Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: Росіяни в Донбасі (20 - 30 рр. ХХ ст.) 2006 года.
Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Н.Г. Малярчук; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.
Аннотация: Здійснено комплексне історичне дослідження розвитку російського населення Донбасу в 1920 - 1930-ті рр. Проаналізовано динаміку чисельності та з'ясовано особливості розміщення росіян у регіоні, а також зміни, які відбулися у їх соціальному складі та представництві у державних, господарських і партійних структурах регіону протягом міжвоєнного періоду. Досліджено історію створення російських національних адміністративно-територіальних одиниць. Визначено особливості цього процесу та труднощі, які виникали у процесі його здійснення. Розглянуто політико-правовий статус росіян в Україні на різних етапах реалізації політики українізації. З'ясовано рівень задоволення їх національно-культурних потреб. Відзначено щодо значного внеску росіян у розвиток промисловості регіону, висвітлено перебіг радянських соціально-економічних перетворень у російських селах, а також масштаби та спрямованість політичних репресій органів НК - ДПУ проти російського населення Донеччини.

Текст работы:

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Малярчук Наталя ГригорівнаУДК 94 (477.6)
РОСІЯНИ В ДОНБАСІ

(20 30 рр. ХХ ст.)
07.00.01 Історія УкраїниАВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наукДонецьк - 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі історії України

Донецького національного університету

Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник  -        доктор історичних наук, професор

Нікольський Володимир Миколайович,

            професор кафедри історії України

            Донецького національного університету


Офіційні опоненти -        доктор історичних наук, професор

Кульчицький Станіслав Владиславович,

                                                                завідувач відділом історії України 20-30 рр. ХХ ст.,    

                                                                 заступник директора Інституту історії

  України НАН України,

заслужений діяч науки і техніки України


доктор історичних наук, професор

Безпалов Микола Єгорович,

завідувач кафедри історії словян

Донецького національного університету


Провідна установа -        Харківський національний університет

ім. В. Каразіна Міністерства освіти

і науки України (кафедра історії України)


Захист відбудеться “_23_” червня 2006 року о _13__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.02 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, II навч. корп., ауд. 32.


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Донецького національного університету (83055, м. Донецьк - 55, вул. Університетська, 24).

Автореферат розісланий “__19__”  травня 2006 р.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. З проголошенням незалежності України розпочався процес формування української етнонаціональної політики, спрямованої на врахування, поєднання та реалізацію національних інтересів представників понад 130 етносів, що мешкають на її теренах. Однак на сьогодні ще зарано говорити про повне розвязання етнічних проблем в Україні та утвердження в українському суспільстві атмосфери міжнаціональної толерантності та злагоди. Великою мірою це обумовлено наявністю білих плям в етнічній історії України, оскільки більшість суперечностей у міжнаціональних відносинах мають історичне походження. Отже, вивчення історії окремих етносів, безперечно, є однією з актуальних проблем вітчизняної історичної науки.

Етнічна історія України не буде повною без висвітлення минулого росіян - другого за чисельністю етносу нашої держави, з яким упродовж останніх трьох з половиною століть була тісно повязана доля українського народу. Недостатня наукова розробленість історії цієї етнічної групи в Україні та її окремих регіонах є підґрунтям для свідомого чи несвідомого викривлення минулого. В умовах надзвичайної політизації та загострення російського питання, яке спостерігається сьогодні, це може спричинити конфліктні ситуації, призвести до погіршення міжнаціональних взаємин у державі. Тому ґрунтовне  й усебічне дослідження історії російської етнічної спільноти є актуальним та важливим завданням вітчизняної історичної науки.

Необхідність вивчення історії росіян в Донбасі, як у регіоні зі значною концентрацією російського населення, обумовила регіональний аспект нашого дослідження.

Своєчасність та важливість вивчення досвіду вирішення російського питання державою у 20  30 - ті рр. ХХ ст. також не викликає сумнівів, бо у міжвоєнний період перед російською етнічною спільнотою України постали проблеми, які й сьогодні є актуальними для її представників: зміна політичного статусу і, як наслідок, необхідність інтегруватися в українську культуру. Отже, врахування здобутків та прорахунків уряду в цьому питанні надасть можливість запобігти повторенню помилок.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження повязаний з науковою темою, що опрацьовується колективом кафедри історії України Донецького національного університету Актуальні проблеми історії України: регіональні аспекти ( Г  05 / 18 № 0105 U 004466).

Обєктом дослідження є російське населення Донбасу.

Предмет дослідження - соціально - економічне та культурне життя росіян Донбасу в 20 - 30 - ті рр. ХХ ст.

