Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Регулювання якості робочої сили з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці 2005 года.
Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Н.М. Шульга; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005. — 19 с.: табл. — укp.
Аннотация: Розвинуто теоретичні та методичні засади регулювання якості робочої сили. Розкрито суть поняття "якість робочої сили". Досліджено структуру компонентів якості робочої сили. Показано роль та значення регулювання цієї якості на ринку праці, обгрунтовано її ієрархічність для розробки ефективної системи заходів щодо регулювання якості. Визначено напрями комплексного аналізу якості робочої сили, що дає змогу здійснювати системне вивчення процесу відтворення даної сили. Досліджено її якість на ринку праці за розробленими напрямами, за цього виявлено диспропорції у підготовці робочої сили, оцінено особливості розподілу спеціалістів з повною вищою освітою у галузях економіки. Запропоновано підходи до державного регулювання відповідності якості робочої сили попитові ринку праці. Розроблено рекомендації щодо вибору заходів з метою здійснення балансу попиту й пропозиції робочої сили певної якості.

Текст работы:

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Шульга Наталія Миколаївна
УДК 331.5


РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ З УРАХУВАННЯМ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ


Спеціальність 08.09.01 демографія, економіка праці,

соціальна економіка і політика

Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Харків 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:        кандидат економічних наук, доцент

                               Петряєва Зоя Федорівна,

                               Харківський національний економічний університет,

                               доцент кафедри економічного аналізу


Офіційні опоненти:        доктор економічних наук, професор

                               Кравченко Ірина Семенівна,

                               Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

Національної академії державного управління при Президентові України,

заступник директора (м. Київ)


                               кандидат економічних наук, доцент

                               Гавкалова Наталія Леонідівна,

                               Харківський національний економічний університет,

                               доцент кафедри управління персоналом


Провідна установа:        Одеський державний економічний університет,

                               кафедра управління персоналом і економіки праці

                               Міністерства освіти і науки України

                               (м. Одеса)


Захист дисертації відбудеться 30 червня 2005 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.02, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.Автореферат розісланий 26 травня 2005 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                Красноносова О.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Процеси, що відбуваються у світовій спільноті на початку XXI cт. зумовили необхідність вибору Україною наступних альтернатив: йти шляхом інтенсивного розвитку, що потребує створення соціально орієнтованого управління, або залишатися у межах екстенсивного зростання. Досвід економічно розвинених країн демонструє необхідність обрання першого шляху, що спричиняє виникнення процесів, які нівелюють існуючу систему господарювання та сприяють інноваційному розвитку держави. Перетворення відбуваються з метою формування суспільства, в якому акцентується особистість, її добробут та процвітання. Це потребує формування нових відносин у сфері праці, через що основної уваги вимагає проблема розвитку продуктивних сил суспільства, що неможливо без піднесення на новий рівень якості робочої сили.

Побудова соціальноорієнтованої ринкової економіки в Україні та підвищення її конкурентоспроможності потребують адекватної якості робочої сили. Проте наявний на сьогодні механізм її регулювання є неефективним, що гальмує підвищення конкурентоспроможності у сфері праці. Виникла нагальна необхідність у формуванні дієвого механізму регулювання якості робочої сили, який би враховував тенденції розвитку ринку праці і забезпечував зростання конкурентоспроможності робочої сили країни.

Теоретичні та прикладні питання регулювання якості робочої сили привертали увагу дослідників у різні часи. Окремі аспекти цієї проблеми були і є в полі зору зарубіжних вчених: Б. Генкіна, Ю. Дмитрієва, Л. Євдокимової, І. Кириченко, Г. Мелікяна, Н. Шаталової та ін. В Україні питання регулювання якості робочої сили досліджують: Д. Богиня, Н. Гавкалова, О. Грішнова, В. Гриньова, О. Гулевич, Б. Данилишин, М. Долішній, А. Ко-лот, І. Кравченко, Е. Лібанова, О. Морозова, Г. Норд, В. Онікієнко, І. Петрова, В. Савченко та ін.

