісланий 26 травня 2005 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                Красноносова О.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Процеси, що відбуваються у світовій спільноті на початку XXI cт. зумовили необхідність вибору Україною наступних альтернатив: йти шляхом інтенсивного розвитку, що потребує створення соціально орієнтованого управління, або залишатися у межах екстенсивного зростання. Досвід економічно розвинених країн демонструє необхідність обрання першого шляху, що спричиняє виникнення процесів, які нівелюють існуючу систему господарювання та сприяють інноваційному розвитку держави. Перетворення відбуваються з метою формування суспільства, в якому акцентується особистість, її добробут та процвітання. Це потребує формування нових відносин у сфері праці, через що основної уваги вимагає проблема розвитку продуктивних сил суспільства, що неможливо без піднесення на новий рівень якості робочої сили.

Побудова соціальноорієнтованої ринкової економіки в Україні та підвищення її конкурентоспроможності потребують адекватної якості робочої сили. Проте наявний на сьогодні механізм її регулювання є неефективним, що гальмує підвищення конкурентоспроможності у сфері праці. Виникла нагальна необхідність у формуванні дієвого механізму регулювання якості робочої сили, який би враховував тенденції розвитку ринку праці і забезпечував зростання конкурентоспроможності робочої сили країни.

Теоретичні та прикладні питання регулювання якості робочої сили привертали увагу дослідників у різні часи. Окремі аспекти цієї проблеми були і є в полі зору зарубіжних вчених: Б. Генкіна, Ю. Дмитрієва, Л. Євдокимової, І. Кириченко, Г. Мелікяна, Н. Шаталової та ін. В Україні питання регулювання якості робочої сили досліджують: Д. Богиня, Н. Гавкалова, О. Грішнова, В. Гриньова, О. Гулевич, Б. Данилишин, М. Долішній, А. Ко-лот, І. Кравченко, Е. Лібанова, О. Морозова, Г. Норд, В. Онікієнко, І. Петрова, В. Савченко та ін.

Незважаючи на постійний інтерес вчених до цієї проблематики, і досі відсутній загальноприйнятий підхід до визначення сутності якості робочої сили, недостатньо дослідженими є питання регулювання її якості з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці, а також визначення потреби в робочій силі певної якості і джерел її забезпечення. Чимало питань усе ще чекають на істотні уточнення і доповнення з огляду на особливості сучасного розвитку економічних відносин в Україні. Потребують подальшої розробки методичні засади вибору заходів щодо балансування попиту і пропозиції робочої сили певної якості на ринку праці. Невирішеність зазначених теоретичних питань і потреби економічної практики зумовили вибір теми наукового дослідження.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-

тацію виконано відповідно до плану наукових досліджень Харківського національного економічного університету. В її основу покладено теоретико-методичні і практичні розробки, що є частиною госпдоговірної науково-дослідної роботи № 8/2002 "Розробка заходів по укріпленню фінансової стійкості підприємства" (номер державної реєстрації 0102U005559). При здійсненні цих досліджень особисто дисертантом було теоретично обґрунтовано взаємозв'язок якісного рівня підготовки працівників сфери фінансових послуг зі зміцненням фінансової стійкості підприємства, оцінено відповідність якості робочої сили складності виконуваної праці.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення і розвиток теоретичних засад, а також розроблення методичних рекомендацій щодо регулювання якості робочої сили в умовах формування і розвитку ринкових відносин. Комплексний підхід до реалізації поставленої мети дисертаційної роботи зумовив необхідність розвязання в ній таких важливих завдань дослідження:

визначення сутності якості робочої сили на основі аналізу й узагальнення існуючих підходів;

обґрунтування напрямів проведення комплексного аналізу якості робочої сили в умовах ринкових відносин;

визначення диспропорцій у підготовці робочої сили з використанням технологій статистичного аналізу;

оцінювання особливостей розподілу фахівців з повною вищою освітою в галузях економіки;

розроблення рекомендацій щодо вибору заходів, необхідних для ре-гулювання відповідності якості робочої сили попиту ринку праці.

Обєкт дослідження процес забезпечення галузей економіки робочою силою.

Предмет дослідження теоретичні, методичні і практичні аспекти регулювання якості робочої сили.

Методи дослідження. Методологічною базою дисертаційної роботи є фундаментальні положення загальної економічної теорії, праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань якості робочої сили та її регулювання.