Мета дисертації полягає у здійсненні комплексного аналізу історії російської національної меншини Донбасу в 20 30 - ті рр. ХХ ст., дослідженні особливостей соціально - економічного та культурного життя її представників, а також виявленні загальних засад державної політики щодо них.

Для досягнення поставленої мети в дисертації передбачається розвязати такі завдання:

  • зясувати ступінь наукової розробки проблеми, охарактеризувати джерельну базу та  визначити методологічні засади дослідження;
  • проаналізувати динаміку чисельності російського населення в регіоні, виявити особливості його розміщення;
  • визначити характерні риси соціальної структури росіян Донбасу, їх місце та роль у місцевих партійних, радянських, господарських організаціях і установах;
  • розкрити особливості процесу створення у регіоні російських національних адміністративних одиниць;
  • зясувати, яким було ставлення російської національної меншини Донбасу до політики українізації;
  • визначити рівень забезпечення національно - культурних потреб російського населення Донбасу;
  • простежити зміни у політико - правовому статусі росіян, які відбувалися протягом міжвоєнного періоду;
  • дослідити роль і місце росіян у відбудові та індустріалізації регіону;
  • розглянути становище російського сільського населення Донбасу під час колективізації та голодувань 20 - х - поч. 30 - х рр. ХХ ст.;
  • зясувати масштаби та спрямованість політичних репресій щодо російського населення Донеччини.

Хронологічні межі дослідження охоплюють міжвоєнний період: 1920 - 1930  рр. Визначення нижньої межі обумовлене встановленням радянської влади в Україні та початком політики коренізації, яка спричинила суттєві зміни в політико - правовому статусі росіян. Верхня межа зумовлена згортанням політики коренізації, завершенням формування основних принципів радянської етнонаціональної політики й остаточним визначенням статусу росіян як домінуючої панівної нації.

Географічні рамки дисертаційного дослідження окреслені історико -географічною назвою Донбас, а саме його українською частиною (сучасні Донецька та Луганська області). У 20 - 30 - ті рр. ХХ ст. ця територія входила спочатку до складу Донецької губернії (1920 - 1925 рр.), а потім пяти округ (1925 1930 рр.): Артемівської (до 1924 р. - Бахмутська), Луганської, Маріупольської, Сталінської (до 1924 р. - Юзівська) та Старобільської; 17 районів (1930 - 1932 рр.), Донецької області (1932 1938 рр.), Сталінської та Ворошиловградської областей (з 1938 р.). Російське населення тих районів Таганрозької та Шахтинської округ, котрі у 1924 р. були передані Північно - Кавказькому краю РСФРР, досліджується лише у період з 1920 р. по 1924 р., тобто коли  вони перебували у складі Донецької губернії.

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у здійсненні всебічного та комплексного аналізу життєдіяльності російського населення Донбасу на основі критичного узагальнення досягнень вітчизняної і зарубіжної історіографії та систематизації широкого кола джерел, як опублікованих, так і вперше залучених до наукового обігу. Зроблено спробу зясувати місце та роль російської етнічної групи у суспільно - економічному житті регіону, визначити її питому вагу в державних, партійних та господарських структурах Донбасу, рівень забезпечення національно - культурних потреб російської громади, дослідити перебіг колективізації у російських національних районах, а також становище російських сіл регіону під час голоду 1921 - 1922 рр., 1924 - 1925 рр. та 1932 - 1933 рр. Дістали подальшого вивчення різні аспекти впровадження політики українізації в Донбасі, а також національного адміністративно - територіального районування. Було досліджено масштаби та спрямованість політичних репресій щодо російського населення Донеччини.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що фактичний матеріал дисертації та її висновки до певної міри компенсують відсутність узагальнюючих досліджень з історії росіян Донбасу. Вони можуть бути використані при подальшому дослідженні російської етнічної спільноти, але вже в межах всієї України, а також при написанні узагальнюючих праць з вітчизняної історії, посібників та підручників з краєзнавства, у викладанні вузівських курсів та спецкурсів з історії України та національних відносин 1920 1930 рр. в УСРР.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри історії України історичного факультету Донецького національного університету, доповідалися на ІV Міжнародній науковій конференції молодих вчених та студентів Нації та міжнаціональні відносини в історії людства очима молодих дослідників (Донецьк, березень 2003 р.) та науковій конференції професорсько - викладацького складу Донецького національного університету за підсумками науково - дослідної роботи за період 2003 - 2004 рр. (Донецьк, 2005 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації автором опубліковано пять наукових робіт (з них чотири було опубліковано у наукових фахових виданнях) загальним обсягом 3  друкованих аркуші.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів (одинадцяти підрозділів), висновків, списку використан