Незважаючи на постійний інтерес вчених до цієї проблематики, і досі відсутній загальноприйнятий підхід до визначення сутності якості робочої сили, недостатньо дослідженими є питання регулювання її якості з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці, а також визначення потреби в робочій силі певної якості і джерел її забезпечення. Чимало питань усе ще чекають на істотні уточнення і доповнення з огляду на особливості сучасного розвитку економічних відносин в Україні. Потребують подальшої розробки методичні засади вибору заходів щодо балансування попиту і пропозиції робочої сили певної якості на ринку праці. Невирішеність зазначених теоретичних питань і потреби економічної практики зумовили вибір теми наукового дослідження.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-

тацію виконано відповідно до плану наукових досліджень Харківського національного економічного університету. В її основу покладено теоретико-методичні і практичні розробки, що є частиною госпдоговірної науково-дослідної роботи № 8/2002 "Розробка заходів по укріпленню фінансової стійкості підприємства" (номер державної реєстрації 0102U005559). При здійсненні цих досліджень особисто дисертантом було теоретично обґрунтовано взаємозв'язок якісного рівня підготовки працівників сфери фінансових послуг зі зміцненням фінансової стійкості підприємства, оцінено відповідність якості робочої сили складності виконуваної праці.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення і розвиток теоретичних засад, а також розроблення методичних рекомендацій щодо регулювання якості робочої сили в умовах формування і розвитку ринкових відносин. Комплексний підхід до реалізації поставленої мети дисертаційної роботи зумовив необхідність розвязання в ній таких важливих завдань дослідження:

визначення сутності якості робочої сили на основі аналізу й узагальнення існуючих підходів;

обґрунтування напрямів проведення комплексного аналізу якості робочої сили в умовах ринкових відносин;

визначення диспропорцій у підготовці робочої сили з використанням технологій статистичного аналізу;

оцінювання особливостей розподілу фахівців з повною вищою освітою в галузях економіки;

розроблення рекомендацій щодо вибору заходів, необхідних для ре-гулювання відповідності якості робочої сили попиту ринку праці.

Обєкт дослідження процес забезпечення галузей економіки робочою силою.

Предмет дослідження теоретичні, методичні і практичні аспекти регулювання якості робочої сили.

Методи дослідження. Методологічною базою дисертаційної роботи є фундаментальні положення загальної економічної теорії, праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань якості робочої сили та її регулювання.

У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи: теоретичне узагальнення для уточнення поняттєвого апарата дисертаційної роботи; аналіз і синтез для деталізації об'єкта вивчення внаслідок розчленування його на окремі складові частини; статистичний аналіз для виявлення і зясування тенденцій зміни якості робочої сили; системний підхід для вивчення механізму впливу різноманітних факторів на підвищення якості робочої сили; графічний для наочного зображення статистичного матеріалу і схематичного подання низки теоретичних і практичних положень дисертації.

Як спеціальні методи дослідження застосовано: балансовий метод для виявлення тенденцій підготовки робочої сили певної якості; методи математичної статистики для визначення та аналітичного вираження тенденції зміни коефіцієнта насиченості спеціалістами галузей економіки; матричні методи при встановленні потреби в робочій силі певної якості для досягнення планованого обсягу виробництва.

Інформаційною базою дослідження стали офіційні матеріали Державного комітету статистики України та органів статистики Харківської області, дані Державної служби зайнятості України і Харківського обласного центру зайнятості, матеріали наукових конференцій, вітчизняні й зарубіжні публікації, результати аналітичних розрахунків.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розкритті теоретичних засад і практичних аспектів регулювання якості робочої сили з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці. В процесі дослідження автором були одержані такі суттєві наукові результати:

вперше:

запропоновано рекомендації щодо вибору заходів для встановлення відповідності попиту і пропозиції робочої сили певної якості, які ґрунтуються на стадіях відтворення робочої сили з огляду на співвідношення між попитом на неї та пропозицією та з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці;

удосконалено:

методичний підхід до аналізу забезпеченості галузей економіки спеціалістами на підставі оцінки диференціації їхньої структури з використанням коефіцієнту концентрації як основи регулювання робочої сили певної якості;

подальший розвиток одержали:

поняття якості робочої сили, взаємоповязаними та взаємозалежними складовими якої визначено кваліфікаційні, психофізіологічні та психологічно-соціальні характеристики, що забезпечує комплексний підхід до аналізу робочої сили;

напрями аналізу якості робочої сили, які базуються на стадіях її відтворення з використанням принципів системного підходу, що дозволяє виявити тенденції розвитку ринку праці та особливості процесу відтворення робочої сили;

методичний підхід до проведення аналізу балансу підготовки робочої сили, що спирається на можливості оцінювання ефективності функціонування системи освіти за критерієм відповідності обсягів підготовки потребам економіки з метою подальшого її регулювання.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що використання запропонованих теоретичних і науково-практичних розробок щодо регулювання якості робочої сили сприятиме розв