У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи: теоретичне узагальнення для уточнення поняттєвого апарата дисертаційної роботи; аналіз і синтез для деталізації об'єкта вивчення внаслідок розчленування його на окремі складові частини; статистичний аналіз для виявлення і зясування тенденцій зміни якості робочої сили; системний підхід для вивчення механізму впливу різноманітних факторів на підвищення якості робочої сили; графічний для наочного зображення статистичного матеріалу і схематичного подання низки теоретичних і практичних положень дисертації.

Як спеціальні методи дослідження застосовано: балансовий метод для виявлення тенденцій підготовки робочої сили певної якості; методи математичної статистики для визначення та аналітичного вираження тенденції зміни коефіцієнта насиченості спеціалістами галузей економіки; матричні методи при встановленні потреби в робочій силі певної якості для досягнення планованого обсягу виробництва.

Інформаційною базою дослідження стали офіційні матеріали Державного комітету статистики України та органів статистики Харківської області, дані Державної служби зайнятості України і Харківського обласного центру зайнятості, матеріали наукових конференцій, вітчизняні й зарубіжні публікації, результати аналітичних розрахунків.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розкритті теоретичних засад і практичних аспектів регулювання якості робочої сили з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці. В процесі дослідження автором були одержані такі суттєві наукові результати:

вперше:

запропоновано рекомендації щодо вибору заходів для встановлення відповідності попиту і пропозиції робочої сили певної якості, які ґрунтуються на стадіях відтворення робочої сили з огляду на співвідношення між попитом на неї та пропозицією та з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці;

удосконалено:

методичний підхід до аналізу забезпеченості галузей економіки спеціалістами на підставі оцінки диференціації їхньої структури з використанням коефіцієнту концентрації як основи регулювання робочої сили певної якості;

подальший розвиток одержали:

поняття якості робочої сили, взаємоповязаними та взаємозалежними складовими якої визначено кваліфікаційні, психофізіологічні та психологічно-соціальні характеристики, що забезпечує комплексний підхід до аналізу робочої сили;

напрями аналізу якості робочої сили, які базуються на стадіях її відтворення з використанням принципів системного підходу, що дозволяє виявити тенденції розвитку ринку праці та особливості процесу відтворення робочої сили;

методичний підхід до проведення аналізу балансу підготовки робочої сили, що спирається на можливості оцінювання ефективності функціонування системи освіти за критерієм відповідності обсягів підготовки потребам економіки з метою подальшого її регулювання.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що використання запропонованих теоретичних і науково-практичних розробок щодо регулювання якості робочої сили сприятиме розвязанню проблем відповідності підготовки робочої сили в професійно-кваліфікаційному розрізі потребам ринку праці. Теоретичні висновки та науково-практичні рекомендації, подані в дисертаційній роботі, стануть у нагоді в навчальному процесі підготовки бакалаврів і магістрів наукового та практичного напрямів у галузі економіки.

Результати дисертаційних досліджень застосовані практично в діяльності Харківського обласного центру зайнятості (довідка про впровадження № ХОЦЗ-01-1319 від 24.03.2005 р.), Центру зайнятості м. Дергачі Харківської області (довідка про впровадження № 512а від 04.10.2004 р.), а також Управління праці і соціального захисту населення Сахновщинської районної державної адміністрації (довідка про впровадження № 109 від 17.01.2005 р.).

Особистий внесок здобувача. Усі теоретичні й практичні результати одержано автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки, викладені в дисертації, містилися у доповідях та схвалені на науково-практичних конференціях, зокрема: Першій всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів „Проблеми і перспективи економічної ґлобалізації” (Харків, 2002; без публікації), Міжнародній науково-практичній конференції „Україна наукова-2003” (Дніпропетровськ, 2003), Першій міжнародній науково-практичній конференції „Науковий потенціал світу-2004” (Дніпропетровськ, 2004), Реґіональній науково-методичній конференції „Формування стратегії конкурентоспроможності освіти в реґіоні” (Жовті Води, 2004), VIII Міжнародній науково-практичній конференції „Наука і освіта-2005” (Дніпропетровськ, 2005).

