Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Вживання часових форм дієслова в сучасній англійській мові (на матеріалі трьох функціональних стилів) 2003 года.
Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / М.М. Лучак; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 20 с.: рис. — укp.
Аннотация: Досліджено вживання граматичних форм часу (ГФЧ) дієслова в художньому, науковому та публіцистичному стилях, їх взаємозв'язок з семантичними підкласами та побудову граматичного поля часу з ядром і периферією в системі дієслова сучасної англійської мови. Розглянуто основні підходи до виділення часових форм, стильову структуру мови, обгрунтовано виділення досліджуваних функціональних стилів та семантичних груп, проаналізовано погляди на поняття в лінгвістиці. З використанням описового методу проаналізовано частоту вживання часових форм та семантичних підкласів дієслова в трьох стилях. Застосовуючи квантитативні методи встановлено парадигматичні зв'язки між ГФЧ дієслова. На базі об'єктивних критеріїв запропоновано модель граматичного поля часу в системі дієслова сучасної англійської мови та його варіантів у функціональних стилях.

Текст работы:

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І.І.МЕЧНИКОВА
Лучак Микола Миколайович                                                               

                                                                       УДК: 811.111366.58ВЖИВАННЯ ЧАСОВИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА

В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

(на матеріалі трьох функціональних стилів)

Спеціальність 10.02.04 германські мовиАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наукОдеса 2003
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки УкраїниЗахист відбудеться 18 квітня 2003 року о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 Одеського національного університету імені І.І.Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 91.


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Одеського національного університету за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.


Автореферат розісланий 14.03.2003 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                        Черноіваненко Є.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Розуміння мови як системи взаємозвязаних елементів стало домінуючим у лінгвістичних дослідженнях останніх десятиліть. На основі цих досліджень закріпився погляд, згідно з яким реалізація в мові одиниць одного рівня перебуває в залежності від реалізації одиниць іншого рівня. Виходячи з цього твердження можна припустити, що між семантикою слова та його граматичним оформленням і вживанням повинна існувати певна залежність, зокрема, між семантикою дієслова та його граматичними категоріями.

Актуальність теми. Реферована робота присвячена комплексному вивченню проблеми реалізації категорії граматичного часу дієслова в залежності від його різнопланової семантики у функціональних стилях сучасної англійської мови: художньому, науковому і публіцистичному.

Проблема категорії часу одна з тих, які найбільше приваблюють увагу дослідників. І це не випадкове явище, якщо врахувати складність і значення цієї проблеми та її важливість як для теорії мовознавства, так і для практики володіння мовою, а також практики викладання іноземної мови.

Час (поряд з простором) це обєктивно-реальна форма існування матерії. Три фундаментальні категорії простір, час і рух утворюють єдність, яка знаходить вираження як на рівні понятійного, так і на рівні мовного членування світу.

Проблемою темпоральності в різний час і в різних мовах займалися багато лінгвістів (Я.Ф.Аскін, 1966; І.С.Бик, 1995; Я.Г.Біренбаум, 1981; О.В.Бондарко, 1984; О.Єсперсен, 1958; Г.А.Золотова, 1975; І.П.Іванова, 1961; А.В.Кравченко, 1990; А.К.Корсаков, 1978; Е.Я.Мороховська, 1993; О.І.Смирницький, 1958; І.Б.Хлєбнікова, 1991; Дж.Лайонз, 1968; Р.Кверк, 1985;  Дж.Уард, 1966 та ін.).

Дослідження цих науковців відрізняються за обсягом досліджуваного матеріалу (від аналізу окремої лексеми чи мінімальної лексичної парадигми до дослідження лексичної чи лексико-граматичної темпоральної системи в цілому).

Узагальнене поняття часу включає в себе поняття реальний час як форму буття світу, концептуальний час як форму його відображення в людській свідомості у вигляді часових понять, і мовний час як форму репрезентації цих понять у мові.

Оскільки концептуальна модель складається з переплетення результатів двох ступенів пізнання чуттєвого й логічного, то виділяється ще й перцептивний час як самостійний параметр духовного життя суспільства й особистості. Перцептивний час це результат субєктивного відображення реальних часових процесів і явищ навколишнього світу в культурі, суспільстві та індивідуальній свідомості.

Мовний час у сучасному мовознавстві трактується двояко:

1) як час буття мови, як зміна мовної системи у часі, де мова це особлива форма матерії, яка знаходиться у постійному русі (розвитку). Таке трактування мовного часу веде своє походження від Ф. де Соссюра;

2) як спосіб вираження часових понять у мові (таке розуміння часу прийняте в дослідженні). На кожному рівні виділяються одиниці, які мають темпоральне значення: на морфологічному рівні такими одиницями є певні граматичні форми, на лексичному лексичні одиниці з темпоральним значенням, на рівні речення синтаксичні конструкції (робота націлена на вивчення лексичного й морфологічного рівнів).

Огляд поглядів на співвідношення концептуальних часових понять і засобів їх мовної репрезентації дає можливість зробити висновок, що основними аспектами проблем темпоральності є ономасіологічний/ семасіологічний, синхронічний/діахронічний (за підходом до досліджуваного матеріалу), парадигматичний/синтагматичний (за типом аналізованих відношень) та функціонально-семантичний, завданням якого є вивчення поведінки елементів мови у мовленні, вивчення їх частотності та сполучуваності.

