Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Англійська лексика моди ХХ - ХХІ ст. 2005 года.
Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Г.М. Коваленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.
Аннотация: Проведено дослідження лексики моди в англійській мові XX - XXI ст. у когнітивному та традиційному лексикологічному аспектах з урахуванням екстралінгвістичних чинників, які вплинули на її формування, а також семіотичного характеру елементів сучасного вбрання. Визначено межі лексики моди й асоціативно-семантичні складники поняття feshion. Проаналізовано способи номінації та словотворення у межах лексики моди. Встановлено, що найбільш поширеними з них є афіксація, словоскладання, акроніми, внутрішня деривація, запозичення та утворення словосполучень. Розвиток лексики моди розглянуто у контексті соціокультурної еволюції. Особливу увагу приділено дослідженню когнітивних механізмів утворення нових лексичних одиниць. Вивчено засоби вербалізації темпоральності, новизни, оцінності та кольору як ключових факторів у сфері моди.

Текст работы:

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КОВАЛЕНКО Ганна Миколаївна
УДК 811.111373221:39106
АНГЛІЙСЬКА ЛЕКСИКА МОДИ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬСпеціальність 10.02.04 германські мови


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Київ 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі англійської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Науковий керівник:        

доктор філологічних наук, професор

БЄЛОВА Алла Дмитрівна,

завідувач кафедри англійської філології
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Офіційні опоненти:        

доктор філологічних наук, професор

ЛЕВИЦЬКИЙ Андрій Едуардович,

професор кафедри ТПП англійської мови

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук

АНДРУСЯК Ірина Василівна,

доцент кафедри англійської філології

факультету іноземної філології

Ужгородського національного університету

МОН України

Провідна установа:        

Донецький національний університет МОН України, кафедра англійської філології


Захист відбудеться “26” травня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: Київ-30, бульвар Тараса Шевченка, 14.


З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського  національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10).Автореферат розіслано  “21” квітня 2005 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради                                  д. філол. наук Смущинська І. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Активний розвиток лексичного складу англійської мови у двадцятому столітті був повязаний із необхідністю номінації нових явищ, які виникли внаслідок розвитку промисловості, інформаційних технологій, систем комунікації, глобалізації у світовій економіці, уніфікації та взаємного збагачення культур. Обєктом лінгвістичних досліджень останніх років були лексичні одиниці, повязані з такими сферами, як політика, економіка, юриспруденція, фінанси та банківська справа, реклама, ЗМІ, інформаційні технології та Інтернет. Незважаючи на значимість моди для світогляду сучасної людини, її соціальну значущість як сфери діяльності, лексика моди залишилася поза увагою мовознавців. Вона не була предметом термінологічних досліджень, досліджень зі словотвору чи популярних нині когнітивних студій, у тому числі в межах вивчення мовних картин світу.

У двадцятому столітті внаслідок демократизації суспільства мода перестала бути надбанням вузького кола аристократії, увійшовши в життя всіх представників сучасного соціуму. Незалежно від того, наскільки окремо взята людина зацікавлена чи не зацікавлена останніми новинками моди, загальні уявлення про те, який одяг є адекватним чи неадекватним, модним або немодним у сучасному суспільстві, в будь-якому разі впливають на вибір убрання. Відбувається діалектична взаємодія протилежних прагнень людини до соціальної адаптації та індивідуальної ідентифікації. Вибір стилю вбрання часто забезпечує успіх як у неформальному спілкуванні, так і під час ділових контактів чи політичної кампанії. Предмети одягу та аксесуари від відомих виробників є ознакою високого соціального статусу. Має значення не лише висока матеріальна якість виробу, але й імя виробника (brand name). Стрімкий темп змін у галузі моди знаходить своє відображення на вербальному рівні, відбувається постійне утворення нових лексичних одиниць на позначення нових явищ.

Актуальність дослідження лексики моди як вербального втілення цього фрагмента сучасної культури зумовлена загальною тенденцією сучасної лінгвістики до вивчення мовних явищ у контексті позамовних чинників, особливою увагою до еволюції лексичного складу англійської мови та когнітивних механізмів утворення нових лексичних одиниць.

Звязок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах наукової теми Європейські мови та культури в контексті глобалізації світових процесів” (код 01 БФ 0147-01) в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (затверджена Міністерством освіти і науки України).

Мета дослідження здійснити комплексний аналіз лексики моди передбачає такі завдання:

 • окреслити лексику моди як складник англомовної картини світу;
 • здійснити системний аналіз номінації в англійській лексиці моди ХХХХІ століть;
 • описати словотвірні моделі в англійській лексиці моди ХХ-ХХІ століть;
 • зясувати семіотичні особливості предметів одягу та аксесуарів, дослідити процес семіотизації обєктів матеріальної культури.

Обєктом дослідження є особливості вербалізації нових ідей у галузі моди, а також специфіка утворення та вживання лексичних одиниць в англомовних текстах про моду. Предметом дослідження стали лексичні одиниці, які використовуються в англійській мові в галузі моди.