Публікації. Результати досліджень опубліковано у 9 наукових працях ( 5 статей у спеціалізованих наукових виданнях і 4 тези доповідей на науково-практичних конференціях) загальним обсягом 2,56 ум.-друк. арк., які належать особисто авторові.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків та додатків і викладена на 176 сторінках машинописного тексту, містить 25 таблиць і 24 рисунки (з яких 2 цілосторінкові). Список використаних джерел із 190 найменувань представлено на 16 сторінках, 2 додатки на 8 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, обєкт і предмет дослідження та сформульовано його задачі, відображено наукову новизну й практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі „Теоретичні засади регулювання якості робочої сили” узагальнено теоретичні підходи до визначення категорії „якість робочої сили”, розглянуто структуру компонентів якості робочої сили, показано роль, значення та місце регулювання якості робочої сили на ринку праці, обґрунтовано ієрархічність якості робочої сили для розроблення ефективної системи заходів щодо регулювання якості.

Необхідність регулювання якості робочої сили випливає з самої специфіки людської здатності до праці, тому що якість робочої сили це, насамперед, результат цілеспрямованої діяльності для її формування. Головними соціальними сферами, які беруть участь у формуванні якості робочої сили, є освіта, охорона здоров'я та заходи всебічного сприяння зайнятості населення. Дослідження методів регулювання якості робочої сили, застосовуваних в Україні, показало, що вони наразі недостатньо ефективні, не об'єднані в цілісну систему, при цьому переважає поточне часткове регулювання і слабке використання податкових регуляторів. Усе це підтверджує виняткову важливість розроблення комплексного підходу до регулювання якості робочої сили.

Ефективність такого регулювання істотно залежить від правильного розуміння сутності якості робочої сили та змісту її компонентів. Якість робочої сили, як об'єкт управління, і за змістом, і за формою свого руху відрізняється від інших об'єктів, насамперед від речовинного елемента продуктивних сил. У роботі доведено, що комплексний аналіз сутності поняття „якість робочої сили” додасть конструктивності його подальшому використанню наукою й практикою.

Здійснені дослідження тлумачення якості робочої сили показали, що в економічній літературі найчастіше розглядаються лише два компоненти якості робочої сили, кваліфікація й особистісні якості працівника. В дисертації обґрунтовано, що якість робочої сили це сукупність психологічно-соціальних, психофізіологічних властивостей людини та її кваліфікаційних характеристик, що виявляються в трудовій діяльності певної складності.

Кожна людина може запропонувати на ринку праці свої здібності певної якості. Рамки формування робочої сили значно ширші за межі її виробничого споживання. На цей процес впливає все суспільство в цілому: його культура, панівна система цінностей, ідеологія, ментальність, інтенсивність сприйняття ним інформаційних потоків. У сукупності характеристик робочої сили є такі, на що не можна вплинути (вік, стать тощо), й ті, котрі надають людині можливість вибору (рівень загальної та професійної освіти).

У дисертації запропоновано структуру компонентів якості робочої сили, що має такі складові характеристики: кваліфікаційні (професійні теоретичні та практичні знання), психофізіологічні (фізичні дані, розумові здібності, спеціальні нахили, психологічні риси) та психологічно-соціальні (мобільність, адаптованість, інноваційність, мотивація, моральність, відповідальність). Важливість окремих складових якості робочої сили залежить від конкретних історичних і соціально-економічних умов.

При вивченні можливих напрямів впливу на якість робочої сили в дисертаційному дослідженні запропоновано розрізняти мікро-, мезо- та макроекономічний рівні якості робочої сили. На підставі сформульованого поділу розроблено відповідні напрями впливу на якість робочої сили.

На сьогодні дані про рівень освіти є найкращими з доступних показників рівня кваліфікації робочої сили на макроекономічному рівні. Зважаючи на це, подальші дослідження регулювання якості робочої сили ґрунтуються на

використанні такого її компонента, як професійні теоретичні знання.

У другому розділі „Комплексний аналіз якості робочої сили в умовах ринкових відносин” запропоновано напрями комплексного аналізу якості робочої сили, що дає змогу системно вивчити процес її відтворення на всіх стадіях: формування, розподілу, перерозподілу та використання; здійснено аналіз якості робочої сили на ринку праці за розробленими напрямами, в рамках якого визначено диспропорції у підготовці робочої сили, оцінено особливості розподілу спеціалістів з повною вищою освітою в галузях економіки.

