Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Вінок сонетів в українській поезії. Генезис та історія розвитку 2002 года.
Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М.Г. Якубовська; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2002. — 20 с. — укp.
Аннотация: Висвітлено генезис сонетів в українській поезії, еволюцію цієї форми. Визначено строфічно-архітектонічні модифікації сонетів та жанрово-тематичних різновидів. Наведено відомості щодо часу та місця появи канонічної форми вінка сонетів. На підставі комплексного аналізу досліджено тексти вінків сонетів, їх відповідність канонічним вимогам та новаторські відхилення від них. Вінок сонетів виокремлено як своєрідний поетичний жанровий різновид (різновиди). Подано відповідну класифікацію творів цієї форми за строфічно-структурними модикаціями, жанровими різновидами, тематикою та проблематикою. Визначено місце та роль вінків сонетів у загальному літературному процесі в Україні.

Текст работы:

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І.МЕЧНИКРВА                       ЯКУБОВСЬКА Марія Георгіївна


                                                               УДК 821.161.2-193.3(091)                               ВІНОК СОНЕТІВ

                              В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

                         ГЕНЕЗИС ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ


                        10.01.01 українська література
                               АВТОРЕФЕРАТ

                дисертації на здобуття наукового ступеня

                       кандидата філологічних наук

                                    Одеса 2002

Дисертацією є рукопис.

       Робота виконана в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник        кандидат філологічних наук, доцент

                       ПАЩЕНКО Микола Васильович,

                       Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова,

                       доцент кафедри теорії та методики викладання літератури


Офіційні опоненти        доктор філологічних наук, доцент

                       БУНЧУК Борис Іванович,

                       Чернівецький національний університет

                       імені Ю.Федьковича, професор кафедри

                       української літератури


                       кандидат філологічних наук,

                       КОЛІСНИЧЕНКО Анатолій Іларіонович,

                       Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова,

                       доцент кафедри новітньої літератури та журналістики


Провідна установа -   Дніпропетровський національний університет, кафедра української

                        літератури, Міністерство освіти і науки України, м. Дніпропетровськ


Захист відбудеться 26 вересня 2002 р. о 13 год. 30 хв. На засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 91.


З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24


Автореферат  розіслано 22 серпня 2002 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                        Черноіваненко Є.М.
lЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дисертаційного дослідження. У вітчизняному та зарубіжному літературознавстві нараховується чимало наукових праць, присвячених жанру сонета, який чи не для кожного поета протягом більше ніж семисот літ є випробуванням на майстерність, поетичну зрілість, а для читача зразком високої поезії. Це і найбільш живучий і поширений жанр світової канонічної поезії. Хоча протягом всієї своєї історії становлення і розвитку він зазнав чималих змін у формі та змісті.

Найсуттєвіші з них були повязані з поєднанням сонетів у цикли, а потім і в складніші утворення за формою і змістом, це так звані “корони” або “вінки сонетів”. Згодом певні ознаки вінків сонетів набули канонічності, і цей жанровий різновид теж став ціннісною формою у більшості літератур світу. З часу започаткування форми вінків сонетів у зарубіжному літературознавстві зявилась поки що незначна кількість праць, присвячених історії виникнення цієї композиційної форми. Однак серед дослідників щодо часу виникнення цього жанрового різновиду існує декілька точок зору: одні вважають, що форма вінка сонетів відома з ХІІІ ст., інші відносять цю форму за першими її зразками до ХV ст., ще інші до ХVІІ і навіть ХІХ ст.

В українській поезії на сьогоднішній день нараховується більше 150 вінків сонетів, але суперечливість свідчень та недостатньо вивчений фактичний матеріал з історії та генезису вінків сонетів вимагають продовження наукових досліджень в цьому напрямку. Адже у вітчизняному літературознавстві немає жодної науково-теоретичної, а відтак і узагальнюючої праці про цю досить помітну і вагому в художньому і естетичному відношенні жанрову форму в українській поезії. Звідси і актуальність даного дисертаційного дослідження. У першу чергу вона обумовлена потребою дати вичерпний історико-літературний аналіз цієї поетичної форми та теоретично обґрунтувати стан поетики всього масиву вінків сонетів в українській поезії ХХ ст. При цьому ставиться також завдання дослідити генезис цієї форми: від власне сонета до вінків сонетів як жанрових різновидів з виявленням їх структурно-архітектонічних модифікацій, зумовлених тематикою (мотиви, образи, сюжет), стильовим спрямуванням.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалось як складова частина комплексної наукової проблеми “Інтеграція і модифікація в родах і жанрових різновидах літератури ХХ століття” (номер державної реєстрації 0186013058), над якою протягом тривалого часу працює кафедра теорії та методики викладання літератури Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

Мета роботи визначити на основі проаналізованих текстів місце і значення вінків сонетів у загальному літературному процесі; на основі характеристики тем, мотивів, образів та видів вінків сонетів встановити структурні модифікації та простежити еволюцію цих жанрових різновидів.

