Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

По вопросу доставки диссертации по этой теме пишите на электронный адрес: info@disser.com.ua
Тема автореферата диссертации: "Остарбайтери" з Поділля (1942 - 1947рр.) 2003 года.
Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С.Д. Гальчак; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — укp.
Аннотация: На основі багатьох джерел досліджено політику та практичні дії нацистського окупаційного режиму стосовно насильницькій мобілізації людських ресурсів краю, а також дискримінацію, пограбування, умови життя, каторжну працю "остарбайтерів" з Поділля у військовій промисловості та сільському господарстві рейху. Висвітлено використання трудових ресурсів Поділля румунською окупаційною адміністрацією, протидію подолян нацистським планам уярмлення населення загарбаних територій. Проаналізовано механізм репатріації, а також ставлення партійно-державного керівництва СРСР і УРСР до репатріантів, їх життя у післявоєнному Радянському Союзі.

Текст работы:

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. Н. КАРАЗІНА

Гальчак Сергій Дмитрович
                                                                    УДК 94 (477. 44) “1939/1945”
ОСТАРБАЙТЕРИ” З ПОДІЛЛЯ

(1942 1947 рр.)
07.00.01 Історія України


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук
Харків-2003
Дисертацією є рукопис


Робота виконана у відділі регіональних проблем історії України Інституту

історії України НАН України


Науковий керівник            доктор історичних наук, професор,

                                               академік НАН України

                                               ТРОНЬКО Петро Тимофійович,

                                               завідуючий відділом регіональних

                                               проблем історії України

                                               Інституту історії України

                                               НАН УкраїниОфіційні опоненти             доктор історичних наук, професор,

                                               член-кореспондент НАН України

                                               РЕЄНТ Олександр Петрович,

                                               заступник директора

                                               Інституту історії України

                                               НАН України;

                                               кандидат історичних наук

                                               СКОРОБАГАТОВ Анатолій Васильович,

                                               доцент кафедри історії України

                                               Харківського національного університету

                                               ім. В. Н. Каразіна


Провідна установа             Донецький національний університет

                                               Міністерства освіти і науки України

                                               (кафедра історії України)    Захист відбудеться “4” квітня 2003 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 в Харківському національному універ-ситеті ім. В. Н. Каразіна (61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. IV-65).


   З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харків-ського національного університету ім. В. Н. Каразіна.


Автореферат розісланий “7” лютого 2003 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                              Є. П. Пугач

                  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ    Актуальність дослідження зумовлена демократизацією українсько-го суспільства, що створила можливості для реалізації наукового та сус-пільного інтересу до однієї з найбільш соціально потерпілої від то-талітарних режимів категорії населення колишніх “остарбайтерів”. Понад півстоліття злочинне використання Третім рейхом рабської, примусової праці українських бранців, тривале упереджене ставлення до них на батьківщині  (в СРСР) були історією забуття. Лише в умовах становлення України як незалежної демократичної держави до “східних робітників” проявлено увагу. Сьогодні колишні невільники, особливо після прийняття Верховною Радою України Закону “Про жертви на-цистських переслідувань”, користуються  правами і свободами, передба-ченими Конституцією, іншими нормативно-правовими актами України.

    Нові життєві реалії визначили необхідність всебічного наукового ос-мислення історичної правди про нелегку долю колишніх каторжан. Не-обхідність наукового пошуку продиктована  потребою обєктивного висвітлення маловідомих трагічних сторінок історії України середини ХХ ст., залучення в науковий обіг закритої раніше інформації, а також фактичною відсутністю у вітчизняній історичній науці грунтовних праць про “остарбайтерів”, в т. ч. на регіональному рівні.

    Обєктом дослідження є умови життя та діяльність населення По-ділля, депортованого під час Другої світової війни на територію Третьо-го рейху і репатрійованого в СРСР після розгрому нацистської Німеччи-ни.

    Предмет дослідження взаємостосунки “остарбайтерів”-подолян з нацистською окупаційною владою та радянською державою.

    Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1942 1947 ро-ків. Нижня межа дисертаційної праці обумовлена початком масової де-портації населення Поділля на примусові роботи в нацистську Німеч-чину, верхня завершенням репатріації невільників-каторжан із терито-рії поваленого Третього рейху.

    Географічні рамки праці обмежуються Поділлям, під яким у дисер-таційному дослідженні розуміється територія сучасних Вінницької та Хмельницької областей, а також Монастирищенського району Черкащи-ни, що до утворення Черкаської області входив до складу Вінницької області. Під час окупації край поділявся на три адміністративно-тери-торіальні одиниці: генеральний округ (генералбецірк) “Волинь-Поділ-ля”, який охоплював усю Хмельниччину та окремі західні райони Він-ницької області; Житомирський генеральний округ; Трансністрію. Генеральні округи “Житомир” та “Волинь-Поділля” адміністративно належали до рейхскомісаріату “Україна”. Трансністрія була румун-ською зоною окупації.

    Методологічною основою дисертації є універсальні принципи істо-ричного процесу: історизм, наукова об'єктивність, комплексність, сис-темність.

    В процесі роботи автором було використано предметно-хронологіч-ний, структурно-системний, порівняльно-системний та порівняльно-іс-торичний методи комплексного аналізу подій, явищ, процесів.   

    Мета роботи вивчити історичну долю “остарбайтерів” з Поділля, депортованих гітлерівцями і повернених на батьківщину у післявоєн-ний час.

    Поставленою метою обумовлено такі основні завдання:

    висвітлити причини здійсненої гітлерівцями широкомасштабної де-портації цивільного населення, механізм та методи її проведення на По-діллі;

    проаналізувати насильницьке використання подолян в економіці Третього рейху, умови їх життя в нацистській неволі;

    розкрити протидію подолян гітлерівським планам використання продуктивних сил окупованого краю;

    охарактеризувати становище насильно вивезеного нацистами насе-лення Поділля після його повернення на батьківщину;

    зясувати питому вагу участі колишніх “остарбайтерів” у післявоєн-ній відбудові народного господарства та соціально-культурної сфери Поділля, їх справжнє ставлення до своєї Вітчизни.

    Наукова новизна роботи полягає в тому, що дисертація є першою в українській історіографії спробою обємного дослідження (через приз-му Подільського регіону) проблеми “остарбайтерів”, яка з ідеологічних та конюктурних міркувань свідомо замовчувалась у колишньо