На якість робочої сили істотно впливає своєчасне виявлення тенденцій демографічного розвитку суспільства. Вивчення взаємозв'язків між демографічною ситуацією і іншими сферами життя уможливлює вирішення подвійної задачі: воно допомагає краще зрозуміти, як функціонують ті сфери громадського життя, на які впливають демографічні процеси, а водночас глибше усвідомити загальносоціальне значення демографічного розвитку. Здій-снений у дисертації аналіз демографічної ситуації в Україні свідчить про кризовий стан у цій сфері

Наступний етап комплексного аналізу статистичне вивчення балансу підготовки робочої сили. Виконані балансові побудови дають можливість одержати інформацію, необхідну для оцінювання ступеня ефективності функціонування досліджуваної системи, а також аналізу відтворення робочої сили певної якості. Виявлені закономірності можуть бути корисними для регулювання ситуації з високо- і низькокваліфікованими працівниками на ринку праці. За даними дослідження, відтворення робочої сили з вищою освітою в Україні є розширеним (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка показників підготовки спеціалістів

у вищих навчальних закладах (ВНЗ)

Одночасно кількість студентів професійно-технічних навчальних закладів скорочується з кожним роком пересічно на 7,6 тис. осіб. Непродумане поширення вищої освіти може призвести до її знецінювання і зниження якості та, як наслідок, до загострення проблем працевлаштування. Це свідчить про необхідність регулювання якості робочої сили на ринку праці.

Розподіл робочої сили є складовою частиною загального процесу її руху, під яким розуміють зміну кількісних і якісних характеристик робочої сили. Вивчення соціально-економічних проблем її розподілу набуває особливого значення в сучасних умовах. Це пов'язано насамперед з посиленням комплексного характеру розвитку, взаємопроникненням і взаємодією економічних і соціальних факторів, що впливають на ефективне використання робочої сили на виробництві.

Метою аналізу забезпеченості галузей економіки спеціалістами є вияв-лення тенденцій їх розподілу для подальшого прогнозування потреби в них. У перебігу аналізу автором рекомендовано використовувати показник насиченості і міжгалузевої структури спеціалістів. До 1997 року темпи зростання насиченості спеціалістами у виробничих галузях завжди були вищими, ніж у сфері послуг. Останніми роками найбільшими темпами збільшувалася насиченість спеціалістами у торгівлі (151,83 %), на транспорті і зв'язку (138,29 %), у фінансуванні, кредитуванні та страхуванні (136,44 %).

Наявні методи оцінювання забезпеченості спеціалістами галузей економіки потребують удосконалення. Зокрема, зробити висновок про характер розміщення спеціалістів в економіці за досліджуваний період неможливо без застосування спеціального апарата кількісного аналізу. У роботі запропоновано проведення аналізу диференціації міжгалузевої структури спеціалістів з повною вищою освітою з використанням коефіцієнта концентрації: він досить чутливий до коливання часток, не спотворює ступеня диференціації, унеможливлюючи перебільшення значення окремих часток у частинах сукупності. Вказаний коефіцієнт змінюється в межах від 0 до 100 % залежно від ступеня диференціації структури обєкта дослідження. Результати аналізу свідчать про збільшення диференціації міжгалузевої структури спеціалістів (табл. 2).

Таблиця 2

Коефіцієнти концентрації спеціалістів в економіці України

Вагомий внесок у якісне поліпшення стану справ на ринку праці здійснюють центри перепідготовки спеціалістів, що дають можливість безкоштовно здобувати фахову освіту, яка має попит у працедавців. Тому виникає потреба проведення аналізу інтенсивності використання професійної підготовки і перепідготовки безробітних. Це дає змогу зробити важливі висновки про політику працевлаштування і політику в сфері освіти. Також дані аналізу можуть бути корисними у визначенні чинників підвищення ефективності навчальних програм для безробітних і при розробленні програм створення нових робочих місць.

Аналіз статистичних даних показує, що у 2003 р. на підприємствах Харківської області зменшилася кількість працівників, які підвищили кваліфікацію. При цьому, за даними Харківського обласного центру зайнятості, до підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття був залучений 8531 безробітний, що на 3% більше, ніж у 2002 р., і становить 5,7 % від незайнятого населення.

Дослідження використання робочої сили передбачає аналіз якісного складу безробітних і працівників галузей економіки. Сучасний ринок праці характеризують постійні динамічні зміни, переливи робочої сили між різними станами зайнятості, безробіття та економічної неактивності.