Сфера вживання лексики моди значно ширша, ніж окремо взята професійна галузь. Ця лексика використовується як у відповідній індустрії, так і в повсякденному житті, її вживають у мовленні не лише фахівці, а й ті, хто цікавиться модою, пересічні споживачі, які купують одяг. Тому доцільно розглядати не термінологію чи професійну лексику легкої промисловості, а лексику моди, яка включає лексичні одиниці з емоційним компонентом у значенні, сленгізми, просторічну лексику, професійний жаргон, а також допускає використання синонімів та багатозначних слів.

Методи дослідження: метод суцільної вибірки, методи ономасіологічного та семасіологічного аналізу, метод статистичного аналізу для зясування кількісних співвідношень засобів словотвору в лексиці моди.

Матеріалом дослідження послужили лексичні одиниці, виділені методом суцільної вибірки із джерел, присвячених моді: англомовних журналів мод, жіночих журналів, каталогів готового одягу, а також англомовних електронних видань загальним обсягом понад 15000 сторінок.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що:

 • вперше проводиться дослідження англійської лексики моди;
 • поглиблюються положення теорії номінації та словотвору;
 • розширюються положення теорії мовних картин світу.

Теоретичне значення дисертації полягає в розширенні теоретичної бази таких наукових дисциплін, як семіотика (вивчення проблеми означування матеріальних обєктів), теорія мовних картин світу (дослідження лексики моди як сегмента сучасної англомовної картини світу), когнітологія (розгляд когнітивних механізмів вербалізації позамовних явищ), лексикологія, ономасіологія та теорія номінації (аналіз когнітивного аспекту номінації), дериватологія та теорія словотвору.

Практичне значення дисертації полягає в можливості використання матеріалів та результатів дослідження на заняттях із практики англійської мови, в курсі “Лексикологія англійської мови”, а також у спецкурсах із семіотики та теорії номінації. За результатами дослідження було складено глосарій (1165 одиниць), який може послужити основою для укладання спеціалізованого словника.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження обговорювалися на науковій конференції молодих учених на кафедрі англійської філології Київського університету імені Тараса Шевченка
18 квітня 2002 р.; міжнародній науковій конференції за участю молодих учених “Мовно-культурна комунікація: напрямки і перспективи дослідження” в Київському університеті імені Тараса Шевченка 9 квітня 2003 р.;
12-тій міжнародній конференції “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго 23-27 червня 2003 р. (м. Київ); міжнародній науковій конференції “Проблеми розвитку філології в Україні у контексті світової культури” в Київському університеті імені Тараса Шевченка 23-24 жовтня 2003 р.; міжнародній науковій конференції “Семіотика культури / тексту в етнонаціональних картинах світу” в Київському університеті імені Тараса Шевченка 14 квітня 2004 р.; міжнародній науковій конференції “Філологія в Київському університеті: історія та сучасність”, присвяченій 200-річчю від дня народження М.О. Максимовича, 12 жовтня 2004 р.

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 8 статей у виданнях, рекомендованих ВАК України.

На захист виносяться такі положення:

 1. Лексика моди є складником сучасної англомовної картини світу. Слово fashion є центральною одиницею в складі лексики моди, виступаючи активною словотвірною основою. Основними семантичними складниками слова fashion є style, dress, new, way of life, identity, shape, behaviour, consumer,  creation, designer, show, superiority, admiration, force. Семіотичні особливості елементів моди знаходять своє відображення на вербальному рівні. Кодекси вбрання (dress codes) є невербальною знаковою системою, в межах якої відбувається семіотизація обєктів моди (предметів одягу та аксесуарів). Вербальні назви кодексів убрання та стилів (напрямків) у моді відповідають семіотичним уявленням про інтерпретанту як ланку, що поєднує означуване з матеріальним знаком.
 2. В лексиці моди ХХ-ХХІ століть представлені всі засоби словотвірної номінації, притаманні сучасній англійській мові: лінійні (афіксація, усічення основи, словоскладання, утворення акронімів, телескопія, редуплікація, іконічний словотвір), нелінійні (конверсія, компресія, переосмислення лексичних значень слів, міжкатегоріальний перехід), а також оказіональна номінація. Номінація в лексиці моди відбувається також через запозичення та шляхом утворення словосполучень. Важливу роль у цьому процесі відіграють соціокультурні чинники.
 3. Номінативні процеси в лексиці моди відбуваються за участю таких когнітивних механізмів: аксіологічного переосмислення, аналогії, опозиції, акцентування, відтворення мовними засобами позамовної дійсності, асиміляції, понятійної компресії та деталізації сприйняття обєктів позамовної дійсності.
 4. Текстам про моду притаманне широке використання лексичних одиниць із оцінними відтінками у значенні, серед яких переважають одиниці з позитивною оцінкою. Опозиція good::bad у контексті моди трансформується в опозиції fashionable::unfashionable та new::old.
 5. Лексичні одиниці з темпоральною конотацією та темпоральною семою в значенні використовуються в текстах про моду на позначення часових відрізків, а також як засіб реалізації опозиції present::past (new::old). У середовищі моди відбувається аксіологізація значень “present” та “new”. Нейтралізація аксіологічної опозиц