Отже, актуальність теми зумовлена:

  • потребою встановлення залежності вживання часових форм дієслова у функціональних стилях сучасної англійської мови від його семантики;
  • відсутністю обєктивно отриманих даних про граматичне поле часу в системі дієслова сучасної англійської мови та потребою його побудови на основі квантитативних методів дослідження.

Звязок роботи з науковими темами. Робота виконана в межах теми кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича Семантика та прагматика одиниць лексичного, фонетичного та морфологічного рівнів” (тема затверджена вченою радою Чернівецького державного університету, протокол № 2 від 27 лютого 1997 року; номер державної реєстрації 0199U001872).

Обєктом дослідження є лексико-семантична система дієслова, у якій виділені 20 семантичних підкласів.

Предмет дослідження складають частоти вживання виділених підкласів у граматичних часових формах дієслова в різних функціональних стилях.

Основною метою дослідження є встановлення частоти вживання часових форм дієслова у функціональних стилях, виявлення залежності вживання дієслів у певному граматичному часі від їх семантики, побудова граматичного поля часу в системі дієслова сучасної англійської мови за допомогою статистичних методів.

Виходячи з цього, у дисертації ставляться такі основні завдання:

1) отримання частотної характеристики граматичних форм дієслова у функціональних стилях сучасної англійської мови;

2) виділення семантичних груп дієслів;

3) аналіз частоти вживання часових форм у залежності від семантики дієслова;

4) виявлення наявності/відсутності звязку лексичної семантики дієслова і темпоральної семантики часових форм;

5) порівняння особливостей уживання семантичних груп дієслів у функціональних стилях;

6) побудова граматичного поля часу в системі дієслова сучасної англійської мови.

Матеріалом дослідження слугували тексти трьох функціональних стилів: художній різнопланові твори американських та англійських письменників 70-90-х років ХХ століття; науковий  статті з фізики, хімії, біології, економіки (90-і роки); публіцистичний –– статті з американських журналів і газет (1991-1993 рр.), загальним обсягом 259500 слововживань.

Методи дослідження. У дисертації використовуються статистичні (квантитативні) методи дослідження, які застосовані і апробовані в лінгвістиці (критерій хі-квадрат /χ2/, коефіцієнт взаємної спряженості К, кореляційний аналіз). Ці методи дозволяють на основі обєктивних даних отримати достовірну картину взаємозвязків мовних явищ різного рівня. Статистичні прийоми використовуються в роботі з метою встановлення наявності чи відсутності звязку між досліджуваними явищами, тобто семантикою дієслова і граматичними часовими формами.

Слід зазначити, що інвентаризація мовного матеріалу і пояснення причин впливу семантичного фактора на вживання часових форм дієслова здійснюється за допомогою традиційних лінгвістичних методів, зокрема, описового методу; виділення мовних одиниць з тексту, їх ідентифікація, структурна інтерпретація за  допомогою категорійного і дискретного аналізу.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше:

комплексно досліджена частота і специфіка вживання граматичних форм часу дієслова у художньому, науковому і публіцистичному функціональних стилях сучасної англійської мови;

отримана кількісна характеристика вживання досліджуваних семантичних підкласів дієслів;

зроблений порівняльний аналіз звязку семантики виділених підкласів дієслів з часовими формами у функціональних стилях;

за допомогою квантитативних методів побудоване граматичне поле часу в системі дієслова сучасної англійської мови.

Теоретичне значення роботи визначається тим, що результати аналізу звязків між семантичними підкласами дієслова та граматичними формами часу дозволили виявити залежність вживання часових форм англійського дієслова від його семантики. При цьому семантичний фактор впливу на реалізацію категорії часу англійського дієслова не є абсолютним. Прагматика мовної ситуації накладає обмеження на вплив цього чинника. Також установлено, що у різних функціональних стилях існує декілька варіантів граматичного поля часу.

Практичне значення роботи полягає в можливості використання результатів дослідження у курсах лекцій з лексикології, стилістики та граматики англійської мови і загального мовознавства, а також на практичних заняттях з англійської мови в школі або вузі, при виконанні курсових, дипломних і магістерських робіт та для подальших лінгвостилістичних досліджень.

Апробація. Результати дослідження обговорювалися на засіданні кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, на Всеросійській науковій конференції “Язык и мышление: психологические и лингвистические аспекты” (Пенза, 2001), 1-й Всеукраїнській науковій конференції “Україна наукова-2001” (Дніпропетровськ, 2001).

Структура роботи. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, списку ілюстративних джерел і додатків. Результати досліджень ілюструються таблицями та рисунками.

Загальний обсяг дисертації становить 253 сторінки, із них 177 сторінок тексту. У додатках подані допоміжні таблиці та список дієслів, зафіксованих у дослідженні. Дисертація містить 26 таблиць і 9 рисунків. Дві таблиці та всі рисунки поміщені в тексті дисертації. Бібліографія налічує 245 назв (разом із списком ілюстративних джерел 348).


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У