Значний рівень безробіття в групі людей з певним рівнем освіти і професійної підготовки може бути пов'язаний не тільки з труднощами працевлаштування, але і з високою ймовірністю втрати роботи, частими змінами місця праці, низькою мобільністю та активністю в перебігу пошуку роботи, його тривалістю. Аналіз якісного складу безробітних і зайнятих у галузях економіки робить очевидним висновок: частка людей з повною вищою освітою у структурі працівників набагатобільша, ніж у структурі безробітних. Слід зазначити, що останнім часом посилюється вхідний потік спеціалістів із вищою освітою на ринок праці, при цьому ускладнюється ринкова саморегуляція їх попиту та пропозиції. Гострою залишається ситуація на ринку праці й по сьогодні серед працівників із повною загальною середньою і професійно-технічною освітою. У структурі безробітних їхня частка значно вища, ніж у структурі зайнятих. З огляду на це, макроекономічна політика зайнятості має бути орієнтованою на підвищення якості професійної освіти та захист кваліфікованої праці в національній економіці.

У третьому розділі „Методичні підходи до регулювання якості робочої сили” розроблено рекомендації щодо державного регулювання відповідності якості робочої сили попитові ринку праці, побудовано моделі розвитку насиченості спеціалістами галузей економіки, запропоновано використання коефіцієнтів прямих витрат праці для розрахунку потреби у робочій силі певної якості на планований випуск продукції, опрацьовано рекомендації для вибору заходів щодо балансування попиту і пропозиції робочої сили певної якості.

Робоча сила це частина продуктивних сил суспільства, якість якої реґулюється найскладніше. По-перше, їй властива певна якість, котру слід використовувати з найбільшою ефективністю; по-друге вона має відповідати матеріально-речовинній частині виробництва; по-третє, їй притаманний комплекс можливостей і потреб, обсяг яких безупинно збільшується з розвитком продуктивних сил і виробничих відносин суспільства. Крім того, для залучення робочої сили до суспільного виробництва необхідний певний часовий лаг. З огляду на це, передбачення майбутнього стану кількісних і якісних характеристик робочої сили, а також визначення їхньої динаміки і пошуку рішень, що дають оптимально розвивати економіку країни, досягається такою функцією управління, як регулювання.

Виявити реальну потребу в робочій силі можна шляхом її перепису в професійно-кваліфікаційному розрізі і зіставлення одержаних даних із наявними робочими місцями. У дисертації звернуто увагу на те, що цю роботу слід здійснювати на підприємствах усіх галузей економіки та всіх форм власності, зoкрема на малих. Для забезпечення її систематичного проведення необхідно підготувати відповідну інформаційну базу. Результати розрахунків мають бути узагальнені реґіональними управліннями у питаннях праці, з виведенням показників додаткової потреби в робочій силі певної якості і визначенням (разом із реґіональними органами освіти) джерел її забезпечення. Регіональні дані мають бути оброблені Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України з визначенням міжреґіональних джерел забезпечення потреби в працівниках у професійно-кваліфікаційному розрізі.

Систематична робота з цих питань дасть можливість досягти максимальної узгодженості між підготовкою робочої сили відповідної якості з потребою в ній ринку праці, заощадити значні кошти завдяки припиненню професійної підготовки спеціалістів і кваліфікованих робітників з тих професій і спеціальностей, які не мають попиту на ринку праці.

Насиченість спеціалістами в кожній галузі економіки різна й постійно змінюється. У сферах, де фахівці є одночасно і виконавцями (у науці, освіті, охороні здоров'я, культурі, мистецтві), насиченість висока, а там, де вони виконують переважно функції технічних і організаційних керівників, їх насиченість нижча (промисловість, будівництво, транспорт, торгівля). Найбільш незадовільна насиченість спеціалістами в сільському господарстві.

У результаті дослідження було одержано рівняння моделей, що описують

тенденцію насиченості спеціалістами конкретних галузей економіки, обчислено квадрат змішаної  кореляції (табл. 3).

Таблиця 3

Моделі зміни коефіцієнтів насиченості спеціалістами галузей економіки

Це уможливило визначення кількості спеціалістів по галузях економіки на прогнозований період.