Для досягнення поставленої мети реалізовано такі завдання:

  • досліджено витоки та історію розвитку вінків сонетів і запропоновано власну точку зору щодо часу і місця виникнення форми вінка сонетів;
  • проведено літературознавче дослідження значної кількості поетичних текстів вінків сонетів, вивчено та узагальнено теоретико-методологічний матеріал стосовно цієї поетичної форми, запропоновано кваліфікувати вінок сонетів як окремий жанровий різновид, в якому поєднуються ознаки поеми і циклу;
  • на підставі проведеного порівняльного аналізу текстів вінків сонетів, створених в українській поезії протягом ХХ століття, розроблено класифікацію цих форм за строфічно-структурними модифікаціями, жанровими різновидами, тематикою і проблематикою.

Обєктом дослідження є історія виникнення та розвитку форми вінка сонетів у контексті української поезії.

Предметом дослідження стали зібрані і проаналізовані тексти понад 150 українських вінків сонетів, написаних протягом ХХ ст.

Наукова новизна дисертації. У рамках проведеного дослідження обґрунтовано ряд положень, які відзначаються елементами науково-теоретичної новизни, відбивають особистий внесок здобувача у висвітлення проблеми і це зокрема:

  • вперше в історії української літератури обєктом дослідження обрано вінок сонетів як новітню модифікацію сонетних форм в українській поезії;
  • уточнюються дані про генезис форми вінка сонетів у світовій літературі;
  • досліджуються особливості лексичного складу українських вінків сонетів, їх канонічних параметрів, визначаються структурно-архітектонічні модифікації цих форм.

Для виконання поставленої мети і завдань в роботі використані такі методи: комплексний підхід, що включає методи історико-генетичного, конкретно-історичного та типологічного аналізу з принципами структурно-системного підходу, філологічного коментування тексту. В роботі використовується спеціальна для віршознавчих досліджень система статистичних підрахунків.

Теоретико-методологічною основою дисертації послужили наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з теорії віршування: М.Шульговського, В.Жирмунського, Г.Шенгелі, Б.Томашевського, Л.Тимофєєва, Ю.Лотмана, Г.Сидоренко, О.Мороза, І.Качуровського, Н.Костенко, М.Сулими, Б.Михайличенка, Дж.М.Крещімбені, В.Мьонха, а також поетів і теоретиків сонетної форми: І.Франка, М.Зерова, М.Рильського, Д.Павличка, С.Крижанівського, А.Добрянського та інших, які торкалися окремих питань сонетописання та жанрології.

Практичне значення роботи. Дисертація містить досить великий за обсягом фактичний і схематично-статистичний матеріал з ритміки сонетних форм, теоретичні судження та узагальнення, які можуть бути використані при викладанні курсу “Вступ до літературознавства” та спецкурсів “Поетика”, “Основи віршування”, а також при підготовці лекцій та навчальних посібників, при написанні курсових та дипломних робіт.

Особистий внесок здобувача визначається тим, що дисертаційна робота написана ним цілком самостійно, а всі публікації по темі дослідження не мають співавторів. Використані в роботі думки та концепції, що належать іншим ученим, супроводжуються посиланнями.

Апробація основних положень дисертації проходила шляхом обговорення її на кафедрі теорії та методики викладання літератури Одеського національного університету   ім. І.І.Мечникова, на двох міжвузівських наукових конференціях “Роди і жанри літератури”, присвячених памяті професора Г.А.Вязовського (1999, 2000 рр.).

Основні результати дисертації знайшли своє відображення в 4-х статтях, опублікованих у наукових журналах та збірниках наукових праць, що визнані ВАК України фаховими з української літератури.

Структура і зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг тексту  165  сторінок. Список використаних джерел становить 196 позицій, додаток “А”   “Бібліографія українських вінків сонетів” складається зі 151 назви.


Основний зміст дисертації

У “Вступі” обґрунтовується актуальність дисертаційної теми, її наукова новизна; визначається звязок з науковим напрямком роботи кафедри; конкретизуються мета і поставлені завдання, джерела і методологія; вказуються можливості практичного застосування одержаних результатів; подається структура дисертаційного дослідження.

У першому розділі “До джерел вінка сонетів” розглядаються генезис та становлення форми вінка сонетів, канонізація формальних ознак вінка сонетів, досліджуються лексико-стилістичні вимоги жанру та визначається жанрова амбівалентність вінка сонетів. Стверджується, що першим автором сонета був італійський поет Джакомо да Лентіні (Jakomo da Lentini), який належав до так званої “сицилійської” поетичної школи і творив у першій половині ХІІІ ст. Пізніше в ХІV ХV століттях сонет широко розроблявся такими відомими поетами, як Ф.Петрарка, Т.Тассо, Данте Аліґєрі. Згодом сонет як строфічна форма набув популярності у всій світовій поезії.

В тій же італійській поезії вперше зявилась і найскладніша сонетна композиція вінок сонетів. Проте досі думки різних теоретиків поезії щодо часу її появи і встановлення перших авторів суттєво розходяться. Донедавна у слов