У дисертації запропоновано використовувати коефіцієнти прямих витрат праці для розрахунку потреби у робочій силі певної якості на планований випуск продукції. Зіставлення загальної потреби з прогнозованою чисельністю робочої сили показує, наскільки є реальним передбачуваний обсяг виробництва з погляду його забезпеченості ресурсами праці. Одержаний за результатами розрахунків показник нестачі робочої сили свідчить: для реалізації бажаного обсягу виробництва не вистачає наявних працівників. У разі надлишку проект розвитку економіки не забезпечує повного використання робочої сили (табл. 4).

Таблиця 4

Зіставлення потреби і прогнозованої чисельності робочої сили,

що закінчила ВНЗ 3 - 4 рівня акредитації

Одержані у цьому дослідженні дані показали, що існують значні диспропорції в галузевому розподілі спеціалістів. І, як підтверджують розрахунки, вони поглиблюватимуться у разі збереження наявних тенденцій розвитку. Так, чотири з шістьох досліджуваних галузей відчуватимуть нестачу робочої сили, що закінчила ВНЗ 3 4 рівня акредитації, для досягнення передбачуваного обсягу виробництва.

Отже, необхідне активне регулювання якості робочої сили на ринку праці України шляхом розроблення заходів щодо профорієнтації, професійної підготовки та перепідготовки населення задля забезпечення майбутніх потреб галузей економіки. В дисертації пропонується базувати вибір заходів для регулювання відповідності якості робочої сили попитові ринку праці на зіставленні прогнозованих значень попиту (Попитпрогноз)і пропозиції (Пропозиціяпрогноз) робочої сили певної якості (табл. 5).

Таблиця 5

Заходи щодо балансування попиту і пропозиції якості робочої сили

на ринку праці

Застосування запропонованих у роботі напрямів поліпшення ситуації на ринку праці сприятиме ефективному формуванню, розподілу й використанню якості робочої сили з урахуванням стратегічних цілей розвитку галузей економіки.


ВИСНОВКИ


У дисертації запропоновано шляхи вирішення науково-практичного завдання щодо теоретичних і методичних засад та подальшого розвитку регулювання якості робочої сили.

Результати дисертаційного дослідження дають можливість зробити висновки, основні з яких наступні:

1.        Відсутність єдиного підходу до визначення якості робочої сили, а також, зважаючи на ринкові перетворення, зростання її значущості стали причиною необхідності теоретичного дослідження різноманітних поглядів на якість робочої сили, що уможливило уточнити сутність цієї категорії, зробити висновки про об'єктивну потребу підвищення вимог до якості робочої сили, детально описати її компоненти.

2.        Зазначено, що рамки процесу формування якості робочої сили значно ширші за межі її виробничого споживання. Отже, підкреслено важливість розрізняти мікро-, мезо- та макроекономічний рівні якості робочої сили, що дає змогу повніше враховувати всі можливості підвищення якості робочої сили й розробити заходи щодо їх реалізації.

3.        Основою для обґрунтування обсягів підготовки робочої сили певної якості є визначення потреби в ній галузей економіки. У роботі запропоновано й обґрунтовано напрями комплексного аналізу якості робочої сили, що сприяє системному вивченню процесу відтворення робочої сили на всіх його стадіях формуванні, розподілі, перерозподілі й використанні. Розроблений підхід передбачає аналіз: демографічної ситуації, балансу підготовки робочої сили, забезпеченості спеціалістами галузей економіки, інтенсивності професійного навчання безробітних, якісного складу зайнятих у галузях економіки та безробітних.

4.        На підставі аналізу офіційних документів Державної служби статистики України і Державної служби зайнятості України, виявилено значне зменшення кількості зайнятих, збільшення чисельності вивільнених працівників, значний рівень безробіття, зроблено висновок про напруженість демографічної ситуації в країні, загострення проблем зайнятості й відтворення якості робочої сили. Це зумовлює необхідність створення механізму регулювання якості робочої сили задля усунення структурних диспропорцій між системою підготовки робочої сили у вищій школі, системою професійно-технічної освіти і потребами економіки.

 1. Враховуючи те, що освіта дає віддачу, лише реалізуючись у праці, крім того, чим вище якість робочої сили, тим більше можливостей у працівника для трудової самореалізації, підкреслено необхідність оцінювати міжгалузеву структуру спеціалістів із повною вищою освітою за допомогою коефіцієнта концентрації. Результати дослідження засвідчили зростання диференціації міжгалузевої структури спеціалістів.
 2. Сутність встановлення відповідності попиту та пропозиції якості робочої сили полягає в тому, що попит розглянуто як елемент загальної потреби галузей економіки у спеціалістах, а пропозиція як частина загального ринку праці. Заходи щодо забезпечення відповідності якості робочої сили попиту ринку праці мають проводитися на всіх рівнях управління, на підприємствах усіх галузей економіки та всіх форм власності. Крім того, необхідне реформування інформаційної бази регулювання якості робочої сили в Україні.
 3. Обґрунтовано, що аналіз забезпеченості спеціалістами галузей економіки є основою для всебічного обґрунтування потреби у спеціалістах з урахуванням тенденцій, що склалися в ретроспективний період. За допомогою методів математичної статистики зясовано та аналітично виражено тенденції зміни насиченості спеціалістами галузей економіки задля одержання прогнозів щодо коефіцієнтів насиченості з визначеною точністю.
 4. Для розрахунку на планований період потреби в робочій силі на бажаний обсяг виробництва по групах працівників запропоновано використовувати матрицю коефіцієнтів прямих витрат праці, що є передумовою кориґування обсягів підготовки робочої сили за спеціальностями. У роботі також рекомендовано встановлювати пропозицію робочої сили певної якості в планованому періоді на базі прогнозованих значень коефіцієнтів насиченості для окремих галузей економіки. Надалі порівняння пропозиції робочої сили й потреби в ній визначатиме необхідність регулювання якості робочої сили на ринку праці.
 5. У дисертації підкреслено, що державне регулювання відтворення якості робочої сили на ринку праці України передбачає розроблення заходів щодо профорієнтації, професійної підготовки та перепідготовки населення для забезпечення в майбутньому потреб галузей економіки. Запропоновано базувати вибір цих заходів на порівнянні прогнозованих значень попиту і пропозиції робочої сили певної якості з урахуванням стадій її відтворення.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 1. Шульга Н. М. Аналіз диференціації міжгалузевої структури фахівців // Економіка: проблеми теорії та практики: 3б. наук. праць. Вип. 193: Т. IV. Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. С. 1150 1155.
 2. Шульга Н. М. Мобільність робочої сили в умовах інтернаціоналізації ринку праці // Економіка: проблеми теорії та практики: 3б. наук. праць. Вип. 185: Т. 1. Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. С. 146 151.
 3. Шульга Н. Н. Статистический анализ баланса подготовки кадров в Украине // Економіка розвитку. Наук. журн. ХНЕУ. № 4 (32). 2004. С. 25 28.
 4. Шульга Н. М. Шляхи підвищення якості робочої сили // Коммунальное хозяйство городов. Науч.-техн. сб. Вып. 41. Сер.: Экономич. науки. Киев: Техніка, 2002. С. 67 69.
 5. Шульга Н. Н. Объективная необходимость повышения требований к качеству рабочей силы // Вісник Національного техн. ун-ту „Харківський політехнічний інститут”. Зб. наук. праць. Тематич. вип.: Технічний проґрес та ефективність виробництва. Харків: НТУ „ХПІ”,2002. №11-1. С. 202 205.
 6. Шульга Н. Н. Анализ интенсивности использования повышения квалификации и обучения новым профессиям на рынке труда // Матеріали реґіональної наук.-метод. конф. „Формування стратегії конкуренто-спроможності освіти в реґіоні”. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. С. 281 283.
 7. Шульга Н. Н. Компоненты качества рабочей силы // Матеріали Першої міжнар. наук.-практич. конф. „Науковий потенціал світу-2004”. Т. 13. Управління трудовими ресурсами. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. С. 65 66.
 8. Шульга Н. М. Регулювання відповідності пропозиції робочої сили певної якості до попиту ринку праці // Матеріали VII міжнар. наук.-практич. конф. „Наука і освіта-2005”. Т. 77. Управління трудовими ресурсами. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. С. 83 84.
 9. Шульга Н. Н. Планирование качества рабочей силы // Материалы

междунар. науч.-практ. конф. „Україна наукова-2003”. Т. 20. Экономика. Днепропетровск: Наука и образование, 2003. С. 53 54.


Страница: 1  Страница: 2 

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины